22/2/11

Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2011-2015


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε΄
----------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης τηλ: 210-3442125, Β. Ευθυμίου, τηλ 2103442462
Ε. Τάγαρη, τηλ. 2103442462
Μ. Ρεπανίδα, τηλ. 2103442895
Fax: 210-3442897
Mail: dppe@minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2011
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.351.1/4/21342 /Δ1


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : « Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
i. Του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ισχύουν.
ii. Του κεφαλαίου Β’ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
iii. Των Π.Δ. 296/1988 ( ΦΕΚ 138 Α΄) και 28/2004 ( ΦΕΚ 25 Α΄) με τις οποίες αυξήθηκαν οι θέσεις των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής.
2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες έγινε ο καθορισμός της έδρας και περιφέρειας σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Τη με αριθμ. Φ.351.1/3/19075/Δ1/15-2-2011(ΦΕΚ 247/B/15-2-2011) Υπουργική απόφαση
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση, με επιλογή, τριακοσίων (300) θέσεων σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και εβδομήντα (70) θέσεων σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, με θητεία έως 31/7/2015, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο 2011-2015
(αρ.πρωτ.: Y-17/21478/Δ2/21-2-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: stelexi@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Κεχαγιά
Τηλέφωνο: 210-3442268, 210-3443308
FAX: 210-3443194
Βαθµός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί µέχρι:
Μαρούσι , 21 / 2 / 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
Y-17 / 21478 / Δ2


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις :
α) του άρθρου 18 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
β) του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
γ) του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστηµονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
δ) των Π.Δ. 25/1983 (ΦΕΚ 18 τ. Α’), Π.Δ. 418/1983 (ΦΕΚ 154 τ. Α’), Π.Δ. 79/2003 (ΦΕΚ 77 τ.
Α΄), 28/2004 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄), 123/2008 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄) και 114/2009 (ΦΕΚ 149 τ. Α΄)
2. την αριθµ. Φ.351.1/3/19075/Δ1 (ΦΕΚ 247 τ.Β΄/15-2-2011) Υπουργική Απόφαση
«Καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συµβούλων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε


Την πλήρωση µε επιλογή των παρακάτω τετρακοσίων είκοσι (420) θέσεων Σχολικών
Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε θητεία έως 31/7/2015, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ: 18 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ: 107 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 48 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ: 46 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 17 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 40 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ: 9 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 38 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
6 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: 6 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΝΑΥΠΗΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ 4
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΙΑΤΡΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ 5
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ 15
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ 27
Η κατανοµή σε κάθε ειδικότητα θα γίνει µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε Περιφέρειας
Εκπαίδευσης.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ και δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη , από τα οποία τα πέντε σε αντίστοιχους τύπους σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, και ΠΕ16 µπορεί να ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς δεν ισχύει ο περιορισµός της πενταετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθµίδα .

Οι υπηρετούντες σε θέσεις Διευθυντών εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Το κώλυµα επιλογής της προηγούµενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.


2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής από 23-2-2011 µέχρι 18-3-2011 (αποκλειστική προθεσµία). Οι υποψήφιοι µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες µέχρι δύο(2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ. 9 α)]

Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ως εξής:

• των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εσωτερικό, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος.

• των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων των συντονιστών εκπαίδευσης θα υποβληθούν µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.
 
Οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις και τα γραφ.... 21/2/11

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

  Το παρακάτω άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζει τις υπεραριθμίες και τις καταργήσεις οργανικών θέσεων, οι οποίες θα προκύψουν, δυστυχώς, από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/1996
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.
3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετήθηκαν στα ιδρυθέντα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206Α'), και προέρχονται από τα τέως Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (Τ.Ε.Λ.) και τα τέως Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.), λογίζονται τοποθετηθέντες σε αυτά από την αρχική τους τοποθέτηση στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ., μετατράπηκαν σε Ενιαία Λύκεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α).
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.
6. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο.
γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.
8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.20/2/11

Η Ελλάδα του ΔΝΤ πρώτη σε ιδιωτικά σχολεία!

Ξεπερνώντας Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία...

Η Ελλάδα του ΔΝΤ πρώτη σε ιδιωτικά σχολεία!

Ο αριθμός μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες όπου λειτουργούν μη χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και ανέρχεται στο 6% του συνόλου των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Tα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως... αναγκαίο κακό και όχι ως λειτουργικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) με τίτλο «Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα - Προκλήσεις και Προοπτικές», που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Θαν. Ζαχόπουλος, στα ιδιωτικά σχολέια όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.00 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί. Ο κρατικός προυπολογισμός «ανακουφίζεται» από δαπάνη 650 εκατ. ευρώ -όσο, δηλαδή, θα ήταν το κόστος της φοίτησης 90.000 μαθητών σε δημόσια σχολεία-, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύονται με εισφορές ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ, τις οποίες καταβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία. 

(protothema.gr)

16/2/11

Συμπληρωματική εγκύκλιος της υπ’ αρίθμ. 164114/Γ4/ 27/12/2010 Υπουργικής Απόφασης
(«Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011»)

Μαρούσι:15-2-2011
Αρ.Πρωτ: 19014/Γ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
email: physgram@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Καραγιάννη
Τ. Παυλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442376,
210 -3442206
FAX: 210-3442210
ΑΔΑ: 4ΑΛΥ9-49

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική εγκύκλιος της υπ’ αρίθμ. 164114/Γ4/ 27/12/2010 Υπουργικής Απόφασης»
(δηλ. της Υ.Α.: «Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011»)

Σε συνέχεια της υπ΄ αρίθμ. 164114/Γ4/27-12-2010 «Προϋποθέσεις λειτουργίας –Έγκριση λειτουργικών Κενών-Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-2011» και όσον αφορά στην παράγραφο Γ΄ κεφ. Α΄ «ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί και φοιτούν στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα
Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ) Λυκείων τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν δύνανται :
α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο σχολείο ή
β. να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο Σχολείο επιθυμούν. Οι δε μαθητές των Ε.Τ.Α.Δ. Λυκείων μπορούν να μετεγγραφούν και σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

5/2/11

Φυσική Αγωγή: Διάλογος στη Βουλή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ (KKE): 


Κυρία Υπουργέ, η απόφασή σας για αναστολή ή κατάργηση –πρέπει να το διευκρινίσετε- των σχολικών πρωταθλημάτων είναι ένα ακόμα πλήγμα στη νεολαία. Την απομακρύνει ακόμα περισσότερο από τα οφέλη της σωματικής άσκησης, που αφορά κατά κύριο λόγο τη θωράκιση της υγείας της, αλλά και τη προσωπικότητά της.
Εντάσσεται στη συνολική επίθεση που δέχεται το δικαίωμα της νεολαίας στη σωματική άσκηση. Ακολουθεί όλες τις περικοπές συνολικά στο χώρο του αθλητισμού, δηλαδή χρηματοδότηση αθλημάτων, κατηγοριοποίηση αθλημάτων, διακοπή προγραμμάτων ανάπτυξης, περιορισμό προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περικοπές στα εθνικά αθλητικά κέντρα, στα κολυμβητήρια που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του κόστους στην πλάτη των εργαζομένων μέσω του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Υπάρχουν και ορισμένες ακραίες, θα έλεγα, αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η τελευταία, δηλαδή το να αποσύρονται τα οχήματα του ΕΚΑΒ και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό από τους αθλητικούς χώρους και αν συμβεί κάποιο τραγικό γεγονός, θα ερχόμαστε εδώ να βγάζουμε δακρύβρεχτους λόγους.
Επίσης, θεωρούμε ότι είναι πολύ σαθρό το αιτιολογικό σας ότι αναστέλλονται τα σχολικά πρωταθλήματα, επειδή υπάρχουν ανταλλάγματα. Γνωρίζετε ότι εμείς από θέση αρχής είμαστε ενάντια στα υλικά ανταλλάγματα και στα υλικά κίνητρα, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, αλλά μπορείτε πάρα πολύ καλά να καταργήσετε τα υλικά κίνητρα και τα ανταλλάγματα και να ενισχύσετε και με γυμναστές και με επιστημονικό δυναμικό και με χρηματοδότηση την πραγματοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε τον κ. Πρωτούλη.
Παρακαλείται η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου να απαντήσει στον ερωτώντα Βουλευτή.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
(Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): 
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχει απαντήσει και η αρμόδια Υφυπουργός κα Χριστοφιλοπούλου –έχει δώσει λεπτομερή στοιχεία- είναι προφανές –και το λέω κατηγορηματικά- ότι οι σχολικοί αγώνες θα συνεχιστούν. Υπήρξε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να κάνει με τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού φέτος. Υπήρχαν συσσωρευμένα χρέη για τους σχολικούς αγώνες από προηγούμενες χρονιές, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Έγινε ήδη συνάντηση της Υφυπουργού και των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλες τις ομοσπονδίες, ώστε σε συνεργασία να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα σχολικά πρωταθλήματα.
Όμως, το πιο σημαντικό, κύριε συνάδελφε, είναι ότι συμφωνούμε όλοι πως χρειάζεται μια επανεξέταση του σχεδιασμού για το σχολικό αθλητισμό. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην πολιτική της φυσικής αγωγής, η οποία είναι προτεραιότητα.
Αυτό το αποδείξαμε με το φετινό πρόγραμμα που γίνεται πιλοτικά σε οκτακόσια σχολεία, τα οποία είναι το 30% των μαθητών, όπου έχουμε αύξηση των ωρών της φυσικής αγωγής. Πραγματικά, η φυσική αγωγή είναι μια προτεραιότητα όπως και ο συνδυασμός της και με πολιτικές αγωγής υγείας και διατροφής.
Δεύτερον, χρειάζεται να οργανώσουμε την υποστήριξη των παιδιών με ιδιαίτερες δυνατότητες, με τρόπο που να μπορούν να παρακολουθούν και τα μαθήματά τους.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι η όλη πολιτική του σχολικού αθλητισμού είναι ένα θέμα που θα μπει σε διαβούλευση, να δούμε ξανά τους στόχους που αφορούν το σύνολο των παιδιών και όχι συγκεκριμένα παιδιά, να μπορούν με τρόπους οι οποίοι είναι εφικτοί μέσα στην οικονομική κατάσταση που έχουμε σήμερα να έχουμε πολιτικές διευκόλυνσης των προικισμένων παιδιών και βεβαίως να δούμε τη συνεργασία στη νέα πλέον διοικητική διαίρεση της χώρας με τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των αθλητικών χώρων.
Σήμερα πολλοί από τους αθλητικούς χώρους που είναι δημοτικοί ή δημόσιοι δεν χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα από το σχολικό αθλητισμό, αλλά πολλές φορές από τον επαγγελματικό αθλητισμό και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει συνολικά να μπουν σε συζήτηση.
Όπως έχουμε δηλώσει και το θέμα του σχολικού αθλητισμού ενταγμένο μέσα στην πολιτική για το νέο σχολείο θα είναι από μόνο του μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την επόμενη χρονιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου.
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο κ. Πρωτούλης για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εμείς προτείνουμε τη χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή. Είμαστε ενάντια στην επιχειρηματικοποίηση και του σχολικού αθλητισμού. Το επισημαίνουμε γιατί οι γενικές διακηρύξεις δεν διασφαλίζουν τίποτα επ’ αυτού.
Χρειάζεται, λοιπόν, υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκής χρηματοδότηση που να κατοχυρώνει το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στο σχολείο, διορισμός καθηγητών φυσικής αγωγής και ιδιαίτερο βάρος να δοθεί και στην υγεία των μαθητών-αθλητών με τη φροντίδα του κράτους, την καθιέρωση κάρτα υγείας από το Ε.Σ.Υ. και με ανά τρίμηνο εξειδικευμένες εξετάσεις δωρεάν για όλους τους μαθητές.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά –το έχουμε αναφέρει και με τη μορφή του κοινοβουλευτικού ελέγχου- τι ποσά πληρώνουν και τι ταλαιπωρία τραβάνε οι γονείς στην αρχή κάθε χρονιάς, για να εξασφαλίσουν αυτό το περιβόητο χαρτί από το γιατρό που εγκρίνει ότι το παιδί τους μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα της γυμναστικής ή και αθλητικές δραστηριότητες μέσα στο σχολείο.
Γνωρίζετε και εσείς γιατί έχετε διατελέσει και σε επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει και έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασιζόμενη σε ερευνητικά δεδομένα που διατύπωσε προβλήματα που υπάρχουν συνολικά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τη φυσική αγωγή, όπως η περιθωριοποιημένη σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
Τα τελευταία χρόνια ο χρόνος που αφιερώνεται στη φυσική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί σταδιακά. Από το 2002 μειώθηκε από τα 121 λεπτά στα 109 λεπτά εβδομαδιαίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τα 117 λεπτά στα 101 λεπτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η έρευνα συνιστά σωματική άσκηση για τα παιδιά και τους εφήβους διάρκειας 60 λεπτών ημερησίως.
Ας μην αναφέρουμε και τα στοιχεία για τη χώρα μας. Η φυσική αγωγή στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης είναι εξοβελισμένη. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσική αγωγή στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης.
Έχουμε υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας. Είμαστε πρωταθλητές συνολικά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί τραγικές συνέπειες και για την υγεία και για τη διάπλαση της προσωπικότητας. Ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που επήλθαν στο εκπαιδευτικό σύστημα από το νόμο του Αρσένη το 1998, η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική σ’ αυτό τον τομέα. Τα παιδιά κάθονται όλη την ημέρα σε μια καρέκλα, από το σχολείο στο φροντιστήριο και ξανά πίσω, και η σωματική άσκηση δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολυτέλεια για λίγους. Οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να αναπτυχθούν αρμονικά, βάζουν το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη για να ακολουθήσουν αυτά ένα άθλημα, ένα σπορ.
Τελειώνω με το εξής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από λόγους αρχής είμαστε αντίθετοι στην πριμοδότηση υλικών προνομίων -κι αυτό γιατί ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός τάζει στους νέους χρήματα και κοινωνική καταξίωση- όπως, για παράδειγμα, είναι και το προνόμιο της εισαγωγής στα ΑΕΙ και  τα ΤΕΙ. Διαστρεβλώνεται έτσι το νόημα της σωματικής αγωγής, που έχει να κάνει με την ανιδιοτέλεια, και βέβαια δεν είναι και λίγα τα κρούσματα μαθητικού ντόπινγκ, που προδίδουν ότι υπάρχει και κάτι το αρρωστημένο σ’ αυτή την υπόθεση, γιατί οι οικογένειες μέσω και αυτής της διάκρισης κάνουν τα πάντα για να διακριθεί το παιδί, τα πάντα για την κοινωνική του καταξίωση, την επαγγελματική του σταδιοδρομία ή πολύ περισσότερο και για μια θέση στο πανεπιστήμιο.
Επαναλαμβάνω, αν και μπορεί να μην είναι αρεστό, ότι εμείς θεωρούμε πως τα υλικά κίνητρα στο σχολικό αθλητισμό πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. Πρωτούλη.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω σε πολλά απ’ αυτά που είπατε. Έχετε δίκιο, γι’ αυτό και τόνισα την ανάγκη να επανεξετάσουμε το σχεδιασμό του σχολικού αθλητισμού. Σε πολλές περιπτώσεις όλος ο σχεδιασμός, πολλές φορές και από την οικογένεια, γίνεται στη λογική του να επιλέξει το παιδί πρωτάθλημα, ώστε να υπάρχουν ειδικά κίνητρα για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
Αυτό δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του αθλητισμού. Γι’ αυτό και όλη αυτή η συζήτηση θα επανέλθει, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις όπου πραγματικά θα πρέπει σε αθλητές μας και παιδιά, τα οποία είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα, να δίνεται η δυνατότητα και να μπορεί η Πολιτεία να τους βοηθά, ώστε να έχουν τις επιδόσεις τις οποίες χρειαζόμαστε βεβαίως και ως χώρα.
Θα ήθελα όμως να τελειώσω μ’ αυτό που ξεκινήσατε. Είπατε ότι πρέπει να δίνονται δωρεάν μια σειρά από πράγματα που αφορούν και τις υποδομές και τις υπηρεσίες στο χώρο του αθλητισμού. Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Κάποιοι πληρώνουν. Οι γυμναστές δεν δουλεύουν δωρεάν. Πληρώνονται. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν πολύ μεγάλο κόστος και για την κατασκευή τους και για τη λειτουργία τους. Η μεταφορά δεν είναι δωρεάν. Πληρώνεται. Και πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
Σήμερα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και το ποσό που έχουμε να μπορέσει να δώσει το κυρίαρχο. Ποιο είναι το βασικό και κυρίαρχο στον σχολικό αθλητισμό; Μαζική άθληση των παιδιών, με τους καλύτερους όρους, με αξίες και με αρχές. Είναι απαράδεκτο το να έχουμε φαινόμενα ντόπινγκ στο σχολικό αθλητισμό -αυτό νομίζω ότι ως χώρα δεν μπορούμε να το αντέξουμε- που σημαίνει ότι υπάρχει μία κουλτούρα η οποία ξεκινάει από τα 12, 13, 14; Είναι μεμονωμένα κρούσματα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν πουθενά.
Επομένως, πρέπει να επιδιωχθεί η σύνδεση του σχολικού αθλητισμού με  συγκεκριμένες αξίες και η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και επειδή πολλά απ’ αυτά που είπατε και για το θέμα του πιστοποιητικού των παιδιών και για τον τρόπο που οργανώνεται η φυσική άσκηση στα σχολεία, και στα δημοτικά και στα γυμνάσια, είναι σωστά, πιστεύω ότι θα συμμετάσχετε σ’ αυτή τη διαβούλευση που ξεκινάει με πολύ δημιουργικό τρόπο.
(Πηγή: esos.gr)

Ολος ο διάλογος σε βίντεο παρακάτω:
  •   

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search