24/3/11

Μεταθέσεις και αποσπάσεις µε νέες προϋποθέσεις

Όροι των τοποθετήσεων και μετακινήσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία που συνενώθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις υποβιβασμού σχολικών µονάδων
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν 18.000 καθηγητές, του Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr
Τρίτη 22 Μαρτίου 2011H νέα σχολική χρονιά θα βρει συγχωνευµένες περίπου 2.000 σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια).

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους όρους των τοποθετήσεων και µετακινήσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία που συνενώθηκαν καθώς και στις περιπτώσεις υποβιβασµού ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων.
Παράλληλα παρουσιάζουν ...
και τις νέες προϋποθέσεις µεταθέσεων και αποσπάσεων.

Τα ΘΕΜΑΤΑ αυτά περιλαµβάνονται στο Π.Δ.100/97 (Τροποποίηση Π.Δ. 50/1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικώντης δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».

Ας δούµε τι προβλέπεται στο αρθρο 14 που αφορά την «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών», δηλαδή τη διευθέτηση των…. υπεραριθµιών καθηγητών:

Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
(α) Σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασµό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

(β) Σε σχολικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσηςαπό τηνίδρυση, την κατάργηση ή τη συγχώνευση αυτών, από τη µετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από τη µείωση των τµηµάτων των µαθητών ή άλληαιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών µονάδων, για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

Τα αρµόδια περιφερειακά συµβούλια, µετά τις µεταθέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του Διατάγµατος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαµβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω µεταθέσεων κατά σχολική µονάδα.

Αν διαπιστωθεί υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζεται µε την παρακάτω διαδικασία:
(α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι.

(β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονοµαστικά τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

(i) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν τονµεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης, σύµφωνα µε τοάρθρο 16 αυτού του Π.∆.

(ii) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ωςυπεράριθµοι εκείνοιπου τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική µονάδα.Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική µονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι χαρακτηρίζονταιοι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον µικρότερο αριθµό µονάδων µετάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 αυτού του Π.∆.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από το αρµόδιο περιφερειακό συµβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ηµερών.

Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
(α) Οταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν κατα απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεταιµε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.

(β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατα απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

(γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής ,τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.∆. συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζη τούν µετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής µπορούν εφόσον το επιθυµούν να µετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, αν σε αυτό δηµιουργηθούν κενές θέσεις.

Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

(α) Οταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν, κατα απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεται µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης. Οταν η υπεραριθµία σε λύκεια µιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και µετακινούνται οι µαθητές των λυκείων, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.

(β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

(γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν να τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.∆. συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.

14 του Ν. 1566/1985. Για τον σκοπό αυτό ανακοινώνονταιαπό τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουνανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και τοσύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούµενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που µετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθµίας υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.∆. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισµό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου7 εδάφιο Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στηνοργανική θέση τους (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσε ως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Για τον χαρακτηρισµό εκπαιδευτικού ως υπεράριθµου και την άρση της υπεραριθµίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.∆. 50/96.

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν µετατεθεί µε τις διατάξεις του άρθρου13 του παρόντος Π.∆. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραµονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών, των µουσικών σχολείων καθώς και των Σχολείων Απόδηµων Ελληνοπαίδων και των ΣΜΕΑ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι από τα αρµόδια κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια σύµφωνα µε τις διαδικασίες της περ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι, εφόσον δεν είναι δυνατή η µετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης, µετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή µετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθµοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί µετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.∆. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο για µετάθεση σε ίδιοή άλλο σχολείο, πειραµατικό, µουσικό, ΣΜΕΑ ή Σχολείο Απόδηµων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης.

Πώς γίνεται η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Με προτεραιότητα

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα

Υποχρεωτική η διετής πραγµατική υπηρεσία σε οργανική θέση

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ και τη δηµοσίευση του Νόµου 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση καιλοιπές διατάξεις» ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Προϋπόθεση για τη µετάθεση εκπαιδευτικών (εκτός των νεοδιόριστων) είναι η πραγµατική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.

Εποµένως για να έχει κάποιος δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης απαιτείται πλέον διετία πραγµατικής υπηρεσίας στη νέα οργανική θέση, πλην της περίπτωσης των νεοδιόριστων για τους οποίους «ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά τον διορισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών».

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ χρόνου στη διετία ή τριετία για τους νεοδιοριζόµενους περιλαµβάνουν:

Τον χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιορισµένων και των µετατασσόµενων εκπαιδευτικών, καθώς και τον χρόνο παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. n Τον χρόνο που προσµετράται από την 1η Σεπτεµβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαµβάνουν υπηρεσία τον µήνα Σεπτέµβριο καθώς και τον χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισµό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. ∆εν προσµετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων, κατά τα οποία οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωµοδότηση 864/1989).

Για τις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών κατηγοριών και σε ΣΜΕΑΕ δεν απαιτείται η παραµονή στην οργανική θέση.

(2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του νέου νόµου (3848/2010) ορίζεται ότι «η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποίαθα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και µετά».

Η σαφής διατύπωση της διάταξης αυτής θέτει ως έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης διετούς πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, δηλαδή αφορούντις µεταθέσεις του σχολικού έτους 2011-2012.

Η οργανικότητα των σχολικών µονάδων

Στις περιπτώσεις υποβιβασµού ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων, σε κάθε περίπτωση ορίζεται µε την υπουργική απόφαση και η νέα οργανικότητα. αυτονόητο είναι ότι µε βάση τη νέα οργανικότητα των σχολικών µονάδων θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κενές οργανικές θέσεις και παράλληλα, οι προκαλούµενες υπεραριθµίες να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Στα ολιγοθέσια (τριθέσια, διθέσια και µονοθέσια) σχολεία δεν θα υπολογίζεται θέση ειδικότητας. Ως οργανικότητα των σχολικών µονάδων, από εξαθέσια σχολεία και άνω, θα υπολογίζεται και µία θέση επιπλέον (για τη θέση του ∆ιευθυντή), ενώ για τα τετραθέσια και πενταθέσια σύµφωνα µε την οργανικότητά τους.

Αποσπάσεις

Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων του νέου νόµου (3848/2010) ισχύουν από τη δηµοσίευσή του και θα εφαρµοστούν για την πραγµατοποίηση των αποσπάσεων.

Σε περίπτωση απόσπασης, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης αν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση. Οι αποσπώµενοι στην Κ.υ. του υπουργείου Παιδείας, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. 
(πηγή: http://www.pekp.gr/


ΟΛΜΕ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2  
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338  
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr  
Αθήνα, 23/3/11
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ, ΕΛΜΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Είναι γνωστό ότι ο κλάδος μας τοποθετήθηκε αρνητικά στις επιχειρούμενες (μόνο με οικονομικά κριτήρια) συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Το προηγούμενο διάστημα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, απαξίωσε την ΟΛΜΕ καθώς δεν τηρήθηκε η δέσμευση της για διάλογο και παρακάμπτοντας εκπαιδευτικούς, γονείς και τις τοπικές κοινωνίες κατά παράβαση του νόμου, ανακοίνωσε την κατάργηση του 8% των σχολικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά στηρίξαμε και θα στηρίζουμε κινητοποιήσεις για την αποτροπή τους, απαιτώντας από το Υπουργείο να μην προχωρήσει στο κλείσιμο σχολείων.

Ωστόσο είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αφού το Υπουργείο δεν κατάφερε να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι οι καταργήσεις γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους επιχειρεί, τόσο με ανακοίνωσή του, όσο και με τη βοήθεια της δημοσιογραφικής σπέκουλας, να συκοφαντήσει τον αγώνα της ομοσπονδίας μας και να τρομοκρατήσει όσους αντιδρούν στην εφαρμογή του «Μνημονίου» στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωση αυτή (και αφού προηγήθηκε ανάλογη από τον γνωστό, Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης Αττικής,) καταγγέλλονται «βίαιες ενέργειες, καταστροφές, βανδαλισμούς και υβριστικά συνθήματα» κατά την πανεκπαιδευτική διαμαρτυρία (ΟΛΜΕ – ΔΟΕ) στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής. Είναι σαφής η πρόθεση να δυσφημισθούν οι αγώνες των εκπαιδευτικών φορέων για μια ουσιαστικότερη δημόσια παιδεία, αλλά και συγκεκριμένα πρόσωπα και συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Στις 18-03-2011 η ΟΛΜΕ πραγματοποίησε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και ΔΔΕ όλης της χώρας χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ειδικότερα για την Αττική και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μια ογκώδης συγκέντρωση από εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε παράσταση στον Περιφερειακό Δ/ντή από αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχαν μέλη των προεδρείων ΔΟΕ και ΟΛΜΕ (όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων) και αιρετά μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την είσοδό μας στο γραφείο του διαπιστώσαμε ότι παρευρίσκοντο ήδη γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικοί. Η αντιπροσωπεία κατέθεσε τα αιτήματά της και αφού εισέπραξε τις αρνητικές απαντήσεις του διορισμένου από την κυβέρνηση Περιφερειακού Δ/ντη (ο οποίος τηρεί απαράδεκτη και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στις ομοσπονδίες σε όλο αυτό το διάστημα) αποχώρησε χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό επεισόδιο.

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για τις βίαιες προθέσεις που μας αποδίδονται καθώς και τη σύγχυση που δημιουργείται για τη στάση εκπροσώπων του κλάδου τόσο από την ανακοίνωση του Υπουργείου όσο και από διάφορα δημοσιεύματα στον τύπο των τελευταίων ημερών. Στα δημοσιεύματα αυτά εμπεριέχονται ψεύδη και ανακρίβειες για την στάση της ΟΛΜΕ. Η ατυχής ταύτιση παρατάξεων με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ή η απαξιωτική αναφορά σε αγωνιστές συνδικαλιστές, όχι μόνο δε συνεισφέρουν στην αντικειμενική ενημέρωση, αλλά «πετούν λάσπη» στους αγώνες του κλάδου για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν Παιδείας από την επιδρομή της τρόικας και του Μνημονίου.

Καταγγέλλουμε επίσης την ΝΕΤ για την αντιδεοντολογική άρνησή της να υπάρξει παρέμβαση του Προέδρου της ΟΛΜΕ στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (ή έστω ανακοίνωση από την παρουσιάστρια του δελτίου) προκειμένου να ανασκευαστούν τα όσα ψευδή αναφέρθηκαν από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπα για τα γεγονότα.

Λυπούμαστε πραγματικά γιατί η κυβέρνηση με τη στάση της πυροδοτεί εντάσεις στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

21/3/11

Επιστολή της Υπουργού Παιδείας προς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών // Απάντηση προέδρου ΔΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                    
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2011


Αριθμ.Πρωτ.:2777
Προς: Κύριο Δημήτρη Πεππέ
Πρόεδρο ΟΛΜΕ


 Κύριε Πρόεδρε,

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων πρόκειται να αντιμετωπίσει στο τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους, τα προβλήματα χαμένων ωρών διδασκαλίας, που οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους και ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και από σχολείο σε σχολείο.

Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά που έχουν διδαχθεί λιγότερες ώρες σε συγκεκριμένα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο. Γι αυτό και θα ζητηθεί από τους Διευθυντές να υπάρξει πρόγραμμα αναπλήρωσης ανά σχολείο.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με απόφαση της Ομοσπονδίας σας, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός απεργιών και στάσεων εργασίας.

Παράλληλα, έγιναν καταλήψεις σχολείων με αποτέλεσμα να χαθούν επιπλέον ώρες μαθημάτων, ενώ σε ορισμένα σχολεία υπήρξε καθυστέρηση αναπλήρωσης των κενών ασθένειας ή άρνηση μετάβασης των αναπληρωτών.

Παρακαλώ όπως προτείνετε στο Υπουργείο έως την ερχόμενη Δευτέρα, 28/03/2011, τρόπους αναπλήρωσης των μαθημάτων, προκειμένου από κοινού να βρούμε λύση προς όφελος των μαθητών.

Σέβομαι τους αγώνες του κλάδους σας και κάθε συνδικαλιστικό δικαίωμα για αγώνα, είμαι βέβαιη όμως ότι συμφωνείτε πως τις επιπτώσεις τους δεν πρέπει και δεν μπορούν να τις υφίστανται οι μαθητές.

Ας συμφωνήσουμε στο ότι τόσο το Υπουργείο, όσο και οι εκπαιδευτικοί συνδικαλιστικοί φορείς ασπάζονται την αρχή «ούτε μία ώρα χαμένη, ούτε για ένα παιδί».

Με εκτίμηση
Άννα Διαμαντοπούλου--------------------------------------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Ανδρ.Παπανδρέου 37 - 15180 Μαρούσι, Τηλ.: 210 344 3510, 3505 Fax: 210 344 2887
e-mail: minister@minedu.gov.gr(Πηγή: http://www.esos.gr/index2.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=613 )ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                    
Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2011Αριθμ.Πρωτ.:2778
Προς: Κύριο Κομνηνό Μαντά
Πρόεδρο ΟΛΜΕ


 Κύριε Πρόεδρε,

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων πρόκειται να αντιμετωπίσει στο τελευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους, τα προβλήματα χαμένων ωρών διδασκαλίας, που οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους και ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και από σχολείο σε σχολείο.

Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά που έχουν διδαχθεί λιγότερες ώρες σε συγκεκριμένα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο. Γι αυτό και θα ζητηθεί από τους Διευθυντές να υπάρξει πρόγραμμα αναπλήρωσης ανά σχολείο.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με απόφαση της Ομοσπονδίας σας, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός απεργιών και στάσεων εργασίας.

Παράλληλα, έγιναν καταλήψεις σχολείων με αποτέλεσμα να χαθούν επιπλέον ώρες μαθημάτων, ενώ σε ορισμένα σχολεία υπήρξε καθυστέρηση αναπλήρωσης των κενών ασθένειας ή άρνηση μετάβασης των αναπληρωτών.

Παρακαλώ όπως προτείνετε στο Υπουργείο έως την ερχόμενη Δευτέρα, 28/03/2011, τρόπους αναπλήρωσης των μαθημάτων, προκειμένου από κοινού να βρούμε λύση προς όφελος των μαθητών.

Σέβομαι τους αγώνες του κλάδους σας και κάθε συνδικαλιστικό δικαίωμα για αγώνα, είμαι βέβαιη όμως ότι συμφωνείτε πως τις επιπτώσεις τους δεν πρέπει και δεν μπορούν να τις υφίστανται οι μαθητές.

Ας συμφωνήσουμε στο ότι τόσο το Υπουργείο, όσο και οι εκπαιδευτικοί συνδικαλιστικοί φορείς ασπάζονται την αρχή «ούτε μία ώρα χαμένη, ούτε για ένα παιδί».

Με εκτίμηση
Άννα Διαμαντοπούλου


--------------------------------------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Ανδρ.Παπανδρέου 37 - 15180 Μαρούσι, Τηλ.: 210 344 3510, 3505 Fax: 210 344 2887
e-mail: minister@minedu.gov.gr


(Πηγή: http://www.esos.gr/index2.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=614 )Δήλωση του Προέδρου της ΔΟΕ Κομνηνού Μαντά με αφορμή την επιστολή της Υπουργού Παιδείας
21/03/2011 - 21:40
Κομνηνός Μαντάς
 Πρόεδρος Δ.Ο.Ε


ΔΗΛΩΣΗ
με αφορμή την επιστολή της Υπουργού Παιδείας

Η Υπουργός Παιδείας - με την επιστολή που απέστειλε σήμερα στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες - ανακάλυψε τον "ένοχο" για την απώλεια διδακτικών ωρών στις δύο κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν  φέτος οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες  και όχι στα εκατοντάδες κενά που υπάρχουν, με ευθύνη της, από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία.
Η αποστολή της επιστολής σήμερα, που οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες πήραν απόφαση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30 του Μάρτη, καθόλου τυχαία δεν είναι και έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων και τη συκοφάντηση του κινήματος των εκπαιδευτικών.
Αντί άλλης απάντησης η εισήγησή μου προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα είναι η επιστροφή της επιστολής ως απαράδεκτης, γιατί αν μη τι άλλο ξεχειλίζει από υποκρισία.

Κομνηνός Μαντάς 
Πρόεδρος Δ.Ο.Ε.

14/3/11

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ Δ.Ε.
ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ
22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΦΥΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ Δ.Ε. 
4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΥΛΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΒΟΙΩΤΙΑΣ 


ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΩΝ  ΣΠΙΤΙΩΝ


ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΡΑΧΩΝ
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΩΚΙΔΑΣ
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
 ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ.Ε.
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΧΡΥΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΧΡΥΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΡΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε.
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε.
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΧΑΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ε.
21ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ δ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ.Ε.
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ.Ε.
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ.Ε.
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΕ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΕ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΔΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΔΡΟΥ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΔΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ
  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 1oυ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 


ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΜΑΓΝΗΣΙΑ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΗΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ Δ.Ε.
8o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ .                   
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ.
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε.
ΕΝΙΑΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΜΟΧΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ


Α’ ΑΘΗΝΑΣ 

22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΔΗΝΑΣ Δ.Ε. 
61ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.
36ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
28ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
37ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
34ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
27ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
60ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
15ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
15ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
36ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
28ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
34ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
47ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
45ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
33ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
8ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
33ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α’ ΑΘΗΝΑΣ  Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.  
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.  
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε. 
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.  
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤEΡΙΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤEΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.    
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.    
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Δ.Ε.   
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε. 
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε.  
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε. 
11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε. 
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε. 
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ.Ε.  
12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
 ΑΡΤΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ
 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ


ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ.Ε.
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΓΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ.Ε.
2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ Δ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ.Ε.
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search