18/10/08

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ
και
ο νέος Πρόεδρος ΚΕΑΤ

Πολλοί συνάδελφοί μας, και μάλιστα Στελέχη Εκπ/σης, ζήτησαν να τους παρουσιάσω ό,τι γνωρίζω σχετικά με τον ορισμό του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και του Προέδρου της ΚΕΑΤ.

Σχετικά, λοιπόν, με τις θέσεις αυτές:

1) Στη θέση του Δ/ντή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ το "είθισται" εδώ και πολλές δεκαετίες ήθελε τον Επιθεωρητή Φ.Α. της Αθήνας να τίθεται στην ηγετική αυτή θέση. Από τότε όμως που η θέση του Επιθεωρητή Φ.Α. (και κάθε ειδικότητας) έπαψε να ισχύει (Ν. 1304 της 7/7.12.82), δημιουργήθηκε, για μεν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό του μέρος, ο Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α., για δε το διοικητικό, ο Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α.
Η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται για τη θέση αυτή -εξ' όσων γνωρίζω- είναι το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α') "Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", το οποίο στο άρθρο 70 αναφέρει:
στ΄) "Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής"*.


2) Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ, μέχρι τη θέση αυτή που υπάρχει τώρα, υπήρχε συνήθεια να τοποθετείται ο ίδιος ο Δ/ντής Φ.Α. του ΥπΕΠΘ, το "είθισται" που αναφέραμε πιο πάνω.
Η σχετική εγκύκλιος Γ4/670/27-6-2001 αναφέρει τα εξής:
"Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ. "
----------------

Επίσημα αυτή τη στιγμή, στις θέσεις αυτές ευρίσκονται και ηγούνται:
  • Στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ο συνάδελφος Δημ. Κερερές υπογράφει ως Αναπληρωτής Δ/ντης Φ.Α. της κ. Δέσποινας Αρβανίτη (Δ/ντρια Φ.Α.), για την οποία δεν έχει αναφερθεί επίσημα η φημολογούμενη παραίτησή της. Αν πράγματι παραιτήθηκε, αναμένεται για την Διεύθυνση Φ.Α. ο νέος Δ/ντής ή Δ/ντρια.
  • Στη θέση του Προέδρου της ΚΕΑΤ, σύμφωνα με τον ΦΕΚ 428/2008**, η κ. Αριστέα Παπαδοπούλου αναφέρεται ότι παραιτήθηκε και την θέση της κατέλαβε ο πρόεδρος της ΠΕΠΦΑ Δημ. Γρηγοριάδης.


* Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α')
Αρθρο 70. Γενική Διεύθυνσις Γενικής Εκπαιδεύσεως

1. Της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως, προΐσταται Γενικός
Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω.

2. α) Της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως της αυτής Γενικής Διευθύνσεως,
προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω. Εάν ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διευθύνσεως προέρχεται εκ των λειτουργών της Μέσης
Εκπαιδεύσεως, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως προέρχεται εκ
των λειτουργών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και αντιστρόφως.
β) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και
Προσχολικής Αγωγής, προΐσταται Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων.
γ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης Εκπαιδεύσεως,
προΐσταται Διευθυντής Σχολείων της αυτής Εκπαιδεύσεως.
δ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως
Διδακτικού Προσωπικού, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, επί
βαθμώ 3ω ή 2ω.
ε) Της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐσταται Υγειονομικός
Επιθεωρητής, φυλασσομένης της ισχύος της περιπτ. 5β του άρθρ. 66 του
παρόντος.
ς) Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος
Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής.
ζ) Της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐσταται υπάλληλος του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.
η) Της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής
Ακαδημίας επί βαθμώ 3ω ή 2ω, κατά προτίμησιν μετεκπαιδευθείς εις θέματα
Ειδικής Αγωγής.

3. α) Των τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής Αγωγής, προΐστανται λειτουργοί της
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
β) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης
Εκπαιδεύσεως, προΐστανται λειτουργοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
γ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών
Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού, προΐστανται Καθηγηταί Παιδαγωγικών
Ακαδημιών.
δ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐστανται
Σχολίατροι.
ε) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐστανται
εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κλάδου Σωματικής Αγωγής.
ς) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐστανται
υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.
ζ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐστανται Διδάσκαλοι
επί βαθμοίς 5ω ή 4ω μετεκπαιδευθέντες εις θέματα Ειδικής Αγωγής.

4. α) Της Υπηρεσίας Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής
Εκπαιδεύσεως, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμώ
Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού.
β) Των Διευθύνσεων: Προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού
Μέσης Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού ετέρων κλάδων Δημοσίας Γενικής
Εκπαιδεύσεως, πλήν Δημοτικής και Μέσης, Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως
και Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, προΐστανται υπάλληλοι του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.

5. Απάντων των Τμημάτων των Διευθύνσεων των υπαγομένων εις την
Υπηρεσίαν Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως,
προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.


**>ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 133237/Γ4
Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών
Τάξεων (ΚΕΑΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ.Β΄/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α΄, αποφασίζουμε:
5. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5.10.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 7805/26.9.2008 παραίτηση της προέδρου της Κ.Ε.Α.Τ. Παπαδοπούλου Αριστέας.
Ανασυγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) ως προς τα εξής:

1. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία του Γρηγορίου, Επίκουρη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης του Χρήστου, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Αντώνης του Παύλου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος του Δημητίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
• Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:
1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
1. Βλάσση Ελένη του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


17/10/08

Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09
(με σειρά στα μόρια )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2008

Πρόσληψη προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το διδακτικό έτος 2008-2009

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πρόσληψη 700 προσωρινών αναπληρωτών και η τοποθέτηση 73 μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της χώρας.
Οι λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες σε προσωπικό των Τ.Α.Δ./Ε.Τ.Α.Δ. θα καλυφθούν με ωρομισθίους τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας τη Δευτέρα 20/10/2008.


Πρόσληψη Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής και τοποθετήσεις μονίμων στα Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ για το 2008-09
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
Αναπληρωτών
1 ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 20.056
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 19.136
3 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 18.878
4 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 18.749
5 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 18.603
6 ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 18.568
7 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 18.565
8 ΚΟΝΤΖΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 18.002
9 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 17.988
10 ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 17.986
11 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 17.972
12 ΚΟΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 17.963
13 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 17.917
14 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 17.907
15 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 17.821
16 ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 17.778
17 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 17.549
18 ΠΑΝΟΒΑ ΤΣΒΕΤΟΣΛΑΒΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 17.334
19 ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 17.324
20 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 17.322
21 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 17.320
22 ΖΑΧΑΡΗ ΜΟΡΦΩ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 17.189
23 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 17.076
24 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 17.047
25 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 17.045
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 17.021
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16.972
28 ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 16.957
29 ΚΑΒΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.945
30 ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 16.920
31 ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.885
32 ΓΚΙΤΣΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.851
33 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.821
34 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.786
35 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.770
36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 16.748
37 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.731
38 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.715
39 ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16.669
40 ΛΙΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.654
41 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.644
42 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΛΗ 16.631
43 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.623
44 ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 16.621
45 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.612
46 ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 16.605
47 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ 16.578
48 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.568
49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.561
50 ΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.552
51 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.542
52 ΤΣΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.529
53 ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.521
54 ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.520
55 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.512
56 ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.482
57 ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.440
58 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.426
59 ΜΑΧΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.421
60 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.402
61 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.399
62 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.395
63 ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16.361
64 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.344
65 ΒΙΕΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.335
66 ΡΑΜΠΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.320
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.318
68 ΣΙΜΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.311
69 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.260
70 ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.259
71 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.246
72 ΚΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.243
73 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΗ 16.150
74 ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.146
75 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16.145
76 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.139
77 ΛΙΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 16.136
78 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.134
79 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.132
80 ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.128
81 ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.127
82 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.127
83 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.127
84 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 16.118
85 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.115
86 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.112
87 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.110
88 ΒΟΖΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.109
89 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΒΕΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 16.098
90 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 16.094
91 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 16.080
92 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.062
93 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.062
94 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.062
95 ΜΠΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.062
96 ΒΑΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 16.055
97 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 16.045
98 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 16.028
99 ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.984
100 ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.981
101 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.979
102 ΓΙΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.979
103 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.962
104 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.942
105 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 15.920
106 ΚΟΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.914
107 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.901
108 ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.887
109 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.880
110 ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.866
111 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.856
112 ΚΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.852
113 ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 15.848
114 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.831
115 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.820
116 ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.820
117 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΗ 15.807
118 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.793
119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.770
120 ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.756
121 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΡΑΧΗΛ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.755
122 ΡΟΜΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 15.754
123 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.751
124 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.750
125 ΑΓΡΙΟΓΗΔΟΥ ΦΑΝΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.743
126 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗ 15.741
127 ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.739
128 ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.737
129 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.733
130 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.716
131 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ 15.708
132 ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.690
133 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.687
134 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.662
135 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.657
136 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.654
137 ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.653
138 ΚΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.650
139 ΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.647
140 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.646
141 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.645
142 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.636
143 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.619
144 ΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 15.619
145 ΛΕΦΟΥΣΗ ΘΩΜΑΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 15.610
146 ΓΚΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.598
147 ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.591
148 ΛΥΓΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.586
149 ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.578
150 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗΒ ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 15.571
151 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.567
152 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.566
153 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 15.552
154 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.545
155 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 15.538
156 ΠΡΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.531
157 ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.522
158 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.518
159 ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.513
160 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.511
161 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.488
162 ΞΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 15.484
163 ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.471
164 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 15.469
165 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.458
166 ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.455
167 ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.454
168 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.450
169 ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.433
170 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.431
171 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.427
172 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.424
173 ΠΡΑΓΚΑΛΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.421
174 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑ 15.421
175 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.377
176 ΘΩΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.375
177 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.370
178 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 15.365
179 ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.362
180 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.344
181 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.327
182 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΗ 15.323
183 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.311
184 ΤΖΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.307
185 ΣΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.284
186 ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.284
187 ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.275
188 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.272
189 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.264
190 ΜΗΤΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.262
191 ΜΗΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.260
192 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.259
193 ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.254
194 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 15.251
195 ΓΙΟΥΡΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.250
196 ΚΟΥΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.245
197 ΤΣΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΦΛΩΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 15.244
198 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.238
199 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 15.237
200 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15.233


Ολοι οι υπόλοιποι αναπληρωτές ή μόνιμοι ΕΔΩ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search