26/12/11

Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης

ΑΠΟΔΕΙΞEIΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
 
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:
 
α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων...
.....
.....


     Επίσης:
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα [περίπτωση μη καταγραφής των2,5 μορίων των Σ.Δ. και Α. Δ. στις εξετάσεις των υποψ. Σχ. Συμβ. Φ.Α. και θέσης Σχ. Συμβούλου του Σ. Δ.] ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
....
....
                                             περισσότερα ΕΔΩ23/12/11

Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ Πρωτ Βαθμός Προτ6ρ
147872/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΔ
---------- ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιοτοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Ρόμβου
Τηλ: 210-3442268, 210-3443308
Fax: 210-3442266
Mail: stelexi@minedu.gov.gr


ΘΕΜΑ: «Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 10 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144 τ. Α') β) του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α')
2. Την αριθμ. Φ.351.1/3/19075/Δ1 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 247 Β715-2-2011).
3.Την αριθμ. Υ-31/49134/Δ2 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. (ΦΕΚ 109 τ.Υ.Ο.Δ.Δ,/21-4-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ-52/72499/Δ2 Υ.Α. (ΦΕΚ 218 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-7-2011).
4. Τις αριθμ. 1/9-5-2011 έως και 71/22-12-2011 Πράξεις του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Το από 22-12-2011 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6. Την υπ' αριθμ. 138580 /Η/2/12/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
Αποφασίζουμε
Επικυρώνουμε τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια εκπαίδευσης και ανά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:


Αξιολογικοί Πίνακες Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύνολο Μορίων

3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
1 572494 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31,34
2 904653 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ 31,1
3 225653 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30,68
4 225655 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25,59

περισσότερα ΕΔΩ


Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search