30/12/09

Η εγκύκλιος για την Εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ

Eγκύκλιο για την Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2010-2011απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης , η οποία ορίζει τα εξής:

Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) όπως ισχύουν, με τις εξής επισημάνσεις:
α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την παράγρ. 12α του άρθρου 18 του παραπάνω νόμου όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009)(μεταβατική διάταξη), παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 34 του Ν. 2725/99 για 4 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. έως και 2012-2013). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και 7-10-2008 εάν είναι ανήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση έως τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου (δηλαδή από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2010) ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο Γ1 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009). Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας εγκυκλίου.
γ) Τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους αναφέρονται στο τέλος της εγκυκλίου.


Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 1
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ) ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7-10-2008


Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α΄,εισάγονται κατόπιν αιτήσεώς τους:
α) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/μιο ή Τ.Ε.Ι, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών, Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο (Κεφάλαιο Β΄).
β) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/μιο ή Τ.Ε.Ι, σε ποσοστό θέσεων σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών, Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής (Κεφάλαιο Γ΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι αθλητές για να τύχουν εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης που τους παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα Παν/μια και στα Τ.Ε.Ι.
2. Να έχουν ηλικία κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές 17 έως 30 ετών. Εξαιρείται η 1η Ολυμπιακή νίκη για την οποία ορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας το 35ο έτος.
3. Να μην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της πρώτης προτίμησής τους στο μηχ/κό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού).
4. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Αν η διοργάνωση διεξάγεται σε φάσεις, θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς του αθροίσματος των αγώνων όλων των φάσεων.
5. Εκτός από τη νίκη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση από 1.9.2006 μέχρι και 7.10.2008.
6. Η νίκη (ατομική ή ομαδική) σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί με την εθνική ομάδα. Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.
7. Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων, που διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες Λυκείου).

Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
8. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης, να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.
9. Στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.
10. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση. Ωστόσο, με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση μπορούν να επανακτήσουν το δικαίωμα αυτό (αριθμ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
11. Η νίκη να έχει επιτευχθεί σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 Ομοσπονδίες.
12. Να είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (πιστοποιείται με τη σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον υποψήφιο) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Παράγραφος 10 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/03)
Οι αθλητές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, μπορούν να εισαχθούν στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης της προτίμησής τους (εκτός των Στρατιωτικών, των Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις μέχρι και 7-10-2008:
α) 1η - 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
β) 1η - 8η θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
γ) 1η - 6η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
δ) Κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Παράγραφοι 13 και 15 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 και παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν.3404/2005)
1. Οι αθλητές, απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου σχολείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών, των Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού), που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο, εκτός του τμήματος που έχουν ήδη εισαχθεί με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και των προτιμήσεων που έπονται, σε ποσοστό θέσεων, εφόσον:
α) έχουν Βεβαίωση, με γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων του τμήματος στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3404/05.
β) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη Σχολή της πρώτης τους προτίμησης με τη διαδικασία του Ν. 2525/97, όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις:
(1) 7η - 8η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
(2) 1η - 3η θέση σε μεσογειακούς αγώνες.
(3) 1η - 3η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών και εφήβων - νεανίδων.
(4) 1η - 3η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
(5) 1η - 3η θέση σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες.
(6) 1η - 6η θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων.
(7) 1η - 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
(8) 1η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από τις Ομοσπονδίες.
(9) Κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης ανδρών - γυναικών.
2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν μία από τις διακρίσεις που αναφέρονται μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτηση, την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό δελτίο:
α) Στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό θέσεων 30% επιπλέον του αριθμού εισακτέων με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 [δηλαδή έχουν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον 12.000 μαζί με τη βαθμολογία από τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα)] και με κριτήρια επιλογής κατά σειρά τα εξής:
Ι. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς αγώνες).
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή αγωνίσματος.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (σε κάθε σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).
ΙV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριμένα το Γενικό βαθμό πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
β) Στα λοιπά Τμήματα των Παν/μίων και Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και έχουν πριν την προσαύξηση βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10), ή μετά την προσαύξηση του συνολικού αριθμού των μορίων τους κατά 10% (αριθμ. γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3325/31-8-2006) συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον 10.000 για Τμήματα που δεν απαιτείται ειδικό μάθημα και 11.000 ή τουλάχιστον 12.000 μόρια για τμήματα που έχουν συντελεστή 1 ή 2 αντίστοιχα στο ειδικό μάθημα. Επίσης, μετά την προσαύξηση των μορίων τους κατά 10% θα πρέπει να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς με την κανονική διαδικασία στη συγκεκριμένη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2909/01.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους μετά την ανωτέρω συνολική προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριμένα το Γενικό βαθμό πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
3. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου:
- με βεβαίωση πρόσβασης της παραγρ. 1 του Ν. 2525/97 του αντίστοιχου εσπερινού Λυκείου κρίνονται μόνο για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
- με βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Λυκείου μετά από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (αριθμ. 573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
4. Οι αθλητές, απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή μόνο στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Α.Σ.Τ.Ε. εφόσον συγκεντρώνουν σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων μετά την προσαύξηση κατά 10% και έχουν μία από τις παραπάνω διακρίσεις, μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτησή τους, την εισαγωγή τους ως εξής:
Στα τμήματα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και Εμπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων εφόσον, μετά την προσαύξηση του συνολικού αριθμού των μορίων τους κατά 10%, συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα (από ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα) στο συγκεκριμένο τμήμα, με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Εφιστούμε την προσοχή στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας και στους αθλητές που είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ να έχουν υπόψη τους ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), εφόσον δεν έχουν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) προκειμένου να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 12.000 μόρια, που αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ με την κατηγορία των αθλητών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ

(Άρθρο 26 Ν.2009/1992 σε συνδυασμό με την
παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999).
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που ως αθλητές του ΣΚΑΚΙ έχουν πετύχει μία ή περισσότερες απ΄ τις παρακάτω διακρίσεις:
1. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και Α.Σ.Τ.Ε. που θα ζητήσουν στην αίτησή τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον έχουν επιτύχει:
α) 1η - 3η νίκη σε ατομικούς αγώνες σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
β) 1η - 6η νίκη σε ομαδικούς αγώνες σε Ολυμπιάδα ανδρών ή γυναικών.
γ) 1η νίκη σε ατομικούς αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος (ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο ο υποψήφιος υποβάλει αίτηση εισαγωγής, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει μέρος στη διαδικασία του οικείου έτους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το σύνολο των μορίων για το τμήμα επιλογής τους είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού.
2. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Παν/μίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και Α.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχ/κό δελτίο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν επιτύχει 1η νίκη σε Πανελλήνια ομαδικά Πρωταθλήματα ΣΚΑΚΙ Α’ Εθνικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει με την ομάδα τους σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3404/05 και το σύνολο των μορίων τους πρασαυξανόμενο κατά 10% είναι ίσο ή μεγαλύτερο με τα μόρια του τελευταίου εισαγομένου στη συγκεκριμένη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα.Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 2

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ)
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ 31-8-2010


Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις , κατόπιν αιτήσεώς τους, εισάγονται σε ποσοστό θέσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄) στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε., (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. α. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης με «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που τους παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα Παν/μια και στα Τ.Ε.Ι.
β. Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού [παράγραφος 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/08 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008)].
γ. Να έχουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με τις επιδόσεις των αγωνισμάτων, εφόσον έχουν δηλώσει στις προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους δελτίου ΤΕΦΑΑ.
2. Να έχουν υποβάλλει μηχανογραφικό δελτίο και να μην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της πρώτης προτίμησής τους στο μηχ/κό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού).
3. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, ο αθλητής ή ο μαθητής-αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
4. Η 1η-8η (ατομική ή ομαδική) νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, η 1η-6η (ατομική ή ομαδική) νίκη σε Παγκόσμιους αγώνες, η 1η-6η (ατομική ή ομαδική) σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και η 1η-3η (ατομική ή ομαδική) σε Μεσογειακούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί με την εθνική ομάδα.
Ως Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από (10) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
Ως Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το νόμο ομοσπονδίες υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από (15) τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα όπου σημειώθηκε η διάκριση.
Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.
5.Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών – γυναικών, εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων που διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες Λυκείου).
Δεν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-αθλητή ο οποίος μετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής. Αναγνωρίζεται η διάκριση στο μαθητή-αθλητή που ήταν μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή αθλητή που ο ασκών την επιμέλειά του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες είναι η συμμετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωματείων ή όπου υπάρχουν όρια πρόκρισης η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωματείων, καθώς και η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το νόμο ομοσπονδίες.
6. Στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.
7. Οι αθλητές μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση. Ωστόσο, με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση μπορούν να επανακτήσουν το δικαίωμα αυτό (αριθμ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ
(10% για ΤΕΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ) ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ


1. Οι αθλητές, απόφοιτοι Λυκείου, ή ισότιμου σχολείου Δευτ/θμιας Εκπ/σης, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών, των Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων, εφόσον:
α) έχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης, ημερήσιου Λυκείου μετά από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/97 όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει μία από τις διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω, που τους παρέχει προσαύξηση στο σύνολο των μορίων τους για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ως ακολούθως:

Α . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ-ΘΕΡΙΝΟΙ) από 1η έως 8η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 50% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-8η νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Β . ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Δ . ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Ε . ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 18% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 25% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

ΣΤ . ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ από 1η έως 3η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Ζ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 14% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 13% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Η . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

Θ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Μαθητής που έχει διάκριση και σε μαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιουςαγώνες τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης προσαυξάνονται κατά 1%.

Ι . ΄Ατομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) που έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή
1η-6η νίκη σε Παραολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς ανδρών-γυναικών προσαύξηση 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.
1η, 2η, 3η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες προσαύξηση 10%, 8% και 7% αντίστοιχα, για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.
Δεν εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ και λοιπά τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος.

Κ. Αθλητής ΄ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ΄ή ισοφαρίζει Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή ΄ή Πανελλήνια επίδοση κατηγορίας ανδρών-γυναικών, ΄ή νέων ανδρών-γυναικών ΄ή εφήβων-νεανίδων ΄ή παίδων-κορασίδων λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Τ.Ε.Ι., που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία.

2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν βεβαίωση εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για μία από τις διακρίσεις που αναφέρονται μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτηση, την εισαγωγή τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό δελτίο:
Στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό θέσεων 10% επιπλέον του αριθμού εισακτέων με την προϋπόθεση ότι (πριν την προσαύξηση των μορίων τους) έχουν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10), ή συγκεντρώνουν μετά την προσαύξηση των μορίων τους σύνολο μορίων τουλάχιστον 12.000 μαζί με τη βαθμολογία από τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) .
Στα λοιπά Τμήματα των Παν/μίων, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων με την προϋπόθεση ότι (πριν την προσαύξηση των μορίων τους) έχουν βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10), ή συγκεντρώνουν μετά την προσαύξηση σύνολο μορίων τουλάχιστον 10.000 για Τμήματα που δεν απαιτείται ειδικό μάθημα και 11.000 ή 12.000 μόρια τουλάχιστον για τμήματα που έχουν συντελεστή 1 ή 2 αντίστοιχα στο ειδικό μάθημα.
Μετά την προβλεπόμενη προσαύξηση της βαθμολογίας του, ο αθλητής κρίνεται για εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων εφόσον συγκεντρώνει αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς με την κανονική διαδικασία στη συγκεκριμένη Σχολή σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄/30-3-2006) Υπουργ. Απόφασης «πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση».Για τα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10), πριν την προσαύξηση της βαθμολογίας.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο των μορίων τους μετά την ανωτέρω προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριμένα το Γενικό βαθμό πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Οι αθλητές που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος, στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
4. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Λυκείου, με βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Λυκείου μετά από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Α.Σ.Τ.Ε. (αριθμ. 573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
5. Οι αθλητές, απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και Β΄ κύκλου ΤΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή μόνο στα Τ.Ε.Ι., και έχουν μία από τις παραπάνω διακρίσεις, μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτησή τους, την εισαγωγή τους ως εξής:
Στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και Εμπορικού Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον μετά την προσαύξηση του συνολικού αριθμού των μορίων τους, συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα (από ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα) στο συγκεκριμένο τμήμα και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Για τους αθλητές που έχουν δηλώσει στις προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους δελτίου ΤΕΦΑΑ, είναι υποχρεωτική η υγειονομική εξέταση και η συμμετοχή στην πρακτική δοκιμασία των αγωνισμάτων.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 και 2 και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία θα τους παρέχεται από το σχολείο, τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά οι αθλητές που υπάγονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β,΄ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 της παρούσας, πρέπει στην αίτησή τους να δηλώσουν και το Τμήμα του Παν/μίου ή Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να εισαχθούν.
β. Μία (1) βεβαίωση εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ένα φωτοαντίγραφο αυτής ή δύο (2) βεβαιώσεις αποκλειστικά και μόνο για τους αθλητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 που έχουν σχολική και πανελλήνια νίκη και τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφά τους.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
δ. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, επικυρωμένο από το Διευθυντή του Λυκείου, τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή το Διευθυντή της Διεύθυνσης στην οποία υποβάλεται η αίτηση.
ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν πόσες φορές έχουν υποβάλλει αίτηση ως αθλητές. Για κάθε φορά που έχει υποβληθεί αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έτος υποβολής, η νίκη, το άθλημα, το αγώνισμα, και η διοργάνωση.
ζ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας από τους αθλητές που έχουν δηλώσει ΤΕΦΑΑ στο μηχανογραφικό δελτίο και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας.
2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησής τους.
3. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού παραλάβουν και πρωτοκολλήσουν τις αιτήσεις των αθλητών, την κάθε μία ξεχωριστά με ημερομηνία κατάθεσης, στη συνέχεια, μετά τη λήξη της ημερομηνίας παραλαβής, τις διαβιβάζουν μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37- Τ.Κ. 15120 – Μαρούσι – Γραφείο 0088, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των εισαγομένων. Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης είναι και ημερομηνία κατάθεσης.
4. Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την άμεση προώθηση της εγκυκλίου αυτής σε όλα τα Λύκεια και τα ΚΕΣΥΠ της περιφέρειάς τους. Οι Διευθυντές των Λυκείων καλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές – αθλητές, να αναρτήσουν την εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και να διανείμουν σε κάθε υποψήφιο μαζί με την εγκύκλιο και την αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα επιτυχόντων-αποτυχόντων μπορούν να τα πληροφορηθούν από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης, από τα τηλέφωνα 210-3442075, 210-3442661, 210-3442647 της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.ypepth.gr/exams

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ

27/12/09

Ομιλία της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζονται στην Εκπαίδευση.


Τετάρτη, 23 Δεκ. 2009

Το Μάρτιο θα κατατεθεί , προς ψήφιση, στη Βουλή, το σχέδιο νόμου για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών ενώ στο τέλος του Γενάρη θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο για την αλλαγή που αφορά το νέο σχολείο και ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, συνεχίζει στο Δημοτικό, πάει στο Γυμνάσιο και σημαίνει αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να αλλάξουν μετά από σαράντα χρόνια.
Τα παραπάνω είπε, μιλώντας στη Βουλή η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.
Ειδικότερα η ομιλία της υπ. Παιδείας , έχει ως εξής:
Η παιδεία σήμερα είναι το μεγάλο στοίχημα σε όλες τις χώρες. Αν δει κανείς τις επιλογές των χωρών θα τις κατατάξει σε αυτές που έχουν επιλέξει ως πρώτη προτεραιότητα την παιδεία μέσα στην κρίση και σε αυτές που δεν την έχουν επιλέξει. Οι προοδευτικές χώρες, οι χώρες που ανατρέπουν τα δεδομένα έχουν βάλει επενδύσεις για την παιδεία μέσα στην κρίση. Αυτό που κάνει και η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Σ' αυτό το νέο τοπίο όπου η παιδεία πρέπει να αντιμετωπίσει και τα θέματα της κοινωνικής συνοχής και τα θέματα της ανάπτυξης ο πολιτισμός μας και τα συστήματα οργανώνονται με βάση την ψηφιακή πληροφορία. Υπάρχει ανάγκη τα εκπαιδευτικά συστήματα, οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί να προσαρμοστούν στην ψηφιακή κοσμογονία. Σήμερα η γνώση κινείται με ραγδαίους ρυθμούς που πολύ δύσκολα μπορούμε να τους πλησιάσουμε. Αυτές οι μείζονες όμως, προκλήσεις σαφώς σχετίζονται ευθέως και με τη συγκρότηση και ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης των νέων γενιών. Είναι σαφές ότι τα παιδιά μας σήμερα πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον, έχοντας την αίσθηση το που ανήκουν και την αίσθηση της εθνικής ταυτότητας όντας πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε μία χώρα όπου μορφώνονται, παίρνουν τις απαιτούμενες εκείνες γνώσεις που είναι αναγκαίες για να δουλέψουν και να ζήσουν, αλλά ταυτόχρονα γίνονται πολίτες του κόσμου που ξέρουν να σέβονται τον άλλον, να δουλεύουν με αλληλεγγύη, με συλλογικότητα, με σεβασμό.
Όλα αυτά έχουν μια αφετηρία, την εθνική αυτογνωσία που σημαίνει σέβομαι την πατρίδα μου, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζω και τον άλλον. Θα έλεγα με απλά λόγια, αυτό που σήμερα θέλουμε να κάνουμε μέσα από την παιδεία μας είναι ότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε –και κυρίως η νέα γενιά- ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες –και ό,τι αυτό σημαίνει με την ταυτότητά μας, με την ιστορία μας- και την ίδια στιγμή να είμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, σε μια χώρα που πρέπει να εξασφαλίζει απολύτως τα ατομικά δικαιώματα, να σέβεται το διαφορετικό και το άλλο, μια χώρα που ξέρει να σέβεται την ιστορία, τα δημιουργήματα και τα θετικά όλων των λαών.
Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε για την παιδεία. Και βέβαια είναι μια σαφής ιδεολογική και πολιτική θέση. Βεβαίως, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν και άλλες απόψεις και καλό είναι κανείς να τοποθετείται για να ξέρουμε ότι στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική πολιτική υπάρχουν απόψεις και θέσεις.

Στο Υπουργείο Παιδείας ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός από τα άλλα Υπουργεία. Θα ξεκινήσω με μια βασική αρχή. Θεωρώ ότι ο Υπουργός Παιδείας πρέπει να καταλάβει από την πρώτη μέρα της θητείας του ότι δε μπορεί να δρέψει τους καρπούς των επιλογών της Κυβέρνησης και της δουλειάς του.
Η χώρα έχει ζήσει δεκάδες μεταρρυθμίσεις, νομοθετήματα τα οποία έφεραν μετωπικές συγκρούσεις σε όλη την κοινωνία. Ποια είναι τα αποτελέσματα; Τι ήταν το αποτέλεσμα μιας μετωπικής σύγκρουσης των εκπαιδευτικών με την κυβέρνηση σταδιακά και διαχρονικά;
Η παιδεία θέλει άλλου είδους προσέγγιση. Δεν είναι ο Υπουργός Παιδείας για να βάζει λαμπάκια στο ρετιρέ μιας πολυκατοικίας που πέφτει. Είναι για να μπουν τα θεμέλια ενός καινούργιου συστήματος. Και αυτό το ξέρουμε όλοι καλά.
Γι’ αυτό και οι επιλογές μας -και επιμένω πολύ σε αυτό- ανατρέπουν τη συνήθη αντίληψη, που είναι τι; Να λύσουμε το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εξετάσεις: Πέντε μαθήματα, επτά μαθήματα, δώδεκα μαθήματα, τρία μαθήματα. Λύθηκε ποτέ το θέμα των εξετάσεων; Όχι, βεβαίως. Διότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη και θα παρουσιαστεί στο τέλος Γενάρη το συνολικό σχέδιο για την αλλαγή που αφορά το νέο σχολείο και ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, συνεχίζει στο Δημοτικό, πάει στο Γυμνάσιο και σημαίνει αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να αλλάξουν μετά από σαράντα χρόνια. Νέος τρόπος διοίκησης του σχολείου και αυτόνομης ή, πιο σωστά, αυτοδιοίκητης λειτουργίας. Τα σχολεία δε μπορεί να είναι ομοιόμορφα. Πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση λογική προσαρμογής στο περιβάλλον που ζει το κάθε σχολείο. Χρειάζεται προφανώς ένα σχέδιο που θα φέρει τα σχολεία μας όλα και χωρίς εξαιρέσεις στην ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων, των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται ένας νέος τρόπος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που πρέπει να είναι συνεχής, που πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και της τεχνολογίας. Και αυτό σημαίνει και για τους εκπαιδευτικούς νέες επιλογές για το πώς, πότε γίνεται αυτή η επιμόρφωση.
Το δεύτερο μεγάλο σχέδιο αφορά -και αυτό θα ανακοινωθεί μέσα στο Γενάρη και ξεκινούν πιλοτικά όλα από το Σεπτέμβρη, ώστε να μπορούμε να τα αξιολογούμε, να τα διορθώνουμε και να συνεχίζουμε ώστε από χρονιά σε χρονιά να έχουμε πολλαπλασιασμό της υλοποίησής τους, ώστε να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας- βεβαίως, τις νέες τεχνολογίες.
Είχαμε πει πέρσι από αυτό το Βήμα ότι η Ελλάδα είναι εικοστή πέμπτη στις είκοσι επτά χώρες όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό δε σημαίνει να βάλουμε κομπιούτερ στα σχολεία. Σημαίνει μια αλλαγή της προσέγγισης, όπου τα νέα εργαλεία, η νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται οριζόντια, για να διδαχθούν όλα τα μαθήματα.
Στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχουμε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα υποδομών στην υπηρεσία των Ελλήνων μαθητών. Ο συνδυασμός του δικτύου του ΕΔΕΤ, το e-school, που είναι ένα πολύ σημαντικό δίκτυο που μέχρι το τέλος Γενάρη θα λειτουργεί άψογα σε όλα τα σχολεία, το e-university, μεγάλα δίκτυα τα οποία θα συνενωθούν, ώστε να ξέρουμε ότι πράγματι, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλα τα σχολεία θα λειτουργούν διαφορετικά, οι νέοι μας, τα παιδιά μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας θα μπορούν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια μέσα που έχουν τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη.
Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα, προτείνοντας ένα σχέδιο διαβούλευσης για το θέμα του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών, το θέμα των προσλήψεων, το θέμα των μεταθέσεων, το θέμα των αποσπάσεων ή της εξέλιξής τους. Πολλοί έκαναν κριτική. Είπαν: «Γιατί έπρεπε να αρχίσετε με αυτό;».
Εάν δε λύσουμε αυτό -και θα εξηγήσω γιατί- δε μπορούμε να πάμε μπροστά σε καμία μεταρρύθμιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει σε νομούς της χώρας να έχουν το 50% των διορισμένων εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο νόμο εκτός της τάξης -και επαναλαμβάνω, δεν οφείλεται ούτε στην αυθαιρεσία ούτε στον ειδικό τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού, αλλά είναι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο επί είκοσι πέντε χρόνια κάνει εξαίρεση στην εξαίρεση, αλλαγή στην αλλαγή- φτάνει σε ένα χάος που μας οδήγησε τον Οκτώβριο να έχουμε πεντέμισι χιλιάδες κενά στη χώρα, με δεκαοκτώ χιλιάδες αποσπασμένους την ίδια στιγμή, τους οποίους ο Υπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει.
Το νομοσχέδιο θα έλθει και θα το συζητήσουμε εδώ. Θα ήθελα, όμως, πολιτικά να πω το εξής. Όταν είπαμε ότι το σύνθημά μας είναι «πρώτα ο μαθητής», αυτό σημαίνει μια συνολική αλλαγή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί; Όταν λέμε «πρώτα ο μαθητής», σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές έχουν ως τελικό στόχο το μαθητή και την ποιότητα στο σχολείο. Δεν έχουν τον εκπαιδευτικό, δεν έχουν τον Υπουργό, δεν έχουν τον Υπουργό Παιδείας, δεν έχουν κανέναν άλλον. Δε γίνεται να έχει εξαίρεση αυτός που δουλεύει στην Αυτοδιοίκηση και να μπορεί να φεύγει από το σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να ασκούμε κοινωνική πολιτική σε όλα τα σχολεία και να φεύγουν οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι δυνατόν να λύνουμε όλα τα επιμέρους ζητήματα της χώρας, βάζοντας ως τελευταία προτεραιότητα το σχολείο.
Λέμε, λοιπόν -η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη- η συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή μεθαύριο για το νόμο που θα έλθει στις αρχές Μαρτίου θα έχει ένα βασικό πλαίσιο και εκεί, με βάση αυτό το πλαίσιο, είναι αποδεκτές όλες οι προτάσεις. Ό,τι προτείνεται θα πρέπει να έχει άμεση ανάλυση επιπτώσεων στην τάξη και στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Οτιδήποτε αφορά προτεραιότητες που έχουν πρόβλημα στο σχολείο δε θα μπορούν να νομοθετηθούν.
Νομίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι αν δεν μείνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, αν δε γεμίσουν τα σχολεία όπως πρέπει, δε μπορεί καμία μεταρρύθμιση να αλλάξει.
Και έρχομαι τώρα στις βασικές αρχές. Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών προφανώς πρέπει να γίνονται με το Α.Σ.Ε.Π. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι εκπαιδευτικοί, οι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών που θέλουν να εισέλθουν. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Στο Α.Σ.Ε.Π. θα μετρά και η προϋπηρεσία, όποια και αν είναι αυτή η προϋπηρεσία, είτε αναπληρωτές είτε ωρομίσθιοι. Αυτοί οι άνθρωποι που επί χρόνια συγκεντρώνουν τα μόριά τους, όλα αυτά θα αναγνωρίζονται και βεβαίως, θα υπάρχει και μεταβατική περίοδος.
Η επόμενη αναφορά μου είναι ότι, για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να ξέρουμε με ποιους θα τα κάνουμε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση χωρίς εκπαιδευτικούς. Με ποιους εκπαιδευτικούς; Υπάρχει η αντίληψη, πολλές φορές δίκαια, ότι υπάρχει απογοήτευση, απελπισία, παραίτηση των εκπαιδευτικών για πολλούς λόγους, από το μισθολογικό τους μέχρι τον τρόπο που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα.
Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικών οι οποίοι πραγματικά επιτελούν έργο που δε μπορεί κανείς μας να φανταστεί. Πρόσφατα, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε όλους τους εκπαιδευτικούς στη χώρα που έχουν βραβευθεί, που κάνουν οι ίδιοι καινοτομία, που αλλάζουν τα δεδομένα στο σχολείο τους. Έχω δει εκπαιδευτικούς στη Φλώρινα, σε νησιά, στο Πήλιο, σε όλη την Ελλάδα που κάνουν καινοτόμα προγράμματα, με δικά τους έξοδα πολλές φορές.
Θέλουμε, λοιπόν, μια πανστρατιά νέων εκπαιδευτικών, νέων στην ψυχή, στο μυαλό, που θα ξεχωρίσουν, τους οποίους θα καλέσουμε, τους οποίους θα βραβεύσουμε -γιατί πρέπει να επιβραβεύονται- και αυτοί θα είναι οι επικεφαλής των αλλαγών σε όλη τη χώρα, οι άριστοι και αυτοί που θέλουν.
Το Υπουργείο Παιδείας -και με αυτό τελειώνω- έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Υπάρχει σε εξέλιξη και ξεκινάει η διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διά βίου εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι ο τρόπος που δίνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου δημιουργούνται ασυνέχειες, ασυνέπειες, αδικίες.
Αλλάζουμε, λοιπόν και φέρνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο όπου συνδέονται όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο δικαιωμάτων, με τα προσόντα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και όλες οι άλλες χώρες. Διότι είμαστε η μόνη χώρα, εκτός από τη Μολδαβία και τα Σκόπια, στην Ευρώπη που δεν έχουμε ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Να συνδέσουμε συνειδητά για πρώτη φορά στη χώρα και μετά από την επιλογή που έκρινε το Υπουργείο Παιδείας να έχει αυτήν την ευθύνη, όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την τεχνική εκπαίδευση και τα Ι.Ε.Κ. και τα Κ.Ε.Κ. μέχρι τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, αλλά και τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια και τα μεταπτυχιακά, να ξέρουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο πώς μπορεί ο κάθε πολίτης ο οποίος παίρνει πτυχίο, παίρνει δίπλωμα, συνεχίζει την εκπαίδευσή του, έχει εμπειρία, πώς καταλήγει τελικά και με ποιες διαδικασίες να έχει επαγγελματικά δικαιώματα.

Θεωρούμε ότι η σύνδεση αυτών των δύο τομέων, αλλά και της έρευνας και της τεχνολογίας –είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις βασικές αρχές του εθνικού σχεδίου για την έρευνα και την τεχνολογία την προηγούμενη εβδομάδα- είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά.
Η τελευταία μου λέξη είναι για τον Προϋπολογισμό. Έχετε όλοι τη δυνατότητα, βεβαίως, να δείτε τον Προϋπολογισμό ο οποίος κατατέθηκε. Αρκεί να πω ότι έχουμε συνολική αύξηση 1.135.000.000, δηλαδή είναι περισσότερο και απ’ αυτό που είχαμε πει, γιατί μέσα σε αυτά τα χρήματα δεν εντάσσεται ο ΟΣΚ και ο προϋπολογισμός του, που όπως ξέρετε έχει πάει στο Υποδομών.
Στην πιο δύσκολη περίοδο το μήνυμα είναι σαφές. Ο Γιώργος Παπανδρέου, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέτουν ως κύρια προτεραιότητα της επόμενης περιόδου το πιο σημαντικό που έχει το έθνος, ο λαός μας και η χώρα, τους νέους, τις νέες, τα παιδιά μας.

Διαγωνισμός για το έργο:
"Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των Στελεχών της Εκπαίδευσης"

[Η Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 - «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»
σε μορφή .doc (για word) ΕΔΩ]

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Αθήνα: 17-12-2009
Α.Π.: 18908
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» (έργο ενταγμένο στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»)

1. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με κατάρτιση σχεδίου δράσης/μελέτης

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι:
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για το σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει (α) πρόταση σεναρίων για πλαίσιο διορισμών, μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, βάσει κριτικής αποτίμησης της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, συγκριτικών δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και των πορισμάτων από επεξεργασία των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί κατά την πρώτη διαβούλευση της σχετικής αρχικής νομοθετικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και (β) Πρόταση για το νέο σύστημα διοικητικών διαδικασιών, υποδομών και εργαλείων για την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου πλαισίου, με αξιοποίηση των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης και των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων.
Στο πλαίσιο του έργου και για τη διασφάλιση της εκπόνησης μίας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής τελικής πρότασης, ο Ανάδοχος, μέσω της Ομάδας Έργου, θα παρέχει ενεργή υποστήριξη στο Υπουργείο κατά τη δημόσια διαβούλευση στην οποία θα υποβληθεί η Πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
Το έργο, στο σύνολό του, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, περιλαμβανομένου και του χρόνου επεξεργασίας και συζήτησης επί των αρχικώς υποβαλλόμενων προτάσεων.

4. ΑΜΟΙΒΗ:
Η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπεράσει για το σύνολο του ζητούμενου έργου τις 96.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και κάθε υπέρ τρίτου κράτηση.

5. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ, (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 65,28% για τον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 περιφέρειες αμιγούς στόχου 1», 38,62% για τον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης», και 41,37% για τον Άξονα Προτεραιότητας 15 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»).

6. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (Π.Δ. 4/2002), εφάπαξ με την παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής όλων των παραδοτέων, όπως αναφέρεται στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.

8. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπο ή Ενώσεις Προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία να ασχολούνται νόμιμα με παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 18.2 της προκήρυξης.
Σημειώνεται ότι εάν ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί αποτελεί Ένωση φυσικών ή / και νομικών προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, προ της σύναψης της σχετικής σύμβασης όπως αναφέρεται σχετικά στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.

9. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών (τουλάχιστον 5), με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Στην Ομάδα είναι απαραίτητο να συμμετέχουν: (α) νομικός τουλάχιστον τριετούς εμπειρίας , (β) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον συμβουλευτική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, (γ) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον συμβουλευτική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και (δ) στέλεχος με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα συστημάτων πληροφορικής ή διοίκησης τεχνολογίας. Της Ομάδας Έργου θα προϊσταται Συντονιστής του Έργου, ο οποίος απαιτείται να έχει πτυχίο, τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έναν από τους ανωτέρω τομείς και τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως υπεύθυνος έργου.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
Το Έργο θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, Πλάκα 10558, Αθήνα. Υπεύθυνη: Αθ. Ζαμπάρα, Τηλ.: 210 – 3278032 Φαξ: 210 – 3278028 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azampara@epeaek.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ημερομηνία: 04/01/2010 Ώρα: 14:00.

13. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού όπως θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
β) εκπρόσωποι που θα οριστούν και θα εξουσιοδοτηθούν από κάθε υποψήφιο.

14. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ημερομηνία: 04/01/2010 Ώρα:15:00 Τόπος: τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου, Πλάκα, 10558 Αθήνα

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ:
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007. Σημειώνεται πως δεν ισχύει ο Νόμος 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997)./ Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθέτουσα Αρχή


Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

(Πηγή: www.esos.gr)

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search