18/11/17

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ κ΄ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ:
--> "(...) που αποκτούν αποκλειστικά και μόνον έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος",
--> Δεν υπόκειται σε φόρο η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, (...) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης (...) καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (...)
-->  " (...) τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου".

 Νομοθεσία σχετική με ΑΦΜ, Φορολόγηση, Απαλλαγή από Φόρο κλπ, και αφορά 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων


-------------------
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000)


(όλος ο νόμος ΕΔΩ)

(...)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

Αρθρο 22. (Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας)

(...)
ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή.

ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .(..) ,καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (...)

ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,
(...)-----------------------------------

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

(όλος ο νόμος ΕΔΩ)
Άρθρο 45, παρ.γ΄ ( Υποκείμενα του φόρου) :
 • Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
  α) ...
  β) ...
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  δ) ...
  ε) ...
  στ) ..
  ζ) 


Άρθρο 68, παρ. 5 (Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος): • «5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. »..

-----------------------------------
Αναλυτικά:


1) Για το ν.2859/2000


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' , ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΑρθρο 22. 
Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας


1. Απαλλάσσονται από το φόρο:


 • α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών,
 • β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα,
 • γ) οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
 • δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

 Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.

  Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:
 •  i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
 •  ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων, 
 •  iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού,
 • ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
 • στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες,
 • ζ) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου γάλακτος,
 • η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα,
 • θ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος,
 • ι) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή,
 • ια) ....................
 • ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.
 • ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
 • ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,
 • ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
 • ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,
 • ιζ) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ' και ιβ' της παραγράφου αυτής, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη,
 • ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,
 • ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας,
 • κ) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές,
 • κα) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων,
 • κβ) η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό,
 • κγ) η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί,
 • κδ) η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί,
 • κε) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες αυτές,
 • κστ) οι μισθώσεις ακινήτων,εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8,
 • κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων,
 • κη) η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που προορίζεται για συλλογές,
 • κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30,
 • λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,
 • λα)  α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από:
 •   -την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6,
 •  -τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
 •  β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου.
 • λβ)...................
 • λγ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
 • λδ) τα έσοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του Ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα οποία διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.
-----------------------------------


2) Για το ν.4172/2013


Άρθρο 45. 
Υποκείμενα του φόρου

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
«Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα».Άρθρο 68 
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «και καταβολή του φόρου»

1. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν «ηλεκτρονικά» και όλα τα εισοδήματα τους στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Η δήλωση υποβάλλεται «μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους».

*** Οι μέσα σε " " λέξεις του τίτλου και της παρ.1 προστέθηκαν και οι μέσα σε " " λέξεις της παρ.2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 25 παρ.2 Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους - μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους.

«3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν
έκπτωσης:

α) του φόρου που παρακρατήθηκε,

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ` ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.»

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των
λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.”

*** Η πιο πάνω νέα παράγραφος 3 προστέθηκε και η παρ.3 αναριθμήθηκε σε 4 με το άρθρο 25 παρ.2.β Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013.

*** Η εντός “” φράση προστέθηκε στην παρ. 3 με την παρ. 5 του άρθρου 2 Ν.4328/2015,ΦΕΚ Α 51/14.5.2015 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.


4 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν.

«5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.»

*** Η εντός «» παράγραφος 5 προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 Ν.4328/2015,ΦΕΚ Α 51/14.5.2015 και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.


(ΝΟΜΟΣ Ν.4328/2015

6. Στο άρθρο 68 του Κώδικα Φορολογικής Ενημερότητας (ν.4172/13) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο ισόδημα)


-----------------------------------

Αναλυτικές πηγές ενημέρωσης: 
14/11/17

ΠΩΛ 1168/17: Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1168/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ημερομηνία 06 Νοεμβρίου 2017 και με Θέμα:

«Παροχή διευκρινίσεων στις ΔΟΥ για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κλπ., που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο»

Η ΠΟΛ. 1168/17 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

>>>•<<<

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.8 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ Β΄19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ορίζεται ότι αποδίδεται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), μεταξύ άλλων και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, μεγάλος αριθμός των προσώπων αυτών, δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα Α.Φ.Μ. καθώς ουδέποτε προσήλθαν, ως όφειλαν, στη Δ.Ο.Υ προκειμένου να υποβάλουν στον αρμόδιο υπάλληλο τις σχετικές δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Από έγγραφα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, περιήλθε σε γνώση μας ότι μετά την εφαρμογή του ν.4446/2016, προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων κ.λπ., προκειμένου να λάβουν Α.Φ.Μ. προσκομίζοντας συστατικά έγγραφα, των οποίων, η ημερομηνία σύστασης, ανάγεται σε χρόνο ακόμα και πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (1998) στις Δ.Ο.Υ..

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, από την ημερομηνία σύστασης των εν λόγω προσώπων μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει μεταβολές στην επωνυμία, την έδρα, τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον σκοπό κ.λπ., χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα αυτά να έχουν προβεί στις σχετικές τροποποιήσεις.

Για την αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να λάβουν Α.Φ.Μ., υποχρεούνται, με την υποβολή στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. των σχετικών δηλώσεων Μητρώου να συνυποβάλλουν όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) έγγραφο σύστασης

β) πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις που από το εν λόγω πιστοποιητικό δεν προκύπτει με σαφήνεια η ημερομηνία και το περιεχόμενο των μεταβολών, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου, με την οποία, βεβαιώνονται η ημερομηνία και το ακριβές περιεχόμενο των μεταβολών, που τυχόν έχουν επέλθει στα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία, έδρα, σκοπός.

γ) πράξη ορισμού του κατά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων Μητρώου νομίμου εκπροσώπου.

Για μεταβολές που τυχόν επέλθουν στα στοιχεία των ως άνω προσώπων μετά την ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, η οποία αφορά φορολογικά έτη και περιόδους από 1-1-2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α΄ της παρ σε συνδυασμό με την περ. α΄ της παρ 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013). Για την υποβολή μετά την 1-1-2014 εκπρόθεσμης δήλωσης, που αφορά περιόδους έως την 31-12-2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997, με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καμία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο, που ορίζεται στην περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ 1252/2015 εγκύκλιο. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 48 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. συνεχίζουν να τυγχάνουν εφαρμογής.

Από τις παραπάνω κυρώσεις, εξαιρούνται οι περιπτώσεις, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

27/10/17

Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» (25-10-2017).
Θέμα: Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Νέο
Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» (25-10-2017).


Κύριε Υπουργέ, κύριε πρώην Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) παρίσταται στη σημερινή ημερίδα με στόχο να καταδείξει τόσο την αναίτια προχειρότητα της ακολουθούμενης διαδικασίας, όσο και να στιγματίσει τις γενικές αρχές του δημοσιευθέντος πλαισίου, για τις οποίες επιφυλάσσεται να δημοσιοποιήσει αναλυτικές θέσεις με την απαραίτητη επιστημονική εγκυρότητα και ακαδημαϊκή
δεοντολογία.

Η εν τοις πράγμασι κατάργηση του θεσμού των ΣΣ, που υπήρξε κατάκτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά και τις πρόσφατες υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας περί αναβάθμισης, αντανακλάται πλήρως στη συγκεκριμένη μεθόδευση και δικαιολογεί τις συνεχείς αναβολές ουσιαστικού διαλόγου με το σώμα των Σχολικών Συμβούλων. Η κατεπείγουσα πρόσκληση των φορέων φέρει προ τετελεσμένων αποτελεσμάτων, καθώς είναι αδύνατη η όποια τοποθέτηση με έγκυρο και σοβαρό τρόπο επί θεμάτων που χρήζουν απαραίτητη επιστημονική προετοιμασία και
υπευθυνότητα.
Το δημοσιευθέν κείμενο αρχών αντανακλά θέσεις, παραδοχές και προσεγγίσεις χωρίς καμιά ερευνητική τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία, με διατυπώσεις διαισθητικού χαρακτήρα και θεωρητικές παραδοχές ενός επιστημολογικού περικείμενου το οποίο δεν εδράζεται στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Η ουσιαστική αναβάθμιση του έργου και του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου αποτελεί πάγιο αίτημα της Ένωσης και προς αυτή την κατεύθυνση έχει εκφρασθεί με τον πιο επίσημο τρόπο η ΠΕΣΣ, καταθέτοντας από το Μάρτιο του 2016, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αναλυτικό πλαίσιο υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν θα συνηγορήσουν στην απαξίωση του έργου και της υπόληψης των μέχρι τώρα στελεχών, που υποδεικνύονται ως υπεύθυνα για τις όποιες κακοτοπιές και αδυναμίες της πολιτικής σκηνής να αναλάβει έγκαιρα τις ευθύνες της.
Απορρίπτουμε τον πυρήνα της συγκεκριμένης πρότασης, ως γενικόλογο, ανεφάρμοστο, αναποτελεσματικό και ομιχλώδη και ζητάμε τη δρομολόγηση των διαδικασιών ενός αξιόπιστου, έγκυρου και ουσιαστικού διαλόγου.

[Η παρούσα τοποθέτηση είναι ομόφωνη Απόφαση του ενδεκαμελούς ΔΣ της ΠΕΣΣ]
======================================================

 • Δείτε την πρόταση του υπουργείου για τον επανασχεδιασμό  των δομών δράσης ΕΔΩ

Προτάσεις Υπ. Παιδείας και Επανασχεδιασμός Εκπαιδευτικής Πολιτικής


Σχολική Μονάδα

Ομάδες Σχολείων


Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου


Δομές Υποστήριξης

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.)

Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία
(Κ.Ε.Α.)ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα με πολλαπλές συνέπειες στην κοινωνική ζωή των ατόμων, η ανάγκη για επανασχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών καθίσταται πιο απαραίτητη από ποτέ.
Ο επανασχεδιασμός των δομών της εκπαίδευσης καθίσταται πρώτιστη προτεραιότητα καθώς συναρτάται με ζητήματα αφενός προσαρμογής στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι κοινωνικές αλλαγές και αφετέρου ευθύνης συγκρότησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης με αξιακές αναφορές, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Το πλαίσιο αυτό προσανατολισμένο σε ανθρωπιστικές αναφορές, έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις όποιες αρνητικές συνέπειες προκλήθηκαν εξ αιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στα κέντρα οργάνωσης της ατομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών (ακούσιες μετακινήσεις από τον τόπο οικογενειακής εγκατάστασης, μεταβολές των εργασιακών δεδομένων και άλλα) με τις άμεσες και έμμεσες συνέπειές τους στα θεμελιακά συστήματα κοινωνικής ένταξης του παιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, η αντανάκλαση των παραπάνω στη σχολική κοινότητα, που αποτελεί βασικό συντελεστή υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, δημιουργεί την ανάγκη :
α) αναπροσανατολισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και
β) επαναπροσδιορισμού και αναδιάρθρωσης των δομών, των λειτουργιών, των  αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Η σταδιακή αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ως βασικό στοιχείο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, αποτελεί εναλλακτική λύση για τον εκδημοκρατισμό του με την ενίσχυση της εφαρμογής συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι βασικοί συντελεστές της (Πολιτεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές μέσω των Μαθητικών Συμβουλίωνκαθώς και η ευρύτερη κοινωνία μέσω των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Δομώντας ένα αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης γίνεται μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων ως προς τη λήψη αποφάσεων και παραχωρείται παιδαγωγική ελευθερία στις σχολικές μονάδες ενώ παράλληλα προβλέπονται συνέργειες και συνεργασίες σε επίπεδο δομών για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
Η προτεινόμενη οργάνωση του εκπαιδευτικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου:
α) θέτει τα θεμέλια για την πραγμάτωση  ενός ευρύτερου οράματος για ένα σχολείο δημόσιο, δημοκρατικό και συνεργατικό,
β) ενδυναμώνει την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών,
γ)ορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στο υποστηρικτικό δίκτυο και τις διαδικασίες λειτουργίας τους,
δ) απαντά στην ανάγκη για δημιουργία ενός περισσότερο αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που να επιτρέπει και να επιδιώκει τη «διαφοροποίηση» με την έννοια της ανταπόκρισης στην ετερογένεια των αναγκών και των ενδιαφερόντων όλων των μαθητών και
ε) ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, το οποίο προσπαθεί  να επιτελέσει το έργο του μέσα  στη δίνη μιας πολύμορφης και παρατεταμένης  κρίσης, με έντονες κοινωνικές ανισότητες.
Γενικότερα, με την παρούσα πρόταση δομούνται, προάγονται και ενισχύονται:
 • 1.                   Η Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή του Σχολείου
 • 2.                   Ο Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, με τη δημιουργία των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και
 • 3.                   Η εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξηκαι γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με:
 • α) τη δημιουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),
 • β) τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και
 • γ) τις δικτυώσεις και τις συνεργασίες σε επίπεδο Ομάδας Σχολείων αλλά και μεταξύ των υποστηρικτικών δομών.

Α. Σχολική Μονάδα

Ένα από τα κύρια ζητούμενα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποτελεί η δυνατότητα αυτόνομου σχεδιασμού και υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Έργου. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ως  κεντρικά και σχολαστικά σχεδιαζόμενο για το σύνολο των παραμέτρων-έμψυχων και υλικών- της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην πράξη έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται, όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας να λειτουργήσουν ομοιογενώς, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες.
Η Προκρούστεια αυτή πραγματικότητα αδρανοποιεί τις δημιουργικές δυνατότητες προσαρμογών, σχεδιασμού και αλλαγών μέσα από πρωτοβουλίες των ίδιων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα δικαιολογεί ως λογική αντίδρασητην «αποστασιοποίηση» των εκπαιδευτικών από το ίδιο το έργο τους από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουν μέσα σε αυτό τον εαυτό τους ως μέτοχο και συμμέτοχο του πλαισίου εντός του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν. Αυτή η «εξωτερικότητα» του πλαισίου,τους μετατρέπει περισσότερο σε «αποξενωμένους εκτελεστές» και «εντολοδόχους» ενός έργου και όχι σε παραγωγούς και συντελεστές του. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δυσκολία αποδοχής κάθε προτεινόμενης αλλαγής αλλά και ελέγχου του έργου τους αφού σχεδιάζεται πέρα και έξω από αυτούς, προερχόμενη από τα άνωθεν κέντρα σχεδιασμού.
Στον αντίποδα, η δυνατότητα συμμετοχής των ιδίων σε ένα σύνολο προτάσεων σχεδιασμού,  υλοποίησης και αυτοελέγχου του παιδαγωγικού τους έργου, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωσή τους ,μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων, θα επιτύγχανε τη σταδιακή ουσιαστική εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία με τελικό στόχο την αυτοδέσμευσή τους στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί, πέραν των άλλων, στην χειραφέτηση του εκπαιδευτικού τόσο ως μονάδα όσο και ως μέλος ενός επαγγελματικού και επιστημονικού συνόλου.

Παιδαγωγική Αυτονομία Σχολικής Μονάδας
Η Παιδαγωγική Αυτονομία δεν εκλαμβάνεται ως αυτονομία διαχείρισης, αλλά ως διαδικασία για τη διαμόρφωση συναντίληψης που οδηγεί σε υπεύθυνες αποφάσεις και συλλογική δράση που αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά και την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.
Με την Παιδαγωγική Αυτονομία των σχολικών μονάδων μεταφέρονται αρμοδιότητες ως προς τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτό:
α) προβλέπεται ο συντονισμός των δομών υποστήριξης με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση της επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης των σχολικών μονάδων,
β) κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εκπορεύονται από το ΥΠΠΕΘ στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των σχολικών της μονάδων,
γ) οι σχολικές μονάδες μπορούν να καθορίζουν τα σημεία έμφασης και να τα εντάσσουν στο σχεδιασμό τους, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους με τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και
δ) οι γονείς και κηδεμόνες καθώς και η τοπική κοινωνία δύνανται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη σχολική πραγματικότητα πλαισιώνοντας με τις προτάσεις και τις δράσεις τους το Σχολικό Συμβούλιο της σχολικής μονάδας.

Όργανα διοίκησης σχολικής μονάδας
Τα όργανα διοίκησης της Σχολικής Μονάδας είναι ενισχυμένα σε αρμοδιότητες, προς την κατεύθυνση πάντοτε της ενίσχυσης της παιδαγωγικής ελευθερίας της. Τα νέα καθηκοντολόγια του Συλλόγου Διδασκόντων, του Διευθυντή του Σχολείου και του Σχολικού Συμβουλίου,μεταξύ άλλων, στοχεύουν: α) στην ενίσχυση της Συλλογικής & Συμμετοχικής Διοίκησης της Σχολικής Μονάδας και β) στην απόδοση περαιτέρω παιδαγωγικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή και στον Σύλλογο Διδασκόντων.
Επίσης, υιοθετείται και εφαρμόζεται ο θεσμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της σχολικής κοινότητας συνδιαμορφώνουν τους κανόνες της σχολικής ζωής.


Σύλλογος Διδασκόντων
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μια σχολική μονάδα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και συνιστά το κυρίαρχο όργανο διοίκησης σε αυτή. Έχει αποφασιστικές, γνωμοδοτικές, παιδαγωγικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες, λειτουργεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των κείμενων διατάξεων, προσδίδοντας δημοκρατικό χαρακτήρα στην άσκηση διοίκησης ως συνδιαμορφωτής της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο πρώτο άρθρο του ν. 1566/85 και ορίζει και διατυπώνει το παιδαγωγικό όραμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (στελέχη εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα).
Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, εντοπίζει και αναλύει στην πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων και μέσα από συμμετοχικές-συνεργατικές διαδικασίες αναστοχασμού, αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.
Διαμορφώνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, καθώς η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και εδράζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της  ελευθερίας έκφρασης και της παροχής ίσων ευκαιριών για όλους στη μάθηση.
Στοχεύει στη σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία, αναπτύσσει δεσμούς συνεργασίας με τοπικούς οργανισμούςκαι επιδιώκει διασύνδεση με πανεπιστημιακά ιδρύματα και υποστηρικτικές δομές της οικείας διοικητικής περιφέρειας, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, με σκοπό να αποτελέσουν υποστηρικτικό βραχίονα του σχολείου. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις δράσεις, τις ενέργειες και τις αποφάσεις του προάγει την εκπαίδευση την αειφορία, υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα και δρα οργανωμένα και συστηματικά, σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για τον σχολικό/κοινωνικό εγγραμματισμό, την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και  την εξάλειψη των ανισοτήτων.
Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αρμοδιότητάς του και για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και επιτελεί τον ρόλο του συνεργαζόμενος με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τα κέντρα υποστήριξης ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ & ΚΕΑ, τα στελέχη της Διοίκησης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τους μαθητές, εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων έχει την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας διαμόρφωσης και υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του σχολείου και της διαδικασίας προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, συμβάλλει στη σχολική αποτελεσματικότητα και ενισχύει την εφαρμογή καινοτομιών που αφορούν σε εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, με τη διαμόρφωση και εφαρμογή αντισταθμιστικών προγραμμάτων, την ενδοσχολική επιμόρφωση, την αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη διεύρυνση της συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών με φορείς της τοπικής κοινότητας.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θέματα εκπαιδευτικά, διοικητικά, διαχειριστικά και φροντίζει η λήψη αποφάσεων να είναι συμμετοχική και προϊόν της συλλογικής απόφασης όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να οδηγεί  σε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων της σχολικής μονάδας και στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της.
Σχολικό Συμβούλιο
Σε  κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Διευθυντής του σχολείου και αποτελείται από: 
α) τον Σύλλογο Διδασκόντων,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
γ) τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή και
δ) τρεις (3) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους, για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Βασικό έργο του είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και η ενίσχυση των σκοπών της σχολικής μονάδαςμε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Το Σχολικό Συμβούλιο εντοπίζει τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζει το σχολείο και προτείνει λύσεις και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την επίλυση θεμάτων, όπως:  επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργειών με τους κοινωνικούς φορείς, υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων στον σχολικό χώρο, υλικοτεχνικής υποδομής, κ.ά.
Το Σχολικό Συμβούλιο συμμετέχει στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, εκφράζοντας προτάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που επηρεάζουν θετικά το ποιοτικό αποτέλεσμα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Σχολικός Κανονισμός
Ο Σχολικός Κανονισμός περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που ρυθμίζουν τη συνύπαρξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική επίτευξη του εκπαιδευτικού έργου.
Ενισχύει και θεμελιώνει στο σχολείο τις αρχές της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της επικοινωνίας, της ισότητας, της συμμετοχής, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, εμπνέεται από τις αρχές της καλής λειτουργίας του σχολείου αλλά και των καθημερινών σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων και λειτουργεί περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά.
Βασική αρχή για την κατάρτιση του Σχολικού Κανονισμού είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στη σύνταξη του Σχολικού Κανονισμού συμβάλλουν με τις προτάσεις τους οι μαθητές και μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/κηδεμόνες.


Β. Ομάδες Σχολείων

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων και κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην Ομάδα Σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή όπου δεν προβλέπεται από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται μόνο από τον Προϊστάμενο τους.
Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης Ομάδας Σχολείων πραγματοποιούν κοινές συσκέψεις τουλάχιστον τρεις (3) φορές στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα των άλλων σχολικών μονάδων της ομάδας σχολείων.


Γ. Προγραμματισμός & Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου

1.                   Σκοπός του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου είναι η διευκόλυνση του συλλόγου διδασκόντων να επιτελέσει το έργο του μέσα από τον διάλογο, την αποσαφήνιση των στόχων της σχολικής χρονιάς και την επιλογή στοχευμένων δράσεων, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
2.                   Στόχος της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η προσπάθεια αναστοχασμού και συνεχούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου με βάση την τεκμηρίωση και τον διάλογο και με οφέλη τόσο για τη συνεχή επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και την ικανοποίηση από το έργο τους, όσο και για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών.
3.                   Ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει για τη σύνταξη του προγραμματισμού και δύναται να καλεί στελέχη του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΑ, μέλη ΔΕΠ ή εκπροσώπους επιστημονικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών φορέων, που κατά την κρίση του θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.
4.                   Για την επιλογή των στόχων του σχεδίου δράσης λαμβάνεται υπόψη η έκθεση αποτίμησης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η τελική επιλογή των στόχων συνδιαμορφώνεται, μετά από διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο διδασκόντων και μετά από τη συνεκτίμηση των προτάσεων όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
5.                   Ο αρχικός προγραμματισμός μπορεί να εμπλουτιστεί μετά από σχετικές επιμορφωτικές δράσεις και συνεργασίες των εκπαιδευτικών κατά την πορεία της σχολικής χρονιάς, είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας σχολείων, είτε εκτός αυτής. Συνεπώς, το σχέδιο δράσης δύναται να επικαιροποιείται και να αναδιαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,  μετά από τεκμηρίωση αναγκών ή/και ευκαιρίες αξιοποίησης νέων προτάσεων, συνεργειών κ.α. που μπορεί να προκύψουν.
6.                   Οι πιθανοί-ενδεικτικοί θεματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμούτο οποίο καθορίζεται με ΥΑ και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναντήσεις των Διευθυντών των σχολείων από τα στελέχη του ΠΕΚΕΣ.
7.                   Στο τέλος του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτυπώνει την κριτική αποτίμηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωσή του προς όφελος των μερών της σχολικής κοινότητας. Εστιάζει ιδιαίτεραστην αποτελεσματική επίτευξη των διατυπωμένων στόχων, στον εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών που ενδεχομένως προέκυψαν σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ώστε τα νέα δεδομένα να αποτελέσουν πηγή ανατροφοδότησης.
8.                   Η σχολική μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο οικείο ΠΕΚΕΣ.


Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) λειτουργούν ΠεριφερειακάΚέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Κάθε ΠΕΚΕΣ έχει ως έδρα την έδρα της ΠΔΕ και διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη.
Το ΠΕΚΕΣ στελεχώνεται από ΠεριφερειακούςΣυντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης,ανά κλάδο και ειδικότητα, με αυξημένα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα, οι οποίοι επιλέγονται από το Συμβούλιο Επιλογής. Με απόφαση του ιδίου Συμβουλίου Επιλογής ένας εκ των Περιφερειακών Συντονιστών ορίζεται Οργανωτικός Συντονιστής. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕΚΕΣ έχουν άμεση επικοινωνία με το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ κατά περίπτωση.
Ο αριθμός στελεχών του ΠΕΚΕΣ εξαρτάται από το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών κάθε ΠΔΕ. Στις ΠΔΕ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν περισσότερα του ενός ΠΕΚΕΣ. Με ΥΑ καθορίζονται ο αριθμός των ΠΕΚΕΣ ανά ΠΔΕ και ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των Περιφερειακών Συντονιστών ανά ΠΔΕ.
Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τιςαρμοδιότητες των υφισταμένων Περιφερειακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΕΚ), των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης καιτωνΣχολικών Συμβούλων.Οι υποδομές των ΠΕΚυπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αξιοποιούνται από τα ΠΕΚΕΣ για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των δράσεών τους.

Οργάνωση και Λειτουργία ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Έργο του ΠΕΚΕΣ είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην περιοχή ευθύνης του με στόχο:α) την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, β) τη στήριξη όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, γ) την οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δ) την επιστημονική/ παιδαγωγική καθοδήγηση αυτών, ε) την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του, στ) την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και να επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται με όλους τους παράγοντες του  εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της Σχολικής Μονάδας.
Ειδικότερα:
1.                   Σε κάθε ΠΕΚΕΣ ορίζεταιΟργανωτικός Συντονιστής με τον Αναπληρωτή του, εκ των Περιφερειακών Συντονιστών, με απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής. Ο Οργανωτικός Συντονιστής βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το ΙΕΠ, προκειμένου για τον συντονισμό του Περιφερειακού και Εθνικού Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
2.                   Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης αναλαμβάνουν την ευθύνη υποστήριξης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και έχουν τη γενική επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία των εκπαιδευτικών.
3.                   Το ΠΕΚΕΣ σχεδιάζειτον προγραμματισμό των δράσεών του συνδυάζοντας τις κεντρικές προτάσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την επιμόρφωσημε τις ανάγκες που προκύπτουν από τον προγραμματισμό και τα αιτήματα των σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Επίσης, διενεργεί διαμορφωτική και τελική αποτίμηση του έργου του με εκθέσεις για την επανεξέταση της δράσης του και τη συνεχή βελτίωση του έργου του.Ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του ΠΕΚΕΣ υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ.
4.                   Ο προγραμματισμός δράσης του ΠΕΚΕΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης του καθώς και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τους, σύμφωνα με τον οποίο οι Περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Επιμόρφωσης όλων των ειδικοτήτων συνεργαζόμενοικατά περίπτωση:
·  Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για όλους τους εκπαιδευτικούς, είτε σε συνεργασία με το ΙΕΠ, είτε με δικό τους σχεδιασμόγια θέματα που προέκυψαν μετά την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους. Για τις επιμορφωτικές δράσεις αξιοποιούν στελέχη των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ, εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας
·  Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα και ενημερώνουν για τα προγράμματα Σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.
·  Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής αποτυχίας, διαρροής μαθητών, σχολικού εκφοβισμού, κ.α. βοηθώντας να εφαρμοστούν αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπισή τους.
·  Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλιοθηκών και συντονίζουν την αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης από όλα τα σχολεία.
·  Μεριμνούν για την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση και φροντίζουν ώστε το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς να αναρτάται στα ηλεκτρονικά αποθετήρια, ώστε να είναι στη διάθεση όλων.
·  Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα ΚΕΑ, τους συλλόγους διδασκόντων στη διοργάνωση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας.
·  Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις .
·  Οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς.
·  Μελετούν τον προγραμματισμό δράσης και την αποτίμηση του έργου των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ, προτείνουν παρεμβάσεις, υποστηρίζουν και αξιολογούν το έργο τους.
5.                        Τα ΠΕΚΕΣ σε συνεργασία με τα «Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης» διαμορφώνουν προγράμματα ενεργής εμπλοκής και συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των υποστηρικτικών δομών (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ) με τα προγράμματα Σπουδών και Έρευνας που πραγματοποιούνται από τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.


2. Κ.Ε.Σ.Υ.

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το οποίο παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του (σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τοπική κοινότητα) σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση-επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη διασφάλιση της  ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό. Ανάμεσα στις πολυδιάστατες αρμοδιότητές του φορέα περιλαμβάνονται και οι κάτωθι:
α) η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αποδοχής της διαφορετικότητας, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενίσχυσης της ακαδημαϊκής επίδοσης και αποφυγής της σχολικής διαρροής καθώς και ομαλής  μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας και εφαρμογής λοιπών επιστημονικών, κοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας
β) παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης, υποστήριξης των μαθητών, συνεργασίας με το σχολείο
γ) η ανίχνευση, η διαπίστωση και η συνεκτίμηση του είδους των δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας
δ) η συνεκτίμηση με τη σχολική κοινότητα ζητημάτων που αφορούν, αφενός, την κατάταξη, την εγγραφή τη φοίτηση μαθητών σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια και, αφετέρου, την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχή τεχνικών βοηθημάτων σε μαθητές, αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κ.ο.κ.)
ε) ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ & το ΚΕΑ, προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η προώθηση συνεργασιών και ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
στ) η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στην οργάνωση Ηλεκτρονικών Δικτύων μάθησης και επικοινωνίας για την σχολική κοινότητα και η τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
Τα ΚΕΣΥ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων δομών ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και εδρεύουν στις έδρες των υφιστάμενων ΚΕΔΔΥ.
Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) ενσωματώνονται στα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) και λειτουργούν στα πλησιέστερα ΕΚ ή σε αυτά που ενδείκνυνται λόγω κτιριακών υποδομών υποστηρίζοντας το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,με σκοπό την προαγωγή της εργαστηριακής και πειραματικής διδασκαλίας, την αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Διοίκηση - Στελέχωση
Το ΚΕΣΥ διοικείται από Προϊστάμενο, ο οποίος επιλέγεται με διαδικασίες κρίσης από Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής.
Το ΚΕΣΥ στελεχώνεται, από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους με μετάθεση ή απόσπαση,σύμφωνα με τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, με προσόντα στη σχολική ψυχολογία ή στη συμβουλευτική ή στην ειδική αγωγή, καθώς και σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές ή/και άλλες ειδικότητες, με εκπαιδευτική υπηρεσία πέντε (5) ετών εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον έτη έχουνασκήσει διδακτικά καθήκοντα.
Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή ΣΣΝ ή ΚΕΣΥΠ ήΚΕΠΛΗΝΕΤ.
Με ΥΑ καθορίζονται ο κανονισμός λειτουργίας του ΚΕΣΥ καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε ΚΕΣΥ, σε αναλογία αντίστοιχη με τη δυναμικότητα κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις σε κάθε ΚΕΔΔΥ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διατηρούνται ως έχουν και μεταφέρονται στον νέο φορέα. Σε περίπτωση που στο νέο φορέα δεν προβλέπονται κάποιες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και διατηρούνται μέχρι την υπηρεσιακή αποχώρηση των κατεχόντων τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (μετάθεση ή συνταξιοδότηση), οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.
Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Σ.Υ.
Όργανα διοίκησης του ΚΕΣΥ είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ.
Ο Προϊστάμενος του ΚΕΣΥ ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα. Αναφέρεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονικά και παιδαγωγικά στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Επιτελεί το ρόλο του συνεργαζόμενος με το ΠΕΚΕΣ, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οικείο ΚΕΑ, τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, τους διευθυντές/προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, τους  εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης, καθώς και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οικείου ΠΕΚΕΣ, ενημερώνεται για τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους.

Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στο ΚΕΣΥ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συγκροτούν τον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ:
·    Συνεδριάζει, με ευθύνη του Προϊσταμένου, τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου ή ύστερα από σχετικό αίτημα προς τον Προϊστάμενο του 1/3 των μελών του.
·    Έχει την ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του προγραμματισμού δράσης και της κριτικής αποτίμησης του έργου του ΚΕΣΥ.Κατά τις συνεδριάσεις σχεδιασμού του προγραμματισμού δράσης του ΚΕΣΥμετέχει ο Συντονιστής  Λειτουργίας του οικείου ΚΕΑ.
·    Αποφασίζει τη συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου, και καθορίζει το έργο τους ανά τομέα, περιοχή και θεματική ευθύνη
·    Οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του ΚΕΣΥσε επίπεδο πρόληψης, συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, αξιολόγησης και διάγνωσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
·    Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται σε συνεργασία με το οικείο ΠΕΚΕΣ και ΚΕΑ.
Διοικητικός Γραμματέας του Κ.Ε.Σ.Υ.
Σε κάθε ΚΕΣΥυπηρετεί διοικητικός γραμματέας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του ΚΕΣΥκαι είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των διεπιστημονικών ομάδων. Οι υπηρετούντες ως διοικητικοί γραμματείς στα ΚΕΔΔΥ διατηρούν τις θέσεις τους στα ΚΕΣΥ. 
3. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)είναι η μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και σε αυτά ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων. O ρόλος των ΚΕΑ διαφοροποιείται και η θεματολογία τους διευρύνεται, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό πεδίο με μεγαλύτερη έμφαση σε όλους κλάδους που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία.
Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης λειτουργεί, κοινό και για τις δύο βαθμίδες, Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) με έργο την υποστήριξη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.
Στο πλαίσιο αυτό τα ΚΕΑ έχουν ως αποστολή:
α) Την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις εγκαταστάσεις των ΚΕΑ, σε επιλεγμένα πεδία και στα σχολεία.
β) Την υιοθέτηση και προβολή προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση που είναι βιωματικές/ επικοινωνιακές/ενεργητικές/αλληλεπιδραστικές, προσανατολισμένες στην εμπλοκή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινότητα.
γ)  Την παραγωγή και τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.
δ) Την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.
ε) Τη διάθεση των υποδομών τους αφενός σε σχολικές και εκπαιδευτικές ομάδες για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, αφετέρου στην τοπική κοινωνία για την υλοποίηση σχετικών (ΠΕ/ΕΑ) δραστηριοτήτων.
θ) Τη συνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ για σχετικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στελέχωση
Κάθε ΚΕΑ στελεχώνεται από Παιδαγωγική Ομάδα συνολικά πέντε (5) εκπαιδευτικών, με θητεία τριών (3) ετών, οι οποίοι επιλέγονται από Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογήςύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών εκ των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης της Παιδαγωγικής Ομάδας τα ΚΕΑ στελεχώνονται τουλάχιστον από δύο (2) εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και δύο (2) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίωντουλάχιστον ένας (1) εξ αυτών να είναι κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ70. Επίσης, τουλάχιστον ένας εκ των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ19-20).
Για τη στελέχωση των ΚΕΑ λαμβάνονται υπόψη: α) οι σπουδές σε θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία και β) η προϋπηρεσία σε ΚΠΕ ή σε θέσεις Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών προγραμμάτων.
Σε κάθε ΚΕΑ ένας εκπαιδευτικός από την πενταμελή Παιδαγωγική Ομάδα ορίζεται ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ.

Καθήκοντα Υπεύθυνου Λειτουργίας ΚΕΑ
Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του ΚΕΑ ασκεί διοικητικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Έχει διοικητικό προϊστάμενο τον Προϊστάμενο του ΚΕΣΥ και επιστημονικά και παιδαγωγικά αναφέρεται στο οικείο ΠΕΚΕΣ.
Μεριμνά για την προώθηση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, τον σχεδιασμό του προγραμματισμού δράσης και αποτίμησης του έργου του ΚΕΑ και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Ειδικότερα :
·         Εκπροσωπεί στη συνεργασία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ &ΚΕΣΥ, με άλλα ΚΕΑ και με φορείς της επιστημονικής και τοπικής κοινότητας (ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και άλλους φορείς που υποστηρίζουν τις δράσεις τόσο του ΚΕΑ όσο και των σχολικών μονάδων),
·         Είναι υπεύθυνος για την αποστολή του προγραμματισμού δράσης του ΚΕΑ στο οικείο ΠΕΚΕΣ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΠΕΚΕΣ εφόσον προσκαλείται για θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητά του,
·         Συνεργάζεται με το οικείο ΚΕΣΥ συμμετέχοντας στις συσκέψεις για τον προγραμματισμό δράσης του ΚΕΣΥ, καθώς και σε όλες τις τακτικές συνεδριάσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ΚΕΣΥ, προκειμένου για την αλληλοενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους και τον συντονισμό για την υποστήριξη αυτών, 
·         Φροντίζει για την από κοινού οργάνωση με το ΚΕΣΥ επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους και την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιούν οι σχολικές μονάδες.

Καθήκοντα Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΕΑ
Η Παιδαγωγική Ομάδα συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δύο (2)  φορές το μήνα και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή ύστερα από σχετικό αίτημα του 1/3 των μελών του. Όλα τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας συμπεριλαμβανομένου και του Υπευθύνου Λειτουργίας συμμετέχουν ισότιμα με προτάσεις και συναποφασίζουν για τον προγραμματισμό του έργου του ΚΕΑ, για τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν με βάση τις αρχές της διεπιστημονικότητας και φροντίζουν με τις εισηγήσεις τους και τις αποφάσεις τους να περιλαμβάνεται και να αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των προγραμμάτων και των δράσεων του ΚΕΑ θέματα από τον ιδιαίτερο τομέα ευθύνης τους.
Συγκεκριμένα η Παιδαγωγική Ομάδα:
·         Αποφασίζει για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τελική αποτίμηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΚΕΑ σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης για αειφορία,
·         Σχεδιάζει και υλοποιεί τα προγράμματα που παρέχει το ΚΕΑ και συμμετέχει στην παραγωγή του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων, καθώς και για την παραγωγή επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,
·         Αξιολογεί και προτείνει τροποποιήσεις-βελτιώσεις των προγραμμάτων σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία,
·         Ιδρύει και συντονίζει Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του ΚΕΑ και αποφασίζει τη συμμετοχή του ΚΕΑ σε Δίκτυα άλλων ΚΕΑ ή σχολικών μονάδων,
·         Μεριμνά για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στην οργάνωση Ηλεκτρονικών Δικτύων μάθησης και επικοινωνίας για την σχολική κοινότητα, για τη διαδικτυακή ενημέρωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών (μέσω λειτουργίας ιστοσελίδας, σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ).

ΕΠΙΛΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συστατικά στοιχεία της πρότασης για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι: α) η σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται, β) ο διαμορφωτικός ρόλος της αξιολόγησης αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά το στάδιο της επιλογής τους και γ) η διασφάλιση της διαρκούς ανατροφοδότησης των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη με την καθιέρωση ανώτατου ορίου δύο συνεχών θητειών στην ίδια θέση στελέχους.
Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται έναν αξιόπιστο μηχανισμό επιλογής που ταυτόχρονα θα προβλέπει διεργασίες διαμόρφωσης και αξιολόγησης στελεχών, που  να είναι σε θέση:
Α) Να κατανοούν την πολυπλοκότητα της μάθησης και τη συστημικότητα της εκπαίδευσης, την αλληλεπίδραση ανάμεσα  στο διδακτικό, στο παιδαγωγικό και στο κοινωνικό πλαίσιο, την κουλτούρα των σχολικών μονάδων
Β)Να πλαισιώνουν τις παρατηρήσεις και να σχεδιάζουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τους γονείς μέσα στο σύστημα των αλληλεπιδράσεών τους και των γνωστικών σχέσεων που οικοδομούν και
Β) Να προνοούν για την αποτελεσματική προσαρμογή και αξιοποίηση μοντέλων διεπιστημονικής, τεχνολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και να μπορούν κατά συνέπεια να σχεδιάζουν διαδικασίες αναστοχασμού και αναζήτησης βελτιωτικών ρυθμίσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών πρέπει να ανταποκρίνεται στον πολύπλοκο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν και ως εκ τούτου οποιοδήποτε σύστημα πρέπει να λάβει υπόψη το βαθμό ποικιλίας και πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Συνεπώς :
1.     Οι πηγές μοριοδότησης κατά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ικανές να καταγράφουν αφενός την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία χωρίς μονοδιάστατη βαρύτητα μίας περιοχής και ενός τύπου προσόντων και αφετέρου την ικανότητα των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου και
2.     Η αξιολόγηση των στελεχών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, πρέπει να είναι αμφίδρομη λαμβάνοντας υπόψη την κρίσητων υφισταμένων και των προϊσταμένων και να αποτιμά το έργο των στελεχών σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης βελτιωτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών και της ανθεκτικότητας της σχολικής μονάδας, με σεβασμό και συμμετοχή όλων των παραγόντων.
3.     Οι εκπαιδευτικοί της τάξης δεν αξιολογούνται.


ΣΥΝΟΨΗ
Η πρόταση προσανατολίζεται στην αντικατάσταση ενός συστήματος, που εξάντλησε ό,τι θετικό είχε να δώσει ανταποκρινόμενο, στο βαθμό που μπόρεσε, στις ανάγκες των προηγούμενων εποχών με έντονο τον προσωπικοκεντρικό χαρακτήρα, μεταφέροντας μοιραία τις όποιες προσωπικές αδυναμίες και σκοπιμότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος απαιτούν μια άλλη δομή παιδαγωγικής στήριξης της σχολικής κοινότητας καθώς και την ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας, που θα βασίζεται στην συνεργασία και τη συλλογικότητα.
Οι εκπαιδευτικές δομές ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ& ΚΕΑ συνδεόμενες άμεσα και οριζόντια με τις σχολικές μονάδες, δημιουργούν τις βέλτιστες προϋποθέσεις για μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τους που θα επιτρέπει τη συνένωση δυνάμεων, παιδαγωγικών και μαθησιακών εργαλείων, εμπειριών και επιστημονικών γνώσεων από ποικίλα πεδία με στόχο τις θεωρητικές συγκλίσεις που οδηγούν σε κοινές οπτικές και δράσεις. Η δυναμική τέτοιων αλληλοεξαρτώμενων συνεργασιών που τις χαρακτηρίζει η ισοτιμία, η συμπληρωματικότητα, οι συντονισμένες δράσεις για κοινούς στόχους, η ανοιχτή επικοινωνία και η κοινή λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη συνεργατικής και αειφορικής κουλτούρας μαθητών και εκπαιδευτικών, προσδίδει προστιθέμενη αξία στη σχολική κοινότητα και συνολικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και κατατείνει σε ριζική μεταρρύθμιση.
Προφανώς, η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου που καθιερώνει διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο των συλλόγου διδασκόντων και των στελεχών της εκπαίδευσης και τη μεταξύ τους συνεργασία, στηρίζεται στη δράση των εκπαιδευτικών της βάσης και συμβάλλει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων. Προϋποθέτει, επίσης, την ακύρωση του θεσμικού πλαισίου της ατομικής αξιολόγησηςτων εκπαιδευτικών και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων (ΠΔ 152) που οδηγεί στην κατηγοριοποίησή τους.

Με τη δημιουργία της νέας δομής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου:
1.                   Περιορίζεται η κάθετη εξάρτηση των σχολικών μονάδων από την κεντρική διοίκηση και διασφαλίζεται η ενότητα υπηρεσιών και δομών.
2.                   Μειώνεται ο όγκος των γραφειοκρατικών διαδικασιών και βελτιώνεται το επίπεδο ενημέρωσης και επικοινωνίας των σχολικών μονάδων, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων και αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων.
3.                   Αναδεικνύεται η σχολική μονάδα σε πρωτογενή παράγοντα προσδιορισμού των επιμορφωτικών και άλλων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών της με στόχο τη βέλτιστη  λειτουργία της.
4.                   Αναπτύσσεται αλληλεπιδραστική (δυναμική) σχέση μεταξύ του σχολείου και των δομών υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΚΕΣ) & σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ & ΚΕΑ), και οι εκπαιδευτικοί, αντί να απευθύνονται στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο, αιτούνται υποστήριξης από τις διεπιστημονικές ομάδες που πλαισιώνουν τις εν λόγω δομές και εκείνες ανταποκρίνονται, προάγοντας παράλληλα τις αλλαγές και καινοτομίες που προβλέπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
5.                   Προβάλλεται η ολιστική προσέγγιση στην υποστήριξη της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του πολύπλοκου εκπαιδευτικού έργου της, μεταβαίνοντας, στην αντίληψη της συστημικής θεώρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στη στήριξη τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και λειτουργίας, της σχολικής μονάδας.

6.                   Μεταβιβάζεται η ευθύνη υποστήριξης της σχολικής κοινότητας από το ένα πρόσωπο σε μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία λειτουργεί ως κοινότητα σύνθεσης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και σύνδεσης επιστημονικών πεδίων, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την ευρεία διερεύνηση ενός προβλήματος και τη διατύπωση πολλών εναλλακτικών προσεγγίσεων, ώστε με τη μεγαλύτερη δυνατή εγκυρότητα να επιλέγεται η κατάλληλη κάθε φορά απάντηση, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. 

======================================================================

Δείτε παρακάτω τη σχετική τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων : 

Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στην Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου» (25-10-2017).Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search