23/4/12

Συνάντηση ΔΣ ΠΕΣΣ με Υπουργό Παιδείας


      Π Ε Σ Σ
Πληροφορίες
:
Δ.Σ.
Διεύθυνση
:
Ξενοφώντος 15Α
T.K.
:
105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο
:
210.3229120
Τηλεομοιότυπο
:
210.3229120
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
:
Δικτυακός τόπος
:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ04
6944781897
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
6976809185
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ03
6944225845
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
6937357427
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ16
6972718293
ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ70
6946338678

ΚΑΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ70
6944561661

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
6979469080

ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ70
6973227078

ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
6948604332

ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕ70
6937303054
Αθήνα, 20‐4‐2012 Αριθμός πρωτοκόλλου: 130


 


Προς:

Κοινοποίηση:
ΜΜΕ

Σχολικές και Σχολικούς
Συμβούλους
(Iστοσελίδα της ΠΕΣΣ)


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ