25/9/13

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
[Σημείωση: προβλέπεται να διδάσκεται σε μισάωρα ή ημίωρα εργασίας (1/2) η κάθε διδακτική ώρα της ΦΑ στα 1/θέσια, 2/θέσια κ' στη συνδ/λία Α-Β τάξεων στα 3/θέσια Δημοτικά]

Αναφορά των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας αυτών σε κάθε τάξη και τύπο Δημοτικού σχολείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 43/2000 (τ.Β') - Αριθ.Φ.12/79/51/33

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 3/1999 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αριθ. ΣΤ.5/33/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων,
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
1. Ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως ακολούθως:

α. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Γενική
συνδ.
Α,Β,Γ,
Δ,Ε,ΣΤ
Τάξεις Α - Β Τάξεις Γ - Δ Τάξεις Ε - ΣΤ Γενική
συνδ.
Γ,Δ,
Ε,ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Α Β Συνδ.
Α- Β
Γ Δ Συνδ.
Γ-Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 6/2 6/2 - - - 6/2 - - 6/2 - 12
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - - 9
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 2/2 2/2 - - - 2/2 - - - - 3
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - ½ - ½
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - 2/2 - 1
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - ½ - ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - - ½ - - - - - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 (αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες) - - - - - - - - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα, δηλ.2 χ 1/2, δηλ. 2 διδακτικές ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ 1 5 ½ 5 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 1 ½ 1 ½ 6 ½ 30
Παρατήρηση :
Θέματα Αισθητικής Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

β. Ωρολόγιο πρόγραμμα 2/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδ/λίας 2ο Τμήμα συνδ/λίας
Γενική
συνδ.
Α.Γ,Δ
Α Τάξεις Γ, Δ Ώρες
1ου
τμήμ.
Γενική συνδ.
Β,Ε,ΣΓ
Β Τάζεις
Ε, ΣΤ
Ώρες
2ου
τμήμ.
Γ Δ Συνδ.
Γ,Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε,ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 8 - - 8 16 - 8 - - 8 16
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 4/2 4/2 4/2 - 6 - 4/2 3/2 3/2 - 5
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 4/2 - - 4/2 4 - 4/2 - - - 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3/2
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - ½ ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - 1/2 - - ½ 1 - ½ - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2
(αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες)
- - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα) 2/2 - - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα)
ΣΥΝΟΛΟ 1 12½ 2 2 12 ½ 30 1 12 ½ 1 ½ 1 ½ 13 ½ 30
Παρατηρήσεις:
1 . Θέματα Αισθ. Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.
2. Δεν αποκλείεται η συγκρότηση του 1ου Τμήματος με τις τάξεις Β, Γ, Δ και του 2ου με τις τάξεις Α, Ε. ΣΤ.

γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Τάξεις Α και Β Τάξεις Γ και Δ Τάξεις Ε και ΣΤ
Α Β Συνδ. Σύνολο Γ Δ Συνδ. Σύνολο Ε ΣΤ Συνδ. Σύνολο
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 8 8 - 16 - - 9 9 - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3/2 3/2 - 3 3 3 - 6 3 3 - 6
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 3/2 3/2 - 3 - - 4 4 - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - 4/2 2 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ - - 2/2(αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες) 2/2 (στην ουσία είναι 2 μισάωρα) - - 2 2 - - 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 11 3 25 3 3 21 27 3 3 21 27
Παρατηρήσεις :
1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις.
2. Εάν τη γυμναστική την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Α Β Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Γ - Δ
Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Ε-ΣΤ
Γ Δ Συνδιδ.
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Σύνολο
ωρών
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 - - 8 ½ 8 ½ - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 3 3 - 6 3 ½ 3 ½ - 7
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 - - 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3/2 3/2 - 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 5 5 20 30
Παρατηρήσεις:
1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων.
2. Εάν γίνουν χωριστά τμήματα για τις τάξεις Ε', ΣΤ, τα τρία ημίωρα (3/2) της Αγγλικής Γλώσσας γίνονται 3 ώρες για καθεμιά από τις τάξεις αυτές.
3. Η Γ' τάξη που δε διδάσκεται Αγγλικά έχει 25 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, εφόσον η διαπλοκή του προγράμματος το επιτρέπει, η τάξη αυτή μπορεί να τελειώνει όλες τις ημέρες με πεντάωρο.
4. Στα συνδιδασκόμενα τμήματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' την ώρα που η μία τάξη διδάσκεται Αγγλικά, η άλλη ασχολείται με σιωπηρές εργασίες ή παρακολουθεί σιωπηρά τη διδασκαλία. Το ίδιο γίνεται και με τη Γ' τάξη την ώρα που η συνδιδασκόμενη Δ' τάξη διδάσκεται Αγγλικά.
5. Σε περίπτωση που συνδιδάσκονται οι Α' και Β' τάξεις (με την προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1) εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 3/θ δημ. σχολείου, ενώ για τις άλλες τάξεις που δεν συνδιδάσκονται εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων τάξεων του 6/θ σχολείου.

ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 5/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα
Α

Β
Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ-Δ Ε ΣΤ
Γ Δ Συνδ/λία
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Γ-Δ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2; 1 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ - - 8 ½ 8 ½
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - -
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - -
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - -
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 29 29
Παρατηρήσεις:
1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή για το συνδιδασκόμενο τμήμα των Α και Β τάξεων εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου τμήματος του 3/θ σχολείου ενώ για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θέσιου.
2. Οι παρατηρήσεις (3) και (4) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 4/θ σχολείου έχουν ανάλογη ισχύ και στο 5/θ.
3. Εάν λόγω του αριθμού των μαθητών προτιμηθεί η συνδιδασκαλία των τάξεων Ε και ΣΤ, για τις τάξεις αυτές εφαριιόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 4/θέσιου και για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θ σχολείου.

στ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1 - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29
Παρατηρήσεις
1. (1) Όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θ και πάνω εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 6/θέσιου.
2. Με εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ μπορεί να γίνει προσθήκη ωρών στο πρόγραμμα, ώστε οι συνολικές διδακτικές ώρες για τη Γ τάξη να φθάσουν τις 28 και για τις Δ, Ε, ΣΤ τάξεις τις 30 ώρες.
2. Ορίζουμε το διδακτικό ωράριο όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως εξής:
α) Πρωινή εργασία
08.00 – 08.15 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 - 09.45 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 - 10.05 20' Α' διάλειμμα
10.05 - 10.50 45' 3η διδακτική ώρα
10.50 - 11.00 10' Β' διάλειμμα
11.00 - 11.45 45' 4η διδακτική ώρα
11.45 - 11.55 10' Γ' διάλειμμα
11.55 - 12.40 45' 5η διδακτική ώρα
12.40 - 12.50 10' Δ' διάλειμμα
12.50 - 13.30 40' 6η διδακτική ώρα


β) Απογευματινή εργασία
13.45 - 14.00 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
14.00 - 15.30 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
15.30 - 15.45 15' Α' διάλειμμα
15.45 - 17.05 80' 3η και 4η διδακτική ώρα
17.05 - 17.25 20' Β' διάλειμμα
17.25 - 18.05 40' 5η διδακτική ώρα
18.05 - 18.15 10' Γ' διάλειμμα
18.15 - 18.55 40' 6η διδακτική ώρα
3. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι δυνατό να τροποποιείται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Λόγω εκτάκτων καταστάσεων μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ωράριο εργασίας για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Παιδείας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

---------------------------------------------------------------

Σημείωση: Λάβετε γνώση επίσης και της παρακάτω Υ.Α.


ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό 
........

Παρατηρήσεις για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία:

1.    Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ' αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση (3) τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις και το σύνολο των ωρών αυξάνεται σε (30) τριάντα ώρες.

2.    Εάν τη Φυσική Αγωγή την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006-2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  
                                                                            Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  
                                                                 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(Όλη την Υ.Α. θα τη βρείτε ΕΔΩ)

24/9/13

Πως αποδεικνύεται στο δημόσιο η γνώση της ξένης γλώσσας

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
α. Άριστη γνώση (άριστα)
β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς)
γ. Καλή γνώση (καλώς)
δ. Μέτρια γνώση (μετρίως)
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή
(v) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των συγκεκριμένων τίτλων ή πιστοποιητικών της παραπάνω περίπτωσης (v) από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, η γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο αποδεικνύεται και με τίτλους ή πιστοποιητικά, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:

Α. Για την Αγγλική γλώσσα:
Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.
Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.
Β. Για την Γαλλική γλώσσα:
(i) Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISES
(ii) Πιστοποιητικό DALF, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας
(iii) DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISE (SORBONNE II), του πανεπιστημίου των Παρισίων.
Γ. Για την Γερμανική γλώσσα:
(i) Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, του πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου.
Δ. Για την Ιταλική γλώσσα:
(i) DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας
(ii) DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE, του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας
(iii) CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA – LIVELLO 5 (Celi 5), του πανεπιστημίου της Perugia.
3 . Όπου ως τυπικό προσόν για τον διορισμό προβλέπεται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής γνώσης ή καλής γνώσης ή μέτριας γνώσης, η απόδειξη της γνώσης αυτής γίνεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
 Μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η απόδειξη της πολύ καλής ή καλής ή μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου (πολύ καλής, καλής, μέτριας γνώσης της ξένης γλώσσας) από φορείς που χορηγούν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις Α, Β, Γ, και Δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πιστοποιητικά.

4. Για τους πολίτες χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της απαιτούμενης Ελληνομάθειας προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων και διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν. 2413/1996, ΦΕΚ 124 Α΄ (άρθρο 10, παρ. 3), είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας».

(πηγή: esos.gr)

16/9/13

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Ο «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» απευθύνεται τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και στους πολίτες, αφού στοχεύει στην ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκ νόμου κατά τη συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος του «Οδηγού» κατά το Υπουργείο είναι αφενός ο προσδιορισμός των γραπτών και άγραφων κανόνων που πρέπει να διέπουν μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, αφετέρου η διατύπωση όσο το δυνατόν σαφέστερων κανόνων συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να ενισχυθεί η σύννομη και σύμφωνη με την επαγγελματική δεοντολογία συμπεριφορά αυτών. Μέσω του «Οδηγού» οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κατευθύνονται στο πώς να εξυπηρετούν ουσιαστικά τους πολίτες, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, ώστε στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία να τους αντιμετωπίζουν με γνώση, εμπειρία και ανθρωπιά, αποφεύγοντας την ψυχρή ή γραφειοκρατική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.


ΜΕΡΟΣ 1. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα
Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της βούλησης του κράτους είναι επιφορτισμένοι -εκ της αποστολής τους- να υπηρετούν το λαό, τη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατία. Ο υπάλληλος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του δεν ενεργεί ως άτομο αλλά ως εκτελεστής της θέλησης του κράτους.
[Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1, Ν. 3528/2007 άρθρο 24 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
2. Προστασία δημοσίου συμφέροντος
Αποτελεί τον κύριο πυρήνα της δράσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και κάθε υπαλλήλου. Η δημόσια διοίκηση έχει υποχρέωση την αποκλειστική επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν προκαθορίζεται, ωστόσο η συγκεκριμενοποίησή της υπακούει στην αρχή της νομιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχή της νομιμότητας.
[Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1 και Ν. 3528/2007 άρθρο 24 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
3. Εξυπηρέτηση και σεβασμός προς τον πολίτη
Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί βασική επιδίωξη και μέλημα του δημοσίου υπαλλήλου και θεμελιώνεται σε δύο κανόνες του Συντάγματος: σύμφωνα με τον πρώτο οι κρατικές εξουσίες υπάρχουν υπέρ του λαού, και σύμφωνα με το δεύτερο, οι δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.
[Σύνταγμα άρθρα 1 παρ. 3 και 103 παρ. 1]
4. Προάσπιση της νομιμότητας
Η δράση της δημόσιας διοίκησης και των λειτουργών της διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους θεμελιώδεις κανόνες του Συντάγματος, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου που έχουν άμεση εφαρμογή, τις διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.
Τούτο σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται από τα πιο πάνω νομοθετήματα και να προβαίνουν μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιτρέπονται από αυτά.
[Ν. 3528/2007 άρθρα 24 και 25 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Β.1. Συμπεριφορά κατά την άμεση προσωπική ή μέσω τηλεφώνου επικοινωνία
Ο δημόσιος υπάλληλος εκτός από κρατικός λειτουργός παραμένει και πολίτης. Οφείλει λοιπόν να συμπεριφέρεται απέναντι στους πολίτες που συναλλάσσονται μαζί του με τον ίδιο τρόπο που θα απαιτούσε να συμπεριφέρονται οι άλλοι στον ίδιο και τους οικείους του, και συγκεκριμένα με ευπρέπεια και σεβασμό, επαγγελματισμό, ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα.
Β.1.1. Ευπρέπεια και σεβασμός
Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης.
[Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1 και Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 1 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
• Έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.
• Συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα.
• Απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό.
• Δεν καπνίζει.
[Ν. 3868/2010 άρθρο 17 (ΦΕΚ 129 Α) και ΥΑ Γ.Π.οικ.104720/2010 (ΦΕΚ 1315/Β/25-8-2010)]
• Εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αφιερώνοντας εξολοκλήρου και αποκλειστικά το χρόνο εργασίας του στα καθήκοντά του, και παραμένοντας και πέρα του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τούτο.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 29 και περ. κζ, παρ.1, άρθρο 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ Β 1659)]
• Δεν κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του.
• Δεν επιτρέπεται η ακρόαση μουσικής εκτός αν προέρχεται από κεντρικό ηχητικό σύστημα της υπηρεσίας.
• Δεν επιτρέπεται να διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται. Αν ωστόσο, προκύψει λόγος τόσο σοβαρός, ώστε να επιβάλλεται η διακοπή της συνομιλίας, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλον συνάδελφό του να συνεχίσει τη συναλλαγή.
[Ν. 3528/2007, παρ.2, άρθρο 27 και περ. κθ, παρ.1, άρθρο 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012]
• Απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις, δηλώνει το όνομά του και αντιμετωπίζει με ευγένεια και προθυμία τις ερωτήσεις που του απευθύνονται. Εάν είναι αναρμόδιος, διευκολύνει τον πολίτη να εντοπίσει τον αριθμό κλήσης και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίζει να παραπέμψει τον πολίτη σε κάποια υπηρεσία πληροφόρησης κοινού.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 2 (YΚ, ΦΕΚ 26 A),
περ. ιβ, παρ.1, άρθρο 107 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.15584/10-7-2006]
• Όταν έρχεται σε επαφή με πολίτη δύστροπο ή ιδιαιτέρως εριστικό, οφείλει να τον αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και κατανόηση, αποφεύγοντας τις εντάσεις ή τους διαπληκτισμούς. Ακόμη και αν ο πολίτης τον προσβάλει, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να διατηρήσει τον αυτοέλεγχό του και, εφόσον χρειασθεί, να ζητήσει τη συνδρομή του προϊσταμένου του για τη διευθέτηση της κατάστασης.
• Δεν εκδηλώνει ούτε και διαδίδει τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
[Σύνταγμα άρθρο 29 παρ. 3, Ν. 1735/1987 άρθρο 18 παρ. 2 (ΦΕΚ 195 Α)]
• Δεν επηρεάζεται κατά τη συναλλαγή του με τον πολίτη, από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, την καταγωγή και τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις των συναλλασσομένων.
[Σύνταγμα άρθρο 5 παρ.2 και Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 3 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
• Αποφεύγει γενικότερα, κάθε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλει ή να μειώσει την προσωπικότητα ή την επαγγελματική υπόσταση των ατόμων, με τα οποία συναλλάσσεται.
Β.1.2. Επαγγελματισμός
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό χώρο του.
• Προσπαθεί, με τρόπο απλό και κατανοητό, να εξηγεί στους πολίτες τα σχετικά με την υπόθεσή τους και να τους καθοδηγεί σωστά.
• Αποφεύγει να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται σε συνοπτικά ή ασαφή δεδομένα.
• Προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό εξυπηρετικός και να απαντά στις ερωτήσεις που του τίθενται με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας τη χρήση νομικών ή δύσκολα κατανοητών όρων και τεκμηριώνοντας πάντοτε τις απόψεις του. Επισημαίνεται ότι η άρνηση παροχής πληροφόρησης και η αναγραφή μάλιστα σε θυρίδες δημόσιων υπηρεσιών της φράσης «Δεν δίδονται πληροφορίες» έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση της δημόσιας υπηρεσίας.
[Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6190/12-3-2012 (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0),
«Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις
δημόσιες υπηρεσίες»]
• Οφείλει να ενημερώνει τον πολίτη για τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στη διάθεσή του, τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορούν αυτά να ασκηθούν, και τις προθεσμίες άσκησής τους.
• Αν μια υπόθεση είναι περίπλοκη και δεν μπορεί να τη διεκπεραιώσει ή να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες ή διευκρινίσεις προφορικά, προτείνει στον πολίτη να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του προς την υπηρεσία.
• Τηρεί σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και λαμβάνει ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρίες, εγκύους, μητέρες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.
• Αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού ή όταν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι, ηλικιωμένοι ή αναλφάβητοι).
• Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή όταν εξυπηρετεί αλλοδαπούς, ιδίως στην περίπτωση που δεν μιλούν καλά ελληνικά. Προσπαθεί να γίνει κατανοητός με οποιοδήποτε τρόπο, και αν χρειαστεί, ζητά τη συνδρομή συναδέλφων του.
• Διευκολύνει τους πολίτες να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του φορέα του αλλά και με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
• Διευκολύνει τους πολίτες αντλώντας ο ίδιος από το διαδίκτυο τις κρίσιμες ή ζητούμενες πληροφορίες, ή τους καθοδηγεί ώστε να τις αναζητήσουν μόνοι τους.
• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του εξυπηρετεί τον πολίτη, αποφεύγοντας όμως την άσκοπη ή υπερβολική χρήση του δημόσιου υλικού.
• Διατηρεί σε εμφανές σημείο στο γραφείο του ειδική πινακίδα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η υπηρεσιακή του ιδιότητα.
[Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.15584/10-7-2006]
• Ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα της εργασίας του, αναγνωρίζει τυχόν λάθη και φροντίζει να μην τα επαναλάβει στο μέλλον. Όταν διαπιστώσει ότι με πράξη ή παράλειψή του έθιξε κάποιο δικαίωμα πολίτη, οφείλει αμέσως να ζητήσει συγγνώμη και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να επανορθώσει.
• Σε περίπτωση απώλειας φακέλου που αφορά υπόθεση πολίτη οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επανασύστασή του.
[Ν.3242/2004 (άρθρο 6 παρ. 5) και Π.Δ. 114/2005 (ΦΕΚ 165 Α΄)]
• Είναι απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις προς τους πολίτες. Αν έχει δεσμευθεί να αποστείλει γραπτή απάντηση (εντός προθεσμίας συντομότερης από τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΔΔ), ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή να δεχθεί τον πολίτη στην υπηρεσία, οφείλει, με κάθε τρόπο, να ανταποκριθεί σ’ αυτήν τη δέσμευση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον πολίτη.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 4 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α, Ν. 3242/2004 άρθρο 6 (ΦΕΚ 102 Α)]
Β.2. Συμπεριφορά κατά τον χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών
Η άλλη πλευρά της δράσης των δημοσίων υπαλλήλων αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους, όταν αυτή δεν τους φέρνει σε άμεση επαφή με τους πολίτες, αλλά αφορά γενικότερα το χειρισμό υποθέσεών τους (όπως απαντήσεις σε αιτήσεις πληροφοριακού περιεχομένου, χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα ακόλουθα:
Β.2.1. Τήρηση της νομιμότητας
• Ο υπάλληλος ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο και εφαρμόζει τους κανόνες που προβλέπονται στο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις νομοθετικές πράξεις. Οι αποφάσεις του πρέπει πάντοτε να έχουν νομική βάση και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου.
• Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο ή να τον καταργήσουν αφού περιέχουν οδηγίες ή διευκρινίσεις. Η μελέτη τους είναι χρήσιμη, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου.
• Ο δημόσιος υπάλληλος δεν περιορίζεται στην γραμματική ερμηνεία του νόμου και εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, αλλά λαμβάνει υπόψη του το πνεύμα του νομοθέτη που προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής καθώς και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.
• Κατά την εφαρμογή του νόμου, τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και δεν περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών.
• Η διακριτική ευχέρεια αποτελεί μέρος της νόμιμης δράσης του δημοσίου υπαλλήλου. Όταν ο νόμος ή οι σχετικές διατάξεις επιτρέπουν ή παρέχουν τη δυνατότητα στο δημόσιο υπάλληλο να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων νομίμων λύσεων, που δεν βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, αυτός οφείλει να επιλέξει την επιεικέστερη, για τον πολίτη, λύση.
• Κατά την κατάρτιση των νόμων, ο υπάλληλος εφαρμόζει τις αρχές της καλής νομοθέτησης όπως η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα, η απλότητα και σαφήνεια του νόμου, η διαφάνεια, η δυνατότητα υποβολής προτάσεων από τους πολίτες, η ισότητα των φύλων, η δημοκρατική νομιμοποίηση και οι λοιπές αρχές του άρθρου 2 του Ν. 4028/2012 (Α΄/34).
• Ο υπάλληλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενημερώνοντας την υπηρεσία του γι’ αυτές και προτείνοντας συγκεκριμένους τρόπους και μέτρα πλήρους εφαρμογής τους.
[Σύνταγμα άρθρα 94 παρ.4 και 95 παρ.5, ΠΔ 61/2004 (ΦΕΚ 54 Α)]
Β.2.2. Ανεξαρτησία και αμεροληψία
Ο δημόσιος υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, ανεπηρέαστος από οποιουδήποτε είδους εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.
[Ν.3528/2007, άρθρο 107 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α) και Ν.2690/1999 άρθρο 7, (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α)]
• Ο δημόσιος υπάλληλος κατά την έκδοση των πράξεων που αφορούν κάθε πολίτη πρέπει να παρέχει στο διοικούμενο κατ’ ελάχιστο, την εγγύηση αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης, δηλ. κρίσης απαλλαγμένης από οποιασδήποτε μορφής προκατάληψη.
• Ο δημόσιος υπάλληλος αποφεύγει να συνάπτει στενές κοινωνικές σχέσεις με πρόσωπα των οποίων ουσιώδη συμφέροντα χειρίζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. κβ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α), απόφαση ΔΕφ ΑΘ 93/2009]
• Η κοινωνική, επαγγελματική ή οικονομική θέση των πολιτών δεν πρέπει να ασκεί επιρροή στη χρονική προτεραιότητα των υποθέσεων ή στην ουσία του χειρισμού αυτών.
• Ο δημόσιος υπάλληλος απέχει ή ζητά να εξαιρεθεί από το χειρισμό υπόθεσης όταν:
α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός του συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης,
β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή
γ) έχει ιδιαίτερη σχέση φιλίας ή εχθρότητας με τους ενδιαφερομένους.
• Όταν κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, το δηλώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή ή τον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι να υπάρξει σχετική απόφαση.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 7 παρ. 3 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α) και Ν. 3528/2007 άρθρο 36 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
• Λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί με αντικειμενικότητα όλα τα στοιχεία των υποθέσεων που χειρίζεται, ώστε να καταλήγει σε ορθές αποφάσεις.
• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές πεποιθήσεις του8. Ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει ότι η δημόσια διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη συνεπή εφαρμογή των πολιτικών, είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί με τις πολιτικές αυτές.
[Σύνταγμα άρθρο 29 παρ. 3]
Β.2.3. Ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα
Ο δημόσιος υπάλληλος καλλιεργεί, με κάθε τρόπο, το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών και αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική του ακεραιότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοιες ότι παραβιάζει το νόμο ή τις ηθικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις ενέργειές του.
[Σύνταγμα άρθρο 103 παρ. 1 και
Ν. 3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. δ, ιδ και κα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α),]
• Είναι έντιμος και δεν αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο (προσφορά αντικειμένου ή υπηρεσίας με χρηματική αξία, δάνειο, έκπτωση, διευκόλυνση, διασκέδαση, φιλοξενία, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαμηλή τιμή, καθώς και εκπαίδευση) για υπόθεση που ο ίδιος χειρίζεται, είτε προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη είτε από τρίτο. Εάν ο ίδιος ή κάποιος από τους στενούς συγγενείς του γίνει αποδέκτης δώρου, οφείλει, αφού ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία του, να το επιστρέψει αμέσως ή να πληρώσει την αγοραία αξία του.
[Ν.3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. δ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012]
• Δεν χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει κάποιο προϊόν, υπηρεσία ή επιχείρηση και γενικά το ιδιωτικό συμφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει σε συγγενείς ή φίλους του να επικαλεσθούν άμεσα ή έμμεσα την ιδιότητά του για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιδ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012, Ν. 2690/1999 άρθρο 7 παρ. 2 (ΚΔΔ ΦΕΚ 45 Α)]
• Δεν υιοθετεί αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. ε όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012]
Β.2.4. Υπευθυνότητα
Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να υποστηρίζει και αιτιολογεί τις αποφάσεις και ενέργειές του.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 25 παρ. 1 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
ελευθερίας της έκφρασης του λόγου των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε να στερήσει το δικαίωμα των υπαλλήλων να ασκούν δημόσια κριτική για τους προϊσταμένους τους εφόσον το δικαίωμα ασκείται κατά τρόπο ώστε δε θίγεται η εικόνα της αμερόληπτης και αντικειμενικής δημόσιας δράσης.
[Ν. 1735/1987 άρθρο 18 παρ. 3 (ΦΕΚ 195 Α), Ν.3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιζ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012]
• Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να διασφαλίζει τη συνέχεια της διοικητικής δράσης και να μεριμνά για την ενότητα της δημόσιας υπηρεσίας. Η επίκληση αλλαγών στο προσωπικό ή στην ηγεσία της υπηρεσίας δεν μπορεί να προβάλλεται ως λόγος για τη μη διεκπεραίωση ή την καθυστέρηση διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης πολίτη.
• Όταν περιέλθει σε υπάλληλο αίτηση του ενδιαφερομένου, για την οποία δεν είναι αρμόδια η υπηρεσία του, φροντίζει για την εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας9 διαβίβασή της στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 4 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α)]
Β.2.5. Ισότητα
Ο δημόσιος υπάλληλος σέβεται την αρχή της ισότητας και αντιμετωπίζει τους ευρισκόμενους στην ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να χαρακτηρισθεί αθέμιτη διακριτική μεταχείριση.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 27 παρ. 3 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
• Ο υπάλληλος κατά το χειρισμό υποθέσεων διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης. Εάν υπάρχει διαφορά μεταχείρισης, ο υπάλληλος διασφαλίζει ότι αυτή δικαιολογείται από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπόθεσης.
[Ν. 1735/1987 άρθρο 18 παρ. 1 (ΦΕΚ 195 Α) και Ν.3528/2007 άρθρο 107παρ. 1 περ. ζ όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4057/2012]
• Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού υποθέσεων), εξαιτίας του φύλου τους, ή της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους, της θρησκείας ή των πολιτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται ιδίως κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας11, να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις πεποιθήσεις των πολιτών ή να θέτουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να καθυστερούν το χειρισμό υποθέσεων των διοικουμένων.
[Σύνταγμα άρθρα 4 παρ. 2 και 5 παρ. 2, Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α), Ν. 1735/1987 άρθρο 18 παρ. 1 (ΦΕΚ 195 Α)]
Β.2.6. Αναλογικότητα
• Ο υπάλληλος εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Φροντίζει τα μέτρα να είναι αναγκαία, πρόσφορα και ανάλογα του επιδιωκόμενου στόχου. Αποφεύγει τον περιορισμό των δικαιωμάτων ή την επιβολή επαχθών μέτρων, όταν αυτά είναι δυσανάλογα προς τη σπουδαιότητα του συμφέροντος που εξυπηρετείται, δημόσιου ή ιδιωτικού. [Σύνταγμα άρθρο 25 παρ. 1]
Β.2.7. Εχεμύθεια – εμπιστευτικότητα – απόρρητο
Ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες για θέματα που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως απόρρητα, καθώς και σε κάθε περίπτωση που τούτο επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική για γεγονότα ή πληροφορίες που κατέχει λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, και δεν επιτρέπει την αθέμιτη χρήση τους για να εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε συμφέρον, δημόσιο ή ιδιωτικό.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 26, Ν. 3528/2007, άρθρο 107 παρ. 1 περ. η, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 και ΠΚ άρθρο 252]
• Ο δημόσιος υπάλληλος φροντίζει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που χειρίζεται σε κάθε περίπτωση, και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 26 (YΚ, ΦΕΚ 26 A)]
• Δε δημοσιοποιεί πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των πολιτών (ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), τις οποίες κατέχει λόγω της υπηρεσιακής του θέσης.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 5 παρ. 3 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α) και Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α)]
• Όταν κάποιος πολίτης ζητά πληροφορίες, οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα του απορρήτου, ο υπάλληλος οφείλει να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η χορήγηση των πληροφοριών αυτών καθώς και να παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις.
• Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων
[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138), άρθρο 7 παράγρ.1]
Β.2.8. Πρόσβαση σε έγγραφα – δημοσιοποίηση στοιχείων
• Ο υπάλληλος διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη) καθώς και στα ιδιωτικά έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη), που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και αφορούν εκκρεμή ή διεκπεραιωμένη υπόθεσή του.
• Φροντίζει για την εγκυρότητα, νομιμότητα, πληρότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών στις οποίες οι συναλλασσόμενοι με τη δημόσια υπηρεσία έχουν πρόσβαση με ή χωρίς χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138), άρθρο 4, παρ. 3]
• Φροντίζει ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων, τηρώντας τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (απόρρητο, ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κτλ), αποφεύγοντας την προσχηματική επίκληση αυτών των περιορισμών.
[Σύνταγμα άρθρο 10 παρ. 3, Ν. 2690/1999 άρθρο 5 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α),
Ν. 3528/2007 άρθρο 26 παρ. 2 (ΥΚ, ΦΕΚ 26 Α)]
• Διευκολύνει την περαιτέρω χρήση εγγράφων που εκδίδονται ή βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, όταν αυτή επιτρέπεται.
[Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α)]
• Δεν προβαίνει σε αλλοίωση ή παραποίηση του περιεχομένου των χορηγούμενων εγγράφων με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ μεριμνά ώστε, κατά τη χορήγηση των εγγράφων που προορίζονται για περαιτέρω χρήση, τα έγγραφα να υφίστανται ειδική επεξεργασία, προκειμένου να απαλειφθούν τυχόν προσωπικά στοιχεία.
• Ο υπάλληλος δεν δημοσιοποιεί στοιχεία της υπηρεσίας του χωρίς την προηγούμενη έγκρισή της και δεν παρέχει πληροφορίες των οποίων η ακρίβεια δεν έχει εξακριβωθεί.
• Φροντίζει ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν άμεσα γνώση των αποφάσεων που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα τους.
• Φροντίζει να ενημερώνει εγκαίρως τους ενδιαφερομένους, όταν περιέλθουν σε γνώση του νέα πραγματικά ή νομικά δεδομένα, σχετικά με την υπόθεσή τους.
Β.2.9. Διαφάνεια της υπηρεσιακής δράσης
Ο δημόσιος υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που διευκολύνει την ενημέρωση των πολιτών, τον κοινωνικό διάλογο, την κριτική και το νόμιμο έλεγχο, χωρίς να απαιτεί από τον πολίτη να θεμελιώσει ειδικό έννομο συμφέρον. Κάθε πολίτης μπορεί να λαμβάνει γνώση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου, των διοικητικών εγγράφων καθώς και των ιδιωτικών εγγράφων, που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες, και είναι σχετικά με την υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 5 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α), Ν. 1599/1986 άρθρο 16 (ΦΕΚ 75 Α)]
• Οι υπηρεσίες και κατ’ επέκταση οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση ανάρτησης14 των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων15 των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτων, προκειμένου να επιτυγχάνονται η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της κυβερνητικής και διοικητικής δράσης 16.
• Μεριμνά για την αμελλητί, δηλαδή τάχιστη και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ανάρτηση17 στο διαδίκτυο των εν λόγω πράξεων και για το λόγο ότι, σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων, η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους.
[Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α)]
• Διαμορφώνει την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία.
[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138), άρθρο 4, παρ. 7]
Β.2.10. Αιτήσεις πολιτών-πρωτοκόλληση- διεκπεραίωση
• Ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να παραλαμβάνει κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία του και να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που προβλέπονται, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης.
[Ν. 2690/1999 άρθρα 12 και δεύτερο (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]
• Απαντά με σαφήνεια, πληρότητα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών19 στα αιτήματα των πολιτών, εξετάζοντας σε βάθος τυχόν παράπονα ή καταγγελίες. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, ο υπάλληλος οφείλει, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
[Σύνταγμα άρθρο 10 παρ. 3, Ν. 2690/1999 άρθρο 4 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]
• Αν η αίτηση έχει υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία ο υπάλληλος φροντίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο.
• Δεν επιτρέπεται στους υπαλλήλους να αλλοιώνουν, παραποιούν ή παρακρατούν ανοιχτούς αριθμούς πρωτοκόλλου.
• Ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός ευλόγου χρόνου. Ακόμη και όταν ο νόμος δεν τάσσει αποκλειστικές προθεσμίες, η διοίκηση δεν δικαιούται να αδρανεί εις βάρος των συμφερόντων των διοικουμένων.
[ΣτΕ 716/1998, ΣτΕ 1216/1992, ΔΕφ ΑΘ 1932/1991 κ.λπ.]
Β.2.11. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
• Προτού προβεί σε διοικητική πράξη ή υλική ενέργεια που θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα πολίτη, ο υπάλληλος καλεί τον ενδιαφερόμενο για να τον ενημερώσει και να του δώσει την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του.
[Σύνταγμα άρθρο 20 παρ. 2, Ν. 2690/1999 άρθρο 6, (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]
• Όταν εκδίδεται μια δυσμενής για τον πολίτη διοικητική πράξη, είναι επιβεβλημένο να τηρείται ο τύπος και η ουσία της προηγούμενης ακρόασης του πολίτη και να περιγράφονται οι τρόποι υποβολής διοικητικών προσφυγών (π.χ. αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές ή ενδικοφανείς προσφυγές), ή ενστάσεων, όλες οι προθεσμίες για την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων καθώς και οι συνέπειες της παράλειψης άσκησής τους. Αν ο δημόσιος υπάλληλος δεν τις γνωρίζει, οφείλει να ενημερωθεί. Επίσης, καλό είναι να ενημερώνεται ο πολίτης για τη δυνατότητα προσφυγής του σε θεσμοθετημένα διαμεσολαβητικά όργανα (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κ.λπ.).
• Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα, σε περιπτώσεις που πρόκειται να ληφθεί απόφαση που θίγει τα δικαιώματά του, να υποβάλει γραπτά σχόλια και όπου είναι αναγκαίο να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις του προφορικά, προτού ληφθεί η απόφαση.
Β.2.12. Αιτιολόγηση των αποφάσεων
• Ο υπάλληλος όταν συντάσσει αποφάσεις, ιδιαίτερα εάν αυτές θίγουν δικαιώματα πολιτών, οφείλει να εκθέτει στο προοίμιο τη νομική βάση και όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, που αιτιολογούν πλήρως την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης.
[Ν. 2690/1999 άρθρο 17, (ΚΔΔ, ΦΕΚ 45 Α)]
• Ο υπάλληλος οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες περιέχουν πλήρη, σαφή και εξατομικευμένη αιτιολογία.
Β.2.13. Αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα – ποιότητα
Ο δημόσιος υπάλληλος φροντίζει για την αρτιότητα της εργασίας του, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά της. Εκτελεί τα καθήκοντά του γρήγορα, αποτελεσματικά και αποδοτικά, χωρίς να επικαλείται τεχνικές δυσκολίες και διάφορες σκοπιμότητες. Καταβάλλει ειλικρινή προσπάθεια και εργάζεται με ζήλο για την εκτέλεση του έργου του, σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου.
[ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Β)]
• Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους της Υπηρεσίας και μεριμνά για την ανεύρεση του πλέον οικονομικού και αποδοτικού τρόπου για την διεκπεραίωση της εργασίας του.
[Ν. 3230/2004 άρθρα 1-9 (ΦΕΚ 44 Α)]
• Μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης και συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, εφαρμόζοντας τις διατάξεις προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών.
[Ν. 3230/2004 άρθρα 1-9 (ΦΕΚ 44 Α)]
• Οφείλει να συνεργάζεται με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για την κατά το δυνατό ταχύτερη και με ποιοτικότερους όρους εξυπηρέτηση των πολιτών.
[Ν. 3528/2007, άρθρο 117, παρ.4 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012]
• Καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες αμέσως, δηλ. κατά την πρώτη προσέλευσή τους στην υπηρεσία, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία μιας δεύτερης επίσκεψης, εφόσον η φύση του αιτήματος το επιτρέπει.
[Εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6190/12-3-2012 (ΑΔΑ : Β44ΥΧ-ΦΗ0),
«Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις
δημόσιες υπηρεσίες»]
• Ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει άρτια όχι μόνο το αντικείμενό του αλλά και τα γενικότερα αντικείμενα της υπηρεσίας του.
• Ο υπάλληλος οφείλει να παρέχει όσο το δυνατό άρτια πληροφόρηση στους διοικούμενους.
Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών απορρέει από τη γενικότερη υποχρέωση εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και από την αρχή της χρηστής διοίκησης. Ιδιαίτερα σε τομείς που κυριαρχεί η πολυνομία, η νομολογία έχει δεχτεί την υποχρέωση των οργάνων της διοίκησης να ενημερώνουν τους διοικούμενους για τα δικαιώματά τους.
[Ν. 3528/2007 άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιβ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, ΣτΕ 2414/1985, ΣτΕ 4384/1985, ΣτΕ 3359/1986, ΣτΕ 2902/1989, ΣτΕ 1306/1990, ΣτΕ 3694/1991, ΣτΕ 59/1993, ΣτΕ 2167/1993, ΣτΕ 2892/1993 κ.λπ.]
• Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για το νέο θεσμικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
• Ο υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτά προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία.
• Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την υπηρεσία του για τα προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, ή περίπλοκων και παρωχημένων ρυθμίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
• Ο υπάλληλος οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
[Ν.3528/2007, άρθρο 117, παρ. 4 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012]
• Ο υπάλληλος οφείλει να υποβάλλει γραπτώς προτάσεις βελτίωσης και αποδοτικότερης διαχείρισης της εργασίας του.
• Καθ’ όλο το διάστημα της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας οφείλει να παρακολουθεί τα νέα δεδομένα του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσής του, να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται επ’ αυτών.
• Ο υπάλληλος οφείλει να συνεργάζεται πρόθυμα και ουσιαστικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις ανεξάρτητες αρχές καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σε τυχόν προτάσεις και υποδείξεις.

Γ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Γ.1. Η αρχή της νομιμότητας
Η αρχή της νομιμότητας περιλαμβάνει ...

Περισσότερα ΕΔΩ 

15/9/13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος,
Α. Κεφαλίδου, Σ. Λαπατά, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνα: 210–34.43.605, 210–34.42.243,
210–34.42.425, 210–34.43.318, 210–34.42.239
Fax : 210 – 34.43.354

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014

Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014 κάθε σχολική μονάδα επικεντρώνεται στον καθορισμό των παραγόντων οι οποίοι δρουν αποφασιστικά στην ικανοποιητική επίτευξη των στόχων και σκοπών του εκπαιδευτικού της έργου.
Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-14 αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια:
1. την αποτίμηση των διδακτικών-παιδαγωγικών και διοικητικών-οργανωσιακών ενεργειών όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά, αλλά και
2. τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς του.
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί βασική διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου (γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου και συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων), επιλέγει προτεραιότητες, ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου η υλοποίησή τους να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, για το ερχόμενο σχολικό έτος 2013-2014, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια όλες οι καρτέλες του Συστήματος Καταγραφής Π.Ε. και Δ.Ε. (e-survey), οι οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται και σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της Σχολικής Μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών/ Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε.

1. Διδακτικά Βιβλία
Το διδακτικό βιβλίο του σχολείου συνιστά δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να διέπεται από ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).
Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 έχει μεριμνήσει σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Ειδικότερα, για τη διαδικασία διανομής των διδακτικών βιβλίων ισχύουν τα όσα προβλέπονται στη με αριθμ. 61753/Γ1/08-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ09-8Σ1) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: «Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014».

2. Φοίτηση σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.α.Νηπιαγωγεία
Η φοίτηση των νηπίων, τα οποία μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου του 2013 συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών (γεννηθέντα το 2008), είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 272/2006, τ.Β') και με τη με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Β'), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου.
Σε όσα Νηπιαγωγεία, μετά την εγγραφή όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας υπάρχουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά τα νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια), για την εγγραφή των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α').
2.β.Δημοτικά Σχολεία
Σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. β, του άρθρου 10 του Νόμου 2327, (ΦΕΚ 156/1995, τ.Α'), στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.
Στη με αριθμ. Φ.6/369/65741/Γ1/15-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α καθορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής για την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο τα πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική εξέταση για το Νηπιαγωγείο-οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.
Επιπροσθέτως, με τη με αριθμ. Φ.6/238/41143/Γ1/26-3-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., διαβιβάστηκε η με αριθμ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με την οποία ορίζεται η συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών υγείας, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις εγγραφές των μαθητών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.6/ 350 /67503/Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Ωρολόγια προγράμματα
3.α. Δημοτικά Σχολεία
Τα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. τη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.
β. τη με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
γ. τη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
δ. τη με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12.1/530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα "Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139 τ.Β) Υπουργικών Αποφάσεων".
ε. τη με αριθμ.. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ισχύουν μόνο για τα 961 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ.
3.β. Νηπιαγωγεία
Τα προγράμματα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση τη με αριθμ. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και ολοήμερου Νηπιαγωγείου».

4. Ολοήμερο Σχολείο
• Στις με αριθμ.Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’) και Φ.12/ 530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ. β.’) Υπουργικές Αποφάσεις.
• Στη με αριθμ. Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., για τα 6/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
• Στη με αριθμ. Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των 966 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
• Στη με αριθμ 61044/Γ1/30-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία στα 6/θέσια και κάτω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Nα είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στο σχολείο τουλάχιστον 60 μαθητές.
2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
3. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα κ.λ.π.) παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς τις προϋποθέσεις 1 και 2, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Π.Ε. και Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε..
• Στη με αριθμ. Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., που αφορά στον προγραμματισμό των Ολοήμερων Τμημάτων των Νηπιαγωγείων.
Επιπλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας μέσα από την ισχυροποίηση της άποψης μαθητών και εκπαιδευτικών, ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνομο προγραμματισμό δράσης σε επίπεδο σχολείου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμβάλλουν στη κατάρτιση του Ωρολογίου Προγράμματος της περιοχής ευθύνης τους, εποπτεύουν την εφαρμογή του και ενημερώνουν εγγράφως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για κάθε μεταβολή.
• Στη συγκρότηση των Ολοήμερων Τμημάτων όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης, όπως αναγράφεται στη σχετική αίτηση-δήλωση του γονέα/κηδεμόνα, και η οποία ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για να μη διαταράσσεται η σύνθεση των Ολοήμερων Τμημάτων και κατ’ επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.
• Η επιλογή των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70, που θα διδάξουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των τύπων των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.
• Ο Υποδιευθυντής/Υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη με αριθμ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και αναλαμβάνει τη διδασκαλία των Ολοήμερων Τμημάτων, έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους καθώς και της διαδικασίας αποχώρησης των μαθητών και παραμένει στη σχολική μονάδα έως τη λήξη του ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος. Στα 6/θεσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, οι πέντε (5) ώρες σίτισης προσμετρούνται ως διδακτικές και αφαιρούνται από το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο.
• Στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία οι θέσεις των Νηπιαγωγών είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή προγράμματος και ωραρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων, οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής.
• Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων) υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, στο Διευθυντή Π.Ε., ονομαστική κατάσταση των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά. Για κάθε μεταβολή του μαθητικού δυναμικού, ενημερώνουν εγγράφως το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Π.Ε..
• Τα αναλυτικά στοιχεία των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών – Νηπιαγωγείων) καταχωρούνται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Ολοήμερων Σχολικών μονάδων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-survey, και επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή.
• Στην περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Τμήμα του Σχολείου δεν είναι ο απαιτούμενος ή σε περιπτώσεις που η λειτουργία του είναι αδύνατη (θέματα υποδομών, στελέχωσης, ειδικών συνθηκών κ.λ.π.), μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του για ένα έτος, μόνο με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

5. Κατανομή τμημάτων
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των μεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών τους, η κατανομή των τμημάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό έτος γίνεται κατά κύριο λόγο, όπου είναι δυνατόν και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μετά από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό προβλέπεται στις: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β') Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Είναι παιδαγωγικά ορθό, ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία, καθώς επίσης οι εκπαιδευτικοί να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόμενης ή μη.

6. Ωράριο εκπαιδευτικών
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α'), διδακτικό τους ωράριο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄), άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων. Ωστόσο, μπορούν να αναλαμβάνουν την Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη Διεύθυνση του Σχολείου.
Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00/10:15-16:15). Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες εκπαιδευτικών ΠΕ 70, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του Ολοήμερου Προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Η συμπλήρωση του ωραρίου σε προγράμματα Ολοήμερου Σχολείου δύναται να γίνει και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.201/1998, τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β'), Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011,(ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β') Υπουργικές Αποφάσεις και Φ.353.1/324/105657 /Δ1/8-10-2002,(ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β') και τη με aριθμ. πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Διδασκαλία μαθημάτων.
Για την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

7. Διδασκαλία μαθημάτων
7.α. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής). Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ωρών. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή των Α΄ και Β΄ τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαμβάνουν να εξαντλούν το ωράριό τους σε αυτές. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής. Απαραίτητη κρίνεται και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα: Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, ισχύει η με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση. Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2013-2014 έχουν αποσταλεί με τη με αριθμ. Φ.52/283/56200/Γ1/23-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖ9-ΟΤ1) Εγκύκλιο του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Μουσική: H διδασκαλία της Μουσικής, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, είναι δυνατόν να γίνει και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το μάθημα Μουσικής στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄. 

Φυσική Αγωγή και Αισθητική Αγωγή:

Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70.

7.β. Μόνο για τα 966 σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. που είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011, (ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».
Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», δίνονται οδηγίες για τα νέα διδακτικά αντικείμενα που εισήχθησαν στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) καθώς και επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος.
7.γ. Είναι παιδαγωγικά ορθό τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Αγγλικών να διδάσκονται σε συνεχόμενο δίωρο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά).
• Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος.
• Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.
• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.
• Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.

8. Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων
Οι Διευθυντές Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, μπορούν να διαθέτουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση ωραρίου τους είτε στο Πρωινό Πρόγραμμα όμορου σχολείου, είτε στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πρωτίστως του σχολείου που υπηρετούν και κατόπιν όμορων σχολείων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.
Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία, λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτοί να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου εξαώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985,τ.Α’) (για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει υπηρεσία στις 8.00 καλύπτει το διδακτικό του ωράριο έως τις 14.00 ή εκπαιδευτικός που αποχωρεί στις 16.15 δεν μπορεί να αναλαμβάνει υπηρεσία νωρίτερα από τις 10.15 κ.λ.π.).

9. Θέματα Υγιεινής και Κτιριακών Υποδομών του σχολείου
Η μέριμνα για τη συνεχή συντήρηση ενός φροντισμένου κτιριακά σχολικού περιβάλλοντος αλλά και η φροντίδα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής στο χώρο του σχολείου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση στη συνέχεια του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος για το σύνολο των μελών της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και τα στελέχη εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, υγιεινή χώρων, εξοπλισμός) για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

10. Παρουσία άλλων προσώπων στα σχολεία, αποχώρηση μαθητών
Κατά την ώρα του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η παρουσία στην τάξη τρίτων προσώπων.
Την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας φέρει ο Διευθυντής του σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρ. 6 παρ.1β, του άρθρ. 7 παρ. 1γ και του άρθρ. 18 του Ν.3699/2008, (ΦΕΚ 199/02-10-2008, τ.Α’ ) και των αναφερομένων στο άρθρο 13, παρ. 4 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α΄. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία τρίτων προσώπων στο σχολείο πραγματοποιείται με φειδώ, με σωστή προπαρασκευή, συνδέεται με την εφαρμογή παιδαγωγικών-πολιτιστικών προγραμμάτων και προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου και του οικείου Σχολικού Συμβούλου.
Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων-συνοδεία μαθητών).

11. Βιωματικές Δράσεις-Ευέλικτη Ζώvη
Η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει με επιτυχία εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η θεματολογία τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη και συμβατή με τους στόχους που περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στα Δ.Ε.Π.Π.Σ..
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να ενσωματώνουν κατά το δυνατόν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης:
Α. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Β. Προγράμματα Αγωγής Υγείας.
Γ. Προγράμματα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων.
Επισημαίνεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και στήριξης της Ευέλικτης Ζώνης. Κάθε δραστηριότητα που εφαρμόζεται στο χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, Κυκλοφοριακής Αγωγής, κ.λ.π. που εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης, την επιστημονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Για κάθε δραστηριότητα στο χώρο του σχολείου υπεύθυνοι, εκτός του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εγκρίνουν και θεωρούν τα Ωρολόγια Προγράμματα και «…συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους… με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης… βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης…» (Υ.Α. Αριθ.Φ.353/324/105657/Δ1 - Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16-10-2002, Άρθρο 9).
Για τους λόγους αυτούς οι δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες πρέπει να έχουν την έγκριση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος έχει την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της αντίστοιχης περιφέρειας.
Αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων, μετά την έγκριση του Σχ. Συμβούλου, αποστέλλονται στην Διεύθυνση Π.Ε. και κοινοποιούνται στους υπευθύνους σχ. δραστηριοτήτων. Οι υπεύθυνοι των σχολικών δραστηριοτήτων συνεργάζονται και παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια όσον αφορά τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου.
Αναφορικά με την Ευέλικτη Ζώνη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄):
”Για παιδαγωγικούς και λειτουργικούς λόγους, την ευθύνη της Ευέλικτης Ζώνης αναλαμβάνει ο δάσκαλος της τάξης, ο οποίος προγραμματίζει ανά τρίμηνο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τις δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης”.
Ωστόσο θα μπορούσε κατά το προβλεπόμενο τρίωρο μόνο για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ στο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ο δάσκαλος της τάξης να συνεργάζεται με έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, κατόπιν κοινού αιτήματος, για την από κοινού ανάπτυξη σχεδίου εργασίας. Η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με άλλον ή άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, μπορεί να πραγματοποιηθεί και στις τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ για την ανάπτυξη από κοινού σχεδίων εργασίας. Κάθε εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια συγκεκριμένη διάσταση του εν λόγω σχεδίου εργασίας».
Η Ευέλικτη Ζώνη μπορεί να ανατεθεί σε άλλον εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ και όταν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ως προς τη σύνταξη και εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πλήρως αιτιολογημένη, η οποία θα αποστέλλεται για έγκριση στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Για τις σχολικές μονάδες με Ε.Α.Ε.Π. ισχύει η με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και έγκριση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν προγράμματα Ενδοσχολικής ή Διασχολικής Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, καθώς και άλλα προγράμματα και καινοτομίες, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων και άλλους Φορείς, που συνεργάζονται με το Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..
Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα ή δραστηριότητες είναι πάντα Προαιρετική και μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως ρητά αναφέρεται στα Π.Δ. 200 & 201/1998, στα πλαίσια της σχολικής ζωής, μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων (Υ.Α. Αριθ. Φ.353/324/105657/Δ1 - Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β΄/16-10-2002, Άρθρο 7, παρ. 1).

12. Αvτισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί Θεσμοί
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική διάσταση του σχολείου και με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης ευκαιριών στην εκπαίδευση, αλλά και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης μαθητών που χωρίς να έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα στελέχη της εκπαίδευσης προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμόσουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά-υποστηρικτικά προγράμματα/δράσεις για αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές.
Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αφορούν σε ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. (Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.) και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. (Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.), οι οποίες και εντάσσονται στο πλαίσιο του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (άρθρο 26, παρ.1α και παρ. 1β του N. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2012, τ.Α'). Σε ότι αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των τάξεων αυτών για το σχολικό έτος 2013-2014, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα στελέχη εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες.

13. Δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προϋποθέτει μεταξύ άλλων την καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώιμο στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η σε βάθος κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών μέσα από τη δημιουργία δικτύων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (σχετ. η με αριθμ.159704/Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η μέριμνα για την πρόνοια και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
Ειδικότερα το Παρατηρητήριο, το οποίο υποστηρίζεται από Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υ.Α., έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Το Παρατηρητήριο, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υποστηρίζεται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. από έναν Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης.
Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον Προγραμματισμό του Έργου τους για το σχολικό έτος 2013-2014 δράσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, σε συνεργασία των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Περιφέρειάς τους.
Σχετικές οδηγίες, ενημέρωση και κατευθύνσεις θα δοθούν το επόμενο διάστημα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

14. Επιμορφωτικές δράσεις
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης, Προσχολικής & Ε.Α.Ε οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) των εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Α΄) στο άρθρο 12 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α΄), καθώς και στη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β΄), Υπουργική Απόφαση.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ειδικοτήτων (ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 19) προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης, θα πρέπει να συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους της Δημ. Εκπ/σης για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων μπορούν να οργανώνουν από κοινού με τους Σχ. Συμβούλους Δημ. Εκπ/σης τις επιμορφωτικές τους Ημερίδες όπου αυτό είναι εφικτό ώστε να αποφεύγεται η συχνή απουσία των εκπ/κών ειδικοτήτων από τις σχολικές μονάδες.
Την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση των επιμορφωτικών συναντήσεων που οργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων, έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε.
Επισημαίνεται η ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος από 17 έως 20 Ιουνίου και 2 έως 10 Σεπτεμβρίου για την διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από τους Σχολικούς Συμβούλους.

15. Αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής μονάδας
Τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν σε κάθε σχολική μονάδα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την παρούσα ή άλλες σχετικές διατάξεις θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται ανάλογα με το θέμα, με τη συνεργασία του οικείου Σχολικού Συμβούλου ή του Δ/ντή Π.Ε, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.
Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, θα ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Δ/ντής Π.Ε & Δ.Ε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. από τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Δ/ντές ΠΕ, οι οποίοι και θα δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ούλους.

15. Αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής μονάδας
Τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν σε κάθε σχολική μονάδα και ο τρόπος αντιμετώπισής τους σε περίπτωση που δεν προβλέπονται από την παρούσα ή άλλες σχετικές διατάξεις θα αντιμετωπίζονται και θα επιλύονται ανάλογα με το θέμα, με τη συνεργασία του οικείου Σχολικού Συμβούλου ή του Δ/ντή Π.Ε, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες του Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.
Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, θα ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Δ/ντής Π.Ε & Δ.Ε και ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. από τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Δ/ντές ΠΕ, οι οποίοι και θα δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search