27/6/08

Μονιμοποίηση αναπληρωτών - ωρομισθίων με το Νομοσχέδιο: «Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις»


Νομοσχέδιο "σκούπα" του υπ. Παιδείας ρυθμίζει θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (και μονιμοποίηση αναπληρωτών)


«34 α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης , ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) και ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78).

β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου
vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου».
γ. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών–ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.


Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προσφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προσφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες, κατά τις σχετικές διατάξεις, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες και στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αυξημένη στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3391/2005.

Απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

Οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις παραίτησης

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ., ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους..


Μονιμοποιούνται οι αναπληρωτές

1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ΄ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ της παρ. 2 α του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α΄ 138) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζομένων ποσοστών με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παρ. 2 α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζομένων ποσοστών με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.


3. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 εκπαιδευτικοί, για τον διορισμό των οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ πρώην ΣΕΛΕΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ Α΄ 75) ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 της αριθμ. Δ2/ 13934/12-2-2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 204), διορίζονται, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

4α. Στην περ. ιθ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.

β. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «κ) Κλάδος ΔΕ01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ».

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής: «3) Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής.

6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.


Πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

Προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής,

Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«15. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής τμήματα αντίστοιχα των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ως προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του».

Αποσπάσεις στο εξωτερικό

Η παράγραφος 12 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία, στα σχολεία διεθνών οργανισμών και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά, ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
β. Οι αποσπάσεις καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών συμβούλων στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επί επτά σχολικά έτη μετά τη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για τους εκπαιδευτικούς, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούν και διανύουν την πενταετή απόσπασή τους στα ευρωπαϊκά σχολεία.
γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αφορούν στο σχολικό έτος 2008-2009 και έγιναν στα ευρωπαϊκά σχολεία από τους οικείους πίνακες επιλογής υποψηφίων, ανακαλούνται και οι εκπαιδευτικοί αυτοί επανεγγράφονται στους πίνακες επιλογής στη σειρά που κατείχαν πριν από την απόσπασή τους. Η ισχύς των πινάκων επιλογής υποψηφίων για απόσπαση στα ευρωπαϊκά σχολεία, που λήγει το σχολικό έτος 2008-2009, παρατείνεται μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013».

Η παράγραφος 16 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3404/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό.
Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών και διακόπτουν ή ανακαλούν την απόσπασή τους πριν από τη λήξη της τριετίας, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το επόμενο της διακοπής ή της ανάκλησης σχολικό έτος».


Επιλογή Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

Η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, η θητεία, ο ορισμός, η τοποθέτηση, η αναπλήρωση, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων των Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυντών Παραρτημάτων αυτών, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση 121/1992 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 371)».


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

«3. Ο Οργανισμός διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Αντιπρόεδρος είναι εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, ο οποίος αποσπάται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:
α) Ο Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προεδρεύει του Τμήματος Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, με αναπληρωτή Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού.
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Κέντρου αυτού.
γ) Δύο διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδίκευση και πείρα στον τομέα της διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
ε) Ένας εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)».

Πανελλαδικές εξετάσεις


Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 περίπτωση α΄ στοιχείο i του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), ισχύουν μόνο για τα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που έπεται της αποφοίτησης από το Γενικό Λύκειο, ή αυτού που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο την τελευταία φορά. Ειδικά για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου των σχολικών ετών 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006, καθώς και για όσους εξετάσθηκαν τα παραπάνω σχολικά έτη στα μαθήματα της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Ιδιωτικά σχολεία

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ Α΄ 244) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούσαν σε χώρους εντός σχεδίου πόλεως, οι οποίοι όμως δεν είχαν καθορισθεί προηγουμένως ως χώροι για την ανέγερση και τη λειτουργία σχολείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανανεώνουν τις ετήσιες άδειες λειτουργίας τους μέχρι και το διδακτικό έτος 2010-2011, εφόσον συντρέχουν οι μέχρι τούδε απαιτούμενες προϋποθέσεις του παρόντος νόμου».

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ΕΔΩ

Πηγή:http://www.esos.gr
------------------------------------------


Ανακοίνωση της ΠΕΑ:


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Α.)
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ, 10678
ΤΗΛ.: 210-3303053, ΦΑΞ: 210-3303633
www.anaplirotes.gr, e-mail: pea@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 27/06/2008

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 669

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Πέμπτη 26.06.2008 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο διορισμού τους μέσα από μία διπλή ρύθμιση.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 30.06.2008 διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση με ποσοστό τουλάχιστον 1/5 ανά έτος μέχρι το σχολικό έτος 2012-13. Παράλληλα όσοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν 24 μήνες πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και έχουν μια επιτυχία σε οποιονδήποτε Ασεπ διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Α) υποδέχεται με ικανοποίηση το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και ιδιαίτερα τη μείωση των μηνών πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας από 40 σε 30 μήνες, κλείνοντας έτσι ένας κύκλος διαπραγματεύσεων και συνεργασίας με το ΥπΕΠΘ και τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδη, ο οποίος άκουσε τα προβλήματά μας και ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας άμεσα, φέρνοντας τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ένα βήμα πιο κοντά στο μόνιμο διορισμό τους.

Στα πλαίσια της συνεργασίας υπενθυμίζουμε τα αιτήματά μας για τη μείωση του χρόνου απορρόφησης σε μικρότερο της 5ετίας, τη διατήρηση του νομικού πλαισίου στις τοποθετήσεις των διοριζομένων σε περιοχές και διευθύνσεις εκπαίδευσης με βάση την πραγματική προϋπηρεσία και το σύνολο των θέσεων των διορισμών που προκύπτουν από τη ρύθμιση να είναι πέραν των ποσοστών.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Α


-----------------------------------------------

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008

Νομοθετική Ρύθμιση για τη μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Εκπληρώνεται η δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για οριστική λύση του προβλήματος της πολύχρονης παραμονής των εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες για ψήφιση στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Πίνακες Αναπληρωτών. Οι τελικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών, προβλέπουν τα εξής:

1. Θεσμοθέτηση μέγιστου χρόνου παραμονής στους Πίνακες Αναπληρωτών τα τρία (3) διδακτικά έτη (24 μήνες). Ο εκπαιδευτικός που συμπληρώνει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, είναι επιτυχών σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και διαθέτει παιδαγωγική επάρκεια, για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται, διορίζεται στη δημόσια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα,
- οι ειδικότητες Π.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια, βάσει του Ν. 1566/1985, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας και μία επιτυχής συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ.
- οι ειδικότητες Π.Ε. για τις οποίες απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια, βάσει του Ν. 1566/1985, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας, μία επιτυχής συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ και ετήσια παιδαγωγική επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
- οι ειδικότητες Τ.Ε. και Δ.Ε., για τις οποίες δεν προκηρύσσονται θέσεις σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας και η παρακολούθηση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά και τον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής, αρκεί να έχει καλυφθεί η προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας και μια επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Για το σχολικό έτος 2008-2009 θα διοριστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2. Κατ’ εξαίρεση, και για κοινωνικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν την 30-6-2008 τριάντα (30) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες ή όχι σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, και εφόσον διαθέτουν ή θα αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται, διορίζονται εντός πενταετίας στη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΑΙΤΕ, οι θέσεις αναπληρωτών που θα εισαχθούν στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2008-2009 θα είναι 143, για το ετήσιο πρόγραμμα Π.Ε., και αναμένεται ανακοίνωση για το πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας.
4. Στους διορισμούς διατηρείται, και ουδόλως θίγεται, η ποσόστωση 60% από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα με πραγματική προϋπηρεσία.
5. Οι διορισμοί που θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα ρύθμιση είναι επιπλέον του ποσοστού 60% και 40%, σύμφωνα, πάντα, με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών προηγούνται όσοι συμπληρώνουν την 30-6-2008 τριάντα (30) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, έπονται οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ακολουθούν οι διορισμοί των ποσοστών 40% και 60%, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ. Α΄)

Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται η πολύχρονη αναμονή στους Πίνακες Αναπληρωτών και ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για τον μέγιστο χρόνο παραμονής στους πίνακες αυτούς. Η επιτυχία σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ εισάγεται ως προϋπόθεση της νέας ρύθμισης και η παιδαγωγική επάρκεια ως προαπαιτούμενο διορισμού για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται.
Με την προώθηση της ρύθμισης αυτής ικανοποιούνται χρόνια και σοβαρά αιτήματα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

20/6/08

Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και 13 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
από το Γιάννη Μπαλάγκα
7 Ιουνίου 2008

1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008;

1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του Δημοσίου από 1-1-2008. Η αλλαγή αυτή έχει γίνει γνωστή στους ασφαλισμένους με έναν τρόπο ανεπαρκή, ώστε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση και ανασφάλεια με αποτέλεσμα να συμβάλει και αυτή μαζί με το φόβο για το νέο ασφαλιστικό στον τριπλασιασμό των αποχωρούντων από το δημόσιο την τελευταία διετία.

Διευκρινίζεται λοιπόν ότι για κάποιον που θα συνταξιοδοτηθεί από το 2008 και μετά ,η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως εξής: Για τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31-12-2007 θα υπολογιστούν με βάση τον τελευταίο μισθό που θα έχει, όταν εξέλθει της υπηρεσίας και με ποσοστό αναπλήρωσης το 80% του βασικού του μισθού. Για τα χρόνια που θα συμπληρωθούν από 1-1-2008 και μετά , μόνο γι’ αυτά τα χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 70% σε δέκα χρόνια και ολοκληρώνεται το 20017.

Η επιλογή να αποχωρήσει κάποιος νωρίτερα για να μην τον πιάσει αυτή η μείωση, είναι εντελώς λαθεμένη, αφού το κέρδος που θα έχει από την αύξηση των ετών ασφάλισης είναι πολλαπλάσιο από τη ζημιά που θα υποστεί από τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης. Aκόμα και το 2017 που ολοκληρώνεται η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης , η μείωση της σύνταξης κάποιου που αποχωρεί με 35 χρόνια υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 6,10% σε σχέση με το παλιό σύστημα, δηλ. αν υπολογίζονταν όλα τα χρόνια με ποσοστό αναπλήρωσης 80%.. Αντίθετα αν κάποιος, αντί να φύγει στα 30 χρόνια υπηρεσίας, φύγει στα 35, το κέρδος που θα έχει στη σύνταξή του λόγω της αύξησης των ετών ασφάλισης φθάνει το 25%.


2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται μαζί με την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ( με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά.)


3. Ποιοι εξαγοράζουν τη στρατιωτική τους θητεία και τι θα κερδίσουν;

3. Τη στρατιωτική τους θητεία την εξαγοράζουν όσοι μέχρι 31-12-97 δεν είχαν κλείσει 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η δημόσια προϋπηρεσία και η στρατιωτική θητεία. Για τους ασφαλισμένους από 1-1-83 συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα, αρκεί η δημόσια υπηρεσία να είναι τουλάχιστον 5ετής. Η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 6,67% στο βασικό μισθό και συμφέρει πάντοτε μέχρι τα …40 χρόνια υπηρεσίας, αν μπορεί κάποιος να παραμείνει.


4. Ποιοι εξαγοράζουν το χρόνο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ;

4.Αυτοί που είναι διορισμένοι πριν το 83, θα χρειαστεί να εξαγοράσουν το χρόνο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς 7% στο βασικό μισθό που έχουν.

Αυτοί που είναι διορισμένοι μετά το 83, δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα αλλά θα συνταξιοδοτηθούν με το σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης, δηλ. το δημόσιο θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα όσο και του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ , ΤΕΒΕ κλπ) Δηλ. ένα κομμάτι της σύνταξης θα είναι από αυτούς τους φορείς και θα είναι μικρότερο, από ότι αν ήταν στο

δημόσιο αυτά τα χρόνια, κατά 15% ή 20% ή και περισσότερο ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης σε αυτούς τους φορείς.


5. Στη διαδοχική ασφάλιση πότε συμφέρει η ξεχωριστή σύνταξη από κάθε φορέα

5. Ξεχωριστή σύνταξη από δύο ή περισσότερους φορείς μπορεί να πάρει κάποιος ασφαλισμένος μετά το 83 κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Π.χ γυναίκα εκπ/κός 58 ετών με 35 χρόνια ασφάλισης εκ των οποίων 17 στο ΙΚΑ και 18 στο δημόσιο μπορεί να πάρει ενιαία σύνταξη άμεσα με το σύστημα της διαδοχικής ασφάλισης. Τη συμφέρει όμως να πάει 60 ετών και να πάρει ξεχωριστή σύνταξη από κάθε φορέα. Η ξεχωριστή σύνταξη συμφέρει καλύτερα αλλά αυτό εξαρτάται και από τις προϋποθέσεις που θέτει ο κάθε ασφαλιστικός φορέας π.χ το ΙΚΑ θέλει το λιγότερο 15 χρόνια υπηρεσίας και το 60ό έτος ηλικίας για τις γυναίκες ή το 65ο για τους άνδρες. Το ΤΕΒΕ θέλει το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες.)


6. Πότε με συμφέρει να βγω στη σύνταξη;

6. Στα 33 χρόνια, όταν πάρει κάποιος το Μ.Κ 1, ο μισθός είναι ίδιος με τη σύνταξη. (αυτό φαίνεται μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης).

Μετά τα 33 χρόνια η σύνταξη μαζί με τα Ταμεία αυξάνεται κατά 45 με 50 ευρώ μέχρι τα 35 και μετά τα 35 χρόνια αυξάνεται κατά 30 περίπου ευρώ.


7. Οι αναπληρωτές πώς θα υπολογίσουν το χρόνο που δούλεψαν για την κύρια σύνταξη και τα Ταμεία;

7. Οι πριν το 83, κύρια σύνταξη θα πάρουν από το δημόσιο. Ως προς τα Ταμεία θα πρέπει να αναζητήσουν αντίγραφα των μισθοδοτικών καταστάσεων για να δουν ποια Ταμεία έκαναν κρατήσεις. Αυτά που τους έκαναν κρατήσεις και για όσο χρόνο τους έκαναν, ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χωρίς πληρωμή. Μόνο το Μ.Τ.Π.Υ ζητεί πρόσθετη εισφορά 2% για να αναγνωρίσει αυτόν το χρόνο και είναι συμφέρον να πληρώνεται..

Οι μετά το 83, για το χρόνο αυτόν που είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ ισχύει ό,τι και για τη διαδοχική ασφάλιση. Δηλ. θα πάρουν για το κομμάτι αυτό της υπηρεσίας τους σύνταξη από το ΙΚΑ. Τα Ταμεία δεν τους έκαναν κρατήσεις. Είχαν όμως επικουρική ασφάλιση στο ΙΚΑ και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις κρατήσεις γι αυτή την επικουρική ασφάλιση στο ΤΕΑΔΥ χωρίς πληρωμή.


8. Συμφέρει η εξαγορά στα Ταμεία (ΜΤΠΥ και ΤΕΑΔΥ)

8. Κατά κανόνα δε συμφέρει. Πχ ένας που αποχωρεί με 34 χρόνια υπηρεσίας και Μ.Κ.1 για να αναγνωρίσει 1 χρόνο στο ΤΕΑΔΥ θα καταβάλει 1634 χ 6% χ 12 =1176,48 € για να πάρει μια διαφορά 9 € καθαρά παραπάνω το μήνα. (286 € στα 34 χρόνια ,295 € στα 35)


9 .Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ υπολογίζεται ως συντάξιμος;

9. Υπολογίζεται ως συντάξιμος για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-98 ,όταν ο ΟΓΑ έγινε οργανισμός κύριας ασφάλισης.


10. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

10. Ναι, εφόσον είναι ισοδύναμος με τον αντίστοιχο χρόνο που λαμβάνεται υπόψη από την ελληνική συνταξιοδοτική νομοθεσία. Π.χ εκπαιδευτικός που δούλεψε πριν το διορισμό του 5 χρόνια σε σχολείο της Γερμανίας και 20 στην Ελλάδα, θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης, αλλά από την Ελλάδα θα πληρωθεί για 20 έτη, αφού τον γερμανικό δημόσιο θα του δώσει σύνταξη γι αυτά τα χρόνια σύμφωνα με τα όρια ηλικίας που ισχύουν εκεί.


11. Πως θα υπολογιστεί η σύνταξη στους νέους ασφαλισμένους:

11. Η σύνταξη υπολογίζεται σε ποσοστό 2% του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε χρόνο ασφάλισης. Όταν λέμε ασφαλιστέος μισθός εννοούμε το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου όλων των αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά την τελευταία πενταετία προ της εξόδου του από την υπηρεσία, χωρίς τα δώρα των εορτών και του επιδόματος αδείας δια των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών (60).


12. Ποια σύνταξη είναι πλήρης και ποια πρόωρη;

12. Πλήρης σύνταξη δεν είναι μόνο αυτή που αντιστοιχεί στα 35 χρόνια υπηρεσίας. Όλες οι συντάξεις είναι αναλογικές, ανάλογα δηλ. με τα χρόνια υπηρεσίας. Επομένως και οι συντάξεις με 28 , 30 κλπ. χρόνια υπηρεσίας θεωρούνται πλήρεις αλλά θα είναι ανάλογες με τα χρόνια υπηρεσίας, 28/35 ή 30/35.

Πρόωρη συνταξιοδότηση είναι αυτή που ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να πάρει κάποιος τη σύνταξη νωρίτερα του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, μειωμένη σήμερα κατά 4,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Π.χ ασφαλισμένη μετά την 1-1-93, μητέρα ανήλικων παιδιών, μπορεί να πάρει σύνταξη, αν έχει 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών . Η σύνταξη που θα πάρει θα είναι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 20/35. (πλήρης)

Ο νόμος όμως της δίνει το δικαίωμα, αν θέλει, να την πάρει 5 έτη νωρίτερα, στο 50ό έτος ηλικίας, μειωμένη όμως κατά 22,5% (5 χ 4,5%) Είναι αυτό που λέμε ποινή. Δηλ. ενώ στην πρώτη περίπτωση θα πάρει ολόκληρη τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα 20/35 χωρίς ποινή, στην πρόωρη θα πάρει τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα 20 /35 μειωμένη κατά 22,5%


13. Υπάρχει ο φόβος με το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης να εγκλωβιστούμε και να φύγουμε σε μεγάλη ηλικία ;

13.Ο νέος ασφαλιστικός νόμος, που ψήφισε πρόσφατα η Κυβέρνηση, αφορά βεβαίως τους φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για το δημόσιο τομέα θα ακολουθήσει άλλο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ενδεχόμενα το φθινόπωρο, όταν θα έχει βγει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορά την εξίσωση ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στο σύστημα ασφάλισης του δημοσίου.

Οι αλλαγές που αφορούν την αύξηση των ορίων ηλικίας θα είναι ίδιες, διότι από 1-1-83 έχουμε την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης και επιζητείται η εναρμόνιση των ορίων ηλικίας των ασφαλισμένων του δημοσίου με τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των άλλων ασφαλιστικών φορέων. Οι κυριότερες αλλαγές που έγιναν στο νόμο αυτό και θα επηρεάσουν και το δημόσιο τομέα έχουν ως εξής:

 • 1. Διορισθέντες μέχρι 31-12-82. Δε φαίνονται να επηρεάζονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

 • 2. Διορισθέντες από 1-1-83 μέχρι 31-12-92.

  Oι κυριότερες αλλαγές που θα επηρεάσουν αυτή την κατηγορία θα είναι οι εξής:

  • α) Οι μητέρες με 3 παιδιά που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα με 20 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, από 1-1-20013 χρειάζονται 20 χρόνια υπηρεσίας και το 50 έτος της ηλικίας.

  • β) Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα με 25 χρόνια υπηρεσίας και το 50ό έτος της ηλικίας, από 1-1-2013 το 50ό έτος αυξάνεται κατά 1 έτος και ολοκληρώνεται το 2017 ,οπότε απαιτούνται 25 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών.

   • Εδώ η αύξηση δεν είναι μόνο τα 5 χρόνια αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότερο, αφού προβλέπεται η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος να συντρέχουν αθροιστικά κατά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας.

  • γ) Άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα με 35 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών, από 1-1-2013 το 58ο έτος αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο κατά 1 εξάμηνο και ολοκληρώνεται το 2016, οπότε απαιτούνται 35 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών.

  Επομένως όλες οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1-1-2013

 • Νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-93 και μετά)

  • Oι κυριότερες αλλαγές που θα επηρεάσουν αυτή την κατηγορία θα είναι οι εξής:
   Οι μητέρες με 3 παιδιά που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 56 ετών, από 1-1-2013 απαιτείται το 59ο έτος,
   με 4 παιδιά, 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 53 ετών , από 1-1-2013 απαιτείται το 57ο έτος και
   με 5 παιδιά και άνω 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 50 ετών, από 1-1-2013 απαιτείται το 55ο έτος της ηλικίας.
   Οι μητέρες με ανήλικα παιδιά αυτής της κατηγορίας που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα στο 50 έτος με μείωση στη σύνταξή τους 4,5% για κάθε μήνα που υπολείπονταν του αντίστοιχου ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό καταργείται σταδιακά από 1-1-2010 αυξάνοντας κάθε χρόνο κατά 1 έτος το όριο ηλικίας από το 50ό στο 55ο έτος ,που ολοκληρώνεται το 2014 ενώ το ποσοστό μείωσης αυξάνεται από 4,5% σε 6%.

  Μπαλάγκας Γιάννης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...


19/6/08

- Υποβολή αιτήσεων για Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09, - Κριτήρια Επιλογής, - Αίτηση

- Υποβολή αιτήσεων για Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09, - Κριτήρια Επιλογής, - Αίτηση


Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:

1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γεν. Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ 15180 Μαρούσι
Τηλέφωνο:210 3442208
Fax 210 3442208 ΠΡΟΣ
Αριθμός Γραφείου: 1084
Email: phys3@ypepth.gr
------------------

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ

Υποβολή αιτήσεων μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης & πτυχιούχων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, για πρόσληψη στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ) για το διδακτικό έτος 2008-2009

 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων μονίμων & πτυχιούχων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για την διεκδίκηση των θέσεων στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) & στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ) της Χώρας.
 • Έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών ενδιαφερομένων από 17-06-2008
 • Λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών ενδιαφερομένων στις 30-06–2008
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 09-07-2008 από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής (κατά σχολείο και άθλημα αναλυτικά).
 • ‘Έναρξη υποβολής ενστάσεων ενδιαφερομένων 10-07-2008.
 • Λήξη υποβολής ενστάσεων ενδιαφερομένων 18-07-2008.
 • Αποστολή των ενστάσεων από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ έως τις 22-07-2008 το αργότερα, η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται με ταχυ-αποστολή ή κάποιον υπάλληλο του οικείου Γραφείου (θα πρέπει να διαβιβαστούν τα γνήσια δικαιολογητικά).
 • Οι ενστάσεις θα συνοδεύονται και από αιτιολογημένες εκθέσεις της επιτροπής αξιολόγησης προς την Κ.Ε.Α.Τ.
 • Οι μοριοδοτήσεις των υποψηφίων από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής με ταχυαποστολή. (πρωτότυπα έγγραφα & σε δισκέτα σύμφωνα με το παράδειγμα της συνημμένης κατάστασης που σας διαβιβάζουμε)
  β) Πιθανές ενστάσεις που θα κατατεθούν στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής αυτές θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και θα συνοδεύονται πέραν των πρωτότυπων δικαιολογητικών και με δισκέτα όπου θα καταχωρούνται σύμφωνα με το παράδειγμα που σας αποστέλλουμε στη συνημμένη κατάσταση.
 • Οι υποψήφιοι καταθέτουν υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
  α) Ότι το περιεχόμενο όλων των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει είναι αληθές.
  β)Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
  γ)Τους Νομούς με σειρά προτεραιότητας στους οποίους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την διεκδίκηση θέσης.
  Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαραίτητος αριθμός σε μαθητές/τριες σε κάποιο άθλημα (ατομικά 06 μαθητές/τριες & ομαδικά 10 μαθητές/τριες στην Α’ τάξη γυμνασίου) έως και την τελευταία ημέρα αποδοχής των θέσεων από τους εκπαιδευτικούς αυτή η θέση δεν θα λειτουργήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

α) στο έντυπο καταγραφής ενστάσεων, στο πεδίο ‘’θέμα ένστασης’’ θα καταγράφεται για κάθε κριτήριο χωριστή γραμμή με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, μετά το ‘’θέμα ένστασης’’ δεν θα συμπληρωθεί τίποτε άλλο από την υπηρεσία σας.
β) στο έντυπο καταγραφής μοριοδότησης, στο πεδίο ‘’Σχολείο’’ θα καταγράφεται πρώτα το όνομα της περιοχής μετά ή βαθμίδα γυμνάσιο ή λύκειο και τέλος ο αριθμός.
γ) οι αριθμοί που θα καταγράφονται στα πεδία όπου απαιτεί θα πρέπει να είναι όπως το παράδειγμα της συνημμένης κατάστασης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word)
ΕΔΩ


2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες: Ι. Γεωργακόπουλος

Βαθμός Ασφαλείας ...............

Αθήνα 08/05 /2008

Αριθ. Πρωτ. 59670/Γ4

Βαθ. Προτερ. .............................

Τηλ. 210 3442196 – 2103442208 - 3442012

Α. Παπανδρέου 37 (ΦΕΚ 602 Τ.Β’ 16-05-2008)

Τ.Κ 15180 Μαρούσι

Αριθμός Γραφείου: 1084

E_mail: phys3@ypepth.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κοιν :

1.Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης

2. Γραφεία Φυσικής Αγωγής

3. Αθλητικές Ομοσπονδίες

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης – Λυκείου ( Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ )»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α) άρθρου 17 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30-09-85) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει.

β) τις διατάξεις της παρ.6 της αριθ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17-01-1990) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄)

γ) του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/Α2003), 3259/2004, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

δ) του άρθρου 14 παρ.51 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-03-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07-04-2006 Τ.α’)

2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 47676/Γ4/15-5-2006 η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο β’ της παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 33225/Γ5/01-04-2005.

3. Την με αριθμ. Γ4/110048/05-10-2007 (Φ.Ε.Κ 424/5-10-2007 τ’ Υ.Ο.Δ.Δ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού).

4. Τις αριθμ. 15η/26-3-2008 & 16η/9-4-2008 πράξεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), με τις οποίες εισηγήθηκε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ -Ε.Τ.Α.Δ ) »

5.Την με αριθμ. Υ251/28-9-2007 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/01-10-2007)

6. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής , ως εξής:

Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων ( Τ.Ε.Φ.Α.Α ) λαμβάνουν δύο (02) μόρια ΜΟΝΟ στην πρώτη και κύρια ειδικότητα.
 • Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ λαμβάνουν δύο (02) μόρια εφόσον έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Οι Απόφοιτοι Σχολών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήμιων του Εξωτερικού λαμβάνουν δύο (02) μόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο όπου έχει εκδοθεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τα αρμόδια όργανα (ΔΙΚΑΤΣΑ & Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Ειδικά για τους τίτλους των Πανεπιστήμιων του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει:

 • να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται με επίσημο έγγραφο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει αποκτηθεί κατά τη χρονική περίοδο φοίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Ο βασικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ και να έχει επίσημη μετάφραση μόνο από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών .

2. ΠΤΥΧΙΑ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ .

 • Διδακτορικό δίπλωμα, μοριοδοτείται με τρία μόρια ( 3,0 ).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτείται με ενάμισι μόρια ( 1.5 ).

Διδακτορικό δίπλωμα & Μεταπτυχιακό δίπλωμα μόρια τρεισήμισι (3,5),

Δύο μεταπτυχιακά διπλώματα μόρια δύο (2,0)

§ Οι κάτοχοι Δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001) μοριοδοτούνται με ένα μόριο (1,0).

Το σύνολο των μορίων από τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα μόρια (4,0).

Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σχετικών πτυχιακών

εξετάσεων.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από Α.Ε.Ι του εξωτερικού, πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) .

3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1) Αθλητές - τριες κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα :

· α) 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη μόρια οκτώ (08)

· β) 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη μόρια έξι (06)

· γ) 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη μόρια έξι (06)

γ1) 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη μόρια τέσσερα (04)

γ2) 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη μόρια τρία (03)

· δ) 1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τέσσερα (04)

· ε) 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τρία (03)

· στ) 1η έως 3η Μεσογειακή νίκη μόρια δύο και μισό (2,5)

· ζ) 1η Βαλκανική νίκη μόρια δύο (02)

· η) 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη μόρια δύο (02)

· θ) 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη μόρια ένα (01)

2) Αθλητές - τριες κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών μόρια δύο (02).

3) Αθλητές - τριες όλων των ηλικιακών κατηγοριών που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών μόρια ένα (01).

Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και θα βεβαιώνονται :

o Από τις Αρμόδιες Ομοσπονδίες οι οποίες και θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης και θα επικυρώνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εν προκειμένω για τους Μεσογειακούς ή Ολυμπιακούς αγώνες από την Ε.Ο.Ε ( Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ) .

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία των τελευταίων πέντε ετών :

1) σε Ομοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο στις Αγωνιστικές Κατηγορίες όπου διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας και μοριοδοτείται με ένα (01) μόριο για κάθε έτος. Το ανώτατο σύνολο μορίων είναι τέσσερα (4,0).

Υπολογίζεται η προπονητική εμπειρία και των βοηθών προπονητών ομαδικών αθλημάτων στην ανώτερη κατηγορία του αθλήματος αρκεί να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων.

Επιπλέον μοριοδοτείται ο υποψήφιος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – προπονητής με ένα (01) μόριο υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν ενεργεία τους τελευταίους έξι (6) μήνες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο σύλλογος που εργάζεται:

 • Εδρεύει στο νομό που ανήκει το Τ.Α.Δ .
 • Συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των αξιολογημένων σωματείων της Ομοσπονδίας .

Για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές το μόριο του εν ενεργεία προπονητή θα λαμβάνεται στην πρώτη επιλογή του Νομού ή Νομαρχίας της προτίμησής τους.

Λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις που έχουν λήξει μέχρι και δύο μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές ήταν τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε ισχύ.

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής , όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα .

2) Στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) και μοριοδοτείται με μηδέν τρία (0,3) μόρια για κάθε έτος και μέχρι μηδέν ενενήντα μόρια (0,90) συνολικά.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

· Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον ν.2725/99 ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.

· Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύμφωνα:

o με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1065606/7222/ΔΕ β΄18-7-2000

o με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (αρθρ.31 παρ. 6 , αρθρο 136 παρ.5) .

· Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριμήνου, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.

Η έκδοση βεβαίωσης της Ομοσπονδίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα , θα λαμβάνεται υπόψη από τα φύλλα αγώνων στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες που υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τις εκατό (50%) της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.

Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν.

Στα παραπάνω συμβόλαια - συμφωνητικά ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται σαφέστατα :

α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη .

Η προπονητική εμπειρία στα παραπάνω συμφωνητικά – συμβάσεις θα μοριοδοτείται από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και μετά .

Προηγούμενη προπονητική εμπειρία δεν υπολογίζεται .

Τα συμβόλαια – συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι ανίσχυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη .

Για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των Προπονητών – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού ( Ε.Σ.Υ.Α.Α ) απαιτείται σύμβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Για την μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

5.ΠΤΥΧΙΟ

Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου και μοριοδοτείται με 0,3 μόρια για κάθε πλήρες έτος (12 μήνες) με ανώτερο όριο τα τέσσερα και μισό (4,5 ) μόρια .

Υπολογίζεται δε έως την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων.

Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους ως ημερομηνία κτήσης λαμβάνεται αυτή της ισοτιμίας και όχι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

6. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ για κάθε διδακτικό έτος μοριοδοτείται με 0,3 μόρια και η υπόλοιπη προϋπηρεσία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για κάθε διδακτικό έτος μοριοδοτείται με 0,2 μόρια .

Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Ομοσπονδίες.

Σχετικά με την Ιδιωτική Εκπ/ση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του αρθρ.6 του Ν.3255/04 καθώς και στις διατάξεις του αρθρ.27 του Ν.3475/06 ( ΦΕΚ 146/13-7-06 τόμος Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ.22 του Ν.3577/07 ( ΦΕΚ 130/8-6-07 τόμος Α΄)

Για την Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε έτους.

7.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Μόρια Τρία (03) .

Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με την κατάθεση ‘’πιστοποιητικού εντοπιότητας’’ όπου θα αναφέρεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Π.Δ 50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96. ή ΦΕΚ 896/16-07-2002 .

Για τους υποψηφίους που βρίσκονται στη διαδικασία μεταδημότευσης από ένα Δήμο σε άλλον μέχρι την συμπλήρωση των απαιτούμενων δύο ετών θα λαμβάνεται η προηγούμενη .

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ αξιολογούνται από Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών ή για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών, που ανήκουν στις παραπάνω και αποτελούνται από:

· Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο.

· Τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

· Τον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου ή Λυκείου ως μέλος.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Με την ίδια απόφαση , ορίζονται ως Γραμματείς τόσοι , όσοι και οι Επιτροπές .

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

· Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία θα ορίζεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα, υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα ομαδικό ή ατομικό .

Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1)

Από 10 μαθητές έως 18 μαθητές

Δύο (2)

Από 19 μαθητές έως 36 μαθητές

Τρεις (3)

Από 37 μαθητές έως 55 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 56 μαθητές έως 74 μαθητές

Πέντε (5)

Από 75 μαθητές έως 93 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση – Ποδηλασία – Επιτραπέζια Αντισφαίριση - Αντισφαίριση-Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύμβηση – Συγχρονισμένη Κολύμβηση – Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1)

Από 10 έως 15 μαθητές

Δύο (2)

Από 16 έως 29 μαθητές

Τρεις (3)

Από 30 έως 40 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 41 έως 50 μαθητές

Πέντε (5)

Από 51 έως 61 μαθητές

Έξι (6)

Από 62 έως 72 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Άρση Βαρών – Πάλη – Πυγμαχία- Τζούντο – Ενόργανη - Ταεκβοντο - Κανόε Καγιάκ- Καταδύσεις – Ιστιοπλοΐα – Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδρομία –Θαλάσσιο Σκι – Ξιφασκία- Τραμπολίνο).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1)

Από 08 έως 13 μαθητές

Δύο (2)

Από 14 έως 20 μαθητές

Τρεις (3)

Από 21 έως 29 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 30 έως 38 μαθητές

Πέντε (5)

Από 39 έως 50 μαθητές

Έξι (6)

Από 51 έως 60 μαθητές

Όπου συνυπάρχουν Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ, για την κατάρτιση του πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μαθητών κατά άθλημα.

Η Κ.Ε.Α.Τ εντός 20 ημερών καταρτίζει πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθλημα και Τ.Α.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν και τα αθλήματα ή τις τάξεις που θα ανασταλεί ή θα καταργηθεί η λειτουργία τους .

· Η Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.

· Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα 1) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ , σε αυτό της Κύριας Ειδικότητας.

· Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει:

o α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα,(π.χ Μαζικός Αθλητισμός, Παραδοσιακοί Χοροί, κ.λ.π)

o Ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ,σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 άρθρο 136 παρ.5 χωρίς να μοριοδοτείται στο κριτήριο της Ειδικότητας .

· Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ του Νομού ή Νομαρχίας ( για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης). Οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο , αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων σε χιλιοστά ανά άθλημα και κατά φθίνουσα σειρά μορίων . Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους με την φροντίδα του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.

· Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ δια μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (07) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης (δι΄αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ’ αυτόν. (Επικυρωμένα Δικαιολογητικά)

· Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 25 εργασίμων ημερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί τους πίνακες των τριμελών επιτροπών των Νομών όλης της Χώρας .

· Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Προϊσταμένους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφερομένων της Χώρας και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.

· Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν τους αναπληρωτές σύμφωνα με την αξιολογική σειρά του πίνακα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε την απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του νομού , σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.Δ ή Ε.Τ.Α.Δ.

· Η διαδικασία κύρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ ολοκληρώνεται μέχρι 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

· Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

α) Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να μοριοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

· Εξάμηνη συνολική προπονητική εμπειρία στα τελευταία πέντε έτη.

· ή προϋπηρεσία στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος.

και να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα:

· Με την Κύρια Ειδικότητα

· Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, τότε ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5

· Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (03) τέκνα θα προσλαμβάνονται με το 20% των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά άθλημα στο νομό εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (Εξάμηνη συνολική προπονητική εμπειρία στα τελευταία πέντε έτη , ή προϋπηρεσία στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος).

· Η κατάθεση της αίτησης με τα δικαιολογητικά θα γίνεται αποκλειστικά σε ένα Γραφείο Φυσικής Αγωγής αυτό της πρώτης επιλογής του υποψηφίου.

· Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης 10 Νομούς ή Νομαρχίες.

· Η τοποθέτηση των υποψηφίων που θα επιλεγούν να διδάξουν στις κατά τόπους περιοχές σχολείων θα τις ορίζει ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης .

· Μετά τα αποτελέσματα των ενστάσεων, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως θεραπείας .

· Εφ όσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών ανά άθλημα σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Νομού , ο Κ.Φ.Α δεν θα καλείται να κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

· Οι προσλαμβανόμενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους μαθητές που μετακινούνται με τουριστικά Λεωφορεία ή Κ.Τ.Ε.Λ καθημερινά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα έχει και την ευθύνη των μετακινήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και τον Διευθυντή του Σχολείου που ανήκει το Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.

· Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από δημόσια αρχή.

· Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

· Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ χάνουν το δικαίωμα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους , σύμφωνα, με ότι ισχύει για του αναπληρωτές γενικότερα.

· Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.Δ. –Ε.Τ.Α.Δ. δεν έχουν δικαίωμα ανάκλησης της απόσπασή τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπόψη :

 • Εντοπιότητα .
 • Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων) .
 • Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση .
 • Προπονητική εμπειρία .
 • Αθλητική Διάκριση .

Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας μορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από την τριμελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Η μη συμμόρφωση των μελών των οργάνων επιλογής για τη μοριοδότηση των υποψηφίων με την παρούσα Απόφαση, όσον αφορά τα οριζόμενα με αυτήν κριτήρια επιλογής θα επισύρει Διοικητικές και Πειθαρχικές Ευθύνες.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις:.

§ Γ4/773/9-8-2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/10-8-2000

§ Γ4/872/27-7-2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.β/30-7-2001

§ Γ4/33877/2-4-2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.β/05-4-2002

§ Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ 442 Τβ’ 6-4-2005

§ Γ4/36682/30-3-2007 Φ.Ε.Κ 649 Τ.β΄/2-4-2007

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Συνημμένα: Υπόδειγμα αίτησης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε

2. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής


3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε& Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Μαρούσι

Αρ. Πρωτ.

Βαθμ.προτερ.

Β.ασφαλείας:

Να διατηρηθεί:

11-06-2008

76374 /Γ4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Ανδρέα Παπανδρέου 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες : Δ. Κερερές

Τηλ.: 210 344 3516 & 210.3442208


Προς ΠΠρος:

Τα Γραφεία Φ.Α. της xώρας

Θέμα:

«Κριτήρια-Διαδικασία και όργανα επιλογής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ.»
Σας γνωστοποιούμε ότι το αριθμ. ΦΕΚ 902/τ. Β’/16-05-2008 παραμένει σε ισχύ και με το προαναφερόμενο ΦΕΚ θα γίνει η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ.

Η μόνη διαφοροποίηση λόγω σφάλματος, αφορά την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ και την αντιστοιχία καθηγητών-μαθητών ανά άθλημα, όπου έχει αποσταλεί αρμοδίως για διόρθωση και έχει ως ακολούθως, προκειμένου να επισπευσθούν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 11 στα ΤΑΔ/ΕΤΑΔ.

1. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αθλητές - τριες κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών , Νέων Ανδρών –Νέων Γυναικών , Εφήβων –Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα :

1. α)

1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη

μόρια οκτώ

(08)

2. α1)

4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη

μόρια έξι

(06)

3. β)

1η έως 3η Παγκόσμια νίκη

μόρια έξι

(06)

4. β1)

4η έως 6η Παγκόσμια νίκη

μόρια τέσσερα

(04)

5. β2)

7η έως 8η Παγκόσμια νίκη

μόρια τρία

(03)

6. γ)

1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη

μόρια τέσσερα

(04)

7. γ1)

4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη

μόρια τρία

(03)

8. δ)

1η έως 3η Μεσογειακή νίκη

μόρια δύο και μισό

(2,5)

9. ε)

1η Βαλκανική νίκη

μόρια δύο

(02)

10. στ)

1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη

μόρια δύο

(02)

11. στ1)

4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη

μόριο ένα και μισό

(1,5)

12. ζ)

1η Πανελλήνια νίκη

μόρια δύο

(02)

13. η)

1η Πανελλήνια σχολική νίκη

μόριο ένα

(01)

Στα ομαδικά αθλήματα η νίκη θα υπολογίζεται στην ανώτατη αγωνιστική κατηγορία.

2. Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1)

Από 10 μαθητές έως 20 μαθητές

Δύο (2)

Από 21 μαθητές έως 38 μαθητές

Τρεις (3)

Από 39 μαθητές έως 57 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 58 μαθητές έως 76 μαθητές

Πέντε (5)

Από 77 μαθητές έως 95 μαθητές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

( Κλασικός Αθλητισμός - Κολύμβηση - Ποδηλασία - Επιτραπέζια Αντισφαίριση – Αντισφαίριση -Σκοποβολή - Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύμβηση - Συγχρονισμένη Κολύμβηση - Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική - Άρση Βαρών - Πάλη - Πυγμαχία - Τζούντο - Ενόργανη Γυμναστική - Ταεκβοντό- Ιππασία - Χιονοδρομία - Ξιφασκία - Τραμπολίνο ).

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ

Ένας (1)

Από 10 έως 17 μαθητές

Δύο (2)

Από 18 έως 31 μαθητές

Τρεις (3)

Από 32 έως 45 μαθητές

Τέσσερις (4)

Από 46 έως 59 μαθητές

Πέντε (5)

Από 60 έως 73 μαθητές

Έξι (6)

Από 74 έως 88 μαθητές

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανομή

- Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

- Δ/νση Φυσικής Αγωγής


Υ π ό δ ε ι γ μ α Α ί τ η σ η ςς

Πτυχιούχου Καθηγητή / τριας Φυσικής Αγωγής για να διδάξει στα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Τ.Α.Δ) & ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Ε.Τ.Α.Δ)

Α Ι Τ Η Σ Η

…………………………………………..

(Επίθετο)

…………………………………………..

(Όνομα)

…………………………………………..

(Όνομα Πατέρα & Μητέρας)

…………………………………………..

(Διεύθυνση κατοικίας)

…………………………………………..

(Τηλέφωνα)……………………………

………………………………………….

(Ημερομηνία Κτήσης Πτυχίου)

…………………………………………..

(Ειδικότητα Κύρια (Πρώτη)

…………………………………………..

(Ακριβής Αριθμός Φορολογικού Μητρώου & Δ.Ο.Υ)

………………………………………….

(Πίνακας ΥΠ.Ε.Π.Θ όπου ανήκω)

………………………………………….

(Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής)

Συνοδευτικά έγγραφα:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

5. ……………………………………..

6. ……………………………………..

7. ……………………………………..

8. ……………………………………..

9. ……………………………………..

10. ……………………………………..

11. ……………………………………..

12. ……………………………………..

13. ……………………………………..

14. ……………………………………..

15. ……………………………………..

16. ……………………………………..

Έχω υποβάλλει αίτηση ως αναπληρωτής στη Β/θμια ή Α/θμια Εκπ/ση: Ναι - Όχι

Π Ρ Ο Σ

Την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.ΑΤ) δια του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού/Νομαρχίας……………………………..

Σας γνωρίζω ότι, επιθυμώ να διδάξω το Άθλημα τ…. ………………………………… στα Τ.Α.Δ & Ε.Τ.Α.Δ των παρακάτω Νομών κατά προτεραιότητα.

Νομοί Προτεραιότητας:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. …………………………………………..

6. …………………………………………..

7. …………………………………………..

8. …………………………………………..

9. …………………………………………..

10. …………………………………………..

Δηλώνω ότι

· αποδέχομαι τις συνοδείες

· αν δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθμός μαθητών, δεν θα καλούμαι για κατάθεση δήλωσης αποδοχής της θέσης

· Η τοποθέτησή μου στα σχολεία θα γίνει σύμφωνα με την υπόδειξη του προϊσταμένου του Γ.Φ.Α .

Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Ο αιτών /αιτούσα

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε:
1. Το πρωτότυπο έγγραφο (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
2. Κριτήρια επιλογής ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ
3. Διόρθωση κριτηρίων ΤΑΔ/ΕΤΑΔ (μορφής Microsoft Word) ΕΔΩ

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search