21/11/14

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        –          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης;

 
Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί

 
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και από πού προκύπτει;

 
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί:
 1. Αναφέρονται ρητά στους παραλήπτες της εγκυκλίου 10940/20-10-2014
 2. Αξιολογούνται σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013, Άρθρο 4:
«ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.»
Επίσης: Άρθρο 3:
«11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.»

 
3. Πόσο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί ο αξιολογούμενος για να αξιολογηθεί; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να εξαιρεθούν όσοι υπηρετούν μικρότερο χρονικό διάστημα στη θέση τους; Οι αξιολογητές μπορούν να αιτηθούν αναβολή της διαδικασίας αξιολόγησης «Λόγω αδυναμίας τεκμηρίωσης βαθμολογίας»; (ισχύει το τρίμηνο που ίσχυσε στην προηγούμενη φάση;)

 
(α)Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους, μπορεί, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να αξιολογηθούν αργότερα, και πάντως εντός του παρόντος σχολικού έτους. (β) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν, να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης ενωρίτερα .

 
4. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί στη θέση του αξιολογητής για να μπορεί να αξιολογήσει.

 
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες (βλ. σχετικά Π.Δ.152, Άρθρο. 17, παρ. 6)

 
5. Όταν δεν έχει καλυφθεί θέση Σχολικού Συμβούλου ποιος αξιολογεί στη θέση του;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση γίνεται από αναπληρωτές των αξιολογητών, οι οποίοι ορίζονται από τους άμεσους προϊσταμένους των αξιολογητών (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους ΠΔΕ).

 
6. Ο προϊστάμενος ΕΠΚΑ μπορεί να αναλάβει μέρος της αξιολόγησης Δ/ντών όταν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον ΠΕΠΚΑ της οικείας βαθμίδας, εφόσον αυτός οριστεί από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως αναπληρωτής του αξιολογητή.

 
7. Αξιολογητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες αξιολόγησης ;

 
Βλ. Π.Δ. 152/2013, Άρθρο 2:
«4. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους των περιπτώσεων α έως κγ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς.»

 

 
8. Υπάρχουν Προϊστάμενοι νηπιαγωγείων που ανέλαβαν φέτος για πρώτη φορά και δεν έχουν υλοποιήσει την αυτοαξιολόγηση (ως άτομα). Μπορούν να εξαιρεθούν από το κριτήριο ββ) της Κατηγορίας ΙΙ (αυτοαξιολόγηση) αφού δεν έχουν εμπλακεί;

 
α) Βλ. Π. Δ. 152, άρθρο 1:
«5. Εφεξής, όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε σχολικές
μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ.
β) Εφόσον οι προϊστάμενοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αξιολογούνται από το Δ/ντή Δ/νσης για την κατηγορία Ι και από τον οικείο Σ.Σ. για την κατηγορία V και μπορούν να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για την κατηγορία ΙΙββ.

 
9. Στο άρθρο 12, στην παρ. 3 όπου αναφέρεται στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ "Οργάνωση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτε- λεσμάτων..", υπάρχει δυσκολία συμπλήρω- σης. Μήπως δεν πρέπει να συμπληρωθεί;

 
Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στα ΕΚΦΕ. Στην περίπτωση αυτή, αξιολογείται μόνο ο προγραμματισμός και η αποτίμηση της υλοποίησης των δράσεων, αφού δεν προβλέπεται για τα ΕΚΦΕ διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

 
10. Σχετικά με τους Προϊσταμένους ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων τι γίνεται στην περίπτωση που Προϊστάμενος ήταν σε άλλη σχολική μονάδα το προηγούμενο σχολικό έτος και είναι σε άλλη κατά το τρέχον σχολικό έτος. Ποιος θα αξιολογήσει τον Προϊστάμενο, ο ΣΣ της περιφέρειας της τωρινής του θέσης ή της προηγούμενης;

 
Οι Δ/ντές Σχολικών Μονάδων, Προϊστάμενοι κ.λπ., αξιολογούνται από τον Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας στην οποία υπηρετούν κατά την αξιολογική περίοδο.

 
11. Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι συγχρόνως και Διευθυντής σχολείου. Δεν προβλέπεται τοποθέτηση σε αυτήν τη θέση νέου Διευθυντή σχολικής μονάδας. Τι γίνεται, μένει κενό το πεδίο που αναφέρεται στο Διευθυντή σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογεί διοικητικά τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας;

 
(α) Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τη θέση ευθύνης που θέλει να εξακολουθήσει να κατέχει και να αντικατασταθεί στην άλλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(β) Γενικά, εφόσον στέλεχος αναπληρώνει χηρεύουσα θέση κι όχι προσωρινά λόγω απουσίας του προσώπου που την κατέχει, αξιολογείται στη θέση που κατέχει ως αναπληρωτής.

 
12. Ποια είναι η αξιολογητέα περίοδος κατά την

 
Βλ. Π.Δ. 152, Άρθρο 1:
οποία αξιολογείται ο κάθε εκπαιδευτικός είτε
είναι με θητεία, είτε με προσωρινή τοποθέτηση για το τρέχον σχολικό έτος;
Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα περίοδος.
Για το τρέχον, όμως, σχολικό έτος αξιολογητέα περίοδος
είναι αυτή που ορίζεται από την εγκύκλιο 10940/20-10-
2014 (για τα συγκεκριμένα κριτήρια).
Για την προσωρινή τοποθέτηση ισχύουν όσα αναφέρονται
στην προηγούμενη απάντηση.

 
Σχετικά με την αξιολόγηση των δομών, στο άρθρο 12 παρ. 3, στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ αναφέρεται “Οργάνωση Διαδικασιών Αυταξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας……..”. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά.
Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης προσαρμόζεται στα δεδομένα της αντίστοιχής δομής.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω για τα ΕΚΦΕ αξιολογείται προγραμματισμός και απολογισμός
   

 
1. Στην περίπτωση που υπάρχει δικαστική ή πειθαρχική εμπλοκή μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται ή ανατίθεται σε κάποιον άλλο; Με ποια διαδικασία;

 
Σε περίπτωση εμπλοκής αξιολογητή και αξιολογούμενου σε δικαστικές διενέξεις μπορεί να ορίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση έτερος αξιολογητής.

 
2. Αξιολογούμενοι με καθήκοντα διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), που βρίσκονται σε αργία, αξιολογούνται κανονικά;

 
Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αργία δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ΕΔΕ ή παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για το αξιολογούμενο στέλεχος, είναι δυνατή η αναβολή της αξιολόγησης του στελέχους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης μετά από αίτηση του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή και πράξη του ΠΔΕ.
 

 
1. Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου βρίσκεται σε 3μηνη άδεια ανατροφής από την 1/9/2014. Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης και προχωρά στην καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ;

 
Η Δ/ντρια αξιολογείται κανονικά

 
2. Προϊσταμένη νηπιαγωγείου βρίσκεται στον 1ο μήνα επαπειλούμενης άδειας κυήσεως (δεν έχει παρέλθει το δίμηνο). Έχει καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Συμμετέχει στα επόμενα στάδια αξιολόγησης (προαξιολογικές συναντήσεις);

 
Εφόσον δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε σε εξ αποστάσεως αξιολογική συνάντηση θα πρέπει με αίτησή της να ζητήσει αναβολή της αξιολόγησης, η οποία πάντως θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.

 
3. Αν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο αξιολογητής για εξαιρετικούς λόγους πάρει αναρρωτική άδεια, τι θα γίνει με τη συνέχιση της αξιολόγησης;

 
Εφόσον δεν υπάρξει αντικατάσταση του αξιολογητή ή ανακατανομή των σχολικών μονάδων ευθύνης του, ο ΠΔΕ μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σ.Σ. τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης

 

 
1. Διευθυντής σχολικής μονάδας κατέθεσε δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ. Δεδομένου ότι αναμένονται παρόμοιες δηλώσεις, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε; Το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 
1. Κατά τη συνάντηση της προαξιολογικής διαδικασίας με τους αξιολογητές, οι αξιολο- γούμενοι υπογράφουν το «Δελτίο Έκθεσης Διοικητικής Αξιολόγησης…» που μας είχατε αποστείλει από την προηγούμενη φάση αξιολόγησης, ή θα αποσταλούν νέου τύπου δελτία;

 
Αρκεί να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο η κλήση και η συμμετοχή στη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προαξιολογική «συνάντηση».

 
2. Η συνάντηση του Άρθρου 17/152 των αξιολογητών με τους αξιολογούμενους έχει καταληκτική ημερομηνία; Συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία 27/12/2014 που αναφέρεται στις οδηγίες του εγγράφου με αρ. πρωτ. 10940/20-10-2014 του ΥΠΑΙΘ στο 6δ του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης;

 
Η αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει συνταχθεί σχετική έκθεση μέχρι 31-12-2014. Επομένως, εάν η προαξιολογική συνάντηση αξιολογητή και αξιολογούμενου για κάποιους λόγους δεν έχει γίνει ενωρίτερα, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί μέχρι και 27-12-2014.

 
3. Θα υπάρχει έγγραφο υπογραφής των αξιολογούμενων και αξιολογητών στη συνάντηση συζήτησης για την επικείμενη αξιολόγηση σύμφωνα με το ΠΔ 152/2013;

 
Όπως απαντήθηκε ανωτέρω

 
4. Οι συναντήσεις εξ αποστάσεως που αναφέρονται στις οδηγίες (στο έγγραφο με αριθμ. 10940/20- 10-2014) ταυτίζονται με τις συναντήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 152, άρθρο 17, παρ. 1,α και 2γγ;

 
Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014.

 

  
1. Σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης η οποία με το ΦΕΚ 193/Α΄τεύχος/17-09-2013/άρθρο 35/παρ.8 χαρακτηρίζεται ως ξένο σχολείο, υποχρεούται να συμμετάσχει στις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης. Πρόκειται για ξένο σχολείο και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση.

 
1. Οι Δ/ντές ΠΕ19 που λόγω ειδικότητας δεν έχουν πιστοποίηση επιπέδου 1, ή έχουν πιστοποιητικό ECDL πληρούν την αντίστοιχη προϋπόθεση που θέτει η κατηγορία των τυπικών προσόντων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ΠΔ 152/2013;

 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20 εξαιρούνται από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 
1. Ποια διπλώματα τέχνης αποτελούν τυπικό προσόν; Υπάρχει κατάλογος;

 
Βλ. Π.Δ. 152, άρθρο 10, παρ. 5, ββ), περίπτωση: iii) έχουν δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία.

 
2. Στους προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ υπάγονται και κλάδοι ΠΕ23. Από ποιον προϊστάμενο ΕΠΚΑ θα αξιολογηθούν;

 
Αξιολογούνται από τον ΠΕΠΚΑ της βαθμίδας στην οποία έχουν διορισθεί..

 


3. Ποιος θα αξιολογήσει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής;

Βλ. Π.Δ.152, Άρθρο 4:
«3β. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της ειδικής αγωγής, των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής.»

 
4. Οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής καλούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα της αξιολόγησης Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας. Ποιον Σύμβουλο θα δηλώσουν στο πεδίο αυτό, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιστημονική καθοδήγησή τους, ή τον Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητάς τους;

 
Ως άνω

 
5. Οι Διευθυντές των ΕΕΕΕΚ και των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, εκτός από τον Σχ. Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης, αξιολογούνται (στην κατηγορία IV) από Σχολικό Σύμβουλο της Ειδικότητας τους ή από Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής; (Οι διευθυντές προέρχονται από διάφορες ειδικότητες, αλλά τα μαθήματα της ειδικότητάς τους δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη στα προγράμματα σπουδών των Σχολείων Ειδικής Αγωγής).

 
Ως άνω

 
Ποιος θα αξιολογήσει το αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ΕΚΦΕ που υπάγονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, εφόσον οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ δεν έχουν επιμορφωθεί;

 
Σε αυτή τη φάση εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Π.Δ. 152/ 2013:

 
«Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από σχολικό σύμβουλο που ορίζεται, για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό διευθυντή.»

 
Η αναφορά στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014 ότι σε πρώτη φάση η αξιολόγηση θα γίνει στην Κατηγορία I, II και V, σημαίνει ότι σε επόμενη φάση θα γίνει η αξιολόγηση στις λοιπές κατηγορίες;

 
Όταν γίνεται αναφορά ότι «σε πρώτη φάση» αξιολογούνται ορισμένα κριτήρια, αυτό προϊδεάζει ότι έπεται και δεύτερη για τα υπόλοιπα κριτήρια.

12/11/14

Kριτήρια αξιολόγησης των διευθυντών σχολείων - Συνοπτικός πίνακας του Π.Δ. 152/13

Στο 
Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (ΦΕΚ, τ.α' 240/2013) 
"Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 
"Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)"
παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης.

Προηγουμένως δείτε τον παρακάτω συνοπτικό πίνακα του Προεδρικού Διατάγματος (εξαίρετη εργασία της συναδέλφου Σχ. Συμβούλου κ. Α. Μητρογιαννοπούλου από την ΠΕ3 Α΄Αθήνας):Συνοπτικός πίνακας του Π.Δ. 152/13

Κριτήρια

I
II
III
IV
 
V
II εκ/κών
III εκ/κών
για
Δ/ΝΤΕΣ
σχολ. μονάδων

άρθρο 10
Διοικητικό Οργανωτικό
έργο
από
Δ/ντή Εκ/σης
Εποπτεία
Αξιολόγηση
από
Σύμβουλο Π/κής
Ευθύνης
Σχολ κλίμα
Παιδ/γική
σχ. μονάδων
από
Σύμβουλο Π/κής
Ευθύνης
Σχεδιασμός
Προγραμ/σμός
Προετοιμασία
Διδασκαλίας
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Διεξαγωγή
διδασκαλίας
Αξιολόγηση
μαθητών
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
 
Επιστημονική
Επαγγελματική
Ανάπτυξη
από
Σύμβουλο Π/κής
Ευθύνης 
Κριτήρια
I
 
I
II εκ/κών
III  εκ/κών
 
V
 
για
Υποδ/ντές
σχ. μονάδων
άρθρο 13
Διοικητικό Οργανωτικό
έργο
 
από
Δ/ντή σχολείου
 
 
Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον
 
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Σχεδιασμός
Προγραμ/σμός
Προετοιμασία
Διδασκαλίας
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Διεξαγωγή
διδασκαλίας
Αξιολόγηση
μαθητών
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
 
Επιστημονική
Επαγγελματική
Ανάπτυξη
 
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Κριτήρια
 
 
I
I I
I I I
IV
V

για
Εκπ/κούς
 
άρθρο 14
 
 
Εκπαιδευτικό
Περιβάλλον
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Σχεδιασμός
Προγραμ/σμός
Προετοιμασία
διδασκαλίας
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Διεξαγωγή
διδασκαλίας
Αξιολόγηση
μαθητών
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας
Υπηρεσιακή
Συνέπεια &
Επάρκεια
από
Δ/ντή σχολείου
Επιστημονική
Επαγγελματική
Ανάπτυξη
από
Σύμβουλο
Ειδικότητας


Άρθρο 10
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) (άρθρο 3, παρ. 5)

1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι 

– Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, οι διευθυντές σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο του τρόπου υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου ο αξιολογούμενος διευθυντής σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
 •  αα) Ελλιπής, εφόσον αρκείται στην τυπική και διεκπεραιωτική τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού και ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων χωρίς να αξιοποιεί ούτε κατ’ ελάχιστον τις δυνατότητες αποδοτικής οργάνωσης και διοίκησης.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον τηρεί απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο σχολικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα, συγκαλεί τακτικά τα συλλογικά όργανα, αξιοποιεί αποδοτικά τις δυνατότητες οργάνωσης και διοίκησης, μεριμνά ιδιαίτερα για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών καθώς και για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και, γενικώς, αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες του νομοθετικού πλαισίου.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον, εκτός των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης, ασκεί με δημοκρατικό τρόπο τη διευθυντική του εξουσία, ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων για κάθε θεσμική αλλαγή και παρέχει ανάλογες διευκρινίσεις, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των εγκυκλίων, στηρίζει εμπράκτως τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, εμπλέκει ενεργά τα μέλη του συλλόγου στις δράσεις του σχολείου, παρέχοντας πεδίο πρωτοβουλιών εντός του θεσμικού πλαισίου.
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εισηγείται καινοτομικές ή άλλων ειδών προσεγγίσεις που θεωρεί ότι μπορούν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την καλύτερη εφαρμογή των εγκυκλίων.
 β) Στο κριτήριο της οργάνωσης του έργου του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ο αξιολογούμενος διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
 •  αα) Ελλιπής, εφόσον διαχειρίζεται πλημμελώς ή με ακατάλληλο τρόπο τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της σχολικής μονάδας.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά για την οργάνωση του αρχείου της σχολικής μονάδας και τη γραμματειακή λειτουργία της, την ανταπόκρισή της στις υπηρεσιακές υποχρεώσεις, την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και για την ορθολογική και δίκαιη κατανομή και τον συντονισμό του μη διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον μεριμνά για πρόβλεψη έγκαιρης διευθέτησης και διεκπεραίωσης του μη διδακτικού έργου που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί, και συνεργάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς με σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, μεριμνά για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους και διοικεί αποκεντρωτικά, εκχωρώντας αρμοδιότητες, εκτός από τον υποδιευθυντή και σε άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προς τους οποίους παρέχει ρητές οδηγίες και κατευθύνσεις και το έργο των οποίων στηρίζει συστηματικά.

2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ

 – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής:


 • α) Στο κριτήριο αξιολόγησης της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού, ο αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
 •  αα) Ελλιπής, εφόσον δεν τεκμηριώνει και δεν θεμελιώνει την αξιολογική του κρίση με επίσημα στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων ή/ και με συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ο προσωπικός φάκελος που τηρεί και καταθέτει ο εκπαιδευτικός.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον τεκμηριώνει την αξιολογική του κρίση αξιοποιώντας αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων και τεκμήρια που προσκομίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και σχετίζονται με τη συνέπεια και το εν γένει μη διδακτικό έργο κάθε εκπαιδευτικού, περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιχειρηματολογεί για την τελική του βαθμολογική αποτίμηση και, παράλληλα, ενημερώνει εγκαίρως τους προϊσταμένους του, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ενημερώνει εγκαίρως τους ανωτέρους του, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή εκπαίδευσης, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα αλλά και για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της σχολικής του μονάδας και, επίσης, καταθέτει προτάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημά των και την έμπρακτη στήριξη των προγραμματισμένων δράσεων της σχολικής μονάδας
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο έργο των εκπαιδευτικών της σχολικής του μονάδας και διασφαλίζει ενδοσχολικές ευκαιρίες για επιμορφώσεις, δράσεις και διασχολικές συνεργασίες που μπορεί να οδηγήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 [Σημείωση
ΟΧΙ στη πρώτη φάση αξιολόγησης αυτό το κριτήριο, σύμφωνα με το έγγραφο 10940/20-10-14 του Υπουργού Παιδείας]

 • β) Στο κριτήριο οργάνωσης των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων, ο αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
 •  αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μο νάδας.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και, επίσης, εφόσον συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, τον κατευθύνει οργανωμένα και τον καθοδηγεί στη διαδικασία αξιολόγησης των υποδομών της σχολικής μονάδας, των σχολικών βιβλίων και της αποτύπωσης των αναγκών και των προβλημάτων, στη χάραξη και υλοποίηση δράσεων, στην ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων και στην τεκμηρίωση της τελικής αποτίμησης της όλης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον, επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει, προλαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις δυσκολίες και τις πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών.
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο διδασκόντων, σε ομοτίμους του και στους ανωτέρους του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο έργο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

3. Στην κατηγορία ΙΙΙ –

Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής μονάδας που περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., πέραν της αξιολόγησης στα διοικητικά κριτήρια, υπόκειται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:


 •  αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και αποτελεσματικά για την καλλιέργεια ανοικτού σχολικού κλίματος, δεν ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καινοτομίες και δημιουργεί ή δεν προλαμβάνει ή δεν αμβλύνει εντάσεις στη σχολική μονάδα.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον εστιάζει στην ανάπτυξη ανοικτού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο, στην παιδαγωγική και διδακτική στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους, στη στήριξη των μαθητών του σχολείου σε εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, στην πρόληψη εντάσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην αποτροπή φαινομένων ενδοσχολικής βίας.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης προσδίδει όραμα, υψηλές προσδοκίες και ιδιαίτερη ταυτότητα καινοτομίας στη σχολική μονάδα, την οποία μετατρέπει σε «κοινότητα που μαθαίνει» και φροντίζει για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς και για τη συνεργασία μαζί τους με στόχο την προαγωγή του επιπέδου των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της εκπαι δευτικής κοινότητας.
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων των δύο ανωτέρω υποπεριπτώσεων, στηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση που αποφέρει υψηλές επιδόσεις εκ μέρους των μαθητών και διασφαλίζει τη γενικότερη αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.
 [Σημείωση
ΟΧΙ στη πρώτη φάση αξιολόγησης αυτή η κατηγορία, σύμφωνα με το έγγραφο 10940/20-10-14 του Υπουργού Παιδείας]
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας IV

– Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών έχουν ενσωματωθεί τα κριτήρια των παραγράφων 2 (κατηγορία ΙΙ) και 3 (κατηγορία ΙΙΙ) του άρθρου 14 και ο διευθυντής σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ αξιολογείται ανάλογα.
 [Σημείωση
ΟΧΙ στη πρώτη φάση αξιολόγησης αυτή η κατηγορία, σύμφωνα με το έγγραφο 10940/20-10-14 του Υπουργού Παιδείας]
5. Στα κριτήρια της κατηγορίας V

– Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε

(α) κριτήρια τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και
(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε
(β1) κριτήρια επιμόρφωσης,
(β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
(β3) κριτήρια γενικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.

α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
 •  αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των οποίων και διορίστηκε.
 •  ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις: i) έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ανα γνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημο τικής Εκπαίδευσης. iii) είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία. iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου. v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.
 • γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του
 • α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή
 • β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.
 β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής υποκριτήρια:
 (β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης,
[ i) Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ).
ii) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.).
iii) Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα.
iv) Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.).
v) Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης.
vi) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω.
vii) Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες.
viii) Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των
εκπαιδευτικών.

      (από του Ματσαγγούρα, 3,28 mb)]
(β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
[i) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης.
ii) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ).
iii) Άσκηση καθηκόντων μέντορα.
iv) Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ).
i) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων.
ii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ.
iii) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.).
iv) Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ.
v) Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
vi) Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού.
vii) Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής
Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος γραμματείας
κέντρου.
v) Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους.
vi) Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.

       (από του Ματσαγγούρα,:3,28 mb)]
  (β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης,
          όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.
[i) Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας.
ii) Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων.
iii) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής.
iv) Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ.
v) Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407).
vi) Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες.
vii) Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά.
viii) Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές.
ix) Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών.
x) Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές
ενώσεις και επιμορφωτικούς φορείς.
xi) Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού.
xii) Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού.
xiii) Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές.
xiv) Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή
διεθνών επιστημονικών φορέων.

       (από του Ματσαγγούρα,: 3,28 mb)]
 Με βάση αυτά κρίνεται ως εξής:
 •  αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.
 •  ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τρία (3) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.
 •  γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από δύο τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά (7) συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική ανάπτυξη.
 •  δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει έξι (6) του λάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από τα τρία επιμέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) συνολικά κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέ ρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών.Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search