30/1/12

Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης - 3910/Γ4/13-01-2012


                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                                                                  
Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες : Α. Κάτσαρης
Τηλέφωνο      :  210  3442083
Fax:                 : 210 3442210
E_mail            : phys3@minedu.gov.gr

                                       Μαρούσι   13-01-2012 
                                       Αρ.πρωτ.:        3910/Γ4


      

 ΠΡΟΣ:
1.    Διευθύνσεις  Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
ΚΟΙΝ.:
1.   Περιφερειακές  Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας
2.    Προϊσταμένους Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής  καθοδήγησης  Β/θμιας   Εκπαίδευσης
3.    Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
(κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπαίδευσης)
                                                                                                                                   
ΘΕΜΑ: «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο  Διεύθυνσης Β/θμιας  Εκπαίδευσης».
                                    
                                                                        

   Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων δομών της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειών Εκπαίδευσης αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι τοποθετημένοι Εκπαιδευτικοί στα πρώην Γραφεία Φυσικής Αγωγής ή γενικότερα όσοι ασχολούνται με θέματα Φυσικής Αγωγής, Σχολικού Αθλητισμού ή άλλων δραστηριοτήτων των πρώην Γ.Φ.Α.  πρέπει να αποτελούν ομάδα, με ορισμένο αντικείμενο και δομή στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Ο ίδιος πρέπει να ορίσει άμεσα εκπαιδευτικό Π.Ε. 11 υπεύθυνο της ανωτέρω ομάδας και να το γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Η προαναφερόμενη ομάδα καθώς και ο ορισμένος υπεύθυνος εκπαιδευτικός Π.Ε.11, χειρίζεται και θέματα  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που αφορούν στην Α/θμια Εκπαίδευση υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. εντέλλεται να συνεργάζεται κεντρικά με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τις ομάδες Φ.Α. προκειμένου να συντονίζει πανελλαδικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού.   
                                                                   
                                                                                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
                                                                                   ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                                                                                                                                  


                                                                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
            

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Απάντηση Α.Π. 5623/10-1-2012 έδωσε ο Υπουργός Εργασίας προς τις ερωτήσεις των βουλευτών Τόνιας Αντωνίου και Νικ. Νικολόπουλου, σχετικές με τη μισθοδοσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ. 2965/16-12-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ και/1363/22-12-2011 ΠΑΒ.
Σε απάντηση των με αρ. ττρωτ. 2965/16-12-2011 Ερώτησης και 1363/22-12-2011 ΠΑΒ. ττου κατατέθηκαν στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Τ. Αντωνίου και το βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο αντίστοιχα, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. σας πληροφορούμε ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας εκπαιδευτικών στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης καθορίζονται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις εργοδοτικών οργανώσεων και σωματείων εργαζομένων από τις οποίες έχουν προκύψει οι κάτωθι Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας:
1.                          Σ.Σ.Ε. (20.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ίων εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Π.Κ. Υπ Εργ. 9/1.2.2011). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11333/679/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011).
2.                          ΔΑ 31/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας (Π.Κ. 18/7-7-2010). Η ΔΑ 31/2010 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11331/677/2011 (ΦΕΚΒ 1448/17.6.2011).

3.                     ΔΑ 42/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών, που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 21/29.9.10). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 1418/121/25.12.2011 (ΦΕΚ Β 276/20.2.2011).
4.                     ΔΑ 5/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών, που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/14.2.11). Η Δ.Α. 5/2011 δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική και ισχύει έως και σήμερα για τα εν διενέξει μέρη.
5.                     ΔΑ 10/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που. απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 6/54.2011). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11323/669/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6 2011).


Όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι ήδη η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει με το αρ,πρωτ. 31891/21-12*2011 έγγραφο της το σύνολο των υπηρεσιών μας ανά την επικράτεια σχετικά με το ζήτημα των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε συνέχεια των:
1)Το αρ. πρωτ. Φ.18/115145/Δ5/6-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  
2) Το σρ.πρωτ. 2/82176/0022/1*12-2011 έγγραφο ΓενΛογ/ριου του Κράτους 3) το αρ. πρωτ. 2/73944/0022/1-12-2011 έγγραφο Γεν.Λογ/ριου του Κράτους τα οποία και επισυνάψαμε στο ανωτέρω έγγραφο, σύμφωνα με τα οποία οι ιδιωπκοί εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α/180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσιου-ρυθμισεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση» και    του κεφαλαίου Β του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 22β/Α/27-10-2011), που αφορούν το δημόσιο τομέα.
Επιπλέον, ήδη έχει προβλεφθεί στον προγραμματισμό της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2012 η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έχει ήδη δοθεί εντολή από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ σε Ειδικούς Επιθεωρητές να προβούν σε ελέγχους σε ιδιωτικά σχολεία.
Επιπλέον, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ νομοθεσία ως αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι πάσης φύσεως τακτικά καταβαλλόμενες από τον εργοδότη αποδοχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και το κίνητρο απόδοσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Επομένως οι ασφαλιστικές εισφορές οφείλουν να καταβάλλονται και επί του ποσού αυτού για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προς το οποίο κοινοποιούμε αντίγραφο της ανωτέρω Αναφοράς.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

28/1/12

ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976)


ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
(ΥΠΕΠΘ, 12142/1-10-1976)

Το σχολικό φαρμακείο, σύμφωνα με την 12142 /1.10.1976 Υ.Α. πρέπει να περιέχει:
1 Λευκοπλάστη ρολό 1,25cm x 5cm (CE),
1 Κουτί γάζες 15cm x 15cm 6 αποστειρωμ. (CE),
1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος medium (CE),
1 Πιεστικός αιμοστατικός αποστειρωμ. Επίδεσμος large (CE),
2 Επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE),
2 Επίδεσμοι 7cm x 2,5m (CE),
2 Επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE),
2 Ελαστικοί επίδεσμοι 6cm x 4m (CE),
1 Τριγωνικός επίδεσμος (CE),
Αυτοκόλλητα ράμματα αποστειρ. των 3 τεμ. (CE),
2 συσκευασίες των 10 τσιρότων (CE),
1 Βαμβάκι (CE),
1 Burnshield γάζα αποστειρ. 10cm x 10cm (CE),
5 Burnshield hydrogel αποστειρ. blotts για εγκαύματα (CE),
1 Ισοθερμική κουβέρτα (CE),
1 Στιγμιαία παγοκομπρέσα (CE),
10 Μαντηλάκια οινοπνεύματος (ΕΟΦ),
1 Αεραγωγός με ανεπίστροφο βαλβίδα για τεχνητή αναπνοή (CE),
1 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένου αίματος φιδιού, σκορπιού, εντόμων με δυο επιστόμια (CE),
4 Γάντια latex (CE),
1 Αιμοστατικό λάστιχο (CE),
1 Ψαλίδι κοινό,
1 θερμόμετρο
1 Λαβίδα πλαστική,
4 Παραμάνες ασφαλείας,
1 Stick αμμωνίας (ΕΟΦ)
και
Οδηγίες πρώτων βοηθειών εντός συσκευασίας,
Οδηγίες χρήσεως εντός συσκευασίας

20/1/12

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των σχολικών συμβούλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΟΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε'& Δ'

Μαρούσι, 19-1-2012 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.354.11/9/6010    /ΔΙ
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 2. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
ΚΟΙΝ: Σχολικοί Σύμβουλοι (Με τη φροντίδα των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες Α/θυ,ια:
Τμήμα Ε: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
e-mail: dppe@minedu.gov.gr
Τμήμα Γ' : Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλ: 210-3442167
Fax: 210-3442275
e-mail: ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες Β/θυ,ια:
Τμήμα Δ': Φ. Αθανασοπούλου
Τηλ: 210-3442268
Fax: 210-3443194
e-mail: stelexi@minedu.gov.gr
Τμήμα Γ' :
Α. Γράψα:     210 3442010
Π. Ρωσσέτη: 210 3442116
Β.Στράτου: 210 3442116
e-mail: dprb@minedu.gov.gr

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των σχολικών συμβούλων»

Σε συνέχεια της τοποθέτησης των νέων σχολικών συμβούλων και της αποχώρησης όσων δεν επανεπιλεχτηκαν, το θέμα της τήρησης των ατομικών φακέλων τόσο των υπηρετούντων συμβούλων όσο και των απερχομένων, διευθετείται ως εξής:
1.   Σχολικοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν και αναλαμβάνουν καθήκοντα νια πρώτη φορά: Ο ατομικός υπηρεσιακός φάκελος (μητρώο) του συμβούλου διατηρείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής του θέσης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατηρεί υποφάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία εκδίδονται κατά τη διάρκεια της θητείας του (π.χ. χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών αδειών, εγκρίσεις μετακινήσεων κλπ) και οι υπηρεσίες διατηρούν επικοινωνία μεταξύ τους για την ενημέρωση τόσο του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου όσο και του προσωρινού.
2.   Σχολικοί σύμβουλοι που επανεπιλεχτηκαν και τοποθετήθηκαν:
Οι σύμβουλοι που είχαν τοποθετηθεί μεταξύ 9-8-2007 και 18-5-2010 σε κενή ή κενούμενη θέση σχολικού συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3467/2006) και έχουν χάσει την οργανική τους θέση, τοποθετούνται από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. / Π.Υ.ΣΔ.Ε. σε κενή θέση σχολείου της προτίμησης τους. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση σε συγκεκριμένο σχολείο της προτίμησης τους, τοποθετούνται, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε ειδική προς τούτο συνιστώμενη θέση σε ένα από τρία σχολεία μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας,
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ9-ΕΤ6
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1966/1991. Μετά τη διαδικασία τοποθέτησης σε οργανική θέση, οι ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι των συμβούλων της περίπτωσης αυτής, τηρούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1.
Οι σύμβουλοι που είχαν τοποθετηθεί σε κενούμενες θέσεις σχολικών συμβούλων μετά την ισχύ του Ν. 3848/2010, δηλαδή μετά τις 19-5-2010, διατηρούν την οργανική τους θέση και ως εκ τούτου, οι ατομικοί υπηρεσιακοί τους φάκελοι τηρούνται επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.
3.   Απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι:
Οι σύμβουλοι που είχαν τοποθετηθεί μεταξύ 9-8-2007 και 18-5-2010 σε κενή ή κενούμενη θέση σχολικού συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου (Ν. 3467/2006) και έχουν χάσει την οργανική τους θέση, επανέρχονται στα διδακτικά τους καθήκοντα και τοποθετούνται από το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε / Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε κενή θέση σχολείου της προτίμησης τους. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση σε συγκεκριμένο σχολείο της προτίμησης τους, τοποθετούνται, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο. σε ειδική προς τούτο συνιστώμενη θέση σε ένα από τρία σχολεία μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1966/1991. Μετά τη διαδικασία τοποθέτησης σε οργανική θέση, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να επιστρέψουν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των απερχομένων συμβούλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.
Οι σύμβουλοι που είχαν τοποθετηθεί σε κενούμενες θέσεις σχολικών συμβούλων μετά την ισχύ του Ν. 3848/2010, δηλαδή μετά τις 19-5-2010, διατηρούν την οργανική τους θέση και ως εκ τούτου, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να επιστρέψουν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των απερχομένων συμβούλων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.
4.   Σχετικά με την ως άνω διαδικασία τοποθέτησης των σχολικών συμβούλων σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις, διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Οι αιτήσεις τοποθέτησης θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανήκαν οργανικά πριν την θητεία τους. Στις Διευθύνσεις αυτές θα πρέπει και να επανέλθουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης τους και να τεθούν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε..
β) Εάν οι προτιμήσεις που θα περιλάβουν στην αίτηση τους αφορούν στην ανωτέρω Διεύθυνση θα πρέπει:
•     αν υπάρχει οργανικό κενό να τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και
•     εάν δεν υφίσταται οργανικό κενό οι αιτήσεις να διαβιβαστούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήματα Γ' αντίστοιχα- της Κ.Υ. του ΥΠΔΒΜΘ με βεβαίωση μη ύπαρξης οργανικής θέσης για περαιτέρω ενέργειες.
γ) Στο ΥΠΔΒΜΟ θα διαβιβάζονται επίσης όλες οι αιτήσεις στην περίπτωση που οι προτιμήσεις αναφέρονται σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή
1.   Γραφείο Υφυπουργού
2.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3.  Δ/νση Προσωπικού Π.Ε., Τμήματα Β', Γ & Ε'
4.  Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε., Τμήματα Β', Γ & Δ'

10/1/12

Τοποθετήσεις Σχολικών Συμβούλων ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(από Ιαν. 2012 έως 31 Ιουλίου 2015)

(με αντίστοιχους επιλαχόντες, έδρες, θέσεις, 
περιφέρειες - νομούς αρμοδιοτήτων και εντολή ανάληψης υπηρεσίας έως τις 16-1-2012)

(Οι έδρες και οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με Ν.1304/1982 και με τα Π.Δ. 79/2003, 28/2004, 123/2008 και 114/2009)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (2 θέσεις)
1. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
2. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας και Καβάλας. 
Α/Α ΕΔΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Καβάλα ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 Αλεξανδρούπολη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
3 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
4 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ( 9 θέσεις )
3. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
4. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
5. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
6. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
7. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
8. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
9. Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
Α/Α ΕΔΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Γέρακας ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
2 B΄ Αθήνας ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         3


               ...........................

Περισσότερα ΕΔΩ 


Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search