21/9/08

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) - Αριθμός μελών, λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων
(ΚΕΑΤ)


OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών−λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 ( ΦΕΚ 1944/τ.Β/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α’ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α’,

αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από τα ακόλουθα δεκαπέντε μέλη, με τριετή θητεία.


1. Αριστέα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ολυμπιακής Παιδείας ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός, Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα, Καθηγήτρια Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
9. Κατρής Βασίλειος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,


Μέλος.
• Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται:
1. Η Οικονόμου Αικατερίνη, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α
2. Η Τζάθα Ασημίνα, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
Βλάσση Ελένη, μόνιμος υπάλληλος Γ.Γ.Α.


Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2007


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Πηγή: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/keat-2007.htm

================================================================


- Αριθμός μελών, λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης-Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού


Αριθ. Γ4/ 670 (6)

Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών λειτουργία διάρκεια
θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 51 περιπτ. γ' του ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/Α) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

[ Προς εξυπηρέτησή σας δείτε παρακάτω τις αναφερόμενες διατάξεις: ]

51. Η αριθ. Γ4/902/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'/27.8.1990) τροποποιείται ως εξής:

Στην παρ. 2 μετά τη φράση "το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται" προστίθεται η φράση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Η φράση "όπως προβλέπεται από την παρ. 5 αυτής της απόφασης" της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος."

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης.

Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου."

Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων."


2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/2026-Ι/20.4.2000 (ΦΕΚ 571/13/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης αρμοδιο- τήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».
4. Την αριθμ. Γ4/648/12.7.2000 (ΦΕΚ 910/ΤΒ/ 2000) Κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Υφυ- πουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών - λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης»,
αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 15 μελή Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) από ειδικούς στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων οκτώ (8) μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επτά (7) μέλη από τον Υπουργό Πολιτισμού, με τους αναπληρωτές τους.

Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το
ΥΠΕΠΘ.
Χρέη αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, εκτελεί ένα μέλος που ορίζεται εκ των προτεινο μένων από τη ΓΓΑ.
Χρέη Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ της Γ.Γ.Α ή του ΥΠΕΠΘ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Β. Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη διάρκεια της θητείας της ΚΕΑΤ ως ακολούθως:
1. Η ΚΕΑΤ συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον οκτώ (8) εκ των μελών της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά δύο φορές το μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.
2. Η ΚΕΑΤ για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ζητά την επιστημονική άποψη και να συνεργάζεται με φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γ.Γ.Α
3. Τη διοικητική υποστήριξη του έργου της ΚΕΑΤ έχει η Δ/νση Φυσικής Αγωγής. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΑΤ δύνα ται να επωμίζεται το κόστος απασχόλησης προσώπων
που θα κριθούν απαραίτητα.
Γ. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από την λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της ΚΕΑΤ, καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 11 Ο/Α και των άρθρων 49 και 50 του Ν 2725/99 (ΦΕΚ121/Α).
Ως υπόλογος ορίζεται μόνιμος υπάλληλος της ΓΓΑ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της ΚΕΑΤ είναι τριετής.
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η Γ4/648/12.7.2000. [δηλαδή η παραπάνω]
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Ιουνίου 2001
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


Επίσης, και σε μορφή pdf το ΦΕΚ της παρούσας απόφασης: ΦΕΚ 837/τ. Β/2.7.2001 αλλά και ΕΔΩ


Πηγή: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/idrisi-KEAT.htm

16/9/08

Στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού ο R. Wright των Pink Floyd. Θα σε θυμόμαστε Richard

Richard wright pink floyd rip

David Gilmour - Arnold Layne (Wright) - Remember That Night

Richard Wright Pink Floyd : Richard Wright Dies!

Έχασε σήμερα σε ηλικία 65 ετών τη μάχη με τον καρκίνο, το ιδρυτικό μέλος του μεγάλου βρετανικού συγκροτήματος Pink Floyd.

Ο Wright γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1943 στο Hatch End του Middlesex της Αγγλίας. Κατά την διάρκεια των σπουδών του γνωρίστηκε με τον Roger Waters και τον Nick Mason και μαζί δημιούργησαν τους “Pink Floyd Sound” όπως λέγονταν το 1965. Ο Wright ήταν ένας αυτοδίδακτος πιανίστας που έμελε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα και στην εξέλιξη της ροκ μουσικής.Pink Floyd - 1973 - Dark Side Of The Moon


Το 1967 ηχογραφεί μαζί με τους Syd Barrett, Roger Waters και Nick Mason τον πρώτο δίσκο του συγκροτήματος που έμελε να είναι η αρχή μιας λαμπρής καριέρας.
Το 1968 ενσωματώνεται στο συγκρότημα ο Dave Gilmour, ενώ λίγο αργότερα ο Syd Barrett αποχωρεί.Pink Floyd - Another Brick in the Wall


Από εκεί και πέρα το γκρουπ διαγράφει μια λαμπρή πορεία, με τον Wright να συνθέτει τραγούδια για τα άλμπουμ Meddle, Dark Side of the Moon και Wish You Were Here, καθώς επίσης και για το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd The Division Bell.Dark Side Of The Moon - Us And Them

Οι χαρισματικές ικανότητες του Wright με τα πλήκτρα αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επιτυχίας του συγκροτήματος, αλλά ταυτόχρονα και χαρακτηριστικό γνώρισμα του ήχου των Pink Floyd.

Εκτός από τις μουσικές του ικανότητες ο Wright έδειξε και τις φωνητικές του, καθώς έκανε τα φωνητικά, ενώ τραγουδούσε και σαν lead σε πολλές ηχογραφήσεις.Pink Floyd - Wish You Were Here

Το στυλ της μουσικής του ήταν επηρεασμένο τόσο από την jazz, όσο από τα blues και την folk μουσική.Pink Floyd - The Great Gig in the Sky (1988)


Η συμμετοχή του στην δισκογραφία είναι τεράστια. Με τους Pink Floyd ηχογράφησε 12 στούντιο άλμπουμ, 4 live, 10 compilation άλμπουμ και 5 soundtracks. Ενώ έχει ηχογραφήσει επίσης 2 προσωπικούς δίσκους, 3 δίσκους σε συνεργασία με τον David Gilmour και 2 σε συνεργασία με τον Syd Barrett.Pink Floyd - Money


Ο ίδιος δεν σταμάτησε ποτέ να υπηρετεί την τέχνη του και ήταν δημιουργικός μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Η απώλεια του μεγάλου Βρετανού καλλιτέχνη σίγουρα κάνει την παγκόσμια μουσική φτωχότερη.

http://images.theage.com.au/ftage/ffximage/2008/09/16/to_wright2_narrowweb__300x402,0.jpg

13/9/08

Υγειονομική Περίθαλψη Μονίμων Εκπαιδευτικών

Υγειονομική Περίθαλψη Μονίμων Εκπαιδευτικών

(τα πιο βασικά στοιχεία)

Επιμέλεια Κειμένου: Ιάκωβος Γ. Μπριλής, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ.

Η υγειονομική περίθαλψη μονίμων Εκπαιδευτικών, παρέχεται από τον Ο.Π.Α.Δ.και περιλαμβάνει :

. Την ιατρική περίθαλψη και τις διαγνωστικές ιατρικές πράξεις, Τις παρακλινικές εξετάσεις. Την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Την φυσικοθεραπεία - εργοθεραπεία - λογοθεραπεία - ψυχοθεραπεία. Τη φαρμακευτική περίθαλψη.

Την οδοντιατρική περίθαλψη. Την ειδική αγωγή. Τη λοιπή περίθαλψη. Τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας. Τις δαπάνες μετακίνησης ασθενών. Το επίδομα τοκετού.Την αποκατάσταση της υγείας. Τη νοσηλεία στο εξωτερικό. Την παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων. Την καταβολή εξόδων κηδείας των ασφαλισμένων, που περιλαμβάνουν περιπτώσεις θανάτου: (τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, συζύγου και τέκνων τακτικού δημοσίου υπαλλήλου που προστατεύονται από αυτόν.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΠΑΔ

Την ανωτέρω περίθαλψη δικαιούνται από τον Ο.Π.Α.Δ. οι τακτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι υπό τον όρο ότι δεν δικαιούνται περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εξαιρουμένου του ΟΓΑ.

Μέλη οικογένειας, Έμμεσα Ασφαλισμένοι,Συνταξιοδοτούμενα Τέκνα.

Μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία δικαιούνται φροντίδας υγείας σε βάρος του Ο.Π.Α.Δ. Λεπτομέρειες καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΔ.

ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.

-Καμία συμμετοχή επίσης δεν πληρώνουμε σε περίπτωση θεραπείας ή αποκατάστασης ατυχήματος κατά την εργασία ή νοσήματος που προέκυψε από την εργασία. Ο σχετικός χαρακτηρισμός του ατυχήματος ή του νοσήματος γίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

-Για την αγορά φαρμάκων η συμμετοχή κυμαίνεται βάσει Υπουργικών αποφάσεων.

- Ποσοστό 25% δίνουμε στις δαπάνες περίθαλψης στις ιδιωτικές κλινικές. Εξαιρούνται τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά και η νοσηλεία στις ψυχιατρικές κλινικές, για τις οποίες ισχύει ποσοστό στις δαπάνες 10%.

-Ποσοστό 40% δίνουμε στις δαπάνες οδοντοθεραπευτικών εργασιών.

-Ποσοστό 40% δίνουμε στις οδοντοπροσθετικές εργασίες

-Ποσοστό 25% στις φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Στην περίπτωση σπαστικού παιδιού δεν καταβάλλεται συμμετοχή.

- Καμία συμμετοχή δεν καταβάλλουν γενικά στις δαπάνες της περίθαλψης εξαιτίας της νόσου τους οι πάσχοντες από νεοπλασματικές ασθένειες, οι αιμοκαθαρόμενοι, οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς, τα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικρο- δρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και οι μεταγγιζόμενοι πάσχοντες από κάθε είδους χρόνια βαρειά αναιμία.

- Καμία συμμετοχή δεν έχουν στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας εφόσον νοσηλεύονται για την ασθένειά τους οι πάσχοντες από αιμορροφιλία, επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραπληγία, τετραπληγία, υποφυσιογενή νανισμό, ψυχώσεις, αυτισμό, καθώς επίσης οι ασθενείς που τους χορηγούνται κυτταροστατικά, ανοσοκαταλστατικά, ινσουλίνη στον ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη και οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται για μεταμόσχευση.

- Καμία συμμετοχή δεν καταβάλλουν γενικά στις δαπάνες περίθαλψης τα παιδιά έως δεκατεσσάρων (14) ετών συμπληρωμένων που πάσχουν από σοβαρή συγγενή ή επίκτητη καρδιοπάθεια και παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ 25%)

  • Ακουστικά βαρηκοΐας για βαρήκοα παιδιά ασφαλισμένα στον Ο.Π.Α.Δ. με ποσοστό κώφωσης πάνω από 80% και ανά διετία (2 έτη) και για άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιοδοτούμενες χήρες ανά πενταετία (5 έτη), με βαρείας μορφής νευροαισθητήριου βαρηκοίας.

-Ορθοπεδικά είδη μετά την πάροδο διετίας (2 έτη) από την προηγούμενη προμήθεια. Εξαιρούνται τα παιδικά υποδήματα, οι κηδεμόνες σκολίωσης και κύφωσης, για παιδιά και εφήβους μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών, τα οποία χορηγούνται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την προηγούμενη προμήθεια αυτών.

-Στρώματα κατακλίσεως κάθε τριετία (3 έτη) σε μακροχρόνια κατάκοιτους ασθενείς

-Χειροκίνητο απλό αμαξίδιο ή αμαξίδιο ελαφρού τύπου στους πάσχοντες από ακρωτηριασμό των κάτω άκρων ή παραπληγία ή από βαρείες νευρολογικές παθήσεις με κινητική αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, ανά πενταετία (5 έτη)

-Συσκευές CPAP και ΒΙΡΑΡ ανά πενταετία (5 έτη)

- Ηλεκτροκίνητο ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής κινησιοθεραπείας σε τετραπληγικούς ασθενείς εφάπαξ

-Δαπάνη προμήθειας οξυγόνου ή ενοικίαση συμπυκνωτή μέχρι εκατό ευρώ.

-Συσκευή μέτρησης σακχάρου κάθε πέντε (5) χρόνια, καθώς και τα αναλώσιμα κατά μήνα απαραίτητα υλικά, δηλαδή: - πενήντα (50) ταινίες και πενήντα (50) βελόνες σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς, - εκατό (100) ταινίες και εκατό (100) βελόνες σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς και - εκατό (100) σκαρφιστήρες ανά τρίμηνο (3 μήνες) στους ασθενείς με ινσουλινοθεραπευόμενο και ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.

Χωρίς συμμετοχή χορηγούνται:

1. Το οξυγόνο.

2. Η τοποθέτηση και αντικατάσταση βηματοδοτών, απινιδωτών.

3. Οι συσκευές CPAP και ΒΙΡΑΡ. 4

4. Τα ορθοπεδικά στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς ασθενείς.

5. Γυαλιά, για οποιαδήποτε οφθαλμολογική πάθηση, παρέχονται κάθε τρία (3) χρόνια, κρύσταλλα και σκελετός έως το ποσό των πενήντα ευρώ.

6. Ειδικά γυαλιά στους ασφαλισμένους του Δημοσίου ειδικοτήτων ΠΕ, TE και ΔΕ Πληροφορικής, οι οποίοι:

α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οργανισμό τους έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής,

και β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. Το χορηγούμενο ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123,25 6) και η χορήγηση του θα γίνεται ανά διετία (2 έτη).

- Χορηγούνται δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης μόνο στις άμεσα ασφαλισμένες και τις συζύγους των άμεσα ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών και μέχρι τρεις (3) προσπάθειες ετησίως, αφού συμπληρωθεί τρίμηνο (3 μήνες) από την τελευταία προσπάθεια.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασθενούς, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα δύο επισκέψεων το μήνα για κάθε ειδικότητα ανάλογα με την πάθησή του, εκτός της παιδιατρικής, για την οποία το δικαίωμα είναι τέσσερις (4) επισκέψεις τον μήνα. Επισκέψεις ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας χορηγούνται στους ενήλικες μέχρι τέσσερις (4) εν συνόλω το μήνα, ενώ για τους ανήλικους οκτώ (8) εν συνόλω το μήνα μετά από έγκριση του ελεγκτή ιατρού.

Η περίθαλψη παρέχεται από ιατρούς όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα ειδικοτήτων, πολυϊατρεία, τμήματα εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών κλινικών και γενικότερα μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) οι οποίες έχουν την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας. Η περίθαλψη παρέχεται επίσης και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.

Παρακλινικές εξετάσεις

Οι παρακλινικές εξετάσεις εκτελούνται με επιλογή του ασφαλισμένου από εργαστηριακούς ιατρούς, όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα αντίστοιχων ειδικοτήτων, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Π.Δ. 84/2001, που έχουν την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, στα εξωτερικά εργαστήρια των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού. Η περίθαλψη αυτή παρέχεται επίσης και στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, χωρίς έγκριση ελεγκτή ιατρού.

Οδοντιατρική περίθαλψη

Η οδοντιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων οδοντιατρικών φροντίδων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων των οδόντων και του στόματος καθώς και την αποκατάσταση των οδόντων.

. Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται από οδοντιάτρους και τα πολυοδοντιατρεία της ελεύθερης επιλογής του ασφαλισμένου.

Ορθοδοντική δεν χορηγείται σε κανένα ασφαλισμένο. Οδοντοπροσθετική δεν χορηγείται σε έμμεσα ασφαλισμένους.

Για την αναγνώριση δαπανών οδοντιατρικών εργασιών απαιτείται:

Α. Αναγραφή των απαιτούμενων εργασιών και των αντίστοιχων τιμών στο συνταγολόγιο του ασφαλισμένου.

β. Έγκριση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πριν από την έναρξη των εργασιών, εφόσον το σχετικό ποσό υπερβαίνει το όριο το οποίο τίθεται κάθε φορά από το ΔΣ του Ο.Π.Α.Δ.

γ. Υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα οδοντιάτρου για την πραγματοποίηση των εργασιών.

δ Έγκριση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα των πραγματοποιηθεισών εργασιών.

Δαπάνη οδοντιατρικής επίσκεψης δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη οδοντιατρική πράξη, μετά από την τελική έγκριση του ελεγκτή οδοντίατρου.

Βασική Νοσοκομειακή περίθαλψη

-Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία και αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες συνήθεις ή ειδικές θεραπείες, παρακλινικές εξετάσεις, κάθε είδους φάρμακα, ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτήρια, νοσηλευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιωτικές κλινικές. Με νοσηλευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιωτικές κλινικές είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης.

-Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στη θέση που δικαιούται ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Ο Ο.Π.Α.Δ. για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων του καταβάλλει νοσήλιο μέχρι το ύψος αυτού που ισχύει κάθε φορά για τα Κρατικά ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις ιδιωτικές κλινικές.

- Η εισαγωγή στα Κρατικά Νοσοκομεία γίνεται ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και την προσκόμιση του βιβλιαρίου του ασθενούς στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

- Η εισαγωγή του ασθενούς σε νοσηλευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιωτικές κλινικές, γίνεται με εισιτήριο που εκδίδεται από την αρμόδια Υ.Π.Α.Δ. του τόπου που θα νοσηλευθεί ο ασθενής, μετά από ιατρική γνωμάτευση. απόφαση εισαγωγής (εισιτήριο) που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοσή της καθίσταται άκυρη.

Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής, το εισιτήριο χορηγείται εκ των υστέρων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία εισαγωγής. Στην προκειμένη περίπτωση, η κλινική ή οι οικείοι του ασθενούς υποχρεούνται να προσκομίσουν πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση για το έκτακτο της εισαγωγής και το βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, ο ασφαλισμένος καλύπτεται από την ημερομηνία αναγγελίας της εισαγωγής του.

Για τον υπολογισμό του 48ώρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες αργίες των δημοσίων υπηρεσιών.

Αποκλειστική νοσοκόμα.

Οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεύονται σε κρατικό νοσοκομείο μπορούν να χρησιμοποιούν με δαπάνες του Ο.Π.Α.Δ. αποκλειστική νοσοκόμα κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες συνεχούς νοσηλείας. Μετά από έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής είναι δυνατή η παράταση του χρόνου αυτού μέχρι δέκα (10) επιπλέον ημέρες για κάθε νοσηλεία. Δεν αναγνωρίζεται δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας για νοσηλεία σε θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, σε νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια, σε ιδιωτικές κλινικές και για νοσηλεία του ασθενούς στο σπίτι του. ποσό που καταβάλλεται από τον Ο.Π.Α.Δ. ως αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Μαιευτική περίθαλψη - Επίδομα τοκετού

Ο Ο.Π.Α.Δ., σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένης, καταβάλλει επίδομα τοκετού, το ύψος του οποίου ισούται με χίλια ευρώ (1.000 6) και δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη δαπάνη.

Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), τριδύμων κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και τετραδύμων και άνω κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Το ποσό αυτό καλύπτει όλη τη δαπάνη νοσηλείας τεσσάρων (4) ημερών σε νοσοκομείο ή κλινική για την περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού ή της καισαρικής τομής.

Σε περίπτωση επιπλοκής κι εφόσον παραστεί ανάγκη νοσηλείας πέραν των τεσσάρων (4) ημερών, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί νοσοκομειακής περίθαλψης για το πέραν των τεσσάρων (4) ημερών χρονικό διάστημα νοσηλείας.

Σε περίπτωση νεκρού εμβρύου, το επίδομα χορηγείται εφόσον έχουν συμπληρωθεί είκοσι έξι (26) εβδομάδες κύησης.

Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες παροχής περίθαλψης και υπηρεσιών του ΟΠΑΔ (όπως περίθαλψη στο εξωτερικό, χρόνιες παθήσεις έξοδα κηδείας κ.α. ). Ο ασφαλισμένος μπορεί να πάρει λεπτομερέστερες πληροφορίες από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΔ, και να προσκομίζει τα απαιτούμενα γνήσια δκαιολογητικά.

Κλείνοντας σημειώνονται οι

Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των παροχών και να προστατεύουν τον Οργανισμό από αδικαιολόγητες δαπάνες. Ειδικότερα οφείλουν:

α) Να κάνουν αποκλειστικά προσωπική χρήση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

β) Να προφυλάσσουν το βιβλιάριο από φθορές και πιθανότητα απώλειάς του.

γ) Να ελέγχουν τις αναγραφές στο βιβλιάριο ασθενείας τους και να αναφέρουν στον Οργανισμό οποιαδήποτε μη πραγματική εγγραφή.

δ) Να μην αφήνουν το βιβλιάριο ασθενείας τους σε φαρμακεία και ιατρεία ή σε τρίτα πρόσωπα.

ε) Να παραδίδουν το βιβλιάριο ασθενείας, όταν για οιονδήποτε λόγο χαθεί το ασφαλιστικό δικαίωμα.

στ) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

9/9/08

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από ΠΥΣΔΕ (σε ΠΥΣΔΕ) και ΠΥΣΠΕ (σε ΠΥΣΠΕ)
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
(τρίτη απόφαση 09-09-2008)


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΧΑΙΑ


2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ


4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ


5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ


6 ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


7 ΑΥΓΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


9 ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ


10 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ


11 ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ


12 ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


13 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


14 ΒΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ


15 ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


16 ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


17 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΔΡΑΜΑΣ


18 ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


19 ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


20 ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ


21 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


22 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ


23 ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑ


24 ΔΑΜΑΛΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ


25 ΔΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ


26 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


27 ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΕΒΡΟΥ


28 ΔΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


29 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


30 ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ


31 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


32 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΧΑΙΑ


33 ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ


34 ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


35 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΞΑΝΘΗΣ


36 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ


37 ΚΑΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


38 ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


39 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ


40 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ


41 ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ11 ΧΙΟΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


42 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ


43 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


44 ΚΑΤΣΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


45 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ


46 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


47 ΚΑΨΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ


48 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


49 ΚΟΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


50 ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ


51 ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ


52 ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ


53 ΛΑΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ11 Β ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


54 ΛΟΥΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ


55 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


56 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


57 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


58 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ


59 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ


60 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


61 ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ


62 ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


63 ΜΟΣΧΟΝΑ ΧΡΥΣΑΦΩ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ


64 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


65 ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


66 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


67 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ


68 ΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


69 ΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ


70 ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


71 ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


72 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


73 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


74 ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


75 ΝΤΟΥΜΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΛΕΥΚΑΔΑ


76 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Δ ΑΘΗΝΑΣ


77 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


78 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


79 ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ


80 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ


81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ


82 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


83 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


84 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΧΙΟΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


85 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ


86 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


87 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ


88 ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


89 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ11 ΧΙΟΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


90 ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


91 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΡΟΔΟΠΗΣ


92 ΠΕΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


93 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ


94 ΠΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


95 ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


96 ΡΑΓΓΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


97 ΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΕΡΡΩΝ


98 ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΚΟΖΑΝΗΣ


99 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ


100 ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΑΘΗΝΑΣ


101 ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΑΣ


102 ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ


103 ΣΟΥΪΤΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΞΑΝΘΗΣ


104 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


105 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


106 ΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


107 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ


108 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


109 ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ


110 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


111 ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΕΒΡΟΥ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


112 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


113 ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


114 ΤΣΙΛΕΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Β ΘΕΣ/ΚΗΣ


115 ΤΣΙΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


116 ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α ΘΕΣ/ΚΗΣ


117 ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


118 ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


119 ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


120 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


121 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ


122 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΝΈΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


====================================================


Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (04-09-08)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚ. ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΩΑΝΝ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2 ΓΙΑΔΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
3 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ
4 ΓΚΟΒΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
5 ΕΥΔΟΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 ΚΑΝΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
8 ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΑΧΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕ11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
9 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
10 ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
11 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
14 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α
15 ΠΙΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ11 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
16 ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
17 ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΣΚΕΥΑ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
19 ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
20 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α
21 ΧΑΙΛΗ ΜΑΔΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
22 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ11 ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣΑνακλήσεις αποσπάσεων


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΑΛΙΟ_ΠΥΣΠΕ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΡΤΑΣ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search