26/6/09

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2009-2010

Βαθμός Ασφαλείας ...................

Μαρούσι , 22-06-09

Αριθ. Πρωτ. 72496 /Γ2

Βαθ. Προτερ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος
Τηλέφωνο : 210- 344.22.34
FAX : 210- 344.33.90ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

2. Διευθύνσεις, Γραφεία Δ.Ε. και Γραφεία Ε.Ε.

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

4. Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων,
Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών
(μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων, Γραφείων Δ.Ε. και Γραφείων Ε.Ε.)ΚΟΙΝ: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μεσογείων 396,

153 41 Αγία ΠαρασκευήΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2009-2010».

Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτείται έγκαιρος, ακριβής, ουσιαστικός και ολοκληρωμένος προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι προσφερόμενες δυνατότητες, να προλαμβάνονται τα λάθη και να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, παρακαλούμε, με γνώμονα τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού κλίματος από παιδαγωγικής άποψης και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να σχεδιαστεί ο ετήσιος προγραμματισμός του σχολικού έτους 2009-2010 με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 30η Ιουνίου 2009 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α΄/07-02-1979) (σχ.1).

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του Ν. 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α΄/14-03-2000).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πολύ δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 6, της Υ.Α. 80033/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1286/ τ. Β΄/12-09-06).

Στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 7, της Υ.Α. 148096/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 2511/τ. Β΄/31-12-07).

Οι μετεγγραφές των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 και του άρ. 35 του Π.Δ. 376/93 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/15-9-93), οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων γίνονται σύμφωνα με το άρ. 12 της Υ.Α. 80033/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1286/τ.Β΄/12-09-06) και οι μετεγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών γίνονται σύμφωνα με το άρ. 11 της Υ.Α. 148096/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 2511/τ.Β΄/31-12-07).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2009-2010, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2009, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

* Για το Γυμνάσιο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 123/87 (Φ.Ε.Κ. 68/τ. Α΄/12-05-1987).
* Για το ΓΕ.Λ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/30-03-2006), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/13-02-2009).
* Για το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα Π.Δ. 50/08 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/08-05-2008) και Π.Δ. 51/08 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α΄/08-05-2008) αντίστοιχα.ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έως την 11η Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα για την κάθε σχολική μονάδα, με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα στο αρμόδιο Γραφείο ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παρατηρήσεις σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση κάλυψη των ελλείψεων αυτών.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές σε συνεργασία με τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009 να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Οι διδάσκοντες θα πρέπει να συντάξουν ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού της ύλης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009, ανά τρίμηνο για το Γυμνάσιο και ανά τετράμηνο για το ΓΕ.Λ., το ΕΠΑ.Λ. και την ΕΠΑ.Σ. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχουν δυσκολίες στη σύνταξή του να απευθύνονται στους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας, «…ο οποίος είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος …» σύμφωνα με το άρ. 27 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β΄/16-10-2002).

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τμήματα της ίδιας τάξης, οφείλουν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε κοινό προγραμματισμό της ύλης, ώστε να μπορούν να επιλεγούν κοινά θέματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι δυνατό να δοθούν χωριστά θέματα μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος.

Στην προβλεπόμενη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σεπτεμβρίου παρευρίσκεται, όπου είναι εφικτό, ο Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζονται τα παρακάτω:

* η κατανομή των εργασιών στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με το άρ. 29 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β’/16-10-02)
* ο ορισμός των εφημεριών των εκπαιδευτικών και η ενημέρωσή τους για τα καθήκοντα του εφημερεύοντος σύμφωνα με το άρ. 36 της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ.Β’/16-10-02)
* ο ορισμός των ημερών ενημέρωσης γονέων - κηδεμόνων για τη φοίτηση και επίδοση των μαθητών
* η δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες
* ο προγραμματισμός της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου έως το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις παρ.10 και 29, άρ. 3 της Υ. Α. 4094/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 619/τ.Β΄/25-9-1986)
* η αναπλήρωση των ωρών που χάνονται, σύμφωνα με την Υ.Α. 22143/Γ2/21-2-08
* η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
* η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα καινοτόμων δράσεων
* ενδεικτικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών επισκέψεωνΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 θα γίνει ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων καλό θα ήταν να μεριμνήσουν για την πρόσκληση μελών του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και θα δοθεί Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Ως προς τη διαμόρφωση των τμημάτων ανά τάξη, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τη δημιουργία και την αριθμητική σύνθεσή τους, σύμφωνα με τη Διυπουργική Απόφαση 68419/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 984/τ.Β΄/ 25-7-06).

Όσον αφορά στη λειτουργία των τμημάτων Γενικής Παιδείας, αυτά πρέπει να συγκροτούνται από τους μαθητές όλων των κατευθύνσεων που λειτουργούν στο ΓΕ.Λ. και οι μαθητές να κατανέμονται σε αυτά σύμφωνα με την αλφαβητική τους σειρά. Η κατανομή με βάση αυτή την αρχή γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική συνάφεια των μαθητών όλων των κατευθύνσεων σε ένα τμήμα Γενικής Παιδείας.

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται επίσης κατά αλφαβητική σειρά. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε τμήματα κύκλων ή τομέων Επαγγελματικών Μαθημάτων που λειτουργούν στο σχολείο, μόνο για τη διδασκαλία των μαθημάτων των κύκλων και τομέων αυτών (αρ. πρ. 100749/Γ2/17-09-07 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στα τμήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές κατανέμονται σύμφωνα

με την αλφαβητική τους σειρά, επιλέγοντας την Ομάδα Α΄ ή την Ομάδα Β΄ των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.


ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 55718/Γ2/ 18-5-09 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 4637/Γ2/4-9-01 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

* Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2008-2009, το μάθημα επιλογής καθώς και την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς–κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ. / ΕΠΑ.Σ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι δεσμευτικές για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου, αλλά αποτελούν στοιχείο που διευκολύνει τον προγραμματισμό του σχολείου.

* Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου πρέπει, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2008-09, να δηλώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου τους, με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους κηδεμόνες τους, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, σύμφωνα με την Υ.Α. 4521/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1168/τ.Β’/7-09-2001) ως εξής:
* οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν και την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στη Β’ τάξη του ΓΕ.Λ.
* οι μαθητές της Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ’ τάξη του ΓΕ.Λ. και την κατεύθυνση, μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση.
* Στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν οι εξής κύκλοι: Τεχνολογικός, Υπηρεσιών, Ναυτικός. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/12-06-07).

* Στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργούν δώδεκα (12) τομείς. Οι μαθητές, κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι, με την οποία επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση του Τομείς Πλοιάρχων και Μηχανικών, τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/ 12-06-07).

* Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη, καταθέτουν δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς-κηδεμόνες, εφόσον είναι ανήλικοι ή τους ίδιους εάν είναι ενήλικες, με την οποία επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, σύμφωνα με το άρ. 4 της Υ.Α. 36618/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 940/ τ.Β΄/12-06-07).

* Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού του Επαγγελματικού Λυκείου, με την έναρξη του διδακτικού έτους, υποχρεούνται να δηλώνουν τις ομάδες μαθημάτων Γενικής Παιδείας που θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το άρ. 2, του Π.Δ. 50/08 (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/08-05-2008).

* Στα μαθήματα επιλογής, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά ένα μάθημα επιλογής, ή εφόσον έχουν επιλέξει το 5Ο Επιστημονικό Πεδίο, δύο μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με την Υ.Α. 111276/Γ2 (Φ.Ε.Κ.2057/τ.Β΄/23-10-07), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28968/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 603/τ. Β΄/02-04-09).ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων ενημερώνει μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009 σε συνάντηση στην οποία παρίσταται, όπου αυτό είναι εφικτό, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας, τους γονείς- κηδεμόνες και μαθητές για τα παρακάτω θέματα:

* Τις μετεγγραφές των μαθητών και τα χρονικά όριά τους.
* Τις εγγραφές αλλοδαπών μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα απαραίτητα επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, δηλαδή το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, ώστε να αποφεύγονται λάθη, τόσο στην καταχώριση των στοιχείων στα ατομικά δελτία και στο μητρώο μαθητών όσο και στους απολυτήριους τίτλους. Επισημαίνεται ότι οι γονείς πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τα αναγραφόμενα ατομικά στοιχεία στην επίσημη μετάφραση του δικαιολογητικού που προσκομίζουν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και μετεγγραφών πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο πιστοποιητικό, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων των ανωτέρω μαθητών.
* Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. (σχ. 2, 3 και ενδεικτικό έντυπο ενημέρωσης κηδεμόνων σχ. 4).


Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των ‘’κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών’’. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές είναι δυνατό να διδάσκονται κατ΄ οίκον, μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να εξετάζονται επίσης, κατ΄ οίκον σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής τους στο χώρο του σχολείου, κατόπιν υποβολής νέας αίτησής τους προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει για τον τρόπο εξέτασης και προαγωγής των μαθητών αυτών, καθώς και το χρονικό όριο κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

* Τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.
* Την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
* Tη δημιουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, που έχουν στόχο την εξάλειψη της μαθητικής διαρροής και αφορούν μαθητές που αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα κατά την ένταξή τους σε τάξεις.
* Τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και τα πλεονεκτήματά του.
* Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κ.λ.π σύμφωνα με τα: Π.Δ. 420/1978 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/30-5-1978) άρ.9 και Π.Δ. 465/1981 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α΄/15-5-1981) άρ. 4 για το Γυμνάσιο, Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/ 13-02-2009) άρ. 2 για το Γενικό Λύκειο, την αρ. πρ.17946/Γ2/16-2-09 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το Επαγγελματικό Λύκειο και την Επαγγελματική Σχολή καθώς και το Ν. 3699/08 (Φ.Ε.Κ. 199/τ.Α΄/ 02-10-08) της Ειδικής Αγωγής.
* Την αντιμετώπιση συμπεριφοράς η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3, άρ. 26 του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α’/07-02-1979).
* Την με αρ. πρ. 2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την οποία οι θύρες εξόδου - εισόδου του σχολείου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
* Την με αρ. πρ. 132328/Γ2/7-12-2006 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.
* Τη διάταξη ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 (Φ.Ε.Κ. 1001/τ. Β΄) του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην απαγόρευσή του καπνίσματος στους χώρους του σχολείου.
* Τη δυνατότητα συμμετοχής των γονέων – κηδεμόνων στα συλλογικά όργανα γονέων, τις Σχολικές Επιτροπές και τα Σχολικά Συμβούλια σύμφωνα με τα άρ. 51, 52, 53 του Ν. 1566/85 και το άρ. 2 του Ν. 2621/98.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προγραμματισμό των ωριαίων υποχρεωτικών δοκιμασιών και των τεστ και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι γραπτές δοκιμασίες έχουν στόχο την εμπέδωση της ύλης. Εξετάζουν σημαντικές διδακτικές ενότητες και προγραμματίζονται έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν τους μαθητές, αλλά να τους ενθαρρύνουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της πιστής τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που του κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994 (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/22-12-94) και οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.

Στο Γενικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α΄/ 30-03-06) και Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ.Α΄/13-2-09).

Αντίγραφα των ωριαίων κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η ύλη στην οποία εξετάζονται οι μαθητές, θα κοινοποιούνται στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας και θα φυλάσσονται στο γραφείο του, μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ώστε να έχουν πρόσβαση οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων πρέπει να αξιοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο.

* Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας πρέπει να συμμετέχουν στο διδακτικό έργο.
* Oι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
* Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να τηρείται πιστά η Υ.Α. 118842/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 1984/τ. B΄/24-09-08) που αφορά στην ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων.
* Υπάρχει υποχρέωση διάθεσης εκπαιδευτικών σε γειτονικές σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το άρ. 41 του Ν. 1566/85.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σας επισημαίνουμε τη σημασία της λειτουργίας των Σχολικών Συμβουλίων για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρ. 51 του Ν. 1566/85 και άρ. 2 του Ν. 2621/98. Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 15η Οκτωβρίου 2009. Στο πρώτο Σχολικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, με συναπόφαση όλων των εμπλεκόμενων μερών θα αποφασιστεί εάν κρίνεται σκόπιμο να οριστούν κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί, να τους χορηγηθεί φάκελος με αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων εγγράφων και να αναρτηθεί η παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

Εσωτ. Διανομή:

o Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης
o Τμήματα Α΄ Β΄, Γ΄ και Δ΄
o ΔΙΠΟΔΕ
o Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
o Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
o Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών

21/6/09

"Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου" δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελετή εγκαινίων του νέου μουσείου της Ακρόπολης

Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου

Χαιρετισμός Προέδρου Δημοκρατίας Κ. Παπούλια


(Πηγή Βίντεο: zougla.gr)«Σήμερα ο κόσμος όλος μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάποια λείπουν. Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου με την επιστροφή των μαρμάρων που του ανήκουν», με αυτή τη φράση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ανάγκη επιστροφής των μαρμάρων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, στον «φυσικό» τους χώρο.

Φανερά συγκινημένος, ο κ. Παπούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα με το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης: «Αποδεικνύει το σεβασμό της προς την ιστορία. Και προσπαθεί να αποδώσει, με ένα σπουδαίο έργο, το δέος και τη συγκίνηση που γεννιούνται στη ψυχή κάθε ανθρώπου, όταν υψώνει το βλέμμα και αντικρίζει τον Παρθενώνα».


(Πηγή Βίντεο: zougla.gr)http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45949000/jpg/_45949443_acrop10.jpg

Παγκόσμιος θαυμασμός, βρετανική ντροπή
Στιγμές συγκίνησης έζησε η παγκόσμια κοινότητα με τα εγκαίνια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Σε μία ατμόσφαιρα γεμάτη συμβολισμούς, στην κοιτίδα του Δυτικού πολιτισμού, υψηλοί προσκεκλημένοι και εκατομμύρια τηλεθεατές θαύμασαν τα αριστουργήματα τα οποία σήμερα αποτελούν κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Από την άλλη πλευρά, ουδείς μπόρεσε να αποφύγει αισθήματα οργής και αγανάκτησης όταν έγινε αντιληπτός σε όλη του την έκταση ο ακρωτηριασμός των μνημείων, κατά την συναρπαστική ξενάγηση του διευθυντή του μουσείου Δημήτρη Παντερμαλή.

Η ασέβεια προς την ιστορία και την αισθητική, με την βάρβαρη παρέμβαση του Λόρδου Έλγιν πριν από 200 χρόνια, εξακολουθεί να κρατά χωρισμένα τα ανεκτίμητα αυτά μνημεία.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45949000/jpg/_45949444_acrop8.jpghttp://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45949000/jpg/_45949446_acrop3.jpg

Την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Εν τω μεταξύ, με τροπολογία που κατέθεσαν πρόσφατα στην αμερικανική επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο δημοκρατικός βουλευτής Donald Payne και ο Ρεπουμπλικανός Gus Bilirakis, ζητούν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, καθώς «το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι σε θέση να τα προφυλάξει καλύτερα από το Βρετανικό Μουσείο».

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι ο Παρθενώνας αποτελεί την κορυφαία έκφραση της καλλιτεχνικής ιδιοφυίας των Ελλήνων, σύμβολο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οικουμενικό σύμβολο δημοκρατίας και ελευθερίας, αλλά και σημείο προσευχής για Αρχαίους Έλληνες, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Για όλους αυτούς τους λόγους, συνεχίζουν οι Αμερικανοί βουλευτές, τα Μάρμαρα αποτελούν ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τους Έλληνες αλλά όλο τον κόσμο.

Τονίζεται επίσης ότι ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Παρθενώνας από την Αμερική αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχει αποτελέσει το πρότυπο για πολλά κτίρια αμερικανικών πόλεων, σημαντικότερο εκ των οποίων είναι το Μνημείο του Lincoln, στην Ουάσιγκτον.


http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45951000/jpg/_45951637_acropfive.jpg

Οι ομιλίες συνολικά

Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αναφέρθηκε στο μουσείο λέγοντας: «Η Ελλάδα σήμερα δεν παρουσιάζει στον υπόλοιπο κόσμο απλώς ένα σύγχρονο μουσείο και ένα οικουμενικό μνημείο. Αποδεικνύει το σεβασμό της προς την ιστορία».

Για τα γλυπτά που δεν βρίσκονται εδώ είπε: «Σήμερα ο κόσμος όλος μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάποια λείπουν. Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου με την επιστροφή των μαρμάρων που του ανήκουν».


Την οικουμενικότητα του μουσείου τόνισε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής λέγοντας ότι το Μουσείο της Ακρόπολης είναι έργο όλων των Ελλήνων, είναι κτήμα οικουμενικού πολιτισμού.


(Πηγή Βίντεο: zougla.gr)

)

Βάζοντας τέλος στη διαμάχη για την πρωτοβουλία της κατασκευής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ο Κ.Καραμανλής έκανε μνεία στον Κωνσταντίνο Καραμανλή «που εμπνεύστηκε και δρομολόγησε τις αρχικές διαδικασίες», στη Μελίνα Μερκούρη «που έδωσε τη δεκαετία του ’80 μεγάλη ώθηση στην κοινή προσπάθεια», στους επιστήμονες, σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και όλους τους υπουργούς Πολιτισμού της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Ο Παρθενώνας έπεσε θύμα λεηλασίας και το έγκλημα αυτό σήμερα μπορεί να επανορθωθεί, είπε χειροκροτούμενος ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς και πρόσθεσε: «Αυτά που δεν βρίσκονται εδώ, αυτά που αποσπάστηκαν και απομακρύνθηκαν πριν από 207 χρόνια θα επανέλθουν. Αναπόφευκτα θα επανέλθουν».

(Πηγή Βίντεο: zougla.gr)

Δίνοντας εκ νέου απάντηση στην προκλητική πρόταση του Βρετανικού Μουσείου για δανεισμό με τον όρο να αναγνωριστεί η κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου πάνω στα Μάρμαρα, ο υπουργός Πολιτισμού είπε: Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την ιδιοκτησία των μαρμάρων. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την υφαρπαγή τους πριν από δύο αιώνες. Δεν μπορούμε να προδώσουμε την ακεραιότητα του μνημείου. Μπορούμε μόνο να την υπερασπιστούμε και να την αποκαταστήσουμε».

Στη συνέχεια πρότεινε συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο λέγοντας ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό που θα προκύψει με την επιστροφή των μαρμάρων με δανεισμό από την Ελλάδα εναλλασσόμενων εκθέσεων από σπουδαία δείγματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

«Μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά τα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα επανενωθούν εδώ, στο Μουσείο της Ακρόπολης» συμπλήρωσε ο κ. Σαμαράς.

Τη σημασία του μουσείου για τον παγκόσμιο πολιτισμό επισήμαναν στις ομιλίες τους ο γενικός διευθυντής της UNESCO Κοϊχίρο Ματσουούρα και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας, της Κροατίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί της Σλοβακίας και του Βιετνάμ.

Επίσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αγίας Έδρας, υπουργοί Εξωτερικών και υπουργοί Πολιτισμού από ευρωπαϊκές χώρες.http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45949000/jpg/_45949448_acrop5.jpg

Τι λένε τα Διεθνή Μέσα

Όλα τα βλέμματα του κόσμου ήταν χθες στραμμένα στο νέο μουσείο της Ακρόπολης.

Με τίτλο «Η Ελλάδα ζητά την επιστροφή των Μαρμάρων» το βρετανικό δίκτυο BBC φιλοξενεί τα λόγια του προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια ότι «είναι καιρός να θεραπεύσουμε τις πληγές μας», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το νέο μουσείο άνοιξε με πέντε χρόνια καθυστέρηση.

Η ηλεκτρονική έκδοση των Times σχολιάζει καυστικά ότι πρόκειται περισσότερο για μία «πολιτική τοποθέτηση από μία παγκοσμίου επιπέδου συλλογή». «Αν είστε λάτρεις της τέχνης και των αυθεντικών αρχαιοτήτων, καλύτερα να πάτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι λίγα μέτρα πιο μακριά».

Ο Βρετανός συντάκτης σπεύδει να υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο το «σπίτι του» λέγοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία «δεν είναι το μόνο έθνος που έχει κομμάτια από τον Παρθενώνα» κάνοντας ευθεία αναφορά στο Λούβρο αλλά και το μουσείο Würzburg στην Κοπενχάγη.

Με ακόμα πιο επικριτικό και ειρωνικό ύφος, η εφημερίδα Independent χαρακτηρίζει το νέο Μούσειο «σαν ένα πολυώροφο πάρκινγκ». Και συνεχίζει λέγοντας: «Το γκρι μπετόν και οι γωνιώδεις γραμμές έρχονται σε αντίθεση με το κλασικό μαρμάρινο κτίριο στην σκιά του οποίου στέκεται».

Με εντελώς διαφορετικό τόνο το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, αναφέρεται στα λαμπερά εγκαίνια: «Θεοί, ήρωες και αιώνες πεθαμένοι θνητοί «ζωντάνεψαν» κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας το Σάββατο στη διάρκεια των πολυτελών εγκαινίων του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ένα όνειρο δεκαετιών, με το οποίο η Ελλάδα ελπίζει ότι θα βοηθήσει να πάρει πίσω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς της από την Βρετανία».

Με τίτλο «Η Ελλάδα αποκαλύπτει το νέο σπίτι των Μαρμάρων» το ABC News διευκρινίζει ότι τα εκθέματα είναι «ελληνικά γλυπτά που ήταν μέρος του Παρθενώνα, αλλά έχουν μεταφερθεί στο Βρετανικό Μουσείο σχεδόν 200 χρόνια πριν».

Και τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη έμφαση στα χθεσινά εγκαίνια. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA αναφέρεται και αυτό στη δήλωση του υπουργού πολιτισμού, Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάνει «έκκληση προς όλους εκείνους που ανά τον κόσμο πιστεύουν στις αξίες του πολιτισμού και της Δημοκρατίας, να βοηθήσουν την Αθήνα να μπορέσει να ξαναφέρει στην πατρίδα τους τα μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται σε βεβιασμένη εξορία στο Βρετανικό Μουσείο».

Η οικονομική εφημερίδα του Μιλάνου Il Sole 24 ore, υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για μια προσπάθεια τεραστίων διαστάσεων, που κόστισε 130 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διετέθησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».


http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45951000/jpg/_45951638_acropeight.jpg

Σχετικά Βίντεο από το youtube.com:

  • Επιπλέον Βίντεο στις λέξεις-κλειδιά "μουσειο ακροπολης" ΕΔΩ :

Πηγές:
Φωτό: BBC (http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_and_culture/8110091.stm)
Κείμενα, Βίντεο, φωτό σε διεθνή μέσα: Zougla.gr (http://www.zougla.gr/news.php?id=47836) [γκουντ τζαμπ, Μάκη]


(φωτό: http://www.independent.co.uk/)

Προτεινόμενες επιπλέον πηγές:

To νέο Μουσείο της Ακρόπολης: Όσα θέλετε να ξέρετε

Madata.GR - ‎πριν από 42 λεπτά‎
To νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα σύγχρονο θαύμα δίπλα στο θαύμα του Παρθενώνα, αποτελεί πραγματικότητα! Είναι τόσο όμορφο, που μοιάζει λες και φτιάχτηκε από τους αρχαίους θεούς, που το ονειρεύτηκαν στον Ολυμπο. Ηταν το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, ...

Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου

Τα Νέα Οnline - ‎πριν από 11 ώρες‎
Με συμμετοχή περί των 300 προσκεκλημένων από την Ευρώπη και άλλα σημεία του κόσμου ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακρόπολης, το βράδυ του Σαββάτου. «Σήμερα ο κόσμος όλος μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα γλυπτά του Παρθενώνα. ...

Παγκόσμιος θαυμασμός και απαίτηση νε επιστραφούν τα μάρμαρα

Hellenic Business - ‎πριν από 50 λεπτά‎
Με το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα πιο επίκαιρο από ποτέ, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, παρουσία ξένων ηγετών και διεθνών προσωπικοτήτων και με οικοδεσπότες την ...

Ενα εθνικό στοίχημα κερδήθηκε

Η Καθημερινή - ‎πριν από 10 ώρες‎
Ιστορική στιγμή. Εθνικής ανάτασης όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες πέντε χρόνια πριν. Επειτα από 30 χρόνια το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης εγκαινιάστηκε. Κατάμεστη από τουρίστες, αλλά και περιοίκους που είχαν βγει από τα σπίτια τους για να δουν από κοντά ...

Το Νέο Μουσείο και μία διδακτική ιστορία Του Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

ΚΕΡΔΟΣ Online - ‎πριν από 4 ώρες‎
Από χθες το βράδυ, δηλαδή το βράδυ των εγκαινίων, παρουσία δεκάδων υψηλών προσκεκλημένων, η Αθήνα άνοιξε τις πύλες του Μουσείου της Ακρόπολης, Η Ελλάδα, η ανθρωπότητα εν τέλει, αποκτά ένα εκπληκτικό Μουσείο, σημείο αναφοράς του παγκόσμιου πολιτισμού. ...

«Η Ε.Ε. να λύσει το θέμα των Μαρμάρων»

Ελευθεροτυπία - ‎15 Ιουν 2009‎
«Νέος δριμύς καβγάς για την ιδιοκτησία των Ελγινείων Μαρμάρων ξέσπασε, απειλώντας να επισκιάσει τα εγκαίνια αυτή την εβδομάδα ενός μεγάλου νέου μουσείου στην Αθήνα, σχεδιασμένου ειδικά για να στεγάσει τα αμφισβητούμενα αριστουργήματα». ...

Αντίστροφη μέτρηση για τα εγκαίνια του Μουσείου Ακροπόλεως

Ελευθεροτυπία - ‎15 Ιουν 2009‎
Προσωπικότητες του πολιτισμού, της τέχνης και της πολιτικής απ' όλον τον κόσμο αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα, για την τελετή των εγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, το ερχόμενο Σάββατο, 20 Ιουνίου. Μοναδική στέγη Πολιτισμού για ολόκληρο τον ...

Τα μυστικά του Νέου Μουσείου

Έθνος - ‎18 Ιουν 2009‎
«Σύμβολο μιας Ελλάδας σύγχρονης που σέβεται το παρελθόν της, μιας Ελλάδας με αυτοπεποίθηση που πατάει γερά στην παράδοσή της, αλλά δεν παγιδεύεται από αυτήν», χαρακτήρισε το Μουσείο της Ακρόπολης ο υπουργός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, ...

Να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Γιατί όχι;

Nαυτεμπορικη - ‎19 Ιουν 2009‎
Ξημέρωσε η μεγάλη μέρα του πολιτισμού. Τα επίσημα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης θα τελεστούν απόψε στις 8.00, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, και του πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, που θα απευθύνουν χαιρετισμούς. ...

Ανοίγει το Μουσείο - σύμβολο

Έθνος - ‎18 Ιουν 2009‎
Η Αθηνά Νίκη, η Αθηνά Πρόμαχος, η Αθηνά Εργάνη, η Παλλάς Αθήνη έκαναν το θαύμα τους. Μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ζυλ Ντασσέν, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους που δούλεψαν με όραμα, αγάπη, τόλμη και επιστημοσύνη για τη δημιουργία του Νέου Μουσείου ...

Το Μουσείο άνοιξε τις πύλες του

Ελεύθερος Τύπος - ‎πριν από 13 ώρες‎
Κ. Παπούλιας: «Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου με την επιστροφή των Μαρμάρων που του ανήκουν» Με την συμβολική τοποθέτηση, από τον πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ενός κανθάρου για κρασί σε ένα σύνολο σκευών από την εποχή του 3ου αιώνα π. ...

Ιστορική τελετή για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎πριν από 15 ώρες‎
Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Ακρόπολης με τον υπουργό Πολιτισμού να καλωσορίζει τους προσκεκλημένους σε ένα οικείο, όπως είπε χαρακτηριστικά, περιβάλλον. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν απόψε τα επίσημα εγκαίνια του Νέου ...

Αναζωπύρωση της διαμάχης μεταξύ ΥΠΠΟ και Βρετανικού Μουσείου

Nαυτεμπορικη - ‎16 Ιουν 2009‎
Με φόντο το εορταστικό κλίμα της Αθήνας εν όψει των εγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, αναζωπυρώνεται η διαμάχη ιδιοκτησίας των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη πρόταση δανεισμού των Γλυπτών. Είναι σαφές από τη δήλωση του ...

Ελ. Κιούμπιτ: «Χρέος έναντι των Γλυπτών η επανένωσή τους»

Η Καθημερινή - ‎18 Ιουν 2009‎
Η γυναίκα με τη μεγαλύτερη ίσως πείρα στην υπόθεση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο - και αναμφισβήτητα η ψυχή της συνεχιζόμενης εκστρατείας στο Λονδίνο - είναι η επί 23 χρόνια γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για ...

Ο διεθνής Τύπος επιδοκιμάζει το νέο Μουσείο

Η Καθημερινή - ‎19 Ιουν 2009‎
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Μια ημέρα πριν από τα αυριανά επίσημα εγκαίνια, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης συστήνεται σήμερα στον κόσμο. Στον κόσμο της ενημέρωσης αφού περισσότεροι από 200 ξένοι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, ανταποκριτές και φωτογράφοι, σύμφωνα με τα ...

Αμερικανικά δημοσιεύματα για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎18 Ιουν 2009‎
Με αφορμή τα επικείμενα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρονται στο αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, σημειώνοντας ότι το Νέο Μουσείο αποτελεί «ισχυρό επιχείρημα» προς αυτή την κατεύθυνση. ...

Αντιπαράθεση στη Βουλή για το Μουσείο της Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎19 Ιουν 2009‎
Αντιπαράθεση σχετικά με τα εύσημα της δημιουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης και της διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. . Η αρχή έγινε με τον Ευ. Βενιζέλο να εκφράζει τη ...

Διθυραμβικά σχόλια από ιταλικά ΜΜΕ για το Μουσείο της Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎πριν από 18 ώρες‎
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο «ANSA» συνεχίζει να προβάλλει την δήλωση του υπουργού πολιτισμού, Αντώνη Σαμαρά, με την «έκκληση - όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά - προς όλους εκείνους που ανά τον κόσμο πιστεύουν στις αξίες του πολιτισμού και της ...

Πέντε ημέρες πριν από την τελετή εγκαινίων του νέου Μουσείου Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎14 Ιουν 2009‎
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα μέσω του ιστότοπου να περιηγηθεί στους χώρους, την ιστορία και τον τρόπο λειτουργίας του Μουσείου. Είναι ένας ηλεκτρονικός χάρτης, που διαγράφει ένα ταξίδι στη μοναδική πολιτιστική μας κληρονομιά, ξεδιπλώνοντας τη ...

Αίτημα στο αμερικανικό Κογκρέσο για επιστροφή των Μαρμάρων

Η Καθημερινή - ‎πριν από 20 ώρες‎
Την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η οποία στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι σε θέση να τα προφυλάξει καλύτερα από το Βρετανικό Μουσείο, ζητούν με τροπολογία την οποία κατέθεσαν πρόσφατα στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της ...

35 χρόνια για ένα μουσείο

Nαυτεμπορικη - ‎18 Ιουν 2009‎
Οραματιστές, στενοκέφαλοι παράγοντες, πίστη και πείσμα, εμπόδια και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, άοκνοι εργάτες, η πεποίθηση πως την Ακρόπολη και τα μάρμαρά της τα έχουμε στο DNA μας: όλα όσα χρειάστηκαν για να φτάσουμε στα ιστορικά εγκαίνια του νέου ...

Ανοιξε τις πύλες του το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Τα Νέα Οnline - ‎17 Ιουν 2009‎
Ο διάλογος για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα τώρα γίνεται σε άλλη βάση, αλλά πάντα εξαρτάται και από εμάς αν θα τα πάρουμε πίσω, δήλωσε την Τετάρτη μετά τον αγιασμό των εγκαινίων ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Δημήτρης Παντερμαλής. ...

«Να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου»

Nαυτεμπορικη - ‎πριν από 14 ώρες‎
«Σήμερα ο κόσμος όλος μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα σημαντικότερα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάποια λείπουν. Είναι ώρα να επουλωθούν οι πληγές του μνημείου με την επιστροφή των μαρμάρων που του ανήκουν». Με αυτή τη φράση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος ...

Ανοιξε τις πύλες του το Μουσείο της Ακρόπολης

Nooz.gr - ‎πριν από 13 ώρες‎
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν το βράδυ του Σαββάτου τα επίσημα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, με υψηλούς προσκεκλημένους από ολόκληρο τον κόσμο και δύο εκπλήξεις, που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους επισκέπτες. Στην προθήκη του δαπέδου ...

Μοναδική στέγη πολιτισμού

Nαυτεμπορικη - ‎15 Ιουν 2009‎
Τα εγκαίνια του μουσείου θα είναι λαμπρά, αλλά και οικεία, καθώς, εκτός από τους επισήμους, το μουσείο θα υποδεχθεί και τον ανώνυμο πολίτη, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Δ. Παντερμαλής, ...

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ εκμεταλλεύεται τα εγκαίνια του Μουσείου Ακρόπολης

Η Καθημερινή - ‎18 Ιουν 2009‎
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στην προβολή των εγκαινίων του Μουσείου της Ακρόπολης και τόνισε ότι «χρειάζεται σοβαρότητα, καθώς πρόκειται για ένα εθνικό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και να μην ...

Σπουδαιότερο το Μουσείο από το Μνημείο;

Η Καθημερινή - ‎πριν από 10 ώρες‎
Eνα πολιτισμικό σύμβολο που συνοψίζει ταυτόχρονα την Αισθητική του Λόγου, το Ηθος της Ελευθερίας και τη Λογική της Ομορφιάς». Αν υποθέσουμε πως η προηγούμενη φράση, στο σύνολό της αλλά και αναλυμένη στα συστατικά της μέλη, έχει κάποιο νόημα, ...

Αντιπαράθεση για το Μουσείο της Ακρόπολης

Nooz.gr - ‎19 Ιουν 2009‎
Αντιπαράθεση σχετικά με τα εύσημα της δημιουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης και της διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, εκδηλώθηκε στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. ...

Νέα εποχή διά χειρός Προέδρου

Έθνος - ‎19 Ιουν 2009‎
Το νέο Μουσείο Ακρόπολης στους πρόποδες του Ιερού Βράχου, μια νέα κοιτίδα πολιτισμού, εγκαινιάζεται απόψε. Τετρακόσια άτομα θα παραστούν στη λιτή τελετή των εγκαινίων που θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ., παρουσία Ελλήνων και ξένων επισήμων. ...

Κιβωτός των ιδεών του Παρθενώνα

SigmaLive - ‎πριν από 2 ώρες‎
Σε μια συμβολική κίνηση, σηματοδοτώντας και την έναρξη λειτουργίας του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Καραμανλής τοποθέτησε στη γυάλινη προθήκη του, στο έδαφος, το τελευταίο αντικείμενο, έναν κάνθαρο κρασιού, ...

Ταξίδι στον Ιερό Βράχο με ένα «κλικ»

Έθνος - ‎16 Ιουν 2009‎
Με τις χρωματικές αποχρώσεις και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης ξεκίνησε χθες το ταξίδι της στον κόσμο του Διαδικτύου η νέα ιστοσελίδα του Μουσείου, www.theacropolismuseum.gr, λίγες μέρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια. ...

Νέα κόντρα για το Μουσείο της Ακρόπολης

Capital.gr - ‎19 Ιουν 2009‎
Τη συνέχιση των προσπαθειών για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ζήτησε με αφορμή τα επίσημα εγκαίνια του Νέου Μουσείου το Σάββατο, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, διότι, όπως είπε, «αποτελούν την ιστορία μας, και η ιστορία δεν μπορεί ...

Επίσκεψη με ένα «κλικ» για τα παιδιά

Έθνος - ‎18 Ιουν 2009‎
Τα παιδιά που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, μπορούν μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου να λάβουν πολλές πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες. Πηγαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://theacropolismuseum.gr και πατώντας τις ...

Τα εγκαίνια λεπτό προς λεπτό

Ελευθεροτυπία - ‎18 Ιουν 2009‎
Ολα τα σωζόμενα Γλυπτά του Παρθενώνα αλλά και τα αντίγραφα εκείνων που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, τα 130 μέτρα της ζωφόρου, οι ολόγλυφες μορφές των αετωμάτων, οι αρχαιότητες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, το σύμβολο της θεάς Αθηνάς, ...

Στιγμές συγκίνησης στα εγκαίνια του νέου μουσείου της Ακρόπολης

Madata.GR - ‎πριν από 12 ώρες‎
Στιγμές συγκίνησης έζησε η παγκόσμια κοινότητα με τα εγκαίνια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Σε μία ατμόσφαιρα γεμάτη συμβολισμούς, στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, υψηλοί προσκεκλημένοι και εκατομμύρια τηλεθεατές θαύμασαν τα αριστουργήματα τα ...

Hitech υπηρεσίες στο site του μουσείου της Ακρόπολης

Ημερησία - ‎πριν από 19 ώρες‎
Tο Νέο Μουσείο Ακρόπολης άνοιξε τις ηλεκτρονικές του πύλες για το κοινό του Internet λίγες μέρες νωρίτερα από τα επίσημα εγκαίνιά του, με την έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.theacropolismuseum.gr. ...

Το Πεκίνο γιόρτασε τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης

Τα Νέα Οnline - ‎18 Ιουν 2009‎
Σε μια λαμπρή εκδήλωση με τίτλο «20 Ιουνίου 2009: Ένα Νέο Μουσείο για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα» το Πεκίνο τίμησε με τον τρόπο του τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο. Στην ...

Μπερνάρ Τσουμί: Tα Γλυπτά θα επιστρέψουν

Έθνος - ‎19 Ιουν 2009‎
«Είμαι πεπεισμένος ότι σύντομα ή αργότερα τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο θα επιστρέψουν στην Αθήνα», δήλωσε ο Μπερνάρ Τσουμί στο «Ασοσιέιτεντ Πρες». Με τα λόγια του διάσημου αρχιτέκτονα έκλεινε το άρθρο στο οποίο ...

Θα επιστρέψουν τα ''μάρμαρα'' του Παρθενώνα;

Nooz.gr - ‎14 Ιουν 2009‎
Λίγες ώρες πριν το νέο μουσείο της Ακρόπολης ανοίξει τις πύλες του στο παγκόσμιο κοινό, η «Έρευνα» ανοίγει ξανά το φάκελο των μαρμάρων του Παρθενώνα την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 23:30 στο MEGA. Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής τους στην χώρα μας; ...

"Ολα έτοιμα για τα εγκαίνια"

Αθηναικο Πρακτορείο Ειδήσεων - ‎15 Ιουν 2009‎
Συνεργασία με τον υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης Δημήτρη Παντερμαλή, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ο υπουργός Πολιτισμού Α. Σαμαράς τόνισε, ότι το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ...

Λαμπρά εγκαίνια για το νέο Μουσείο Ακρόπολης

Εξπρές - ‎πριν από 7 ώρες‎
Με απέριττο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε τις πύλες του στην ανθρωπότητα το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, παρέχοντας εφεξής ξεχωριστή ευκαιρία στους επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης να απολαύσουν μοναδικούς θησαυρούς του αρχαίου ...

Το όραμα και οι αριθμοί πίσω από το νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Capital.gr - ‎17 Ιουν 2009‎
Τρεις δεκαετίες καθυστέρησης, πολιτικής αντιπαράθεσης, άγονων διαγωνισμών, πτωχεύσεων κατασκευαστριών, δεκάδων μηνύσεων και προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι η ιστορία του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο εγκαινιάζεται σε λιγότερο από ...

Εκδηλώσεις για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης

ANTENNA - ‎16 Ιουν 2009‎
Ξεκινά από την Τετάρτη το τετραήμερο των εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Οι εκδηλώσεις πρόκειται να κορυφωθούν με την επίσημη τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Ήδη εξαντλήθηκαν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για την ...

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Capital.gr - ‎18 Ιουν 2009‎
Ανοίγει και επίσημα τις πύλες του το Σάββατο το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Περισσότερες από τριακόσιες προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο, ανάμεσά τους πρωθυπουργοί, υπουργοί Πολιτισμού, διευθυντές Μουσείων και άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού ...

"Πρόβα τζενεράλε" για το νέο μουσείο της Ακρόπολης

Capital.gr - ‎17 Ιουν 2009‎
Το μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες για τους πολιτιστικούς συντάκτες όλης της χώρας, λίγες μέρες πριν τα πολυαναμενόμενα εγκαίνια του, το ερχόμενο Σάββατο. Την ξενάγηση έκανε ο πρόεδρος του μουσείου, Δημήτρης Παντερμαλής, ...

Ηλεκτρονικά εγκαίνια

Nαυτεμπορικη - ‎15 Ιουν 2009‎
Πέντε ημέρες πριν από την τελετή εγκαινίων του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, άνοιξαν οι πύλες της ηλεκτρονικής σελίδας του. Μέσα από τον ιστότοπο www.theacropolismuseum.gr , το κοινό έχει από χθες τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους χώρους, ...

Ανταπόκριση από «τη χώρα των θεών»

Nαυτεμπορικη - ‎18 Ιουν 2009‎
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης προκαλεί κύμα δημοσιευμάτων στο εξωτερικό (από τους Times μέχρι το Vanity Fair), που όχι μόνο αναφέρονται με θαυμασμό και προσμονή στη δημιουργία του, αλλά ανοίγουν και πάλι ένα τεράστιο θέμα: την επιστροφή των γλυπτών του ...

Με ξεναγό το αρχαίο, αθάνατο πνεύμα

Nαυτεμπορικη - ‎17 Ιουν 2009‎
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε χθες τις πύλες του και μας υποδέχθηκε σε μια πρώτη γνωριμία, σε μια πρώτη ξενάγηση από τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανέγερσης, καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή και τον αρχιτέκτονα Μπερνάρ Τσουμί. Η είσοδος του Μουσείου ...

Κλείνουν εισιτήρια από το Τόκιο μέχρι τις ΗΠΑ!

Ελεύθερος Τύπος - ‎16 Ιουν 2009‎
Αρχίζει σήμερα το απόγευμα η μεγάλη γιορτή των τετραήμερων εγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, που κορυφώνονται το Σάββατο 20 Ιουνίου… Ωστόσο, το Μουσείο δέχεται από προχθές επισκέψεις, μέσω της ιστοσελίδας του. Πολλοί από τους επισκέπτες ...

Ξαναζεί ο «χρυσός αιώνας»...

Ελεύθερος Τύπος - ‎20 Ιουν 2009‎
Μια διαδρομή που κράτησε δεκαετίες έφτασε αισίως στο τέλος της. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης -Μουσείο που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Μελίνα Μερκούρη, όλοι οι Ελληνες- ανοίγει και επίσημα σήμερα, στις 8 μ.μ., τις πύλες του. ...

===========================================
===========================================

Τέλος, άσχετα πόσο αναφέρεται στις παραπάνω πηγές, το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα -υπεράνω κομμάτων και πέρα από κάθε πολιτική εκμετάλλευση- οφείλει να περιλαμβάνει πρώτα την φωτό της παρακάτω Πρέσβειράς μας, της αλησμόνητης Μελίνας Μερκούρη:Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search