25/5/09

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ UNESCO

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ UNESCO

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Θεσμός της ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι παράγοντας εκπαίδευσης –ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – για την διαμόρφωση του κοινωνικού προτύπου ( μοντέλου ), στη βιολογική, πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου. Η σύγχρονη κοσμοαντίληψη αναγνωρίζει ότι η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, σαν παράγοντας της γενικότερης Παιδείας – Αγωγής, έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να προσεγγίσει μία ευτυχισμένη μορφή ζωής. Η βελτίωση της σωματικής του ανάπτυξης και υγείας, η εξασφάλιση της βιολογικής του στάθμης, η καλλιέργεια των ηθικών αρχών και των ψυχοπνευματικών του ικανοτήτων, έχουν τελικό σκοπό την διαμόρφωση του σύγχρονου ιδανικού ανθρώπου, σαν μία ελεύθερη, αυτόνομη, αυτάρκη και υπεύθυνη προσωπικότητα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πανανθρώπινων ιδανικών της ΕΙΡΗΝΗΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ στον σημερινό και τον μελλοντικό κόσμο.


ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Το Γενικό Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( UNESCO ) που έγινε στο Παρίσι στις 21 Νοεμβρίου 1978, και οι σύνεδροί του,

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών οι λαοί διακηρύσσουν την πίστη τους στις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν επίσημα την απόφασή τους για την προαγωγή της κοινωνικής εξέλιξης και του επιπέδου ζωής,

έχοντας την πεποίθηση ότι μια από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ελευθερία του καθένα να διατηρεί και να αναπτύσσει τις φυσικές, πνευματικές και ηθικές του δυνάμεις, και ότι το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό πρέπει κατά συνέπεια να εξασφαλισθεί σε όλους,

πιστεύοντας ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη των φυσικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεων του ανθρώπου, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός πρέπει να έχει μια πιο αποτελεσματική συμβολή στην εγχάραξη των βασικών ανθρωπίνων αξιών, για να αποτελέσει θεμέλιο στην ολοκληρωμένη και αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου,

υπογραμμίζοντας επιπλέον ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στοχεύει στη στενότερη ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των λαών και των ατόμων, μαζί με την αμερόληπτη άμιλλα, αλληλεγγύη και αδελφοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση, καθώς και τον πλήρη σεβασμό στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου,

διακηρύσσουν αυτόν το Διεθνή Χάρτη, με σκοπό την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση, προαγωγή και βελτίωση του ανθρώπου, προτρέποντας κυβερνήσεις, αρμοδίους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άτομα μεμονωμένα να καθοδηγούνται από αυτόν, να τον διαδίδουν και να τον εφαρμόζουν στην πράξη.Άρθρο 1. Η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους.
1.1. Κάθε άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ενασχόλησης με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, που θεωρείται ουσιώδες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.

1.2. Ο καθένας πρέπει να έχει ισάριθμες ευκαιρίες, για συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

1.3. Ειδικές ευκαιρίες πρέπει να παρέχονται στους νέους, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς επίσης και στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.Άρθρο 2. Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

2.1 Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια ουσιώδης διάσταση αγωγής και κουλτούρας πρέπει να αναπτύσσει τις ικανότητες της θέλησης και της αυτοπειθαρχίας σε κάθε άνθρωπο.

2.2 Σε ατομικό επίπεδο, η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, παρέχουν μια υγιεινή ευχάριστη και διασκευαστική απασχόληση και μας καθιστούν ικανούς να ξεπεράσουμε τις δυσμενείς επιδράσεις της μοντέρνας ζωής.

2.3 Σε κοινωνικό επίπεδο, εμπλουτίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και αναπτύσσουν το σεβασμό στον έντιμο συναγωνισμό, πράγμα που είναι ουσιαστικό όχι μόνο για τον Αθλητισμό αλλά και για την ίδια τη ζωή μέσα στην κοινωνία μας.
Άρθρο 3. Τα προγράμματα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού πρέπει να εκπληρώνουν τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες.

3.1 Τα προγράμματα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών που συμμετέχουν σ’ αυτά, καθώς επίσης και τις πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές και κλιματολογικές συνθήκες κάθε χώρας.

3.2 Ακόμα και όταν υπάρχει έντονη ιδιομορφία ο αγωνιστικός Αθλητισμός πρέπει πάντα να σκοπεύει, σε εναρμόνιση με την Ολυμπιακή Ιδέα και να εξυπηρετεί τον εκπαιδευτικό Αθλητισμό. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεαστεί από την εμπορευματοποίηση και τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται αυτή.


Άρθρο 4. Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

4.1 Όλο το προσωπικό, που αναλαμβάνει επαγγελματική ευθύνη για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, πρέπει να έχει κατάλληλη ειδίκευση και εξάσκηση. Πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο σε ικανοποιητικό αριθμό και να του χορηγηθεί προκαταρκτική καθώς και επιπλέον επιμόρφωση.

4.2 Κατάλληλη συγκρότηση πρέπει να καθιερωθεί για την εκπαίδευση προσωπικού της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Προσωπικό που έχει την ανάλογη εκπαίδευση πρέπει να του παραχωρηθεί αρμόδια θέση, γιατί μπορεί να συμβάλλει ανεκτίμητα στην κατανόηση και ανάπτυξη του Αθλητισμού και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του πληθυσμού στην άσκηση και στην οργάνωση φυσικών και Αθλητικών δραστηριοτήτωνΆρθρο 5. Οι επαρκείς εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή είναι ουσιαστικά στοιχεία για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

5.1 Κατάλληλα και ικανοποιητικά μέσα και όργανα πρέπει να παρέχονται και να τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις που εκπλήξουν τις ανάγκες της εντατικής και αφαλούς συμμετοχής στα ανάλογα εφαρμοζόμενα προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα στα Σχολεία και έξω από αυτά.

5.2 Επιβάλλεται η κυβέρνηση, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και οι ανάλογες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο, να σχεδιάζουν από κοινού, ώστε να γίνεται ιδανική χρήση των εγκαταστάσεων, των μέσων και των οργάνων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

5.3 Είναι ουσιαστικό όσον αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της πόλης, ότι πρέπει να περιλαμβάνουν προβλέψεις για μακροχρόνιες ανάγκες, στο τομέα των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το φυσικό περιβάλλον.Άρθρο 6. Η έρευνα και η αξιολόγηση είναι επιτακτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.

6.1 Η έρευνα και η αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να γίνεται για την πρόοδο όλων των αθλημάτων και να βοηθά στο να επιτευχθεί βελτίωση στην υγεία για την ασφάλεια αυτών που συμμετέχουν.

6.2 Επιπλέον το εκπαιδευτικό σύστημα θα ωφεληθεί από τις μελετημένες μεταρρυθμίσεις (καινοτομίες), θα αναπτύξει καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας και κριτήρια αξιολόγησης.

Περισσότερα ΕΔΩ

21/5/09

Yπενθύμιση ημερομηνιών για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

Yπενθύμιση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία

Αθήνα, 20 Μαΐου 2009


ΥΠΕΠΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009 μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009.
Κ
Ο Ιωάννης Χρυσάφης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη των αθλητικών θεσμών στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. (κλικ στη φωτό για περισσότερα)ατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2008-2009) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση-δήλωση στο Λύκειό τους από τις 2 ως τις 20 Φεβρουαρίου για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Α' Αθήνας (Διεύθυνση και 7ο Γραφείο),
Β' Αθήνας (Διεύθυνση και 1ο Γραφείο),
Γ' Αθήνας (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο),
Διεύθυνση Δ' Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά,
Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
Διεύθυνση Ηρακλείου,
Διεύθυνση Ιωαννίνων,
Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο),
Δυτικής Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση και 1ο Γραφείο),
Διεύθυνση Καβάλας,
Διεύθυνση Κοζάνης,
Διεύθυνση Λάρισας,
Διεύθυνση Τρικάλων και
Διεύθυνση Βοιωτίας (Θήβα).

Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση
Ο Ιωάννης Φωκιανός αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του ελληνικού αθλητισμού στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (κλικ στη φωτό για περισσότερα)
(50μ. ελεύθερο). Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Επειδή στα Τρίκαλα και στη Θήβα δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των περιοχών αυτών που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι που προέρχονται από τους νομούς Βοιωτίας ή από όμορους νομούς, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στην κολύμβηση μπορούν να προσέρχονται για εξέταση και των τριών (3) αγωνισμάτων, εκτός από την επιτροπή της Λάρισας, στις επιτροπές που λειτουργούν στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και Πειραιά.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο νομό Έβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., την ημέρα που θα ορισθεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος θα μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Έβρου θ' ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. και στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής.
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 27 Ιουνίου 2009 μέχρι 4 Ιουλίου 2009, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή η οποία οφείλει να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.

20/5/09

ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με Φ.Α. από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με τη Φ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δημοτικά Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Δημοτικά Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα

Δημοτικά Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

Γυμνάσια Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Α΄ Φάσης

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Β΄ - Γ' Φάσης

Γυμνάσια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

Λύκεια Μαθητική- Αθλητική Ταυτότητα

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Α΄ Φάσης

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ατομικό Άθλημα Β΄- Γ΄ Φάσης

Λύκεια Κατάσταση Συμμετοχής σε Ομαδικό Άθλημα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικά
Γυμνάσια
Γ.Ε.Λ.
ΕΠΑ.Λ.

(Πηγή: Ιστοσελίδα ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Κ. Πύρρος Βασιλάκος)

18/5/09

Δρ. Ιωάν. Ταχματζίδης: «Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διαχείριση προβλημάτων τάξης, με αναφορές σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ρόδος 18-05-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κλαυδίου Πέππερ, Ζέφυρος,

4ος Όροφος, 85 100 ΡΟΔΟΣ


Προς: ΜΜΕ

Σχολική Σύμβουλος : ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

: Φατσέα Αδαμαντία MEd
Τηλέφωνο - Fax : 22410 55 848/ 22410 55849-27
e-mail : adamantiafatsea@gmail.com , adamantiaf@sch.gr , symvpe11dod@sch.gr

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό σεμινάριο


«Δες το αλλιώς…» με αυτήν την έκφραση ξεκίνησε την εισήγησή του ο Δρ. Ιωάννης Ταχματζίδης*, στο σεμινάριο που οργάνωσαν η Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κα Φατσέα Αδαμαντία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, τον Επιστημονικό Σύλλογο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δωδεκανήσου, με θέμα: «Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διαχείριση προβλημάτων τάξης, με αναφορές σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα».

Στην εισαγωγή του ο κος Ταχματζίδης αναφέρθηκε στο πλαίσιο που στοχεύομε και οφείλουμε να ορίσουμε στη σχέση εκπαιδευτικών – μαθητριών/των ώστε να «ανασύρουμε» προτάσεις για επικείμενες λύσεις. Αναφέρθηκε αναλυτικά στην «επικοινωνία» και στο ρόλο που παίζει στη σχολική ζωή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, μέσα στο σχολείο, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που θέτουν και τα όριά της. Υπάρχει δηλαδή, ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που καλείται να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός, η γνωστική διαφορά είναι τεράστια, ενώ το συναισθηματικό υπόβαθρο και οι ρόλοι που έχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες είναι διαφορετικοί. Ο χρόνος και η ένταση έχουν σημασία στο πώς θα αναδείξουμε και θα ερμηνεύσουμε μια αποτελεσματική επικοινωνία ενώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε ότι υπάρχει ένα σταθερό μοντέλο.

Οι ελλείψεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος καλύπτονται από την προσπάθεια που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Έρευνες φανερώνουν ότι τα ερεθίσματα που δίνουν οι έλληνες εκπαιδευτικοί τροφοδοτούν κατά 33% την αύξηση της «σχολικής αυτοεκτίμησης – αυτοεμπιστοσύνης», το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 12% -15%. Στην αύξηση της «φυσικής, φυσιολογικής αυτοεκτίμησης» σημαντικό ρόλο παίζει η εντύπωση που έχουν τα παιδιά για την εμφάνισή τους, κάτι που ορίζει και το πως αισθάνονται σε ποσοστό 35%. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός που ο/η εκπαιδευτικός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής πρέπει να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει ανάλογα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καταλογίζονται οι διπλάσιες, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αγχώδεις διαταραχές που παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία, όπως επίσης και το χαμηλότερο ποσοστό στις ώρες που αφιερώνουν οι έλληνες ενήλικες που έχουν παιδιά, στους/ις φίλους/ες τους.

Στο μέσον, ο Δρ. Ιωάννης Ταχματζίδης και η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Αδαμαντία Φατσέα.
Ο κος Ταχματζίδης αναφέρθηκε στα στάδια της αγχώδους διαδικασίας (απειλή → ανασφάλεια → stress → άγχος → φοβία → πανικός) που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διαχείριση προβλημάτων τάξης. Όπως τόνισε η διαχείριση κρίσης διαρκεί 20΄΄, αρκεί να αντιδράσουμε γρήγορα, να μην κάνουμε γνωστική συναλλαγή για το θέμα (ποιος έκανε τι;), αλλά να επιδιώκουμε τη συναισθηματική τακτοποίηση και κυρίως να μην βάλουμε κριτές του επεισοδίου τους/ις άλλους/ες μαθητές/τριες, το πως θα προσεγγίσουμε την κατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο.

Μίλησε για τις αρχές διαχείρισης της επιθετικότητας (χαρισματική επικοινωνία, αυτοεμπιστοσύνη, όραμα, ικανότητα σχεδιασμού, δυνατή επικοινωνία, ασυνήθιστη συμπεριφορά, είδη επικοινωνίας, περιβαλλοντική ευαισθησία). Ο κος Ταχματζίδης χρησιμοποιώντας πολλές φορές παραδείγματα αναφέρθηκε στη διαχείριση της κατάστασης όπου υπάρχει «απώλεια» σημαντικού προσώπου από τη ζωή κάποιου/ας μαθητή/τριας. Έδωσε προτάσεις για την εποικοδομητική επικοινωνία εκπαιδευτικών – γονέων, ειδικά σε περίπτωση προβλήματος ή σε περίπτωση που πέφτουν στην αντίληψή μας σημάδια κακοποίησης.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν αρκετοί εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων οι οποίοι/ες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι και συμμετείχαν ενεργά καταθέτοντας εμπειρίες, θέτοντας ερωτήσεις και προβληματισμούς.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν και συνέβαλαν στην αποτελεσματική οργάνωση και πραγματοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου. Ιδιαίτερα θέλουμε να σταθούμε στον κο Αντώνη Καμπουράκη για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Mediterranean.
Με εκτίμηση

Φατσέα Αδαμαντία Med

Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου


*Ο Δρ. Ιωάννης Ταχματζίδης έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και είναι κάτοχος:

Διδακτορικού (PhD) στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία,

Master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία,

Master στις Ερευνητικές Μεθόδους και σειρά Επαγγελματικών Επιμορφώσεων σε διάφορες προσεγγίσεις Ψυχοθεραπείας,

Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

τ. Λέκτορας Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων, Λονδίνου-King’s College, Cardiff, South Bank, Glamorgan.

Έχει διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες σε τομείς ψυχοθεραπείας, παιδοψυχολογίας και νευροψυχολογίας.

Επαγγελματικό Ακαδημαϊκό Mέλος (Chartered Psychologist) της Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων (British Psychological Society).

14/5/09

Η Φυσική Αγωγή πυλώνας του «έξυπνου σχολείου»

Η Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ. Δήμητρα Σακοράφα
«Η διδακτική του κλασικού αθλητισμού στην αυλή του σχολείου, σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.» ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων και αφορούσε τους γυμναστές.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων σε συνεργασία με την σχολική σύμβουλο Φυσικής Αγωγής και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την ενημερωτική εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος γυμναστών που έσπευσε να ενημερωθεί περαιτέρω για τις δραστηριότητες που αφορούν τον κλασικό αθλητισμό και μπορούν να υλοποιηθούν στις αυλές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε με χαιρετισμό της σχολικής συμβούλου Φυσικής Αγωγής κ. Δήμητρας Σακοράφα, η οποία αναφέρθηκε στην προοδευτική διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

«Τελευταία γίνεται λόγος για το «έξυπνο Σχολείο» και πως ένας από τους πυλώνες, που θα στηριχθεί, είναι η Φυσική Αγωγή.
Όλοι έχουν αντιληφθεί πως η Γυμναστική είναι παιδεία και είναι το βασικό συστατικό του πολιτισμού.
Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η μεθοδική και προοδευτική διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, ώστε να επιτευχθεί ο άμεσος στόχος της μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Η κ. Σακοράφα αφού παρουσίασε στους συναδέλφους της πώς διδάσκονται τα αγωνίσματα στίβου και οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη της Φυσικής Κατάστασης σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο πρόσθεσε:

«Οι μαθητές μέσα από τους αγώνες αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες διαδικασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής των αγωνισμάτων, είτε ως αθλητές είτε ως κριτές ή θεατές.

Εξάλλου, επειδή ορισμένα αγωνίσματα χρησιμοποιούνται και ως δοκιμασία σε εισαγωγικές εξετάσεις των ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικών σχολών, κ.α. θα πρέπει να μην αποφοιτά μαθητής χωρίς να γνωρίζει την τεχνική, τους κανονισμούς και τη διαδικασία διεξαγωγής των αγωνισμάτων της σφαιροβολίας, των αλμάτων μήκους και ύψους και των δρόμων».

Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίστηκε με τις εισηγήσεις των κ.κ. Δημήτρη Σούλα αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΦΑΑ που αναφέρθηκε στην διδασκαλία των δρομικών αγωνισμάτων στο σχολείο, Δημήτρη Κοντονάσιου καθηγητή του ΤΕΦΑΑ που επικεντρώθηκε στην διδασκαλία των δραστηριοτήτων στις ρίψεις και Ιωάννη Κουτσιώρα καθηγητή του ΤΕΦΑΑ πουαναφέρθηκε στα άλματα στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Πηγή:
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΓΓΑΡΑ
, Η ΕΡΕΥΝΑ 10 Απριλίου 2008, αρ. φύλλου 14877, σελίδα 10, http://www.e-erevna.gr


Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Π. Πολίτου

Τηλέφωνο: 210 3442072

FAX: 210 3442098

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:


ΜΑΡΟΥΣΙ 13 - 5 - 2009

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.252/ 53623/Β6

ΠΡΟΣ:1) κ.κ. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης

2) κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. και

Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και

Ε.Ε. (με την παράκληση να

ενημερωθούν όλα τα Λύκεια

Της περιφέρειάς σας)

3) κ.κ. Νομάρχες

4)κ.κ.Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής

Αγωγής και Προϊσταμένους

Γραφείων Φυσικής Αγωγής

(μέσω την φροντίδα των Δ/νσεων

Β/θμιας Εκπ/σης)


ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής

εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των

Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού

Έτους 2009-2010.


1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την αριθμ. Φ.253/44020/15-4-2009 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που σας κοινοποιούμε, ορίστηκαν οι έδρες και οι επόπτες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

2. Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης στις περιφέρειες των οποίων ανήκουν οι παρακάτω Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε.: Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσ/νίκης, Δυτικής Θεσ/νίκης, Βοιωτίας, Αχαϊας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Κοζάνης, Καβάλας, ΄Εβρου, Ηρακλείου, 7ου Γραφείου Α' Αθήνας, 1ου Γραφείου Β' Αθήνας, 3ου Γραφείου Γ΄ Αθήνας, 3ου Γραφείου Ανατολικής Θεσ/νίκης 1ου Γραφείου Δυτικής Θεσ/νίκης, παρακαλούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής να προχωρήσουν στη συγκρότηση των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα λειτουργήσουν από 22 Ιουνίου μέχρι και 3 Ιουλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης.

Επίσης να ορίσουν 2, 3 ή 4 Νομούς, αν είναι δυνατόν όμορους, από τους οποίους θα προέλθουν τα 4 μέλη κάθε επιτροπής και να το γνωστοποιήσουν στους Προϊσταμένους Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης των νομών αυτών.

    • Διευκρινίζεται ότι από κάθε νομό μπορούν να ορισθούν 1 έως 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε επιτροπή που λειτουργεί σε άλλο Νομό.

3. Παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε κατά τη συγκρότηση των επιτροπών, να μη χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τρίτο (3ο) συνεχόμενο έτος.

4. Σημειώνεται, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής που: α) έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που θα εξετάζεται στην οικεία επιτροπή και β) κατά τη διάρκεια της χρονιάς προετοίμαζαν υποψηφίους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

5. Προκειμένου να επιτευχθεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών και γενικά η διαδικασία της επιλογής, αλλά και να αμβλυνθούν τα παράπονα των ενδιαφερομένων, που υποβάλλονται κατά καιρούς στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τηρούνται σχολαστικά από τις επιτροπές οι σχετικές οδηγίες, του Υπουργείου, ώστε και οι διαδικασίες να είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους, αλλά και τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα να αντιμετωπίζονται ενιαία.

6. Παρακαλούμε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης να υπάρχει οπωσδήποτε και οφθαλμίατρος.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου μόνο της Φ. 253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493τ.Α/ 18-3-2009) Υπουργικής Απόφασης, οι καταχωρίσεις των επιδόσεων και των βαθμολογιών των υποψηφίων από τις επιτροπές από φέτος θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (σύμφωνα με εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί εντός των προσεχώς ημερών) και τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν από την εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ», η οποία θα έχει την ηλεκτρονική υποστήριξη .

Για το λόγο αυτό κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγωνισμάτων, στον στεγασμένο χώρο του σταδίου που θα λειτουργήσει η γραμματεία πρέπει να εγκατασταθούν από δύο Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και δύο εκτυπωτές για κάθε επιτροπή. Για την εξεύρεση (από σχολείο ή τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), την εγκατάσταση, τη μεταφορά του υπολογιστή και του εκτυπωτή καθώς και για την προμήθεια του χαρτιού μεγέθους Α4 (για την εκτύπωση των καταστάσεων των αιτήσεων κ.λ.π.), θα πρέπει ο Προϊστάμενος του γραφείου Φυσικής Αγωγής να έλθει σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα επειδή όλες οι καταχωρίσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, στη γραμματεία της κάθε επιτροπής (δύο τουλάχιστον βοηθοί γραμματείς) θα πρέπει να είναι καθηγητές πληροφορικής ή καθηγητές άλλης ειδικότητας ή διοικητικοί που να έχουν γνώσεις πληροφορικής.

9. Επειδή στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο), που για ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει, όπως έχει ανακοινωθεί, να διεξαχθεί σε κολυμβητήριο των 50μ. και λαμβανομένου υπόψη ότι στις πόλεις Τρικάλων και της Θήβας δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές.

Επομένως πρέπει να γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των περιφερειών αυτών προς τα Λύκεια των όμορων νομών, ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, θα πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.

Επίσης οι υποψήφιοι που προέρχονται από τους νομούς Βοιωτίας ή από όμορους νομούς, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στην κολύμβηση μπορούν να προσέρχονται για εξέταση και των τριών (3) αγωνισμάτων στις επιτροπές που λειτουργούν στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και Πειραιά.

Λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Για ο λόγο αυτό η επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος θα μεταφερθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο Νομό ΄Εβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., πρέπει να μεριμνήσει σε συνεργασία με τη Νομαρχία, ώστε την ημέρα που θα οριστεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος να μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του νομού ΄Εβρου να ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης, τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές.

10. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δεκατριών (13) ημερών στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα απαιτηθεί να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

11. Παρακαλούνται οι κ.κ. Νομάρχες των αναφερομένων Νομαρχιών, στις οποίες θα λειτουργήσουν οι 23 επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, όπως παραχωρήσουν τα στάδια και τις πισίνες που θα ζητηθούν από τις επιτροπές αυτές.

ΣΥΝ/ΝΑ:

1.Εντυπο οδηγιών προς τους Επόπτες

και τα μέλη των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και

Πρακτικής Δοκιμασίας.

2. Οι αναφερόμενες Υπουργικές ΑποφάσειςΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού,

Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

3. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search