27/5/11

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

  Wednesday, May 25, 2011 10:15 AM

Subject: 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ 2011-12 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 59247/Γ4/24-05-2011 εγκυκλίου ως προς την ημερομηνια υποβολης των αιτήσεων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
-----------------------------------------

                                                                                                          ANAΡΤΗΤΕΟ
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΔΑ: 4ΑΘΔ9-ΖΕ
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                           -----                  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
                                                                                                                    
 Μαρούσι 25/05 /2011


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ


     ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   

  ΑΡ. ΠΡΩΤ.   59247 /Γ4
                    
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2.Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για κοινοποίηση στις Σχολικές Μονάδες
3.Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
    4. Ειδική Γραμματεία του Υπ. Υγείας και             
     Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 
                               -----
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                
Τ.Κ. - Πόλη       : 151 80 -Μαρούσι                                               ΠΡΟΣ:             
E-mail              : physag@ypepth.gr                               
Πληροφορίες : K. Φλώρου
                           Α. Κάτσαρης                  
Τηλέφωνο       : 210-3442753
                            210- 3442083
ΘΕΜΑ :  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11,  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        H διαδικασία των αποσπάσεων των μονίμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Ομοσπονδιακών Προπονητών σάς ενημερώνουμε ότι έχει ως εξής:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Ομοσπονδιακών Προπονητών για το διδακτικό έτος 2011-12.

Οι αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)  ως Ομοσπονδιακών Προπονητών , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3057/2002, γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Πολιτισμού & Τουρισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους προπονητές Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ και Ε.Ο.Α. Κωφών (κοινή –υπουργική απόφαση).
Οι μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Ομοσπονδιακοί προπονητές για το σχολικό έτος 2011-2012, θα πρέπει να κάνουν αίτηση   απόσπασης:                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            
                                                                                                                                                         ΑΔΑ: 4ΑΘΔ9-ΖΕ
σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56216/Δ1/17-05-2011 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) και στη συνέχεια να επιλέξουν: Ομοσπονδιακός Προπονητής – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:                                                                                                                                                    
Η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Ομοσπονδίας, υποβάλλει προς την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας. Δ. Β. Μ. Θ. πίνακα με τα ονόματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα Ολυμπιακά αθλήματα και οι οποίοι μετά την απόσπασή τους τίθενται στη διάθεση της Γ.Γ.Α. Απαραιτήτως, θα πρέπει να  αναγράφονται σ` αυτόν τα πλήρη στοιχεία της υπηρεσιακής τους κατάστασης (Ατομικά στοιχεία - Οργανική θέση - Αριθμός Μητρώου - Ομοσπονδία - Τηλέφωνα και Διευθύνσεις επικοινωνίας).
Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμίες: έως 27-05-2011

                                                                    
 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                                                                  
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                  
Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Γενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
6. Διευθύνσεις  Προσωπικού Α/Θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
7. ΚΥΣΔΕ- ΚΥΣΠΕ
                                                                                                           
---


24/5/11

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής - Δεκτοί και μη δεκτοί

Υπουργείο Παιδείας: Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
24/05/2011 - 12:52
Θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

            Σας κοινοποιούμε:
α) αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα-προϋποθέσεις επιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 3/19-5-2011 πράξη του.
β) πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκλείονται από τη διαδικασία για το λόγο που αναφέρεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την ως άνω πράξη του ίδιου συμβουλίου επιλογής.
          Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων:  31-05-2011).
Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και διαβιβάζεται αυθημερόν  με FAX στην Υπηρεσία μας ( FAX: 210-3442266 και 210-3443194).

                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                           α/α

                                                                                                     Κ. ΠΟΥΛΙΑ
----------------------------------------------------------

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής

ΔΕΚΤΟΙ:
1
ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΑΔΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
6
ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
8
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
9
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
12
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
13
ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
14
ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15
ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
16
ΒΑΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΥΡΡΟΣ
18
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
20
ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
21
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
22
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23
ΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
24
ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
25
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
26
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
27
ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28
ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
29
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
32
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
33
ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34
ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35
ΔΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
37
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
38
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ
39
ΖΑΠΑΡΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
40
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
41
ΖΛΑΤΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
42
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
43
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
44
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
45
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
47
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
49
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
50
ΚΑΠΡΙΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
51
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
52
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53
ΚΑΡΩ ΣΩΤΗΡΗΣ
54
ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
55
ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
56
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
57
ΚΕΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
58
ΚΙΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
60
ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61
ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
62
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
63
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
64
ΚΟΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
65
ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
67
ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
68
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
69
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
70
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
71
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
72
ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
73
ΛΑΠΟΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
74
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
75
ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
76
ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
77
ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
79
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
80
ΜΑΝΔΑΛΗ  ΕΥΔΟΞΙΑ
81
ΜΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
82
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
83
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
84
ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
85
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
86
ΜΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
87
ΜΑΧΤΣΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
88
ΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
89
ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
90
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
91
ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
92
ΜΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
93
ΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
94
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
95
ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
96
ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
98
ΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
99
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
100
ΝΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
101
ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
102
ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
103
ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
104
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
105
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
106
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
107
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
108
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
109
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
110
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
111
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
112
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
113
ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
114
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
115
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
116
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
117
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
118
ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
119
ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
120
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
121
ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ
122
ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
123
ΡΙΝΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
124
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
125
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΖΩΗ
126
ΣΕΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
127
ΣΙΑΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
128
ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
129
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
130
ΣΜΑΓΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
131
ΣΠΑΧΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
132
ΣΠΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
133
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
134
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
135
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 
136
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
137
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
138
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
139
ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
140
ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
141
ΤΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
142
ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
143
ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
144
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
145
ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
146
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
147
ΤΡΙΠΟΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
148
ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
149
ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
150
ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
151
ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
152
ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
153
ΤΣΟΝΙΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
154
ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
155
ΤΥΦΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
156
ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
157
ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
158
ΦΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
159
ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
160
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
161
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
162
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
163
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
---------------------------

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ: 

1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2ο Γρ. ΔΔΕ Α' Θεσ/νίκης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΔΕ Ξάνθης ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   3ο Γρ. ΔΔΕ Α' Αθήνας ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ   ΔΠΕ Σερρών ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5 ΜΑΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΔΠΕ Α΄Αθήνας ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6 ΜΕΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΔΔΕ Ευρυτανίας ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΣ Α΄, ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
7 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ   1ο Γρ. ΔΔΕ Σερρών ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   3ο Γρ. ΔΔΕ Αχαΐας ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
9 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΔΔΕ Σάμου ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΠΥΝΗΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   2ο Γρ. ΔΔΕ Ηρακλείου ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
11 ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   4ο Γρ. ΔΔΕ Α' Αθήνας ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
12 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   1ο Γρ. ΔΠΕ Α' Αθήνας ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search