15/6/10

Συμπληρωματικές οδηγίες προς τους επόπτες και τα μέλη των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μαρούσι 14 - 6 - 2010

ΤΜΗΜΑ Β’.

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.251/ 68506 /Β6 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ


Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr

email: t01ode2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Ρ. Τσακαλάκη

Τηλέφωνο: 210-3442702

FAX: 210-3442098

ΠΡΟΣ: 1) κ.κ. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης

2) κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. και

Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και

Ε.Ε. (με την παράκληση να ενημερωθούν

Όλα τα Λύκεια της περιφέρειάς σας)

3) κ.κ. Νομάρχες
4)κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους ΦυσικήςΑγωγής και 
Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής
(με την φροντίδα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες προς τους επόπτες και τα μέλη των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.»

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. Φ.251/60755/Β6/28-5-2010 έγγραφο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας λόγω της αλλαγής των κανονισμών εκκίνησης των αγωνισμάτων του στίβου από την 1η Ιανουαρίου του 2010 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τους δρόμους 200μ. κοριτσιών και 400μ. αγοριών θα ισχύσουν οι κανονισμοί που ίσχυαν και πέρυσι καθώς οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη μέση του σχολικού έτους και δεν ήταν εύκολη η έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών.

Κατά συνέπεια να επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι μετά την πρώτη άκυρη εκκίνηση, η δεύτερη εκκίνηση γίνεται χωρίς ανάκληση και όποιος πραγματοποιήσει εσφαλμένη εκκίνηση, ανεξάρτητα αν ήταν υπαίτιος ή όχι της πρώτης, μετά το τέλος του αγωνίσματος μηδενίζεται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ


Εσωτερική Διανομή

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

3. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

11/6/10

2010, Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος: Στ. Δασκαλάκης


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/14−3−2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17−6−99) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ− λες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποί− ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα».

ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7−10−2009)

ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ΄ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).

η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α).

θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι− νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978, όπως ισχύει.

1. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β’/8−1−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 45262/Γ4/23−04−2010 (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/7− 5−2010), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ».

3. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5−10−2007 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω− ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο− λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16−10−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι− δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι− σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19−06−2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα− συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων»,
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως:
Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγωγής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Πρόεδρος .....


2/6/10Το νέο ασφαλιστικό για τους εκπαιδευτικούς με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν
Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010,
του Μπαλάγκα Γιάννη

Το νέο ασφαλιστικό με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν και το Δημόσιο τομέα. Παράλληλα ψηφίστηκε στη Βουλή το ν/σ για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας όπου στην παρ. 15 του νόμου αναφέρεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 01-01-2010,να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόμα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης

Ας δούμε πρώτα πώς ερμηνεύεται η παρ. 15΄του ανωτέρω νόμου και μετά αναλυτικά τις αλλαγές από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου εργασίας.

Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010;
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να συμπληρώσει ο υπάλληλος, προκειμένου να

Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/HOME/index.htm

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search