15/12/07

"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση": Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
Στρασβούργο
"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση"

(P6_TA-PROV(2007)0503, A6-0415/2007)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία.
(2007/2086(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150 και 152 της Συνθήκη ΕΚ,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 29 σχετικά με τον αθλητισμό προσαρτημένη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999 (COM(1999)0644) και τη δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην Ευρώπη, στο Παράρτημα IV των συμπερασμάτων της Προεδρίας στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Νίκαια (7 έως 9 Δεκεμβρίου 2000),
– έχοντας υπόψη τη Λευκή βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό (COM(2007)0391),
– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία" (COM(2007)0279),
– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος Παιδείας μέσω του Αθλητισμού (EYES 2004) (COM(2005)0680),
– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη βελτίωση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού για τα παιδιά και τους νέους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 30 Απριλίου 2003 (Rec(2003)6),
– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μία ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρονίων παθήσεων" (COM(2005)0637),
– έχοντας υπόψη την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο "Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη φυσική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση",
– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 1997 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού(1) και της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τη γυναίκα και τον αθλητισμό(2) ,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(3) ,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ντόπινγκ στον αθλητισμό(4) ,
– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζεται με το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καθώς και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0415/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική αγωγή είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι,
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος που προκαλείται από την καθιστική ζωή και την ακατάλληλη δίαιτα, που οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε κακή υγεία και σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ασθένειες με ακριβές περιπλοκές, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές νόσοι, πλήττει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ, περιλαμβανομένου του 1/4 των παιδιών περίπου,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχολική φυσική αγωγή και ο αθλητισμός είναι από τα κυριότερα μέσα κοινωνικής ενσωμάτωσης, για ορισμένες όμως μειονότητες και θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και για τα παιδιά με αναπηρία, η πλήρης συμμετοχή στη σωματική άσκηση πολύ συχνά δεν είναι εξασφαλισμένη και δημιουργεί πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μαθημάτων φυσικής αγωγής παρουσίασε πτώση κατά την παρελθούσα δεκαετία, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης των καθηγητών φυσικής αγωγής των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και ότι λόγω των αυξανόμενων αυτών διαφορών η φυσική αγωγή διδάσκεται στην πράξη στα σχολεία από καθηγητές με ανεπαρκή ειδίκευση,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός με στόχο τη συμφιλίωση των σχολικών και εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και την καλύτερη χρήση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και ότι η σύνδεση μεταξύ τους διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο,
Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στο δίκτυο των εταιρικών σχέσεων στον τομέα αυτόν και ότι η γονική υποστήριξη για τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά τους και είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και προγράμματα,
Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό και εκείνα που διέπουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις δραστηριότητες αυτές είναι εξίσου αβέβαια,
Θ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η δημόσια υγεία και η προστασία των ανηλίκων αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ και ότι, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ στον αθλητισμό,
Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα καταπολέμησης του καπνίσματος, ιδιαίτερα σε νέους εφηβικής ηλικίας,

1. επιβεβαιώνει το θεμιτό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό, ιδιαίτερα δε στις κοινωνικές και πολιτιστικές του πτυχές, καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές αξίες που μεταδίδει ο αθλητισμός όπως η αυτοπειθαρχία, η διερεύνηση των προσωπικών ορίων, η αλληλεγγύη, η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός του αντιπάλου, η κοινωνική ένταξη, η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, το ομαδικό πνεύμα, η ανεκτικότητα, και το έντιμο παιγνίδι·
2. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των προαναφερθεισών δηλώσεων του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού στην Ευρώπη και της κοινωνικής του λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών·
3. τονίζει ότι στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών μας κοινωνιών, ο αθλητισμός πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα που πρέπει να χρησιμοποιείται στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, και ότι τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία και παράλληλα συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία·
4. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της υγείας στο πλαίσιο των σχολικών και προσχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας, προωθώντας μια σωματική δραστηριότητα ειδική για τη συγκεκριμένη ηλικία και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των ομίλων και ενώσεων, ώστε τα παιδιά να μπορούν, για παράδειγμα, να ξεκινήσουν τη σωματική δραστηριότητα σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, προς όφελος της ανάπτυξης και της υγείας τους, προκειμένου να διασφαλισθεί στη φυσική αγωγή καθεστώς σύμφωνο με το προφίλ του ιδρύματος και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών·
5. επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή, στις 9 Νοεμβρίου 2006, που πραγματεύεται τα υγειονομικά και σωματικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων, το διαιτολόγιό τους και τα προβλήματα που απορρέουν από την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης·
6. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ανάγκη υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής, πραγματοποίησης τακτικής σωματικής δραστηριότητας, καθώς και για τους κινδύνους που έχει για την υγεία η κακή διατροφή, με στόχο τα παιδιά μικρής ηλικίας και τους γονείς τους·
7. εκφράζει ικανοποίηση για τις ανεπίσημες ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτήσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο στον τομέα του αθλητισμού και προτείνει όπως οι εν λόγω ομάδες εργασίας εστιάζουν περισσότερο το έργο τους στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ υγείας και σχολικής φυσικής αγωγής·
8. προτείνει να ενισχυθεί το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην "Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Δραστηριότητα και την Υγεία", η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο 2005, μέσω της συμμετοχής καθηγητών φυσικής αγωγής και εμπειρογνωμόνων στον τομέα του αθλητισμού·
9. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και, όπου είναι αναγκαίο, να πραγματοποιήσουν αλλαγές κατεύθυνσης της φυσικής αγωγής ως μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες και προσδοκίες των παιδιών·
10. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό όριο όσο το δυνατόν περισσότερο·
11. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να προωθήσουν την επίγνωση του σώματος και την ανάπτυξη της υγείας μέσω υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης μεταξύ αθλητισμού και θεωρητικών μαθημάτων·
12. αναμένει τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας της Επιτροπής "Αθλητισμός και Υγεία" σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης συνιστώμενης καθημερινής σωματικής άσκησης ή της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στο σχολείο·
13. εκφράζει ικανοποίηση για τη Λευκή βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης στον τομέα του αθλητισμού, και ελπίζει ότι το θέμα της σχολικής φυσικής αγωγής θα αποτελέσει τμήμα του Σχεδίου Δράσης "Pierre de Coubertin" (SEC(2007)0934)·
14. εκφράζει ικανοποίηση για την προαναφερθείσα Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία", η οποία θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη, κυρίως μέσω της προώθησης της άσκησης και της αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες·
15. εκφράζει ικανοποίηση για τα επιτεύγματα του προαναφερθέντος προγράμματος EYES 2004 που τόνισε το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία και επέστησε την προσοχή στον ευρύ κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού·
16. τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα του προγράμματος EYES 2004 με την κεφαλαιοποίηση των ορθών πρακτικών και την αξιοποίησή τους μέσω νέων πρωτοβουλιών με κρατική και ιδιωτική συγχρηματοδότηση ή πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
17. χαιρετίζει την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη διοργάνωση Ολυμπιάδας Νέων, αρχής γενομένης από το 2010, γεγονός που θα συμβάλει στη συνειδητοποίηση των νέων όσον αφορά το ολυμπιακό πνεύμα και την αξία του αθλητισμού·
18. θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, ιδιαίτερα δε με έμφαση στα ολυμπιακά ιδεώδη, αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων και τον πολυπολιτισμικό διάλογο, και για την προαγωγή της εθελοντικής εργασίας· επιπλέον, ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της αδιαλλαξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της βίας·
19. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φυσικής αγωγής- κυρίως ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των φυσικών και διανοητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία-, να επενδύσουν σε ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι προσιτές σε όλους τους μαθητές οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και τα σχολικά αθλητικά προγράμματα, να δοθεί δε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες· εκτιμά ότι πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η υποστήριξη για ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε κάθε μαθητής να έχει πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορα αθλήματα· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την απαίτηση να αυξηθεί ο χρόνος της φυσικής αγωγής στα σχολεία· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την νομική αναγνώριση των ιδρυμάτων και οργανώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αθλητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και τη σχολική αγωγή· τάσσεται υπέρ της παροχής κινήτρων στις αθλητικές λέσχες που έχουν συμφωνίες συνεργασίας με σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, και με άλλες κοινοτικές ή εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης·
20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τους όρους συμμόρφωσης με τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων φυσικής αγωγής, έχοντας κατά νου ότι η τακτική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη·
21. καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από ειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής·
22. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη, υπό το πνεύμα της Διαδικασίας της Μπολόνια, να φροντίσουν για τη σύγκλιση μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές φυσικής αγωγής σε κάθε σχολική βαθμίδα και να εξασφαλίσουν τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών φυσικής αγωγής, εντάσσοντας στην κατάρτιση ειδικές πτυχές που αφορούν το φύλο, καθώς και να εκπονήσουν ανεξάρτητο εποπτικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα·
23. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις Ακαδημίες Φυσικής Αγωγής να παρέχουν σφαιρική ποιοτική εκπαίδευση, ώστε οι αθλητές να έχουν όλες τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να σπουδάσουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα·
24. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων τους· ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επιλογής είτε της συνεκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού είτε τάξεων διδασκαλίας με ένα φύλο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφεξής προκειμένου να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν "εναλλακτικές μορφές" σωματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ασκούνται σε προαιρετική βάση κατά προτίμηση πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης·
25. θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα προσόντα που αποκτήθηκαν μέσα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων με βάση τα κοινά επίπεδα αναφοράς που παρέχονται από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον αθλητισμό στον τομέα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης· εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και η αμοιβαία αναγνώριση αδειών και διπλωμάτων για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνέβαλε στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων (σπουδαστών, αθλητών και αθλητριών, εργαζομένων και εργοδοτών) καθώς και στην μακροπρόθεσμη απορρόφηση των αθλητών στην αγορά εργασίας, και ότι θα συνέβαλε επίσης στην κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς πρόκειται για τομέα με υψηλό δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·
26. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει και να υποστηρίξει πολυσχιδή έρευνα στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές· συνιστά να διατυπώσει τις βασικές αρχές για πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές φυσικής αγωγής που το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προσδιορίσει ως προτεραιότητα·
27. τονίζει το γεγονός ότι η χρήση χημικών ουσιών για τη βελτίωση των επιδόσεων αντίκειται στις αξίες του αθλητισμού ως κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε οι καθηγητές φυσικής αγωγής, εντός και εκτός των σχολείων, να ενημερώνουν τους μαθητές για τους σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους που επιφέρει η χρήση ουσιών ντόπινγκ·
28. καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους, για να επεκταθούν τα προσφερόμενα αθλήματα εις τρόπον ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·
29. παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, να ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων με συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών των γυναικών και ανδρών σε αυτές τις πολιτικές· καλεί την Eurostat να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό όλων των επιπέδων·
30. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, να εκπονήσουν τα κατάλληλα μέσα που θα μπορούσαν να προωθήσουν μία αύξηση των επενδύσεων για τις αθλητικές δραστηριότητες των νέων και το σχετικό εξοπλισμό·
31. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται με το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας, άμεσης και καθαρής αναφοράς στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του αθλητισμού, η οποία αποτελεί τη βάση του νομικού πλαισίου της μελλοντικής κοινοτικής δράσης·
32. προτείνει όπως το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην αύξηση της συνειδητοποίησης του προεξέχοντος ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν η εκπαίδευση, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στον τομέα της δημόσιας υγείας·
33. αναγνωρίζει ότι η υγεία δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για την προώθηση τακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων· ζητεί, για τον λόγο αυτό, επίμονα από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον ελεύθερο χρόνο και την κοινωνική ζωή·
34. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανόνες για κρατική ενίσχυση, καθορίζοντας ποιος τύπος κρατικής ενίσχυσης θεωρείται αποδεκτός και αναγκαίος προς το συμφέρον της κοινωνικής, πολιτιστικής και υγειονομικής προστασίας και των εκπαιδευτικών λειτουργιών του αθλητισμού, περιλαμβανομένης της οικονομικής ή άλλης μορφής ενίσχυσης που χορηγείται από τις κρατικές αρχές για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων και για τη βελτίωση και τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι σε πολλά σχολεία ο αθλητικός εξοπλισμός είναι από κάθε άποψη ακατάλληλος ή ξεπερασμένος·
35. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία αναφορικά με την δράση που έχει ήδη αναληφθεί από αθλητικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής φυσικής αγωγής και των αθλητικών δραστηριοτήτων για όλους·
36. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να διατυπώσει την πολιτική έναντι των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγόντων που συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και των πολιτών, προκειμένου να διευκολύνει τη διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή δράση για τον ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση·
37. συνιστά να χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για τη δημιουργία και την ανάπτυξη σχολικών και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων στις μειονεκτούσες περιοχές·
38. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών πολιτικών·
39. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών, λαμβάνοντας μέτρα για τον τερματισμό κάθε διάκρισης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω φύλου, θρησκεύματος ή εθνοτικής καταγωγής, να προωθήσουν μια πιο συνεργατική προσέγγιση μέσω της ενημέρωσης, της αυξημένης κατανόησης και της διάδοσης των διαφόρων μορφών φυσικής έκφρασης, καθώς και την αντίστοιχη διασταύρωση μεθόδων, και να διασφαλίσουν επίσης ότι θα υπάρχουν ευκαιρίες για βασική και κατάλληλη φυσική αγωγή των παιδιών με αναπηρία και ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν πρόσβαση τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο φυσικής αγωγής και, ει δυνατόν, σε ευρύτερες ευκαιρίες·
40. τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι μέσο κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και, ταυτόχρονα, διδάσκει το ομαδικό πνεύμα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό των κανόνων, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τα αθλητικά προγράμματα και τη φυσική αγωγή για τους νέους στα κέντρα αναμόρφωσης ανηλίκων·
41. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλύτερων πρακτικών μεταξύ σχολείων και εξωσχολικών αθλητικών ενώσεων, τοπικών αρχών, εθελοντικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διαχειρίζονται αθλητικές δραστηριότητες·
42. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά μορφές σωματικής δραστηριότητας εκ μέρους οικογενειών και να βελτιώσουν το διάλογο μεταξύ γονέων, καθηγητών φυσικής αγωγής και εξωσχολικών αθλητικών ενώσεων·
43. υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας όσον αφορά το σύγχρονο ρόλο του αθλητισμού και την παιδαγωγική του σημασία, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς και αθλητικούς οργανισμούς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν στενές σχέσεις συνεργασίας και κοινούς στόχους και προωθώντας την αλληλεγγύη μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού· υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η εκπαιδευτική κοινότητα σε ό,τι αφορά την ανάγκη καταπολέμησης των καθιστικών συνηθειών με την προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα σχολεία·
44. τονίζει τη σημασία του εκπαιδευτικού ρόλου και της κοινωνικής ευθύνης των αθλητικών ενώσεων και συλλόγων, όπως αναγνωρίζεται στη δήλωση της Νίκαιας·
45. αναγνωρίζει τον ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές λέσχες και οι αθλητικοί σύλλογοι στις τοπικές και εθνικές κοινότητες· θεωρεί ότι τα σχολεία, τα κέντρα εκπαίδευσης, οι αθλητικές λέσχες και οι αθλητικοί σύλλογοι πρέπει να αναμειγνύονται περισσότερο σε διάφορες μορφές υποχρεώσεων και συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου, που θα προωθείται κατά προτίμηση από τις τοπικές αρχές (υγειονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές)· ζητεί ωστόσο να υπάρχει επαγρύπνηση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι αθλητικές λέσχες θα λειτουργούν χωρίς φανατισμούς και σύμφωνα με αθλητικά και κοινωνικά ιδεώδη·
46. υπογραμμίζει τον ρόλο των αθλητικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών όπως οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό και μέσω αυτού στην κοινωνία· ενθαρρύνει την υποστήριξη των κρατών μελών και της ΕΕ στη συνέχιση και στην επέκταση του έργου και των πρωτοβουλιών αυτών των οργανώσεων·
47. επικροτεί το έργο των εθελοντών σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και αναγνωρίζει ότι οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τους εθελοντές· συνιστά, για τον λόγο αυτό, να καθιερωθούν "έπαινοι" ή κάποιας μορφής επιδοκιμασία για τον εθελοντισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου το έργο αυτό να αναγνωρίζεται και να προωθείται·
48. καλεί την Επιτροπή να βασισθεί στην εμπειρία του προγράμματος για τα "αθλητικά σχολεία" που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Λουξεμβούργου και να εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενιαία δέσμη κριτηρίων για την απονομή του τίτλου αυτού, καθώς και τους όρους για ένα ευρωπαϊκό αθλητικό βραβείο που θα απονέμεται προς αναγνώριση νέων πρωτοβουλιών·
49. καλεί την Επιτροπή, βασιζόμενη στις εμπειρίες του EYES 2004, στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τη διά βίου μάθηση, για τη νεότητα και για την Ευρώπη για τους Πολίτες, να εκπονήσει νέες πρωτοβουλίες με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αυξηθεί η επίγνωση σε κοινωνικό πλαίσιο του ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή όχι μόνο από εκπαιδευτικής και πολιτιστικής απόψεως αλλά και από πλευράς κοινωνικής ενσωμάτωσης και προστασίας της υγείας, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη της παχυσαρκίας και του σχολικού άγχους· ζητεί, ειδικότερα, οι αθλητικές πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν ως τμήμα του προγράμματος της διά βίου μάθησης·
50. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ευρωπαϊκή κινητικότητα των καθηγητών και προπονητών φυσικής αγωγής, στο πλαίσιο της προγράμματος της διά βίου μάθησης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις καλύτερες πρακτικές και να ανταλλάσσουν εμπειρίες·
51. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η διαρρύθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων να διευκολύνει την πρόσβαση των προσώπων με αναπηρίες ως θεατών ή/και αθλουμένων·
52. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η ποικιλία των προσφερόμενων αθλημάτων να ενθαρρύνει το άνοιγμα του πνεύματος των παιδιών προς τον κόσμο και να αναπτύσσει αξίες όπως είναι ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός των άλλων, η αλληλεγγύη, η αυτογνωσία και η ανεκτικότητα·
53. αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διά βίου μάθηση και θεωρεί ότι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σπουδαστές όλων των ηλικιών·
54. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία σε αθλητικές εκδηλώσεις και τονίζει, στο πλαίσιο αθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και το απώτερο συμφέρον τους·
55. αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των κοριτσιών και γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· θεωρεί την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση ως στόχους οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· επιμένει στην ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών σε όλα τα επίπεδα, λειτουργίες και τομείς του αθλητισμού, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρίες, δεδομένου ότι οι ανάπηρες γυναίκες είναι δυνατόν να αποτελούν θύματα πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει επιπλέον το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη δημόσια υγεία, ιδίως στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας που πλήττει σήμερα 21 εκατ. παιδιά στην ΕΕ·
56. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών που συμμετέχουν σε κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις, αξιολογώντας με τη μέγιστη προσοχή τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη με σκοπό να προλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες που είναι αντίθετες με το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισμού·
57. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και εξάλειψης και να προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες μέσω της διαθέσιμης νομικής αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης του Μαρτίου 2002 για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης γυναικών, νέων και παιδιών στον τομέα του αθλητισμού (ψήφισμα της Μπρατισλάβα) καθώς και το προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003·
58. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στην κατάρτιση και την επιδίωξη σταδιοδρομίας στον αθλητικό χώρο·
59. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού (σύλλογοι, ομοσπονδίες κτλ.) τη σημασία που έχει ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειές τους και την ανάγκη να περιλαμβάνεται η ισότητα των φύλων μεταξύ των στόχων τους κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων·
60. υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής άσκησης στην αναχαίτιση της παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών στον ακολουθούμενο τρόπο ζωής, γεγονός που έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία των πολιτών· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι η επέκταση των ωρών εργασίας και οι επικρατούσες συνθήκες απασχόλησης γενικότερα, αποτρέπουν τους εργαζόμενους να στραφούν στην τακτική σωματική άσκηση και να ασχοληθούν ουσιαστικότερα με τον αθλητισμό·
61. αναγνωρίζει ότι ο αθλητισμός είναι τομέας που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ότι άλλοι τομείς συνδέονται άμεσα με αυτόν, όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η κατασκευή και εμπορία ειδικών εξοπλισμών και προϊόντων·
62. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 200, 30.6.1997, σ. 252.
(2) ΕΕ C 68 Ε, 18.3.2004, σ. 605.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0100.
(4) ΕΕ C 33 Ε, 9.2.2006, σ. 590.
(Πηγή: Επίσημη ιστοθέση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου)

11/10/07

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ανάληψη υπηρεσίας: 13-8-2007
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ Βόλος (Δ/ΝΣΗ Β /ΘΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
2ΑΔΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ Κόρινθος (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
3ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΡΑ Καβάλα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)
4ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Γέρακας (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
5ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Αθήνα (Α Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
6ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ Ηράκλειο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
7ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Αιγάλεω (Γ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
8ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Ελευσίνα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
9ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ Τρίπολη (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
10ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΔΡΑ Χίος (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΧΙΟΥ)
11ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ Ηράκλειο (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
12ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ Σταυρούπολη (Β Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
13ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΔΡΑ Ιωάννινα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
14ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΡΑ Αλεξανδρούπολη (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ)
15ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ Πύργος (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ)
16ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ Λάρισα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
17ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Πειραιάς (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
18ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΔΡΑ Χανιά (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ)
19ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ Βέροια (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ)
20ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ Σέρρες (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ)
21ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ Πολύγυρος (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
22ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ Κοζάνη (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ)
23ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΔΡΑ Μυτιλήνη (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ)
24ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Αθήνα (Α Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ)
25ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΔΡΑ Ερμούπολη (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ)
26ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Νέα Σμύρνη (Δ Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ)
27ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ Έδεσσα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ)
28ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ Τρίκαλα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
29ΣΠΑΧΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΔΡΑ Κέρκυρα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
30ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ Καλαμάτα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
31ΤΡΕΧΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ Πάτρα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ)
32ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Αγία Παρασκευή (Β Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ)
33ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ Λαμία (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
34ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ Χαλκίδα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)
35ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΔΡΑ Ρόδος (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
36ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ Καρδίτσα (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
37ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ Πειραιάς (Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & Δ/ΝΣΗ:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / / / ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ / / / ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ / / / ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ / / / ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ / / / ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ / / / ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ / / / ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ / / / ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΥΡΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ / / / ΚΑΡΩ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ / / / ΜΙΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ / / / ΜΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ / / / ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ / / / ΛΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΙΟΥ / / / ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ / / / ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ / / / ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ / / / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / / / ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ / / / ΜΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ / / / ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ / / / ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ / / / ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / / / ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / / / ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / / / ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ / / / ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ / / / ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / / / ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ / / / ΜΕΤΑΞΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ / / / ΤΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / / ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ / / / ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ / / / ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / / / ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ / / / ΔΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / / ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ / / / ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ / / / ΓΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / / / ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ / / / ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ / / / ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ / / / ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / / / ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ / / / ΛΑΣΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / / / ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / / / ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ / / / ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / / / ΖΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ / / / ΣΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ / / / ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / / / ΣΚΑΝΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

=========================

Θέσεις που έμειναν κενές:
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Α. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Για τις παραπάνω κενές θέσεις υπήρξε από το ΥΠΕΠΘ κάλεσμα για νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 28/11/07 (αριθμ. πρωτοκ. Y- 179 / 135655 /Δ2)

===============

Νεότερες ειδήσεις:

Για τις παραπάνω θέσεις τοποθετούνται οι ...

1. Τουλούμης Δημήτριος, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Βοιωτίας

2. Νικολάου Νικόλαος, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πρέβεζας

Απόφαση: Υ-6/ 5083/Δ2 στις 14-1-2008

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης Δ.Ε. σε κενές θέσεις»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7 και 8 του Ν. 1304 /1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
β) του άρθρου 6 του N 2043 / 1992 (ΦΕΚ 79 τ. Α΄)
γ) του άρθρου 3 του Ν.2188 / 1994 (ΦΕΚ18 τ. Α΄)
δ) του άρθρου 9 παρ. 3 του N.2986 / 2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄)
ε) του άρθρου 13 του Ν. 3205/2003
στ) του άρθρου 5 περ.Α΄παρ. 2 και περ.Β΄ του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ Α΄),

2. Την αριθμ. Υ-150/110204/Δ2/4-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία επικυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 760 τ. Γ’/4-10-2007)

3. Την υπ’ αριθ. Υ-151/111545/Δ2/8-10-2007 Υ.Α. τοποθέτησης Δ/ντών Δ/νσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

4. Την υπ’ αριθ.Υ-179/135655/Δ2/28-11-2007 Υ.Α. με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις α)Σχολικών Συμβούλων και β)Προϊσταμένων Γραφείων Εκπ/σης Δ.Ε.»

5. Την πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη 44/21-12-2007 του Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε σε κενές θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης Δ.Ε., τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τετραετή θητεία, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διατυπώθηκε στην αριθμ. 44/21-12-2007 Πράξη του.

1.-Παπασταμόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο 3ου Γραφείου Δ.Ε.Κυκλάδων

2.-Πατρικουνάκο Ηλία, Προϊστάμενο 4ου Γραφείου Δ.Ε. Κυκλάδων

3.-Τουλούμη Δημήτριο, Προϊστάμενο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Βοιωτίας

4.-Νικολάου Νικόλαο, Προϊστάμενο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πρέβεζας

Στους παραπάνω Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης Δ. Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 παράγρ. 3 του Ν. 2986/2002 και 13 του Ν. 3205/2003.

Οι τοποθετούμενοι Προϊσταμένοι Γραφείων Δ. Ε. υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 18-1-2008

Αριθμ. βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 818 / 14 -1- 2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτ.διανομή :
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γραφείο Γεν. Διευθυντή Διοίκησης Π.Ε και Δ.Ε
Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε Τμήμα Δ΄ (10)


πηγή: http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/anak20080115q.php

8/4/07

Θέματα:


4/4/07

Δείκτες του ΟΟΣΑ: Μια µατιά στην εκπαίδευση

Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους εκπαιδευτές, στους διαµορφωτές πολιτικής, στους µαθητές και τους γονείς τους µια πλούσια συλλογή δεδοµένων που αφορούν σχεδόν κάθε ποσοτική και ποιοτική πτυχή των εκπαιδευτικών επιδόσεων και πολιτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και σε πολλές χώρες µη εταίρους του Οργανισµού. Πέρα από τις πληροφορίες σχετικά µε τις επιδόσεις, τους πόρους, τα ποσοστά συµµετοχής και τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης, η έκθεση παραθέτει εκείνες τις αντικειµενικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση θεµάτων όπως η σηµασία που προσδίδεται στη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων, το ιδανικό µέγεθος της σχολικής τάξης ή η διάρκεια του σχολικού έτους.
Περισσότερα...

Η ανάγκη αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής. Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις

Εισαγωγή
Αρκετή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής. Η παρούσα εργασία, μέσα από την μελέτη της διεθνούς κυρίως βιβλιογραφίας, θα καταδείξει ως καθολικά αποδεκτό βασικό προσανατολισμό της σύγχρονης σχολικής φυσικής αγωγής την προώθηση της δια βίου άσκησης, και θα προτείνει τρόπους για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Περισσότερα...

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ και το αναλυτικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής «η φυσική αγωγή στο γυμνάσιο και στο λύκειο αποσκοπεί με τις γυμναστικές, αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες, να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και να τους καταστήσει ικανούς να ενταχθούν αρμονικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο». Η έννοια λοιπόν της φυσικής αγωγής περιλαμβάνει σήμερα εκτός από την αγωγή του σώματος και την αγωγή και άλλων παραμέτρων της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έτσι οι επιμέρους στόχοι του αναλυτικού προγράμματος είναι ο κινητικός, ο βιολογικός - υγιεινός, ο βιωματικός, ο κοινωνικός - ηθικός και ο πνευματικός - γνωστικός.
Περισσότερα...

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ζούμε σε μια εποχή που την χαρακτηρίζεται από υποκινητικότητα μια και η τεχνολογική εξέλιξη αντικατέστησε σχεδόν ολοκληρωτικά τη σωματική εργασία με τη μηχανή επιβάλλοντάς μας έναν αγχώδη και αφύσικο τρόπο ζωής. Ο ανθρώπινος οργανισμός όμως έχει την τάση να προσαρμόζει την κατάστασή του στις εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή να αναπτύσσεται με τη χρήση και να εκφυλίζεται με την αχρηστία. Έτσι, ελλείψει κινητικών ερεθισμάτων οδηγείται σταδιακά σε βιολογική παρακμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρει μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας και της ικανότητας απόδοσης του ενήλικου πληθυσμού και θεωρεί ως πρωταρχικό στόχο σε όλες τις χώρες μέλη «τη σημαντική αύξηση συμπεριφορών που προάγουν την υγεία, όπως ισορροπημένη διατροφή, αποχή από το κάπνισμα, κατάλληλη φυσική άσκηση και αντιμετώπιση του στρες» (WHO 2002.
Περισσότερα...

Παιδική Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά Νοσήµατα.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό πρόβληµα υγείας µε συνεχώς αυξανόµενη συχνότητα διεθνώς. Η παχυσαρκία στα παιδιά και τους έφηβους αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα για αντιµετώπιση προβλήµατα. Στο παρόν άρθρο, γίνεται µια ανασκόπηση των σύγχρονων δεδοµένων για την παιδική παχυσαρκία όσο αφορά επιδηµιολογικά στοιχεία, αιτιολογία, συσχέτιση µε νοσήµατα φθοράς και τέλος δίδονται κάποιες βασικές αρχές πρόληψης και αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Περισσότερα...

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Ίσως η πρώτη ματιά να μην προσδιορίζει επακριβώς το μέγεθος της σχέσης των δύο αυτών φαινομένων, ίσως πάλι για πολλούς να φαίνονται ως δύο μη σχετικές μεταξύ τους καταστάσεις, η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για μία αποδεδειγμένη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Δηλαδή οι αυξημένες ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης βίντεο και βιντεοπαιχνιδιών οδηγούν στην αύξηση βάρους.
Περισσότερα...

Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία - Ο ρόλος του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην αντιμετώπισή της


Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια πολυπαραγοντική ασθένεια που αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα υγείας του σύγχρονου ανθρώπου.
Η παχυσαρκία εμφανίστηκε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες με μορφή επιδημίας κυρίως στις Δυτικού τύπου καταναλωτικές κοινωνίες. Στις αρχές της νέας χιλιετίας το 1/3 του γενικού πληθυσμού της γης θα είναι παχύσαρκοι. Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία είναι ανεξάρτητη από κοινωνικές τάξεις και εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Από το 1970 ως σήμερα η παιδική παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί ενώ ο ρυθμός της στην ηλικία 12-18 ετών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 54%. Αυτή η αύξηση του σωματικού βάρους των παιδιών οφείλεται κύρια στην λάθος διατροφή τους και στην υποκινητικότητα. Ο Κ.Φ.Α. έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει βιολογικά τον μαθητή-τρια και να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.
Περισσότερα...

ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Πυραμίδα των τροφίμων - Γενικές αρχές

Τα φαγητά περιέχουν όλες τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες έχει ανάγκη το σώμα μας για να μεγαλώσει, να κρατηθεί σε φόρμα, να διορθώσει καμιά ζημιά στα κύτταρά του, για να κινηθεί, να σκεφτεί, να διαβάσει τέλος παντων να ζήσει! Αυτές οι θρεπτικές ουσίες είναι οι Πρωτεϊνες, τα Λίπη, οι Υδατάνθρακες, οι Βιταμίνες, τα Άλατα και το Νερό, τα ίδια ακριβώς στοιχεία που αποτελούν και το σώμα μας.Για να έχουμε μία ισορροπημένη διατροφή πρέπει να έχουμε ποικιλία στα τρόφιμα που τρώμε και να διαλέγουμε την σωστή ποσότητα για να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε τις θρεπτικές ουσιές που χρειαζόμαστε. Από τα τρόφιμα παίρνουμε τα "καύσιμα" που χρειάζεται ο οργανισμός για να κάνει τις λειτουργίες του (να χτυπήσει η καρδιά, να αναπνεύσω, να πάω στη δουλειά, να πάω στο σχολείο, να βγω για παιχνίδι, κτλ).
Περισσότερα...

ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Οι πιο πλήρεις τροφές - Bιταμίνες

Αρχικά να πούμε οτι δεν υπάρχουν καλές ή κακές τροφές. Ούτε τροφές που παχαίνουν ή αδυνατίζουν. Υπάρχουν απλώς τροφές που πρέπει να καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας τους σε λιπαρά και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση με άλλες που είναι πιο πλούσιες σε λιπαρά.
Επιλέγω 10 από τις πιο πλήρεις τροφές σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες - μέταλλα (ιχνοστοιχεία).
Περισσότερα...

Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή, Πολυδωρόπουλος Κων/νος, Κάμτσιος Σπυρίδων

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και φυσικά και στην επιστήμη της φυσικής αγωγής. Είναι πλέον απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής και μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο διδασκαλίας, αλλά και το αποτέλεσμα της μάθησης. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση φάνηκε ότι η μάθηση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών αποτελεί μια ισάξια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας, σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο, καθιστώντας την ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του καθηγητή φυσικής αγωγής. Συμπερασματικά η φυσική αγωγή, είτε αναφέρεται στο σχολείο, είτε στην προπόνηση αθλητών, μπορεί να ωφεληθεί από τη χρήση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Περισσότερα...

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ

Έξυπνες ασκήσεις για την αμμουδιά και την θάλασσα για να κρατηθείτε σε φόρμα ακόμη και στην πιο απόμακρη παραλία.
Για αρχάριους και προχωρημένους.
Περισσότερα...

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΜΥΕΣ - ΣΩΣΤΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για σωστό και λαθεμένο τρόπο εξάσκησης των κοιλιακών και ραχιαίων μυών. Πολλοί εκπαιδευτές δεν γνωρίζουν ότι γυμνάζουν με λάθος τρόπο αυτές τις συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες και χρησιμοποιούν ακόμα ασκήσεις όχι απόλυτα αποτελεσματικές. Κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει να βάλουν στο «ρεπερτόριο» τους και τις «άλλες» ασκήσεις επειδή άκουσαν κάπου ότι είναι σωστές. Μερικοί (κυρίως οι εμπειρικοί) αρνούνται να τις δεχτούν πεισματικά θεωρώντας πως είναι «πολύ γυναικείες». Αρκετοί τώρα από αυτούς που τις χρησιμοποιούν θα σου πουν αόριστα πως αυτές είναι οι καλές γιατί οι άλλες έχει αποδειχτεί ότι κάνουν κακό στην μέση.
Περισσότερα...

ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΜΥΕΣ: ΣΩΣΤΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ

Η αλήθεια είναι πως οι ασκήσεις που αναφέρονται ως «λάθος» προτείνεται να μη χρησιμοποιούνται επειδή από την μία μεριά δεν ενεργοποιούν σωστά τους κοιλιακούς ή ραχιαίους μύες όπως έχει αποδειχτεί πια από την ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα τους και από την άλλη προκαλούν άσκοπη επιβάρυνση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης χωρίς να έχουν όφελος όπως αναφέραμε ούτε στους ραχιαίους, ούτε στους κοιλιακούς. Αντίθετα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
Περισσότερα...

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Δύναμη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί μέσω της μυϊκής δραστηριότητας σε εξωτερικές δυνάμεις και να τις υπερνικά ή όχι. Προέρχεται από την σύσπαση των μυών και γίνεται αποτελεσματική εξωτερικά μέσω του σκελετικού συστήματος.
Περισσότερα...

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ - αναπνευστικό σύστημα, λειτουργία της αναπνοής, κοιλιακή ή διαφραγματική αναπνοή, αναπνευστικά προβλήματα, φυσική κατάσταση

Η σημασία της αναπνοής
Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φαγητό για εβδομάδες, χωρίς νερό για μέρες, χωρίς άσκηση για μια ολόκληρη ζωή, όμως χωρίς οξυγόνο μπορούμε να ζήσουμε μόνο λίγα λεπτά πριν αρχίσουν να πεθαίνουν τα κύτταρα μέσα στο σώμα μας.
Κι όμως, είναι καταπληκτικό στο πόσο λίγη σημασία δίνουμε στο να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά.
Περισσότερα...

Ιστότοπος 'ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ' (www.fa3.gr): Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Αθλητικό Δίκαιο, Κανονισμοί Αθλημάτων, Σύνταγμα & Νόμοι

Σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο χωρίσαμε τα νομοθετικά θέματα σε σχέση:
α) με μας και την ειδικότητά μας στο Σχολείο, β) τη θέση μας στην Εκπαίδευση ως διδακτικό προσωπικό, γ) το προπονητικό έργο που τυχόν ασκούμε ή ασκούν οι πτυχιούχοι συνάδελφοί μας και δ) την ιδιότητά μας ως πολίτες και ως δημόσιοι λειτουργοί απέναντι στο Σύνταγμα και τους νόμους γενικά. Συγκεκρiμένα:
α) Φυσική Αγωγή (ότι αφορά τον Καθηγητή Φ.Α. - μόνιμο, αναπληρωτή, ωρομίσθιο - και τον κλάδο μας σε οποιαδήποτε βαθμίδα Εκπαίδευσης)
β) Εκπαίδευση (όλα τα νομοθετικά θέματα που αφορούν το Εκπαιδευτικό προσωπικό.
γ) Αθλητική Νομοθεσία (εκτός από τους αθλητικούς νόμους και διατάξεις εδώ εντάσσουμε και τους αθλητικούς κανονισμούς των αθλημάτων)
δ) Σύνταγμα και Νόμοι (εδώ παρουσιάζουμε και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που ισχύει σήμερα).

Περισσότερα...

27/3/07

Αναζήτηση σε θέματα Φυσικής Αγωγής

  
  
Google Custom Search

15/3/07

Γιατί η σωματική άσκηση αυξάνει τις νοητικές επιδόσεις


Γυμναστική και στο μυαλό
Γιατί η σωματική άσκηση αυξάνει τις νοητικές επιδόσεις

http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content5/Photo/786800_b.jpg
13/03/07 15:15

Νέα ΥόρκηΗ αερόβια αύξηση προκαλεί αύξηση των νευρώνων σε μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη, ανακάλυψαν Αμερικανοί ερευνητές.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η άσκηση αυξάνει τα νευρικά κύτταρα στην οδοντωτή έλικά, ένα τμήμα του ιππόκαμπου στον εγκέφαλο που είναι γνωστό ότι σχετίζεται με την απώλεια μνήμης που αρχίζει να εμφανίζεται στους περισσότερους ανθρώπους μετά τα 30.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε έμμεσα σε ανθρώπους, καθώς μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι η αεροβική άσκηση αυξάνει την αιμάτωση στην οδοντωτή έλικα.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Science.

Η αύξηση των νευρώνων καταγράφηκε αρχικά σε ποντίκια από τον Δρ Φρεντ Κέιτζ του Ινστιτούτου Salk στην Καλιφόρνια. Ο Κέιτζ συνεργάστηκε στη συνέχεια με τον Σκοτ Σμολ του Ιατρικού Κέντρου για να εξετάσει το φαινόμενο στον άνθρωπο.

Στο πείραμα συμμετείχαν 11 υγιείς εθελοντές, οι οποίοι αρχικά υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και στη συνέχεια ακολούθησαν πρόγραμμα αεροβικής γυμναστικής για τρεις μήνες. Στο τέλος του προγράμματος αυτού μετρήθηκε η φυσική τους κατάσταση και υποβλήθηκαν εκ νέου σε μαγνητική τομογραφία.

Η σύγκριση έδειξε ότι η αιμάτωση της οδοντωτής έλικας είχε αυξηθεί, και μάλιστα όσο μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, τόσο περισσότερο είχε αυξηθεί η ροή του αίματος.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η άσκηση επιδρά στον εγκέφαλο με τον ίδιο μηχανισμό σε πειραματόζωα και ανθρώπους. «Το επόμενο βήμα μας είναι να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα άσκησης που προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος για τη βελτίωση των νοητικών επιδόσεων και τη μείωση της φυσιολογικής εξασθένισης της μνήμης» γράφουν στη δημοσίευσή τους.


Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=786800&lngDtrID=252

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σηµαίνει...Απόκτηση θετικών στάσεων στην “δια βίου άσκηση”...

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σηµαίνει...Απόκτηση θετικών στάσεων στην “δια βίου άσκηση”...

4/3/07

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γυμναστήριο Ναυπλίου, Λόχος Πυροσβεστών, Ειδική (Στρατιωτική) Σχολή Γυμναστών, Διδασκαλείο Γυμναστικής, Γυμναστική Ακαδημία, ΕΑΣΑ, ΤΕΦΑΑ:
- 1834 μέχρι σήμερα -


 • Το 1834 αρχίζει η εκπαίδευση των πρώτων στελεχών
  της Φυσικής Αγωγής. Η διδασκαλία για την τότε λεγόμενη σωμασκία άρχισε από
  το Γερμανό Λούντβικ Κόρκ, κατά εμπειρικό τρόπο, στο Γυμναστήριο του Ναυπλίου
  και συνεχίστηκε λίγο αργότερα από τον Γεώργιο Παγώντα. • Από το 1862 τα στελέχη της Φυσικής

  Αγωγής
  προέρχονταν αποκλειστικά από τον «Λόχο των Πυροσβεστών». • Το 1880 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
  εντάχθηκε η Φ.Α. ως υποχρεωτικό μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση, με διάρκεια δύο
  ώρες κάθε εβδομάδα, και διορίστηκαν ο πρώτοι γυμναστές σε ορισμένα
  σχολεία της Αθήνας. Δύο χρόνια αργότερα οι ώρες αυξήθηκαν σε τρεις. • Το 1882 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική σχολή γυμναστών,
  η λειτουργία της οποίας ρυθμίστηκε και νομοθετικά πέντε χρόνια αργότερα, με
  το νόμο ΑΧΗ'. Ωστόσο, η εκπαίδευση που πρόσφερε διαρκούσε λίγες μόνο
  εβδομάδες (40 ημέρες) και η σχολή δε λειτουργούσε κάθε χρονιά. • Το 1883 αγοράστηκαν όργανα γυμναστικής και έτσι
  ορισμένα σχολεία άρχισαν να διαθέτουν πια τα δικά τους στοιχειώδη
  γυμναστήρια. Η αγορά των οργάνων αποδεικνύει την υιοθέτηση του γερμανικού
  γυμναστικού συστήματος από το Φωκιανό. • Το 1893 προστέθηκαν στον προαναφερθέντα νόμο νέες
  διατάξεις που πρόβλεπαν την επαναλειτουργία της κρατικής σχολής με την
  ονομασία Ειδική Σχολή Γυμναστών. • Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκεκριμένα, το 1897
  ο χρόνος εκπαίδευσης των γυμναστών αυξήθηκε στα 2 χρόνια, ενώ
  το 1899 τέθηκαν περιορισμοί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων
  γυμναστών που θα έπρεπε να είναι φοιτητές κάποιας άλλης σχολής, και μάλιστα
  τουλάχιστον δευτεροετείς. Η ρύθμιση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νόμου ΒΧΚΑ'
  του 1899, που θεωρείται η πρώτη συστηματική νομοθετική παρέμβαση για την
  οργάνωση των ζητημάτων που αφορούσαν τη Φ.Α. και συνολικά τον ελληνικό
  αθλητισμό. • Επιπρόσθετα, με τον παραπάνω νόμο η Φ.Α. ορίστηκε ως
  υποχρεωτικό μάθημα και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και
  προβλέφθηκε η δημιουργία ειδικού χώρου εκγύμνασης για κάθε σχολείο. Ως
  αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών το επόμενο έτος (1900) οι
  εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στα σχολεία αυξήθηκαν από τρεις σε πέντε!!!
  και διοργανώθηκαν οι πρώτοι μαθητικοί αγώνες των σχολείων της Αθήνας
  και του Πειραιά. Τέλος, σύμφωνα με το νόμο ΒΧΚΑ' δύο γυμναστές θα στέλνονταν
  για διετή μετεκπαίδευση σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Το 1899 ο Ιωάννης
  Χρυσάφης σπούδασε στη Σουηδία για δύο χρόνια στο
  περίφημο την εποχή εκείνη Ινστιτούτο της Στοκχόλμης • το 1907 ιδρύθηκε η στρατιωτική σχολή γυμναστών, το
  πρόγραμμα της οποίας στηριζόταν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο σουηδικό
  μοντέλο. Δύο χρόνια αργότερα το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε τη σουηδική
  γυμναστική • Η Ειδική Σχολή Γυμναστών μετονομάζεται το 1918 σε
  «Διδασκαλείο της Γυμναστικής» και διευθυντής ορίζεται ο Ι. Χρυσάφης. • Το 1929 το Διδασκαλείο
  της Γυμναστικής εντάσσεται με τον νόμο 4371/1929 στην Ανώτερη Εκπαίδευση. • Το 1933 το Διδασκαλείο μετονομάζεται σε «Γυμναστική
  Ακαδημία
  » και η φοίτηση γίνεται τριετής. • Το 1939, λίγο πριν από
  τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο με τον νόμο 2057/1939 η Γυμναστική Ακαδημία
  μετονομάζεται σε Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) και
  στεγάζεται στη Δάφνη Αττικής. Ο νόμος προέβλεπε ότι η Ακαδημία θα ήταν
  Ανώτατη Σχολή. Όμως στην πράξη η ΕΑΣΑ δεν μπόρεσε να γίνει αυτοδιοικούμενο
  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και γι’ αυτό έμεινε ανώτερη Σχολή
  εποπτευόμενη από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του
  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. • Το 1970, με το Ν.Δ.410/1970 ιδρύθηκε το παράρτημα
  της ΕΑΣΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στο νεόκτιστο τότε Αλεξάνδρειο Μέλαθρο) και
  με το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. • Μέχρι το 1975 η διάρκεια των σπουδών παρέμεινε 3
  χρόνια, αλλά με το Π.Δ. 222/1975 τα έτη σπουδών αυξήθηκαν από το ακαδημαϊκό
  έτος 1975-76 σε τέσσερα. Οι φοιτητές που έλαβαν πτυχίο το 1979, μετά από
  τετραετή πλέον διάρκεια φοίτησης, ήσαν οι πρώτοι οι οποίοι έλαβαν δίπλωμα
  ειδικότητας,
  και αυτοί οι οποίοι πίεσαν, απαίτησαν και συνέβαλαν ώστε να "λάβει σάρκα και οστά"
  αυτό που προέβλεπε τουλάχιστον ο εν αχρηστία νόμος και η ΕΑΣΑ να γίνει "Ανώτατη και
  Επιστημονική
  " - αυτοδιοικούμενη και όχι εποπτευόμενη από τη Δ/νση Φ.Α του ΥπΕΠΘ - όπως και έγινε λίγα
  χρόνια αργότερα με το νόμο του 1982. • Το 1982, με το νόμο πλαίσιο 1268/1982, άρθρο 47,
  ιδρύθηκαν στα Πανεπιστήμια των Αθηνών και Θεσσαλονίκης τα Τμήματα Επιστήμης
  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Με το ΠΔ 107/1983 η Ε.Α.Σ.Α.
  Αθηνών και το παράρτημα της Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στα αντίστοιχα
  Πανεπιστήμια ως Τμήματα και από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 άρχισαν τη
  λειτουργία τους. [Συγκεκριμένα για το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης κατά την
  έναρξη της λειτουργίας του, λόγω καθυστερημένου διορισμού των πρώτων μελών
  ΔΕΠ, η διοίκηση του Τμήματος ανατέθηκε με απόφαση της Συγκλήτου σε πενταμελή
  προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Από το 1984 το Τμήμα διοικείται από δική του
  Γενική Συνέλευση (ΓΣ).] • Το 1983 (Π.Δ. 465/83) ιδρύθηκε το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
  Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή που άρχισε να λειτουργεί το 1984. • Το 1986 άρχισε τη λειτουργία του το Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  Σερρών ως παράρτημα του Τ.ΕΦ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, το οποίο έγινε ανεξάρτητο Τμήμα το 1996. • Το 1994 (Π.Δ. 177/93) λειτουργεί για πρώτη φορά το
  Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα.  (Συντάκτης: Α.Δ.)


Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search