31/7/11

28-07-11 Συζήτηση τροπολογίας -
Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου –
ομιλία κατά τη συζήτηση της τροπολογίας σχετικά για τις κρίσεις των Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών

Video:

25/7/11

22-7-2011, Τροπολογία που αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων

 
Κατατέθηκε στις 22/7/2011 στο Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα , Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η τροπολογία:
«Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων και στην προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα , η οποία αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου της προτεινόμενης τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:
Με τις ρυθμίσεις της πρώτης παραγράφου της προτεινόμενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, τη μοριοδότηση της οποίας επιθυμεί ο κάθε υποψήφιος. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για τη γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους y μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης όπου για την επιλογής τους μοριοδοτείται η γνώση της ξένης γλώσσας με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οργάνου».

Με τις ρυθμίσεις της πέμπτης παραγράφου της προτεινόμενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με τη διαμόρφωση πλαισίου που ενισχύει την παραμονή στελεχών στις θέσεις τις οποίες επέλεξαν μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης θητείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Oι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου συμβουλίου επιλογής».


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Άρθρο.....
Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, με προσκόμιση πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου αρμόδια συμβούλια αποτελούνται και από τα μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, και από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Ol υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5} δεν μοριοδοτούνται για τη γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.».

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010 τροποποιείται ως εξής:
«13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης.
Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου συμβουλίου επιλογής.».

http://www.fa3.gr/symvoulos/2011-15/kriseis-symv/trop-h1.jpg
(πηγή: mpratis.gr)

19/7/11

18-7-2011: Τρεις νέες διευκρινίσεις-οδηγίες για τα πλαστά πτυχία και για την επιλογή Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων.
19-7-2011: Δελτίο Τύπου, Ρυθμίσεις για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης

18-7-2011

Τρεις νέες διευκρινίσεις-οδηγίες  για τα πλαστά πτυχία και για την επιλογή Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων έδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας με εγκύκλιο του, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωση τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις  διευθυντών σχολικών μονάδων κα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της  θητείας  τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.

2. Υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι επιθυμούν να επιλεγούν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με την επικύρωση του πίνακα από τον Περιφερειακό Δ/ντιη θα πρέπει, εντός πέντε ημερών, να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τη θέση του Σχολικού  Συμβούλου στον Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκουν, ο οποίος τη διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Δ/νσητου Υπουργείου. Μετά την αποδοχή των αιτήσεων απαλλαγής από την Υπουργό, εντός πέντε ημερών οφείλουν να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

3. Ύστερα από τις τελευταίες περιπτώσεις κατάθεσης πλαστών τίτλων στα συμβούλια Επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων καλούνται τα συμβούλια να διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψήφιων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων, έστω και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Πηγή: esos.gr


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ (σε μορφή .pdf) ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ-------

Όλο το έγγραφο (σε μορφή .html):


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
          
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β'
          
Μαρούσι, 18-7-2011
80663 (α) /Δ2/ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ          
          
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ.-Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: (Δ/θμιας Εκπ.) Α. Ρούσκας
Τηλέφωνο: 210-3443356
Πληροφορίες: (Π/θμιας Εκπ.) Δ. Κυπαρίσσης, Ι. Κοτογολάς
Τηλέφωνο: 210-3442909, 210-3442121
FAX :210-3442365
          
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
2. Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας Εκπ/σης
3. Διευθύνσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων»

1.   Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται, όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωση τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.
2.   Υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι επιθυμούν να επιλεγούν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων με την επικύρωση του πίνακα από τον Περιφερειακό Δ/ντή θα πρέπει, εντός πέντε ημερών, να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου στον Δ/ντή της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκουν, ο οποίος τη διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου. Μετά την αποδοχή των αιτήσεων απαλλαγής από την Υπουργό, εντός πέντε ημερών οφείλουν να αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.
3.  Ύστερα από τις τελευταίες περιπτώσεις κατάθεσης πλαστών τίτλων στα Συμβούλια Επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων καλούνται τα Συμβούλια να διεξάγουν ενδελεχή έλεγχο στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψήφιων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων, έστω και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

http://athlisi.files.wordpress.com/2010/12/koulaidis.png
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ

=========================
19-7-2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔελτίο Τύπου                                             19/07/2011

Ρυθμίσεις για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης
Σύσκεψη  υπό την  Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  Άννα Διαμαντοπούλου,  με τη συμμετοχή της Υφυπουργού,  Εύης Χριστοφιλοπούλου και του Γενικού Γραμματέα,  Βασίλη  Κουλαϊδή, πραγματοποιήθηκε χθες, 18/07/2011, με αντικείμενο θέματα επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης και την κατάργηση των γραφείων.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
1.       Ενδελεχής έλεγχος από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης (Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης κλπ). Εφόσον προκύψουν ενδείξεις χρήσης πλαστών ή αλλοιωμένων πιστοποιητικών, κάθε υπηρεσιακό όργανο, ατομικό ή συλλογικό, εμπλεκόμενο στη διαδικασία επιλογής, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει σχετικά τον άμεσο πειθαρχικό προϊστάμενο του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού, με σχετική κοινοποίηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της πειθαρχικής δίωξης επιφέρει την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού σε περίπτωση επιλογής του σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Πέραν της άμεσης κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας με το ερώτημα της οριστικής παύσης, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποστέλλεται, βάσει της πρόβλεψης του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2.       Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία:
Α) όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμένουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων. Στις περιπτώσεις που σε κάποια συμβούλια επιλογής ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υποβλήθηκαν ήδη οι δηλώσεις προτίμησης, αυτές μπορούν να ανακληθούν.  Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων που δεν θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων, παραμένουν στους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
Β)όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Γ) Καταργούνται τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα γραφεία φυσικής αγωγής και τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Πηγή: alfavita.gr Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search